ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ. ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ.

Змістовий модуль 1. Предмет і метод мікроекономіки

Короткий зміст

 

 

Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки. Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність дій суб'єктів ринкових відносин.

Предмет мікроекономіки. Суб'єкти й об'єкти економічних відносин на мікрорівні.

Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі. Нормативна й позитивна мікроекономіка.

Мета й завдання модуля. Взаємозв'язок з іншими дисциплінами.

 

Навчальні завдання й питання

1.Що вивчає мікроекономіка? Навіщо менеджеру вивчати мікроекономіку? На основі, яких вивчених дисциплін, базується вивчення цієї дисципліни?

2.Яка історія виникнення й еволюції мікроекономіки?

3.Перелічте, і коротко охарактеризуйте, основні відомі Вам сучасні школи й напрямки в економічній науці. Покажіть особливості предмета й метода кожної з них.

4.Якими прикладами Ви змогли б підтвердити зв'язок між економікою й сумісними науками - політологією, соціологією, психологією й т.д.?

5. Надайте характеристику основним проблемам мікроекономіки.

6. Які проблеми, що виникають перед економічною теорією, краще досліджувати на мікрорівні, а які - на макрорівні? Чому?

7. У чому подібність і відмінність позитивного й нормативного підходів до економіки? У яких випадках переважає перший, а в яких - другий?

8. Чи можливо створення єдиного, універсального методу мікроекономіки? Якщо так, то які його характерні риси? Якщо ні, то чому?

9.Які ресурси виступали найбільш рідкими в доіндустріальній економіці, індустріальному й постіндустріальному суспільстві?

10. Обмеженість яких ресурсів стримує можливості економічного розвитку України? Як, на Вашу думку, варто вирішувати проблему рідкості цих ресурсів?

11.Кожному з наведених нижче положень, відзначених цифрами, знайдіть відповідний термін або поняття.

а. Вийнятковість

б. Предмет теоретичної економіки

в. Нормативна економіка

г. Позитивна економіка

д. Мікроекономіка

е. Макроекономіка

ж. Індукція

з. Дедукція

й. Гіпотеза

к. Принципи (закони)

л. Кореляція

м. Логічно помилкова побудова "post hoc, ergo proter hoc"

н. Допущення "за інших рівних умов"

о. Економічне мислення

 

1. Метод міркувань, за допомогою якого гіпотеза перевіряється реальними економічними фактами.

2. Допущення, відповідно до якого інші факти, за винятком використовуваних в аналізі, розглядаються як постійні.

3. Метод умовиводів, заснований на узагальненні фактів.

4. Обмеженість ресурсів, необхідних для задоволення безмежних матеріальних потреб суспільства.

5. Вивчення ефективного використання обмежених виробничих ресурсів, необхідних для задоволення потреб суспільства.

6. Узагальнення, що характеризують мотиви й практику поводження індивідів й інститутів.

7. Частина теоретичної економіки, що досліджує економіку як цілісну систему, формує цілі економічної політики й визначає інструменти, необхідні для її реалізації.

8. Напрямок в економічній науці, заснований на оцінюваних судженнях щодо того, якою повинна бути економіка, цілі економічного розвитку й економічна політика.

9. Прийняття раціональних рішень на основі зіставлення витрат і вигід.

10. Частина теоретичної економіки, що досліджує, по-перше, відособлені економічні одиниці (фірми, галузі, сімейні господарства); по-друге, окремі ринки, конкретні ціни; вона формулює принципи ефективної поведінки продавців і покупців.

11. Аналіз факторів (даних), на основі яких формуються принципи економічної поведінки.

12. Некоректний хід міркувань, відповідно до якого одна подія, що передує іншій, розглядається як його причина.

13. Систематичний й обумовлений зв'язок між двома видами явищ.

14. Наукове припущення, висунуте для пояснення якого-небудь явища, що вимагає й перевірки на досвіді, і теоретичного обґрунтування для того, щоб стати достовірною теорією.

12. Обґрунтуйте свої відповіді на кожний із цих пунктів.

1. Проблема "що виробляти" виникає тільки при обмеженості ресурсів і характерна для приватного бізнесу.

2. Проблема "як виробляти" не характерна для суспільства з більшою кількістю працездатного населення.

3. Проблема "для кого виробляти" не є актуальною для суспільства із централізованим плануванням.

 

Рекомендована література1, с. 8-19; 2,с.10-25; 3, с. 5-49; 5, 9-17; 6, с. 21-30; 9, с. 5-17; 10, с. 6-14.

 

Змістовий модуль 2. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

Короткий зміст

Ринковий попит як сума індивідуального попиту всіх споживачів певного товару. Функція попиту.

Закон попиту і його пояснення є базовими положеннями теорії поведінки споживача. Цінові й нецінові детермінанти попиту.

Пропозиція й закон пропозиції. Функція пропозиції. Цінові й нецінові детермінанти пропозиції. Різниця понять "зміна величини пропозиції" й "зміна в пропозиції". Зсув кривої пропозиції під впливом нецінових факторів.

Взаємозв'язок попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. Вплив зміни попиту та пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну й рівноважну кількість товару на ринку.

Фактори цінової еластичності попиту, особливості їхнього впливу. Поняття абсолютно еластичного й абсолютно нееластичного попиту. Взаємозв'язок між ціною й валовим виторгом при різній еластичності.

Методика розрахунку коефіцієнта еластичності попиту по доходу. Поняття "перехресної" еластичності попиту. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції.

 

Навчальні завдання й питання

1. На динаміку попиту впливають як цінові, так і нецінові фактори. Назвіть цінові фактори. Чим нецінові фактори відрізняються від цінових?

2. Закон попиту може бути представлений за допомогою кривої попиту, що має негативний нахил. Поясніть, чому?

3. Закон пропозиції - це один із законів конкурентного ринкового ціноутворення, що може бути зображений на графіку у вигляді кривої з позитивним нахилом. Що означає такий вид кривої пропозиції?

4.Нецінові фактори призводять до таких змін пропозиції товарів на ринку, які можна зобразити на графіку, зміщуючи криву:

а) вправо, якщо пропозиція росте або скорочується?

б) уліво, якщо пропозиція росте або скорочується?

Поясніть свою відповідь.

5. Поясніть ефект взаємодії попиту та пропозиції.

6. У кожному з наступних прикладів визначте, чи відбувається "зміна в попиті" або "зміна величини попиту":

а) доходи споживачів зростають, а в результаті цього збільшується збут ювелірних виробів;

б) вугільні шахти Донбасу підвищують ціни на вугілля, і число бажаючих придбати донецькі вугілля скорочується;

в) ціна на автомобілі "Жигулі" збільшується, внаслідок цього є зміна обсягу продажів автомобілів "Таврія".

7. Як впливають перераховані в табл.1 зміни, на попит та пропозицію? Охарактеризуйте їхній вплив за допомогою кривих попиту та пропозиції (поставте знак "+" у колонках, назва яких характеризує ефект зміни).

Таблиця 1

Зміна (за інших рівних умов) Зсув кривої попиту Рух уздовж кривої попиту Зсув кривої пропозиції Рух уздовж кривої пропозиції
Зміна цін конкуруючих товарів        
Впровадження нової технології        
Зміна моди на товар        
Зміна споживчих доходів        
Зміна цін на сировину        
Зміна числа покупців        

 

8.Припустимо, функція попиту дорівнює Qd = 100 - P, а функція пропозиції Qs = 2P - 50, де Р - це ціна в грн., а величина попиту Qd і пропозиції Qs у тисячах штук.

а) Визначте рівноважну ціну й рівноважну кількість.

б) Якщо уряд вирішить знизити ціну до 40 грн., прагнучи стимулювати споживача, до чого це призведе?

Визначте величини попиту та пропозиції, чи спостерігається надлишкова пропозиція (надвиробництво, затоварення) або надлишковий попит (дефіцит), який обсяг споживання?

9. Крива попиту на товар описується наступним рівнянням:

Qd = 600-2Р, а крива пропозиції: Qs = 300 + 4P, де Qd - обсяг попиту за місяць, Qs - обсяг пропозиції за місяць, Р - ціна товару. Які рівноважна ціна й обсяг товару?

Припустимо, що ціна товару складе 10 грн. Підрахуйте дефіцит, що виникне в цьому випадку.

10. Припустимо, що Ви є керівником групи, що займається розробкою проекту (для подання його у Верховну Раду), метою якого є законопроект – одержання додаткових доходів у бюджет шляхом введення акцизних податків. На скільки важливим для Вас було би урахування фактора еластичності попиту при визначенні конкретної продукції, на продаж якої варто накласти акциз? Поясніть.

11. Визначте еластичність попиту, використовуючи дані таблиці 2. Перевірте відповіді, отримані за формулою Еd (коефіцієнт еластичності попиту) і за допомогою показника загального виторгу.

 

Таблиця 2

Ціна продукції, грн. Кількість запитуваної продукції, од. Загальний виторг, грн. Коефіцієнт еластичності попиту Еd
   
   
   
   
   

 

12. Чому виявляється невірним судження про еластичність попиту винятково по зовнішньому вигляді кривої попиту на графіку?

13. "Якщо попит на продукцію сільського господарства вирізняється значною ціновою нееластичністю, незвичайно великий урожай може призвести до скорочення доходів фермерів". Поясніть це твердження й проілюструйте його на графіку.

14. За ціною телевізора рівній 800 гривень магазин продає за місяць 50 штук. Якщо ціна знизиться до 700 гривень, обсяг продажів збільшиться до 100 штук на місяць. Визначте коефіцієнт еластичності попиту в інтервалі між двома цінами й поясніть, чи має сенс у цьому випадку міняти ціну?

15. Наведені нижче дані о цінах й кількості продукції характеризують криву попиту, що має вид прямої лінії. Використайте або коефіцієнт еластичності, або показник сукупного доходу для визначення еластичності попиту стосовно до кожної можливої зміни ціни. Яким буде Ваш висновок щодо взаємозв'язку, який існує між нахилом кривої попиту і його еластичністю?

Таблиця 3

Ціна продукту, грн. Кількість запитуваної продукції, од.

 

Позначте на графіку показники загального виторгу й сформулюйте, яке співвідношення між ціновою еластичністю й загальним виторгом.

16. Поясніть, чим визначається характер залежності між змінами ціни й змінами виторгу від реалізації?

17. Визначте вид еластичності й розрахуйте коефіцієнти еластичності:

а) ціна на автомобіль певної марки зросла на 10%, кількість проданих автомобілів зменшилася на 4%;

б) дохід збільшився на 6%, а попит на деякі товари підвищеної потреби виріс на 12%;

в) ціна на бензин підвищилася на 20%, а попит на автомобілі виріс на 30%;

г) ціна на паливо підвищилася на 15%, а попит на нього не змінився.

18. У табл. 4 надані дані про обсяги пропозиції на ринку товару Х.

 

 

Таблиця 4

Коефіцієнти цінової еластичності пропозиції Обсяг пропозиції, од. Ціна, грн.
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) Розрахуйте коефіцієнти цінової еластичності пропозиції й заповните перший стовпчик таблиці.

б) Що Ви можете сказати із приводу знака коефіцієнта цінової еластичності пропозиції?

19. "Пригоди Шерлока Холмса" А. Конан Дойля й "Багатство народів" А. Сміта мають коефіцієнт перехресної еластичності близький до 0. Поясніть чому.

 

Рекомендована література

1, с.20-46; 2, с.26-65; 3, с.50-91; 5, 46-55; 6, с.31-58; 9, с.5-17; 10, с.14-43.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти