ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 3. Мікроекономічна модель підприємства

Короткий зміст

Підприємство як суб'єкт ринку й виробничо-ринкова система. Спрощена схема ринково-виробничої системи. Фактори виробництва.

Мотивація діяльності підприємства. Головні види вибору підприємства: що виробляти (продукція, роботи, послуги), як виробляти (технологія, фактори виробництва), для кого виробляти (ринки, споживачі, ціни). Фактор часу й періоди функціонування підприємства.

Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Поняття й параметри виробничої функції. Сукупний, середній і граничний продукт.

Питання й навчальні завдання

1.Яким чином можна розв'язати конфлікт між обмеженими ресурсами й безмежними потребами?

2. Охарактеризуйте виробництво як систему.

3.Що таке виробнича функція? Яким чином вона виражає зв'язок між структурою витрат і випуском продукції? Чому не можна ухвалювати рішення щодо подальшої діяльності фірми, ґрунтуючись тільки на даних одержаних при дослідженні виробничої функції?

4.Виробнича функція цеху має вигляд Q = 5K0,5L0,5, де K - кількість годин роботи машин, L - кількість годин витрат праці. Представимо, що в день витрачається 9 годин роботи машин й 9 годин праці. Яким може бути максимальний обсяг випущеної продукції?

5.У результаті застосування нового обладнання кількість робітників, зайнятих виготовленням даного продукту, скоротилася в 1,5 рази, а продуктивність їхньої праці збільшилася втроє. Визначте, як змінився фізичний обсяг виробництва?

6. Що таке середній продукт праці, граничний продукт праці.

7. Використовуючи дані табл. 1, розрахуйте середній і граничний продукт праці.

 

Таблиця 1

Сукупний продукт Витрати праці Середній продукт Граничний продукт
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Побудуйте графіки:

а) сукупного продукту праці;

б) середнього й граничного продукту праці.

Поясніть, яку інформацію дають виробникові крапки перетинання кривих середнього й граничного продукту й кривої граничного продукту з віссю абсцис.

8. Знайдіть величини граничного продукту праці за даними табл. 2.

 

Таблиця 2

Витрати робочого часу, година.
Сукупний продукт, шт. 1,0 3,5 15,0 19,0 21,0 22,5
Граничний продукт праці              

 

а) Накресліть графік залежності граничного продукту від витрат робочого часу.

б) Визначте з його допомогою, при якій тривалості робочого дня праця буде використовуватися з максимальною ефективністю.

9. Заповніть пропуски в табл. 3.

 

Таблиця 3

Обсяг застосування змінного ресурсу (Х) Загальний випуск продукції (Q) Граничний продукт змінного ресурсу (МР) Середній продукт змінного ресурсу (АР)
19,5

10. У короткостроковому періоді фірма може варіювати застосуванням трудових ресурсів, але не може вплинути на величину використовуваного капіталу. Табл. 4. показує, як змінюється випуск продукції внаслідок зміни обсягів застосовуваної праці.

Таблиця 4

Витрати праці за тиждень (чол.) Обсяг продукту за тиждень, шт. Граничний продукт праці Середній продукт праці
   
   
   
   
   
   
   

 

а) Визначите граничний продукт праці (МР) і середній продукт праці (АР).

б) Побудуйте криві МР та АР.

в) Визначте, при якому приблизно рівні використання праці крива МР перетне криву АР.

г) Вплине зміна у витратах капіталу на положення кривої МР?

Рекомендована література

1, с.66-71, 74-77; 2, с.125-140; 3, с.210-217; 4, Т.2, с.45-47, 50-57, 61-64; 6, с.159-178; 8, 135-141; 9, с.29-37; 10, с.61-76; 14, с.58-65; 18, с.64, 73-82.

 

Змістовий модуль 4. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

Короткий зміст

Часткова варіація факторів виробництва. Виробнича функція з одним змінним фактором й її графічне зображення. Феномен "вгасання" виробничої функції. Правило спадаючої віддачі змінного фактора виробництва. Еластичність виробництва.

Ізоквантна варіація факторів виробництва. Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива рівного випуску продукції - ізокванта. Карта ізоквант. Заміщення факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення.

Пропорційна варіація факторів виробництва. Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна, спадаюча й зростаюча віддача від масштабу.

Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат або максимізації випуску. Лінія однакових витрат - ізокоста; карта ізокост. Зміна цін на ресурси.

Питання й навчальні завдання

1.Які фактори виробництва (вхідні ресурси) використовуються в процесі виробництва?

2.Що таке ізокванта?

3. Що таке гранична норма технологічного заміщення?

4. На основі даних табл. 1 про співвідношення ресурсів по різних технологіях виробництва вкажіть, яку технологію обере підприємство?

 

Таблиця 1

Ресурси Ціна од. ресурсу, грн. Технологія виробництва, од. ресурсу
І ІІ ІІІ
Праця
Земля
Капітал
Підприємницькі здатності

 

На ринку праці збільшення пропозиції робочої сили викликало зниження її ціни до 20 грн. Як ця ситуація вплине на вибір підприємства?

5. Підприємство обирає одну із трьох технологій, які відрізняються співвідношенням капіталу (К) і праці (L). Якщо РL - 100 грн., а РК=300 грн., то визначте:

 

 

Таблиця 2

Обсяг виробництва продукції Технології
І ІІ ІІІ
L К L К L К

 

1. Чому будуть рівні витрати виробництва за кожного обсягу випуску продукції?

2. Яку технологію обере фірма за кожного обсягу виробництва продукції?

6. 100 т деякого виробу можуть бути зроблені за чотирма комбінаціями факторів (А, Б, В, Г), наданих у табл. 3.

Таблиця 3

Витрати А Б В Г
Праці (першого фактора)
Капіталу (другого фактора)

 

а) Ціна одиниці першого фактора становить 100 гривень, другого - 60 гривень. Яка комбінація цих двох факторів найкраща?

б) Якщо ціна одиниці першого фактора (праці) зростає з 100 до 110 гривень. Яка комбінація факторів виробництва тепер найкраща?

7.Ви знаєте, що на зміну кількості використаних у виробничому процесі ресурсів витрачаються різний час? Розкрийте зміст короткострокового й довгострокового періоду.

8. Які з наступних змін відносяться до короткострокового, а які до довгострокового періоду.

а) Об'єднання "Донецьквугілля" будує нову збагачувальну фабрику.

б) Шахта ім. Засядько найняла ще 200 робітників.

в) Фермер збільшує кількість застосовуваних на його ділянці добрив.

г) На макаронній фабриці м. Донецька вводиться 3-я зміна.

9. Чому в короткостроковому періоді всі витрати можна охарактеризувати як постійні й змінні? До якої категорії витрат відносяться наступні види витрат:

а) реклама;

б) придбання палива для виробництва;

в) оплата % по випущеним фірмою облігаціям;

г) плата за перевезення морським шляхом;

д) виплата податку на ремонт автодоріг;

е) жалування керуючому персоналу;

ж) страхові внески;

з) витрати на заробітну плату робітників-верстатників;

і) амортизаційні відрахування;

к) податок із продажів;

л) плата за орендоване фірмою конторське встаткування;

м) витрати на сировину для виробництва.

10. Вірно / невірно.

а) Тільки капітал і працю варто враховувати при прийнятті рішень.

б) Закон спадаючої продуктивності полягає в тім, що по мірі збільшення обсягу змінного ресурсу, що приєднується до фіксованого ресурсу, починаючи з певного рівня, загальний обсяг виробленої продукції скорочується.

в) Якщо граничний продукт стає величиною негативною, загальний обсяг виробництва скорочується.

11. Гранична норма технологічного заміщення праці капіталом дорівнює 2. Як необхідно збільшити використання капіталу, для того щоб забезпечити попередній обсяг виробництва продукції при скороченні використання праці на 4 одиниці?

12. Чому в Африці канали й греблі будують із більшим використанням трудових ресурсів, а в Україні - з більшим використанням машин і механізмів? Який метод будівництва ефективніше? Чи можуть застосовуватися до них однакові критерії технічної й економічної ефективності?

13. Чи згодні Ви з наступним твердженням: "Максимальній середній продуктивності постійного фактора відповідає нульова гранична продуктивність змінного фактора"?

14.Професор Іванченко - найвідоміший і найбільш високооплачуваний викладач теорії менеджменту в Донецьку. Погодинна оплата його праці у два рази вище, ніж у колег. Крім цього, він швидко набирає тексти своїх статей на комп'ютері, друкуючи 300 знаків у хвилину. Чи має сенс йому наймати секретаря, якщо кращий секретар, якого він може найняти, друкує не більше 200 знаків у хвилину?

15. Використовуючи дані табл. 4 про витрати праці L, капіталу К и обсягу випуску Q дайте відповіді на питання.

 

Таблиця 4

Фактори обсягу виробництва Варіант L K Q
А
Б
В
Г

 

а) Визначте характер економії від масштабу при переході від А к Б, від Б к В, від В к Г.

б) Чи випадково вповільнення темпів використання ресурсів у виробництві чи ні? Проілюструйте свою відповідь графічно.

16. АВСД – ламана ізокванта. Чи є комбінація факторів на відрізку АВ технічно ефективною?

           
 
L
 
 
 
O
   
K
 
 

 

 


Рекомендована література:

1, с.72-110; 2, с.141-176; 3, с.187-226; 4, с.45-64, 142-155; 5, с.59-73; 6, с.133-162; 9, с.29-37; 10, с.61-76;16, с.158-171.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти