ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 5. Витрати виробництва

Короткий зміст

 

Витрати виробництва в короткостроковому періоді. Часткова варіація факторів виробництва й функція витрат. Постійні й змінні витрати (загальні й середні). Типовий характер зміни витрат у короткостроковому періоді. Закон росту граничних витрат (зниження прибутковості).

Витрати на довгострокових інтервалах. Криві довгострокових витрат (загальних і середніх). Види кривих довгострокових середніх витрат. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти технологічного вибору підприємства в процесі розробки довгострокової стратегії розвитку. Оптимальна виробнича потужність (оптимальні обсяги випуску). Мінімально-ефективний розмір виробництва й структура ринку.

Питання та навчальні завдання

1. Поясніть поняття "економічні" й "бухгалтерські витрати" з погляду економістів.

2. Чому економісти вважають нормальний прибуток елементом витрат?

3. Чи відноситься до витрат економічний прибуток? Чи може економічний прибуток приймати негативне значення?

4. Перелічіть постійні й змінні витрати, пов'язані з експлуатацією власного автомобіля підприємця.

5. а) Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1

Загальний обсяг виробництва, шт. Сума постійних витрат, грн. Сума змінних витрат, грн. Загальні витрати, грн. Середні постійні витрати грн. Середні змінні витрати грн. Середні загальні витрати грн. Граничні витрати, грн.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

б) Накресліть криві постійних, змінних і загальних витрат. Поясніть яким чином закон спадаючої віддачі впливає на форму кривих змінних і загальних витрат.

в) Накресліть криві середніх постійних, середніх змінних, середніх загальних і граничних витрат. Поясніть форму кожної із чотирьох кривих, а також характер їхньої взаємодії.

г) Поясніть, чому крива граничних витрат перетинає криві середніх змінних і середніх загальних витрат у крапках їхнього мінімуму.

д) Як зміниться розташування кожної із цих чотирьох кривих:

а) якщо сума постійних витрат складе 100 грн.;

б) якщо сума змінних витрат буде на 10 грн. менше при кожному обсязі виробництва.

6. У короткостроковому періоді фірма виробляє 3000 одиниць продукції. Загальні витрати становлять 180000 грн. Середні змінні витрати рівні 50 грн. Які середні постійні витрати?

7. Загальні витрати фірми виміряються за формулою: ТС = 100Q - 2Q2 + 0,05Q3. Визначте величину граничних витрат за виробництвом 10-ти одиниць продукції.

8. Функція загальних витрат фірми має вигляд: ТС = 200 + 14Q - 0,5Q2. Визначте:

1. постійні витрати (FC);

2. змінні витрати (VC);

3. середні загальні витрати (АТС);

4. середні постійні витрати (AFC);

5. середні змінні витрати (AVC);

6. граничні витрати (МС).

9. Зовнішні витрати фірми становлять 50 тис. грн., бухгалтерський прибуток - 100 тис. грн., внутрішні витрати - 75 тис. грн. Знайдіть економічний прибуток, загальний доход фірми?

10. Ви збираєтесь відкрити мале підприємство. Придбання встаткування обійдеться Вам в 200 тис. грн. власних засобів, які при альтернативному їхньому використанні могли б щорічно приносити 20 тис. грн. доходу. Місячний фонд оплати праці робітників буде становити 13 тис. грн., оренда виробничого приміщення - 10 тис. грн. за рік, а на сировину, матеріали й електроенергію буде витрачено 45 тис. грн. щорічно. Річний доход підприємства після сплати податків буде становити 121 тис. грн. На іншому підприємстві Вам пропонують посаду менеджера з річною оплатою 48 тис. грн. Знайдіть розміри бухгалтерського й економічного доходу підприємства й визначте, чи вигідно на таких умовах відкривати мале підприємство. Визначте доход від альтернативного варіанта.

11. На підставі даних табл. 2 побудуйте криві довгострокових середніх витрат, довгострокових граничних витрат і дайте відповіді на наступні питання:

а) при яких обсягах випуску продукції фірма випробовує позитивний ефект від збільшення масштабу виробництва? Негативний ефект?

б) яким виявиться мінімальний ефективний масштаб виробництва в даній фірмі?

12. Скористайтеся концепцією позитивного й негативного ефекту масштабів виробництва для пояснення форми кривої довгострокових середніх загальних витрат. У чому суть концепції мінімального ефективного розміру підприємства? Який вплив або інша форма кривої довгострокових середніх загальних витрат може зробити на структуру галузі?

13. У табл. 2 наведені дані про загальні витрати фірми в довгостроковому періоді.

 

Таблиця 2

Загальний обсяг виробництва (шт. у тиждень) Сума загальних витрат, грн. Середні загальні витрати, грн. Граничні витрати, грн.
   
   
   
   
   
   
   

 

Заповніть таблицю й визначте, при якому обсязі виробництва довгострокові середні витрати виявляться мінімальними? При якому обсязі виробництва довгострокові граничні витрати будуть рівні довгостроковим середнім витратам?

 

Рекомендована література:

1, с.72-110; 2, с.135-153; 3, с.187-226; 4, с.45-55; 5, 74-85; 6, с.133-162; 7, 189-223; 8, 119-148;9, с.38-52; 10, с.77-108.

 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР

Змістовий модуль 6. Ринок досконалої конкуренції

Короткий зміст

Ознаки й умови досконалої конкуренції. Ринковий попит на продукцію фірми за умови досконалої конкуренції. Графічне зображення попиту, середнього, граничного й сукупного доходу підприємства.

Максимізаційно-мінімізаційні цілі підприємства в короткостроковому періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка підприємства за умови зміни ринкової ситуації. Пропозиція фірми в короткостроковому періоді.

Рівновага фірми й галузі в короткостроковому періоді. Довгострокова рівновага підприємства, галузі, ринку й механізм його підтримки. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

 

Питання й навчальні завдання

1. Коротко вкажіть основні ознаки досконалої конкуренції, чистої монополії, чистої монополістичної конкуренції й олігополії. Під яку із цих класифікацій ринку найбільш точно підходить кожне з наступних визначень:

а) універсальний магазин, розташований у місті Донецьку;

б) сталеливарна промисловість;

в) сільськогосподарська ферма;

г) Комерційний банк, у якому ваша родина має рахунок;

д) автомобільна промисловість.

У кожному випадку обґрунтуйте вашу думку.

2. Чому рівність граничного доходу й граничних витрат є істотним для максимізації прибутку у всіх ринкових структурах? Поясніть, чому у правилі MR = MC ціна може бути замінена на граничний доход, коли галузь є чисто конкурентною.

3. Використовуючи дані попиту яблук табл.1, визначте валові й граничні доходи КСП для кожного можливого рівня продажів яблук.

 

Таблиця 1

Ціна яблук, грн./кг. Необхідна кількість, кг. Валовий доход, грн. Граничний доход, грн.
   
   
   
   
   
   

 

а) Який висновок Ви можете зробити про характеристику ринку, на якому це КСП діє? Поясніть.

б) Зобразіть графічно криві попиту, валового доходу й граничного доходу для цього КСП.

в) Чому криві попиту й граничного доходу збігаються?

г) "Граничний доход є зміною у валовому доході". Ви згодні? Поясніть усно й графічно, використовуючи дані таблиці.

4. Приймемо наступні дані про витрати на одиницю продукції для діючого в умовах чистої конкуренції виробника:

Таблиця 2

Загальна кількість продукції, од. Середні постійні витрати, грн. Середні змінні витрати, грн. Середні валові витрати, грн. Граничні витрати, грн.
       
60,00 45,00 105,00
30,00 45,50 75,50
20,00 40,00 60,00
15,00 37,50 52,50
12,00 37,00 49,00
10,00 37,50 47,50
8,57 38,57 47,14
7,50 40,63 48,13
6,67 43,33 50,00
6,00 46,50 52,50

 

а) Чи буде дана фірма робити в короткостроковому періоді при ціні продукту в 32 грн. Якщо вона робить, який буде обсяг виробництва, максимізуючий прибуток або мінімізуючий збиток? Визначте величину економічного прибутку або збитку на одиницю продукції.

б) Дайте відповідь на запитання 3 (а) за умови, що ціна продукції = 41 грн.

в) Дайте відповідь на запитання 3(а) за умови, що ціна продукції = 56 грн.

г) Заповніть табл. 3 «пропозиція фірми в короткостроковому періоді» й укажіть прибуток (збиток), який одержить фірма при кожному обсязі виробництва.

Таблиця 3

Ціна, грн. Запропонована кількість, одна фірма Прибуток або збиток, грн. Запропонована кількість, 1500 фірм
     
     
     
     
     
     
     

 

д) Поясніть: "Той відрізок кривої граничних витрат конкурентної фірми, що розташований вище кривої її середніх змінних витрат, становить криву пропозиції в короткостроковому періоді для фірми". Проілюструйте графічно.

е) Тепер припустимо, що в конкурентній галузі - 1500 однакових фірм, кожна з яких має ті ж самі витрати. Знайдіть обсяг галузевої пропозиції (табл. 3)

ж) Припустимо, що дані ринкового попиту на продукт відповідають даним табл. 4

Таблиця 4

Ціна, грн. Загальна необхідна кількість, од.

 

Яка буде ціна рівноваги? Який буде рівноважний обсяг виробництва для кожної фірми? Яким буде прибуток або збиток на одиницю продукції для фірми? У довгостроковому періоді галузь буде розширюватися або звужуватися?

5. Загальні річні витрати (ТС, у млн. грн.) сталеливарної фірми задаються формулою: ТС = 480 + 330*Q, де Q - річний обсяг виробництва (млн. т. сталі). Ринкова ціна тонни сталі, установлюється на рівні 1800 грн. Який обсяг виробництва цієї фірми, якщо її виторг відшкодовує загальні витрати, економічний прибуток дорівнює 0?

6. Функція залежності загальних витрат від обсягу випуску діючої в умовах досконалої конкуренції фірми має вигляд TC = 8Q + Q2. Якщо фірма максимізує свій прибуток при обсязі випуску 14 од. продукції, то якою буде ринкова ціна одиниці продукції.

7. Є наступні дані про діяльність фірми в умовах досконалої конкуренції (табл. 5). Кількість продукту фірми, що випускається, такий, що при його збільшенні граничні витрати фірми зростуть.

Таблиця5

Ціна продукту, грн. Обсяг випуску продукції, шт. Валовий доход, грн. Загальні витрати грн. Постійні витрати грн. Змінні витрати грн. Середні загальні витрати грн. Середні загальні витрати грн.     Граничні витрати грн.
        5,50 5,00

 

Заповніть таблицю, доповнюючи відсутні цифри. Визначте, чи належить фірмі:

а) збільшити випуск продукції;

б) зменшити випуск продукції;

в) закритися;

г) нічого не міняти

8. Фірма планує випустити книгу. Середні витрати на виробництво книги становлять 10 + 10000/Q, грн., де Q - кількість книг. Який повинен бути тираж книги, що відповідає крапці беззбитковості, при запланованій ціні книги 20 грн.?

9. Поясніть: "Конкурентний виробник повинен стежити за середніми змінними витратами при визначенні, робити чи ні в короткостроковому періоді, за граничними витратами - при ухваленні рішення про найкращий обсяг виробництва й за середніми валовими витратами, щоб обчислити прибуток або збитки". Чому фірма могла б скоріше робити в короткостроковому періоді при збитку, а не закритися?

10. Використовуючи діаграми, як для галузі, так і для типової фірми, проілюструйте довгострокову конкурентну рівновагу. Покажіть, як ця довгострокова рівновага порушує: а) збільшення й б) зменшення ринкового попиту. Прослідкуйте на графіку й опишіть словами процеси пристосування, за допомогою яких відновиться довгострокова рівновага, припустивши, що галузь працює з постійними витратами.

11. Наведений рис. 1 представляє графічне відображення реагування галузевої пропозиції від S до S1, S2, S3..., для галузей з різною віддачею від масштабу в довгостроковому періоді на зміну галузевого попиту Д. Якщо попит на продукцію галузі збільшиться з Д до Д1, якою буде пропозиція галузі з постійними витратами А й галузі зі зростаючими витратами Б.

 

 

 
 

Рис. 1. Зміна попиту та пропозиції продуктів галузі.

12. У галузі діє 30 фірм. Загальні витрати кожної фірми рівні ТС=q3-6q2+18q. Попит становить величину Qd=180-3P, де Р - ціна товару. Що відбудеться в галузі в довгостроковому періоді?

13. Припустимо, що відбувається зменшення попиту в конкурентній галузі зі зростаючими витратами. Зрівняєте ціну продукту й галузевий обсяг виробництва, що встановиться після того, як довгострокові пристосування завершені, з тими, які спочатку існували.

14. При довгостроковій рівновазі Р = АС = МС. Яке значення для економічної ефективності має рівність Р и АС; рівність Р и МС? Проведіть розходження у своїй відповіді між виробничою ефективністю й ефективністю розподілу ресурсів.

15. У табл. 6. наведені дані про витрати й доходи фірми, що оперує на ринку досконалої конкуренції. Використовуючи цю інформацію, розрахуйте інші показники.

Таблиця 6

Змінний ресурс Обсяг продукції Ціна змінного ресурсу Ціна одиниці продукції Загальний доход Середній доход Граничний доход Загальні витрати Загальні постійні витрати Загальні змінні витрати Середні витрати Середні змінні витрати Середні постійні витрати Граничні витрати
Одиниці гривні
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

а) При якому обсязі випуску фірма максимізує прибуток або мінімізує збиток?

б) На графіку покажіть оптимальний обсяг виробництва. Обґрунтуйте свій вибір.

 

Рекомендована література:

1, с.111-138; 2, с.177-206; 3, с.238-271; 4, с.92-111; 5, 89-104; 6, с.163-192; 7, 265-318; 8, 191-210; 9, с.70-82; 10, с.138-166; 14, с.77-88.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти