ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 7. Монопольний ринок

Короткий зміст

Характерні риси чистої монополії. Бар'єри для вступу в галузь. Визначення ціни й обсягу виробництва, максимізуючи прибуток. Монопольний попит. Рівновага граничного доходу й граничних витрат. Економічні наслідки монополії. Ціна, обсяг виробництва й розподіл ресурсів. Науково-технічний прогрес: динамічна ефективність. Розподіл доходу. Цінова дискримінація: умови, приклади, наслідки. Регульована монополія. Суспільно оптимальна ціна. Ціна, "що забезпечує" справедливий прибуток,. Державне регулювання монополії. Антимонопольна політика. Закони України "Про захист економічної конкуренції", "Про захист від несумлінної конкуренції".

Питання й навчальні завдання

1. Охарактеризуйте найбільш важливі бар'єри для вступу в галузь. Які бар'єри (якщо вони є) сприяють виникненню суспільно виправданої монополії?

2. Як крива попиту, з якою зіштовхується діючий в умовах чистої монополії продавець, відрізняється від кривої, що протистоїть чисто конкурентній фірмі? Чим вона відрізняється? Яке значення має розходження? Чому крива попиту чистого монополіста не є зовсім еластичною?

3. Які методи ціноутворення можна розглядати як найбільш "ефективні" з погляду монополістів?

4. Чи є монополія "злом" або "благом" для суспільства? Хто виграє й хто програє в результаті встановлення монополії?

5. Скористайтеся даними попиту в табл. 1., обчислите валовий доход і граничний доход. Накресліть криві попиту, валового й граничного доходу й поясніть взаємозв'язки між ними. Чому граничний доход четвертої одиниці продукції становить 3,5 грн., незважаючи на те, що її ціна дорівнює 5 грн.? Покажіть еластичний і нееластичний відрізки накресленої Вами кривої попиту. Який узагальнюючий висновок можна зробити щодо зв'язку між граничним доходом й еластичністю попиту?

Припустимо, що граничні витрати наступних одиниць продукції якимсь чином виявилися б рівними нулю. Який обсяг продукції зробила б фірма, що прагне до прибутку? Використайте свій аналіз для того, щоб пояснити, чому монополіст ніколи не став би здійснювати виробництво в тій області своєї кривої попиту, що є нееластичною.

Таблиця 1

Ціна, грн. Обсяг попиту, тис. т. Ціна грн. Обсяг попиту, тис. т
7,0 4.5
6,5 I 4,0
6,0 3,5
5,5 3,0
5,0 2,5

 

6. Допустимо, що чистий монополіст зіштовхується з обсягом попиту, показаним у табл. 2. і тими ж самими даними витрат, як у конкурентного виробника, які були наведені в табл. 2. Обчислите валовий доход і граничний доход і визначте максимізуючі прибуток, ціну й обсяг виробництва для цього монополіста. Який обсяг прибутку? Підтвердить свою відповідь графічно й шляхом порівняння валового доходу й валових витрат.

Якби ця фірма могла займатися ціновою дискримінацією, тобто призначати кожному покупцеві максимально прийнятну ціну, який був би рівень виробництва; прибутку?

Таблиця 2.

Ціна,грн. Обсяг попиту, од. Валовий доход, грн. Граничний доход, грн.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. Намалюйте схему, що показує відповідні криві попиту, граничного доходу, середніх витрат і граничних витрат і ціну рівноваги й випуску для монополіста, який не займається дискримінацією. Використайте ту ж схему, щоб показати положення рівноваги монополіста, що здатний займатися ціновою дискримінацією. Зрівняйте рівноважні випуски, валові доходи й економічні прибутки в цих двох випадках. Прокоментуйте економічну бажаність цінової дискримінації.

8. На рис. 1 наведені криві доходу й витрат монополіста.

 

Рис.1. Витрати й доход монополіста.

 

а) Позначте на графіку обсяг випуску, що дає максимум прибутку, і ціну, по якій монополіст буде продавати даний обсяг продукції.

б) Позначте на графіку площу прибутку монополії.

в) Чи вплине на поводження монополіста зниження ринкового попиту на його продукцію?

9. Припустимо, що чистий монополіст і чисто конкурентна фірма мають однакові витрати на одиницю продукції. Зіставте цих двох з погляду : а) ціни, б) випуску, в) прибутків, г) розподілу й д) впливу на розподіл доходу. Оскільки й монополісти й конкуруючі фірми додержуються правила MC=MR при максимізації прибутків, як Ви поясните різні результати? Чому могли б витрати чисто конкурентної фірми й монополіста не бути однаковими? Які значення таких розходжень у витратах?

10. Припустимо, що крива попиту фірми лежить нижче кривої її середніх валових витрат на всіх рівнях виробництва. Чи можете Ви уявити собі яку-небудь умову, при якій виробництво могло б бути прибутковим?

11. Поясніть словесно й графічно як регулювання ціни (рівня) може поліпшити поводження монополій. У своїй відповіді проведіть розходження між а) ціноутворенням на основі суспільно оптимальної ціни (граничних витрат) і б) ціноутворення на основі ціни, що забезпечує нормальний прибуток (середніх витрат). Що таке дилема регулювання?

12. Монополістичний видавець згодний платити авторові підручника 15% валового доходу від продажів. Чи захочуть автор і видавець призначити однакову ціну за рукопис підручника?

13. Фірма повністю монополізувала виробництво чипів. Наступна інформація показує положення фірми:

Граничний доход = 1000 - 20Q.

Загальний доход = 1000Q- 10 Q2.

Граничні витрати = 100 +10Q,

де Q - обсяг випуску чипів, Р - ціна одного чипа (у грн.). Скільки чипів буде продано й за якою ціною, якщо:

а) фірма функціонує як проста монополія?

б) галузь (фірма) функціонує в умовах досконалої конкуренції?

14. Єдина фірма-монополіст установлює монопольну владу над конкурентною галуззю. Тому крива довгострокової пропозиції конкурентної галузі (LRSS) стає кривою довгострокових граничних витрат монополії ( LMCm), а крива короткострокової пропозиції галузі (SRSS) - кривою короткострокових граничних витрат монополії (SMCm). Ця ситуація відображена на рис.2.

 
 

Рис. 2. Монополізація конкурентної галузі.

 

а) Які параметри ціни й галузевого випуску були характерні для умов досконалої конкуренції?

б) Яку ціну й величину випуску вибере монополія на короткостроковому тимчасовому інтервалі?

в) При яких параметрах ціни й обсягу випуску монополія максимізує прибуток на довгостроковому тимчасовому інтервалі?

г) Який розмір цього довгострокового прибутку?

15. Передбачалося дозволити природним монополістам визначати свої максимізуючі прибуток обсяг випуску й ціни, потім державі варто було б вилучати їхні прибутки за допомогою податків і розподіляти їхнім споживачам пропорційно їхнім покупкам у монополій. Чи є ця пропозиція суспільно бажаною, так само як вимога від монополістів зрівняти ціну із граничними або середніми витратами?

16. Дано функцію попиту на продукцію монополіста: Q = 12 - P і функція загальних витрат монополіста: TC=6+6Q+Q2. Визначте ціну, при якій монополіст мінімізує збитки, і суму цих збитків.

17. Галузева функція попиту на товар має вигляд: Qd=80-P. Постійні витрати виробництва рівні 100, а змінні розраховуються по формулі: TVC=Q2. Виробничі можливості в короткостроковому періоді обмежені: Q ≤ 20. Визначте рівноважні значення Q й P,

а) якщо галузь монополізована;

б) якщо в галузі існує досконала конкуренція.

18. Витрати монополіста описуються функцією TC=4+4Q+Q2. Функція попиту на товар Q=48-P. Визначте обсяг виробництва, ціну, суму максимального прибутку й величину максимального доходу монополії.

19. Інформація про функції попиту на продукцію монополіста і його загальних витрат наведена в таблиці 3.

Таблиця 3.

Випуск в од. часу Ціна, грн. Загальні витрати, грн.

 

При якому випуску монополіст максимізує прибуток, і яку ціну при цьому призначить?

 

Рекомендована література:

1, с.139-161; 2, с.207-234; 3, с.460-486; 4, с.92-111; 5, 104-116; 6, с.193-214; 7, 265-318; 8, 191-210; 9, с.82-94; 10, с.167-196.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти