ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 3. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

Змістовий модуль 9. Ринок факторів виробництва

Короткий зміст

Значення формування цін на ресурси. Попит на ресурси відповідно до теорії граничної продуктивності. Попит на ресурси як похідний попит. Правило використання ресурсів: MRP =MRC. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит. Зміна продуктивності. Еластичність попиту на ресурс. Оптимальне співвідношення ресурсів: правило найменших витрат, правило максимізації прибутку.

Праця як фактор виробництва, його мобільність. Характеристика конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від наймання праці. Попит окремого виробника на працю. Формування галузевого й ринкового попиту на працю.

Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Обґрунтування вибору працівником праці й відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності. Ринкова пропозиція послуг праці. Диференціація заробітної плати.

Попит монополії на працю й монопольну рівновагу. Граничні витрати на працю для монопсониста. Прийняття рішень про наймання робітників на монопсоничному ринку праці.

Монопольна влада продавців праці. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати й продуктивністю праці. Двостороння монополія й визначення реального рівня заробітної плати.

Капітал як фактор виробництва, форми капіталу. Рух капіталу й основні фонди. Поняття позичкового відсотка. Вплив ставки позичкового відсотка на короткострокові інвестиційні проекти підприємців. Обґрунтування інвестиційних рішень у довгостроковому періоді. Поняття поточної й дисконтованої вартості, методика її розрахунку. Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки, як рівноважної ціни капіталу. Ринок землі. Особливості землі, як фактора виробництва. Формування пропозиції землі й попиту на землю. Рента. Ціна землі, як капіталізована рента.

 

Питання й навчальні завдання.

 

1. Яке значення цін на ресурси? Докладно поясніть відмінність факторів, що визначають попит на ресурси, від факторів, що визначають попит на продукт. Поясніть зміст і значення твердження, що попит на ресурс є похідним попитом. Чому криві попиту на ресурс звичайно знижуються?

2. За даними табл. 1 для фірми, що наймає працю в умовах конкуренції й реалізує свою продукцію на конкурентному ринку, розрахуйте інші показники.

Таблиця 1

Одиниці праці Сукупний продукт Граничний продукт Ціна на продукт, грн. Сукупний доход, грн. Граничний продукт у грошовому вираженні, грн.
     
     
     
     
     
     
             

а) Скільки робітників буде наймати фірма, якщо існуюча ставка заробітної плати дорівнює 27,95 грн.? 19,95 грн.? Поясніть, чому фірма не буде наймати ні більше, ні менше робітників при кожній зі ставок заробітної плати?

б) Виразите числовими значеннями й представте графічно криву на працю даної фірми.

в) Тепер знову побудуйте криву попиту фірми на працю, якщо вона продає продукцію на ринку в умовах недосконалої конкуренції й, хоча може реалізувати 17 одиниць по 2,2 грн. за кожну, але повинна понизити ціну на 5 копійок, щоб реалізувати граничний продукт кожного наступного робітника. Зрівняйте отриману криву попиту із кривою, побудованою при відповіді на питання 2 б. Поясніть різницю.

3. У чому різниця між зміною попиту на ресурс і зміною в кількості ресурсу, на який пред'являється попит? Які конкретні фактори можуть викликати зміни в попиті на ресурс? Які зміни в кількості ресурсу, на який пред'являється попит?

4. Яка роль ресурсних ринків у визначенні того, як і для кого виробляються товари?

5. У якому випадку крива попиту на ресурс більше еластична: у випадку досконалої конкуренції або у випадку монополії? Чому? Як це впливає на зайнятість?

6. Припустимо, що гранична продуктивність праці й капіталу дорівнюють значенням, зазначеним у табл. 2. Продукція, вироблена за допомогою цих ресурсів, реалізується на ринку в умовах чистої конкуренції по одній гривні за одиницю. Праця здобувається в умовах чистої конкуренції за ціною 1 грн., а капітал по 3 грн.

 

Таблиця 2

Одиниця капіталу МР капіталу Одиниця праці МР праці
1/2

а) Яке буде співвідношення праці й капіталу, що забезпечує найменші витрати при виробництві 80 одиниць продукції? Поясніть.

б) Яке співвідношення праці й капіталу, яке забезпечує максимальний прибуток фірмі? Поясніть. Який обсяг продукції, вироблено в результаті цього? Який економічний прибуток?

7. Використовуючи ефект заміщення й ефект випуску продукції, поясніть, як зниження ціни на ресурс "А" може викликати ріст попиту на ресурсозамінник "В". Якщо ресурси "С" й "Д" є доповнюючими друг друга й використовуються у встановлених пропорціях, то як вплине підвищення ціни ресурсу "С" на попит на ресурс "Д"?

8. У виробництві якогось виду товару потрібно 2 фактора: праця й земля. У яких з нижче перерахованих варіантах, наведених у табл.3 досягається мінімізація витрат?

Таблиця 3

Варіанти Граничний продукт землі Ціна землі Граничний продукт праці Ціна праці
а
б
в
г

9. В усіх нижче наведених прикладах MRPL й MRPC показують величини граничних продуктів у грошовому вираженні, відповідно праці й капіталу, а PL й PC - ціни на них. Доведіть, чи відповідають умови в кожному випадку для отримання фірмою максимального прибутку. Якщо ні, то вкажіть, який ресурс, або ресурси варто використати в більших кількостях й який (які) ресурс (и) варто використати в менших кількостях:

а) MRPL = 8 грн.; PL = 4 грн.; MRPC = 8 грн.; PC = 4 грн.

б) MRPL = 10 грн.; PL = 12 грн.; MRPC = 14 грн.; PC = 9 грн.

в) MRPL = 6 грн.; PL = 6 грн.; MRPC = 12 грн.; PC =12 грн.

г) MRPL = 22 грн.; PL = 26 грн.; MRPC = 16 грн.; PC = 19 грн.

10. Додаткове питання: покажіть алгебраїчно, що умова для обсягу випуску продукції з максимальним прибутком еквівалентна умові для співвідношення, що забезпечує максимальний прибуток вхідних факторів виробництва.

11. Якщо кожен вхідний фактор виробництва оплачується відповідно до його граничного продукту в грошовому вираженні, то чи буде розподіл отриманого доходу етично справедливим?

12. Чому заробітна плата не однакова на всіх ринках праці й для всіх індивідів на ринку праці?

13. Поясніть, чому загальний рівень заробітної плати вище в Сполучених Штатах, чим у більшості інших країн. Який найважливіший фактор, що визначає підвищення протягом тривалого періоду ставок середньої реальної заробітної плати в США?

14. Чому в Україні в період переходу до ринку збільшився попит на послуги юристів? Фахівців з реклами продукції?

 
 

15. Уважно розглянувши графік на рис. 1, дайте відповіді на питання:

 

Рис. 1. Пропозиція праці.

а) Крива SL виражає ринкову галузеву або індивідуальну пропозицію праці?

б) Чому крива PL має позитивний нахил?

в) Яке економічне пояснення можна дати переміщенню пропозиції праці із крапки К у крапку N?

16. Опишіть використовувані профспілками методи підвищення заробітної плати. Оцініть необхідність кожного з них з погляду а) профспілки й б) суспільства в цілому. Поясніть: "Цехові профспілки безпосередньо обмежують пропозицію праці; галузеві профспілки опираються на ринкові важелі для обмеження числа робочих місць".

17. За даними табл.4 фірма наймає робітників в умовах конкуренції, заповніть порожні стовпчики.

Таблиця 4

Одиниці праці Ставка заробітної плати, грн. Загальні витрати (фонд заробітної плати), грн. Граничні витрати на ресурс (праця), грн.
   
   
   
   
   
   
   

Представте графічно криві пропозиції праці й граничних витрат на ресурс (праця) для даної фірми. Поясніть взаємозв'язок цих кривих.

18. Рис. 2 ілюструє криві витрат праці, граничного продукту праці в грошовому вираженні й ставки заробітної плати для деякої фірми.

 

 
 

Рис. 2. Ефект монопольної влади й влади монопсонії.

 

Визначте для кожної з наступних фірм кількість необхідної праці, при якій прибуток фірми виявляється максимальним.

а) Фірма, що реалізує продукцію на товарному ринку із досконалою конкуренцією і яка є "прайс-тейкером" (не може впливати на ціну свого продукту) на ринку праці.

б) Фірма, що є "прайс-тейкером" на ринку готової продукції, але виступаюча як монопсоніст на ринку праці.

в) Фірма, яка зіштовхується із кривою попиту, що знижується на свою продукцію й що є монопсоністом на ринку праці.

г) Фірма, яка зіштовхується із кривою попиту, що знижується на свою продукцію і яка є "прайс-тейкером" на ринку праці.

д) Який вплив робить монопольна влада й сила монопсонії на попит, пропонований фірмою на ринку праці?

19. Припустимо, що конкурентний ринок праці за фахом економіка підприємства перебуває в рівновазі. При цьому зайнято 200 тис. чоловік, середня заробітна плата становить 1500 гривень. У силу ряду причин попит на працю економістів цієї спеціалізації збільшився на 10%. Що відбудеться з величиною заробітної плати й чисельністю зайнятих? Використайте для доказів графік.

20. На ринку праці робітників-вуглярів зложилася заробітна плата 1600 гривень на місяць, що забезпечує повну зайнятість працівників даної професії. Під тиском галузевої профспілки рівень заробітної плати здійнявся до 2000 грн. на місяць. Як зміниться ситуація на ринку праці? Виконайте завдання графічно.

21. Критик мінімуму заробітної плати затверджує: "Дії законодавства про мінімум заробітної плати мають наслідки, прямо протилежні тим, яких очікували його прихильники. Держава може законодавчо встановити мінімум заробітної плати, але не може змусити підприємця наймати робітників не прибутково. Фактично мінімум заробітної плати призводить до безробіття серед низькооплачуваних робітників, які навряд чи можуть дозволити собі відмовитися від їхніх незначних доходів". Ви згодні? Який вплив у цьому випадку робить еластичність попиту на працю? Які фактори можуть компенсувати потенційний вплив мінімуму заробітної плати на безробіття?

22. Чи одержують у середньому робітники - члени профспілки України більш високу заробітну плату, чим робітники, не об'єднані в профспілки?

23. Які основні фактори, використовувані при поясненні диференціації заробітної плати? Яким буде довгостроковий вплив значного підвищення безпеки підземних робіт шахтарів на ставки їхньої заробітної плати в порівнянні з іншими робітниками?

24. "У багатьох низькооплачуваних членів суспільства, наприклад, у кухарів експрес-кафе, як правило, відносно погані умови праці. Отже, поняття розходжень, що вирівнюють, в оплаті праці невірно". Ви згодні? Поясніть.

25. Що мається на увазі під інвестиціями в людський капітал? Використайте дане поняття для пояснення а) диференціації заробітної плати; б) росту реальної заробітної плати в розвинених країнах за тривалий період. За що в основному критикується теорія людського капіталу?

26. Спочатку, інвестор повинен понести витрати на придбання об'єкта інвестування в розмірі 10000 гривень, а потім він одержить у наступні 2 роки надходження від інвестицій відповідно 7000 гривень й 9000 гривень. Визначте, чи є дана інвестиція прибутковою при ставці відсотка =8%.

27. Фірма розглядає 4 варіанти здійснення інвестиційного проекту в 500 млн. грн. на 2009-2011 р.

Варіант проекту
інвестиції чистий виторг інвестиції чистий виторг інвестиції чистий виторг

Визначте оптимальний варіант інвестування, якщо ціна капіталу фірми більше 0.

28. У результаті інвестицій у розмірі 10 тис. грн. на початку року очікується одержання фіксованого доходу в 1,5 тис. грн. щорічно наприкінці кожного року. Чи вигідні такі інвестиції, якщо ставка банківського відсотка дорівнює 10%.

 

Рекомендована література:

1, с.191-207; 2, с.273-341; 3, с.579-673; 4, с.30-39; 142-175; 176-187; 6, с.105-132; 7, 363-390; 8, 286-321; 9, с.121-153; 10, с.226-276; 14, с.138-145.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти