ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту

Короткий зміст

Поняття ринкової рівноваги, його аналіз. Часткова й загальна рівновага. Необхідність визначення ринкової системи як цілого, дослідження взаємодії й взаємозалежності її частин. Аналіз загальної рівноваги, його етапи. Ефект зворотного зв'язку. Закон Вальраса.

Рівновага обміну. Необхідність і вигоди ринкового обміну. Діаграма Еджворта. Ефективність при обміні. Крива контрактів. Парето - ефективний розподіл. Крива можливостей споживачів. Загальна рівновага Парето.

Ефективність у виробничій сфері. Розподіл виробничих ресурсів. Парето - оптимальний розподіл ресурсів. Рівновага виробника на конкурентному ринку факторів виробництва. Крива виробничих можливостей й ефективність випуску. Ефективність на конкурентних ринках товарів.

Загальна рівновага й економіка добробуту. Ефективність конкурентних ринків. Причини обмеженої здатності ринкового регулювання. Оптимум і квазіоптимум ринкової системи. Теорія загальної рівноваги й політика в галузі економіки добробуту. Критерії оцінки добробуту.

 

 

Питання й навчальні завдання

1. Що така загальна рівновага? Чим відрізняється загальна рівновага від часткової?

2. Що собою представляє діаграма Еджворта?

3. Що таке крива виробничих можливостей? Що показують крапки на кривій виробничих можливостей, усередині кривої і за кривою?

4. Що таке гранична норма технологічного заміщення?

5. Що таке оптимум Парето?

6. Перед Вами таблиця виробничих можливостей випуску продукції промислового призначення:

Таблиця 1

Вид продукту Виробничі альтернативи
А Б В Г Д Е
Верстати (тис. шт.)
Автомобілі (тис. шт.)

a)Проілюструйте дані про виробничі можливості графічно. Що показують крапки на кривій?

b)Виберіть крапку К усередині кривої й крапку Н поза кривою. Що показують ці крапки? Що повинне відбутися, перш ніж економіка зможе досягти рівня виробництва, що показує крапка Н?

7. Накреслите криву виробничих можливостей при наступних даних:

Таблиця 2

Вид продукту Виробничі альтернативи
А Б В Г Д
Велосипеди (тис. шт.)
Комбайни (тис. шт.)

a) Чи можливо виробництво 8 тис. шт. велосипедів й 50 тис. шт. комбайнів?

b) Поясніть, яким чином, крива виробничих можливостей ілюструє рідкість, альтернативні витрати, альтернативний вибір?

8. Дані про виробничі можливості представлені в таблиці

Таблиця 3

Інвестиційні товари
Споживчі товари  

Знайдіть альтернативні витрати виробництва 3- х одиниць інвестиційних товарів і граничну норму продуктової трансформації інвестиційних товарів у споживчі при переході до крапки (1;37).

9. Нижче наведені дані про ситуацію на ринку DVD дисків:

Таблиця 4

Вартість, грн.
Попит, млн. штук
Пропозиція, млн. штук

Намалюйте графіки попиту та пропозиції DVD дисків.

a) Яка ситуація складеться на ринку - виникне надлишок або дефіцит при ціні 8 грн. за DVD диск.

b) Виконайте те ж завдання за умови, що ціна становила 32 грн. за DVD диск.

10. Функція попиту на товар D=40-7 р, функція пропозиції товару S= - 6 + 16р. Визначте рівноважну ціну й обсяг продажів. Як зміняться попит та пропозиція, якщо ціна буде становити 4 грн., яка ситуація зложитися на ринку в цьому випадку?

11. У таблиці представлені дані, які характеризують різні ситуації на ринку консервованої кукурудзи:

Таблиця 5

Вартість, грн. за 1 банку Обсяг попиту (млн. банок у рік) Обсяг пропозиції (млн. банок у рік)

a) накресліть криву попиту й криву пропозиції за даними таблиці;

b) якщо ринкова ціна за банку кукурудзи дорівнює 16 грн., що характерно для даного ринку - дефіцит або надлишок;

c) ріст споживчих витрат підвищив споживання консервованої кукурудзи на 15 млн. банок при кожному рівні цін. Якими будуть рівноважні ціна й обсяг виробництва?

12. Надано криву виробничих можливостей:

Що з нею відбудеться, якщо : а) у галузі, що виробляє товар У, НТП дозволить збільшити кількість продукту У до 60 од.; б) у галузі Х у результаті залучення додаткових ресурсів дозволить збільшити кількість Х до 20 од.; в) ці процеси відбудуться одночасно.

13. Який вид буде мати крива виробничих можливостей економічної системи, що виробляє товари Х та У, якщо а) всі використовувані ресурси взаємозамінні; б) всі використовувані ресурси абсолютно невзаємозамінні.

14. Вибір положення на кривій виробничих можливостей у даний момент є чинником економічного росту.

Поясните, чому це так. У яке з положень перейде крива виробничих можливостей (І або ІІ), якщо економіка буде робити в крапці А?

 

Рекомендована література:

2,с.342-376; 4, с.189-198; 5, 166-172; 6, с.447-471; 7, 417-455; 16, с.353-370.

 

 

Змістовий модуль 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства

Короткий зміст

Правові передумови для ринкових суб'єктів. Сучасна економічна теорія права власності як сукупність санкціонованих норм поводження. Трансформування власності й ринкові процеси.

Інституціональна природа сучасної фірми. Загальні, специфічні, інтерспецифічні ресурси фірми. Контрактна концепція фірми. Трансакційні витрати.

Неринкові зовнішні ефекти. Поняття про зовнішні ефекти. Суспільні й індивідуальні витрати (вигоди). Корегуючи податки і субсидії. Теорема Коуза. Забруднення навколишнього середовища. Роль держави в рішенні екологічних проблем.

Суспільні блага. Споживчі властивості суспільних благ. Попит на суспільні блага і їхній ефективний обсяг. Забезпечення суспільними благами: можливості ринку й держави.

 

Питання й навчальні завдання

1.Дайте характеристику трьом основним видам господарського механізму: вільному ринку, адміністративно-командній системі, змішаній системі. Який тип механізму існує в Україні.

2. Що таке трансакційні витрати? Обґрунтуйте закон росту трансакційних витрат.

3. У тіньовій економіці принципово неможливо законне закріплення прав власності. До яких відмінностей тіньового бізнесу від легального це приводить і чому?

4. Опишіть розподіл прав, що виникають при трасті (довірчому керуванні банком Вашими засобами):

Таблиця 1

Права власності Клієнт Банк Держава
Право володіння      
Право користування      
Право керування      
Право на доход      
Право на передачу спадщини      
Право на безпеку      
Заборона шкідливого використання      
Право на залишковий характер      
Право на безстроковість      
Право на відповідальність      
Право суверена      

 

5. Уявіть, що приватна фірма вирішила придбати партію товару Х. На міжнародні телефонні розмови й телеграми було витрачено 700 грн. Збір інформації про ціни на аналогічний товар коштував фірмі 560 грн. Транспортні витрати на поїздку менеджера фірми Х к постачальникові з метою перевірки якості товару склали 400 грн. Крім того, за перевірку надійності фірми-постачальника й правильності складання угоди юридичній фірмі виплачено 500 грн. Угода відбулася й фірма виплатила постачальникові 13000 грн. й окремо 7500 грн. транспортних витрат за доставку товару. Оціните суму трансакційних витрат покупця.

6. Розрахуйте середні податкові ставки. Яким є даний податок (залежно від способу утворення ставки).

Таблиця 2

Доход, грн. Податок, грн. Середня податкова ставка
 
 
 
 
 
 

 

7. Валовий доход від реалізації продукції підприємства цього року дорівнює 2 млн. грошових одиниць, витрати - 1,1 млн. грошових одиниць. У бюджет підприємство сплатило 270 тис. грошових одиниць податку на прибуток. Яка ставка податку встановлена для підприємства?

8. Чистий прибуток фірми становив торік 9 млн. грошових одиниць. Доход від реалізації - 32 млн. грошових одиниць, витрати - 20 млн. грошових одиниць. Яку суму податку на прибуток сплатила фірма, якщо від інших податків вона звільнена? Якою була ставка оподатковування?

9. Охарактеризуйте негативні й позитивні зовнішні ефекти.

10. Лінія попиту має вигляд: Q = 200 - 0,5р; лінія пропозиції Q = 2р - 50. Держава ввела субсидію на виробництво одиниці товару в розмірі 10 грн. За штуку. Визначите:

1) первісну рівновагу;

2) рівновагу після введення субсидії.

11. Фірма робить полуничне варення й викидає відходи в ріку, що створює негативні зовнішні ефекти. Граничні зовнішні витрати вирощування полуниці мають вигляд: МЕС = 0,00006Q

Граничні приватні витрати виробництва полуничного варення мають вигляд: МРС = 3 + 0,000318Q

Попит на полуничне варення має вигляд: Р = 9 - 0,000282 Q

Визначите:

1)обсяг випуску й ціну варення за умови, якщо зовнішні граничні витрати не приймаються в увагу;

2) обсяг випуску й ціну варення за умови, якщо зовнішні граничні витрати враховуються.

Рекомендована література:

1, с.218-233; 2, с.377-401; 3, с.524-541; 5, с.166-172; 6, с.472-491; 7, 448-510; 16, с.420-434.

БАЗОВІ ПІДРУЧНИКИ

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 248с.

2. Косік А.Ф., Гронтовська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

3. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 714 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

4.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. : -М.: Республика, Т. 2.- 1993. – 400 с.

5. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 176 с.

6. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. Пер. с англ.- М.-, 1996.- 496 с.

7. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніелл Л. Мікроекономіка./Пер. з англ.-К.: Основи, 1996.-646 с.

8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1997.- 864 с.

9. Мікроекономіка. Практикум для самостійного вивчення дисципліни / Під редакцією канд.екон. наук, проф. Жидченко В.Д., канд.екон.доц. Цибулько Т.Л. – Донецьк: ТОВ “АЛАН”, 2004. – 183с.

10.Мікроекономіка. Навчальний посібник / Під редакцією канд. екон. наук, доц. Іванової Т.Л. – Донецьк: ТОВ “АЛАН”, 2002. – 284стр.

11.Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. – СПб.: Экономическая школа. 1999. – Т.2. – 503с.

12.Микро-, макроэкономика. Практикум. /Под общ. ред. Ю.А. Огибина, - СПб.: “Литера плюс”, “Санкт-Петербург оркестр”, 1994,- 432 с.

13.Тесты и задачи по микроэкономике и макроэкономике. Под общ. ред. А.В. Сидоровича,Ю.В. Таранухи. - М.: Изд-во Московского университета, 1994.- 96 с.

14.Гамілтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Даніела Л.Рубінфелда /Пер. з англ. А.Олійник та Р.Скільський.- К.: Основи, 1996, - 223 с.

15.Сборник задач по экономике: Учебное пособие /Отв. ред. Ю.Е.Власьевич.- М.:Изд-во БЕК, 1996.- 273 с.

16.Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика.- Киров: АСА, 1997.- 264 с.

17.У.Фель, П.Оберендер. Основы микроэкономики: пер. с нем. 6-го изд. Под ред. А.П.Наливайко.- Киев: Укртиппроект, 1997. – 478 с.

18.Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка/ Під заг. ред. проф. Д.М. Черваньова. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 208с.

19.Ивашковский С.Н. Микроэкономика. Учебник. – М.: Дело, 1998 – 416с.

20.Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика: Учебник. 2-е изд. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Издательство «Дело и сервис», 1999 – 320с.

21.Микро- и макроэкономика. Энциклопедический словарь / Под общей редакцией Г.С. Вечканова. – Серия “Учебники для вузов, специальная литература”. – СПб., Издательство «Лань», 2000. – 352с.

22.Микроэкономика: Учеб. пособие / Н. И. Базылев, С. П. Гурко, М.Н. Базылева и др., Под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурка. – МН.: БГЭУ, 2001. – 135с.

23.Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка: Практикум: Навчальний посібник. – 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 418 с.

24.Мэнькью Н. Г. Принципы экономикс. – 2-е изд-е сокращ. – СПб.: Питер, 2000. – 496с.

25.Микроэкономика / Под ред. Яковлевой Е.Б. – М. – СПб., Поиск, 2001 – 358с.

26. Пономаренко О.І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2ч. Ч.1. Мікроекономіка: Навч.посіб. / О.І.Пономаренко, М.О.Перестюк, В.М. Бурим, - К.: Вища шк., 2004.-262 с.

27. Краснікова Л.І., Лук’яненко І.Г. Практикум з мікроекономіки: Тести, проблем.ситуації, вправи: Навч. посіб. – К.: Вид.дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 317с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти