ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

 

Тест 1. Мікроекономічна теорія - це:

а) галузь економічної науки, яка вивчає ефективність фінансування національної економіки;

б) комплекс знань, поглядів, ідей, спрямованих на пояснення поводження окремих суб'єктів ринку в процесі здійснення економічного вибору;

в) сукупність способів, прийомів пізнання економічних відносин і процесів на рівні галузі, регіону.

г) всі відповіді правильні.

Тест 2. Основна економічна суперечність, що вивчається мікроекономікою, зумовлена:

а) посиленням втручання держави в економіку та процесом глобалізації;

б) погіршенням екологічної ситуації та існуванням монополій;

в) наявністю практично у всіх країнах світу інфляції та безробіття;

г) безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів, необхідних для їх задоволення.

Тест 3. Економічне поняття "обмеженість ресурсів" означає:

а) відсутність у країни певних природних ресурсів;

б) неможливість задоволення всіх людських потреб;

в) стан ресурсів у період економічного спаду;

г) високі ціни на товари, які обмежують можливість їх придбання.

Тест 4. Економічна модель не є:

а) ідеальним типом економіки або політики;

б) інструментом економічних прогнозів;

в) комплексом економічних принципів;

г) поясненням функціонування економіки чи її окремих секторів.

Тест 5. З перерахованих моделей не є мікроекономічною:

а) модель фірми;

б) модель інфляції;

в) модель споживача;

г) модель ринкової рівноваги;

 

Тест 6. Якщо досліджується економіка, як цілісна система, то це аналіз:

а) мікроекономічний;

б) макроекономічний;

в) позитивний;

г) нормативний.

Тест 7. Питання про залежність зростання інфляції від зменшення безробіття-це:

а) питання мікроекономіки;

б) питання макроекономіки;

в) не економічна, а політична проблема;

г) правильні відповіді (а) і (б);

 

Тест 8. Питання методу науки включає:

а) способи оптимального застосування пізнавальних засобів;

б) структуру предмета;

в) набір фізичних даних;

г) світогляд вченого.

 

Тест 9. Якщо економічні узагальнення ґрунтуються на фактах, то такий метод аналізу є:

а) гіпотетичним;

б) описовим;

в) дедуктивним;

г) індуктивним;

 

Тест 10. Яку економічну мету ставить суспільство, якщо намагається мінімізувати витрати і максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів?

а) досягнення повної зайнятості;

б) підтримання економічного зростання;

в) економічна безпека;

г) економічна ефективність.

 

Змістовий модуль 2. ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ЇХ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Тест 1. Якщо ціна товару підвищується, то згідно з законом попиту:

а) попит скорочується;

б) попит зростає;

в) обсяг попиту скорочується;

г) обсяг попиту зростає.

Тест 2. Скорочення попиту на товар і зміщення кривої попиту на нього ліворуч є наслідком:

 

а) зменшення доходів споживачів;

б) очікування підвищення ціни товару;

в) скорочення пропонування товару;

г) підвищення цін товарів-замінників.

Тест 3. Удосконалення технології виробництва товару переміщує:

а) криву попиту на нього праворуч;

б) криву попиту на нього ліворуч;

в) криву його пропонування праворуч;

г) криву пропонування ліворуч.

Тест 4. Зміщення кривої пропонування товару є наслідком:

а) скорочення попиту на нього;

б) зростання доходів споживачів;

в) зниження ціни товару;

г) надання субсидії виробникам.

Тест 5. Ринок товару перебуває у стані рівноваги, якщо:

а) обсяг попиту на товар дорівнює обсягу його пропонування;

б) на ринку не існує ні надлишку, ні дефіциту товару;

в) за певною ціною плани покупців щодо покупок співпадають з планами продавців щодо продажу;

г) всі відповіді правильні.

Тест 6. Цінова еластичність попиту вимірює чутливість обсягу попиту на товар до зміни:

а) цін інших товарів;

б) уподобань і смаків споживачів;

в) ціни даного товару;

г) всі відповіді правильні.

 

Тест 7. Нееластичний за ціною попит на товар характеризує твердження:

а) покупці відносно чутливо реагують на зміну ціни;

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту менше 1;

в) сукупний виторг продавця зменшується, якщо ціна підвищується;

г) сукупний виторг продавця збільшується, якщо ціна знижується.

 

Тест 8. Цінова еластичність попиту на товар:

а) показує на скільки відсотків зменшиться обсяг попиту, якщо ціна знизиться на 1 %;

б) завжди від'ємна для нижчих товарів;

в) залежить від наявності у товару замінників, його важливості для споживача, частки у споживчих видатках, часового періоду;

г) дозволяє підвищувати ціни і збільшувати виторг, якщо попит на даний товар еластичний.

 

Тест 9. Значення коефіцієнтів лінійної та дугової еластичності співпадають у випадку:

а) будь-якої зміни ціни на лінійній кривій попиту;

б) еластичного і не співпадають у випадку нееластичного попиту;

в) абсолютно нееластичного попиту;

г) співпадіння неможливе за жодних умов.

 

Тест 10. Графічне зображення кривої абсолютно нееластичного попиту - це:

а) пряма лінія з від'ємним нахилом;

б) пряма горизонтальна лінія;

в) U—подібна крива;

г) вертикальна лінія.

 

Змістовий модуль 3. МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

Тест 1. Мікроекономіка розглядає процес виробництва як:

а) процес створення благ, які відповідають потребам споживачів;

б) процес перетворення потоку вхідних ресурсів у вихідний потік товарів і послуг;

в) процес створення вартості;

г) процес створення нової вартості.

 

Тест 2. Взаємозв'язок між всіма можливими поєднаннями факторів виробництва та обсягом випуску продукції формалізується за допомогою:

а) кривої виробничих можливостей;

б) кривої пропонування;

в) кривої сукупних витрат;

г) виробничої функції.

Тест 3. Виробнича функція відображає:

а) функціональну залежність між технологією виробництва та обсягом випуску;

б) множину технологічно ефективних способів виробництва;

в) величину максимального випуску для кожної специфічної комбінації вхідних ресурсів;

г) всі відповіді правильні.

Тест 4. У короткостроковому періоді:

а) виробничі потужності залишаються незмінними;

б) виробники можуть збільшити обсяг випуску тільки за рахунок більш інтенсивного використання наявних виробничих потужностей;

в) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;

г) всі відповіді правильні.

Тест 5. У довгостроковому періоді:

а) всі ресурси фіксовані;

б) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;

в) всі ресурси є змінними;

г) кількість всіх ресурсів неможливо змінити.

Тест 6. Довгостроковий період функціонування фірми - це:

а) найтриваліший цикл роботи підприємства;

б) максимально можливий період функціонування фірми у даній галузі;

в) час, необхідний для зміни всіх залучених ресурсів;

г) час, протягом якого фірма може отримувати економічний прибуток.

Тест 7.Виробнича функція показує:

а) витрати, які забезпечують той чи інший обсяг випуску;

б) найбільш вигідний для фірми обсяг випуску за даних цін ресурсів;

в) максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення заданих вхідних ресурсів;

г) мінімальну кількість продукції, яку можна одержати, використовуючи певну кількість ресурсів.

Тест 8. Економічні витрати - це:

а) сукупні видатки підприємця, пов'язані з виробництвом продукції;

б) фактична сума оплачених ресурсів;

в) витрати, що дорівнюють сумі доходів, яку повинні одержати всі власники ресурсів при найбільш вигідному з можливих способів їх використання;

г) альтернативні витрати використання ресурсів, що належать власникам фірм.

Тест 9. Економічний прибуток - це:

а) мінімальний прибуток, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності;

б) прибуток, який отримує типова фірма галузі;

в) прибуток, який фірма отримує в нормальних умовах її функціонування;

г) прибуток, який отримує фірма, якщо її сукупний виторг перевищує суму явних і неявних витрат.

Тест 10. Метою виробника є:

а) максимізація задоволення суспільних потреб у товарах і послугах;

б) максимізація економічного прибутку;

в) максимізація мінімального прибутку;

г) максимізація бухгалтерського прибутку.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти