ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 9. Сукупні видатки та ВВП

Для розуміння рівноваги або нерівноваги в економіці слід розрізняти фактичні і заплановані сукупні витрати. Економічна рівновага — це рівновага між запланованими сукупними витратами і ВВП. Тому в мо­делі «витрати—випуск» під сукупними витратами слід розуміти заплановані сукупні витрати. Оскільки згідно з нашим припущенням сукупні витрати дорівнюють С + Іg, то для моделі «витрати—випуск» базовим є таке рівняння:

Е = С + Іg = ВВП (9.1)

 

Згідно з цим рівнянням, ВВП — вироблений продукт, а С + Іg — сукупні витрати.

Співвідношення між сукупними витратами і ВВП — це співвідношення між планами покупців і продавців, які, як правило, не збігаються. Якщо вони не збігаються, то виникають незаплановані зміни в товарних запасах.

Так, коли Е < ВВП, виникає перевиробництво, яке супро­воджується незапланованим збільшенням товарних запасів.

І навпаки, коли Е > ВВП, виникає недовиробнинтво, яке супроводжується незапланованим зниженням товарних запасів.

Інвестиції в товарні запаси виконують балансуючу роль в економіці. Якщо величина сукупних витрат недостатня порівняно з ВВП, то відбувається незаплановане збільшення інвестицій в товарні запаси; якщо сукупні витрати перевищують ВВП, то відбувається незаплановане зменшення інвестицій в товарні запаси. Це дає підстави модифікувати формулу:

Е ± І/ = ВВП (9.2)

 

де ± І/ — незаплановані інвестиції в товарні запаси; (+)- збільшення, (-) — зменшення інвестицій в товарні запаси. Е ± І/— фактичні сукупні витрати (Еф).

Отже рівноважний ВВП — це такий обсяг вироб­ництва якому відповідають сукупні витрати, достатні для закупки всієї продукції, виробленої в поточному періоді.

У моделі «вилучення-ін’єкції» рівноважний ВВПце такий ВВП, який забезпечується в умовах рівноваги між заощадженнями та інвестиціями. Це означає, що плани домогосподарств сто­совно заощаджень збігаються з планами підприємств стосовно інвестицій. Тому умовою рівновага на товарному ринку є рівновага між заощадженнями і запланованими інвестиціями, тобто S = I.

Але фактичні інвестиції (І ± І/) завжди балансуються із заощадженнями за рахунок незапланованих інвестицій. Тобто, незаплановані інвестиції є вирівнюючим елементом, який постійно приводить у відповідність фактичні інвестиції та заощадження. Такий висновок кореспондується із методом “витрати—випуск”, згідно з яким фактичні сукупні витрати завжди дорівнюють ВВП, що досягається за раху­нок незапланованих інвестицій в товарні запаси:

Е ± І/ = ВВП (9.3)

 

Рецесійний розрив — це величина, на яку фактичні сукупні витрати повинні початково збільшитися, щоб забезпечити досягнення потенційного ВВП.

В умовах рецесійного розриву економіка потенційно втрачає, недовиробляє певну величину ВВП.

Величина рецесійного розриву (необхідного початкового приросту сукупних витрат (+ ΔЕ) визнача­ється за формулою (в умовах стабільних цін):

+ ΔЕ = (9.4)

де ВВПп - ВВПф — реальний приріст ВВП, необхідний для досяг­нення ВВП потенційного; me – мультиплікатор витрат.

Інфляційний розрив — це величина, на яку фактичні сукупні витрати повинні початково зменши­тися, щоб усунути інфляційний надлишок за умов повної зайнятості.

Розрив називається інфляційним тому, що він викли­кає в економіці інфляційний надлишок ВВП. Величину інфляційного розриву (- ΔЕ) — необхідного початко­вого зменшення сукупних витрат — можна визначити за формулою (без урахування цінового фактора):

- ΔЕ = (9.5)

де ВВПп - ВВПф — інфляційне зменшення ВВП за умов повної зайнятості.

 

Задача 1.

Яким має бути рівноважний ВВП в умова приватної закритої економіки, щоб при автономному споживанні С0 = 40 і граничній схильності до споживання с'= 0,6 попит на автономні інвестиції Іа дорівнював 150 млрд. грн.

 

Розв'язання:

Використовуючи основну макроекономічну тотожність Y = С + І для приватної закритої економіки і функцію споживання С = С0 + с'Y, напишемо рівняння рівноважного ВВП:

Y = С + I = С0 + с'Y + І;

Y = 40 + 0,6 Y + 150;

0,4Y = 190;

У = 475 млрд. грн.

 

Задача 2.

В умовах приватної економіки закритого ти­пу споживання дорівнює 1000 млрд. євро, заощадження — 550 млрд. євро, незаплановані інвестиції — 150 млрд. євро.

Обчислити рівноважний ВВП.

 

Розв'язання:

В умовах макроекономічної рівноваги

I = S = 550 млрд. євро;

У = С + І + I/ = 1000 + 550 + 150 = 1700 млрд. євро.

Задача 3.

Економіка країни А перебуває в стані рівноваги, який характеризується такими макроекономічними показниками (млрд. грн.): потенційний ВВП становить 3500, фактичний реальний — 2800, споживчі витрати населення зросли на 1380, безподатковий дохід населення зріс на 1970.

Розрахуйте величину рецесійного розриву, якщо ціни за час його усунення ціни зростуть на 10 %.

 

Розв'язання:

Гранична схильність до споживання дорів­нює:

с/ = = =0,7;

Гранична схильність до заощадження становить:

s/ = 1 – c/ = 1 – 0,7 = 0,3;

Величина рецесійного розриву в умовах інфляції розраховується по формулі:

+ ΔЕ =

Мультиплікатор витрат становить:

me = = =3,33;

Рецесійний розрив становить:

+ ΔЕ = = 315,32 (млрд. грн.)

Задача 4.

Економіка характеризується такими даними: С=100+0,8У; І=50. Визначити:

а) рівноважний рівень доходу;

б) рівноважний рівень споживання і заощаджень;

в) якщо рівень випуску буде становити 800, то яким буде незапланований приріст запасів продукції?

г) якщо інвестиції збільшаться до 100, то як зміниться рівноважний випуск? Яке значення мультиплікатора витрат?

Розв'язання:

а) Початковий рівноважний рівень випуску може бути знайдений унаслідок розв'язання рівняння:

У=Е,

де Е = С+І, звідси:

У=100+0,8У+50;

У – 0,8У=150;

0,2У=150;

У=750.

 

б) У рівновазі дотримується рівність заощаджень і інвестицій, тобто рівноважний рівень заощаджень S=I=50.

Рівноважний рівень споживання становить С = У – S = 750 – 50 = 700 (рівноважний рівень споживання може бути знайдений і з функції споживання С=100+0,8×750=700).

 

в) Якщо фактичний рівень випуску буде становити 800, а рівноважний 750, то незапланований приріст запасів продукції складе: 800-750=50.

 

г) Якщо інвестиції збільшаться з 50 до 100, то рівноважний випуск збільшиться на величину:

ΔУ=ΔІ×me,

 

де: ΔУ - приріст рівноважного випуску; ΔІ - приріст рівноважних інвестицій; me - мультиплікатор витрат.

За умови зростання інвестицій У=100+0,8У+100=1000 приріст рівноважного випуску ΔУ = 1000 – 750 =250.

Мультиплікатор витрат me= ΔУ/ΔІ

me=250/50=5.

Задача 5.

Нехай функція споживання має вигляд (млрд. євро)

С = 200 + 0,6 Y, S = 500.

Визначте:

а) початковий рівноважний ВВП;

б) рівноважний ВВП, якщо інвестиції збільшуються на 100;

в) мультиплікатор інвестицій.

Відповідь: а) 1750 млрд. євро;

б) 2000 млрд. євро;

в) 2,5.

Задача 6.

За попередній період економіка характеризується функціями:

S = 0,2Y – 100, I = 300, ЕXP = 100, IMP = 0,1Y.

Держава ввела постійну ставку прибуткового податку 10 % і всі зі­брані податки витрачались державою на купівлю благ. Визначте рівновагу.

Відповідь: Y = 1758,7.

Задача 7.

Функція заощаджень домашніх господарств має вигляд:

S = 0,3Y- 20. Інвестиційний попит складає 40.

Визначте двома способами: за допомогою умовної рівноваги на рин­ку благ та за допомогою мультиплікатора — як зміниться національний доход, якщо домашні господарства збільшать свої заощадження на 20.

Відповідь: ΔY = - 66,67.

 

Задача 8.

Економіка країни перебуває в стані макроекономічної рівноваги і характеризується такими по­казниками (млрд. євро): фактичний номінальний ВВП дорівнює 1200, потенційний — 1100, споживчі витрати зросли на 700, безподатковий дохід населення країни зріс на 933.

Розрахувати інфляційний розрив в економіці.

Відповідь: - ΔЕ = - 25 млрд. євро.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти