ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тематика семінарських занять

Тематика семінарських занять

Семінарське заняття № 1

Загальні уявлення про сферу діяльності психології. Перспективи

розвитку науки

Максимальна оцінка за усну відповідь – 5 з.о., за письмову – 4 з.о.

Поглиблення теоретичних знань згідно з планом:

1. Особливості, функції, завдання психології.

2. Предметна сфера, методологічна база дисципліни.

3. Проблема загальної психологічної грамотності.

4. Основні напрями теоретичної та науково-прикладної психології.

5. Психологічна підготовка сучасних інженерів.

6. Міждисциплінарні зв’язки психології, координація її з природничими, філософськими, суспільними, інженерно-технічними науками.

?

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Навіщо студентам оволодівати науковими психологічними знаннями?

2. Які основні завдання стоять перед сучасною психологією?

3. Чим пояснити факт виникнення уявлень про «душу»?

4. Виділіть періоди й етапи розвитку психологічних знань.

5. Коли і на якій підставі психологія стала самостійною наукою?

6. Яким чином методи психології відрізняються від методів інших наук, наприклад, тієї, яку опановуєте Ви?

7. Що зумовлює розвиток і перспективи психологічної науки?

8. З’ясуйте, яка галузь психології найбільше пов’язана з Вашою майбутньою професією?

9. Чи впливає психологія на оптимізацію фахової діяльності сучасних інженерних кадрів?

 

!

Теми рефератів

1. Психологія в моєму житті.

2. Еволюція поглядів на предмет психології.

3. Наступність у розумінні природи психіки від давнини до нашого часу.

4. Школи, напрями, концепції сучасної психології. Історія розвитку психологічних знань.

5. Вимоги до організації психологічних досліджень.

6. Інженерна психологія: предметна сфера та основні завдання.

7. Внесок вітчизняної школи психологів у розвиток системи психологічних знань.

8. Роль психології в оптимізації професійної діяльності та підготовці сучасних конкурентоздатних кадрів.

9. Значення психології для становлення майбутнього інженера.

10. Психологічні аспекти інженерної діяльності.

11. Психологія майбутнього. Перспективи розвитку науки.

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

Семінарське заняття № 2

Розвиток психіки та свідомості

Максимальна оцінка за усну відповідь – 5 з.о., за письмову – 4 з.о.

Поглиблення теоретичних знань згідно з планом:

1. Ключові моменти виникнення та якісного перетворення психіки в процесі філогенезу.

2. Відмінність психіки людини від психіки тварини.

3. Системність у роботі мозку як органа психічної діяльності.

4. Суспільно-історична природа свідомості, її структура.

5. Свідоме та неусвідомлене в психічній діяльності людини. Самосвідомість та механізми її проявів.

6. Змінені стани людської свідомості: гіпноз, медитація, алкологізм, наркоманія тощо.

?

Питання та завдання для самоконтролю

1. Що являє собою психіка людини?

2. Як розкривається проблема природи психіки у вітчизняній психології?

3. Чим відрізняється розвиток психіки у тварин в умовах біологічної еволюції та у людей в умовах історичного поступу?

4. Що називається мозком? Назвіть функції (дії), які контролюються ним.

5. Що таке свідомість? Охарактеризуйте основні форми вияву свідомості.

6. Порівняйте зміст понять «свідоме» й «несвідоме». Наведіть приклади.

7. Чи існують певні відмінності у мозковій діяльності чоловіків та жінок? Якщо так – аргументуйте.

8. Визначте функціональну асиметрію головного мозку, роль лівої та правої півкуль для розвитку особистості.

!

Теми рефератів

1. Наукові погляди на сутність психіки.

2. Виникнення та становлення психіки в процесі історичного поступу людства.

3. Матеріалістичне й ідеалістичне розуміння суті та походження психіки.

4. Проблема локалізації мозкової діяльності.

5. Мозок і статеві відмінності.

6. Свідомість як вищий продукт особливим чином організованої матерії.

7. Самосвідомість людини, механізми її проявів.

8. Спілкування та діяльність як фактори розвитку вищих психічних функцій.

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

Психологічні задачі

?

Психологічна задача №1

Письменник О. Беляєв створив у своїй уяві голову професора Доуеля, наділену здібностями відчувати, мислити, пригадувати, тобто здатністю продукувати психіку. Цей фантастичний образ має під собою реальні підстави, оскільки мозок вважається органом психічної діяльності.

Запитання: Чи могла насправді так функціонувати голова професора Доуеля? Чи буде вона мислити?

Психологічна задача №2

Якщо порівняти між собою об’єм черепної коробки людиноподібних мавп і первісної людини, то виявиться, що мозок останньої переважає мозок найрозвиненіших мавп більш, ніж удвічі (600 і 1400 см. куб.). До того ж, Ви вже знаєте, що мозок людини має значно складнішу будову.

Запитання: Які висновки випливають із порівняння? Чи можна величину мозку вважати ознакою людини? Чи впливає величина мозку на рівень розвитку інтелекту? Відповіді аргументувати або ж спростувати.

Максимальна оцінка за правильну відповідь – 6 з.о.

 

Семінарське заняття № 3

Когнітивна сфера особистості. Професійні здібності сучасних

Інженерних кадрів

Максимальна оцінка за усну відповідь – 5 з.о., за письмову – 4 з.о.

Поглиблення теоретичних знань згідно з планом:

1. Чуттєві форми пізнання дійсності. Поняття про відчуття та сприймання як початкові ланки пізнавального процесу.

2. Особистісна зумовленість мислення. Інтелектуальні властивості людини.

3. Професійне мислення та його специфіка.

4. Пам’ять як складова пізнавальної діяльності, її різновиди.

5. Умови розвитку та методики тренування пам’яті.

6. Уява як вища форма розумової діяльності.

7. Увага та її психологічні особливості.

8. Здібності, обдарованість, талант. Професійні здібності сучасних інженерних кадрів.

 

 

?

Питання та завдання для самоконтролю

1. Яку роль відіграють відчуття та сприймання в процесі життєдіяльності людини?

2. Що спільного й відмінного у відчуттях та сприйманні як процесах психічного відображення дійсності?

3. Дайте загальну характеристику мислення.

4. Чи збігаються поняття «мислення» та «інтелект»?

5. Назвіть специфічні особливості розвитку професійного мислення сучасного інженера.

6. У чому виражається взаємозв’язок мислення й мовлення?

7. Розкрийте зміст поняття «інтелект». Що є індексом розвитку інтелекту?

8. Якими є основні інтелектуальні властивості фахівця в сфері інженерної діяльності?

9. Чи існують ефективні методики тренування пам’яті?

10. Що призводить до серйозних порушень пам’яті? Відповідь аргументуйте.

11. Назвіть основні властивості уваги та розкрийте їхню сутність.

12. Визначте, що таке уява. Розкрийте роль уяви в розв’язанні професійних і творчих завдань інженера.

 

!

Теми рефератів

1. Розвиток сенсорної культури особистості.

2. Проблема моделювання процесів сприймання.

3. Відчуття – первинний етап пізнання людиною світу.

4. Соціальна природа мислення.

5. Походження розумових дій та операцій.

6. Принцип єдиного інтелекту і становлення мислення фахівця в сфері інженерної діяльності.

7. «Комп’ютерна метафора» та її роль у розумінні механізмів інтелекту людини.

8. Проблема інтелектуальної активності особистості сучасного інженера.

9. Коефіцієнт інтелекту та розумові здібності.

10. Співвідношення творчості й професіоналізму.

11. Пам’ять як соціальна спадщина, безцінне багатство і сила людини.

12. Умови доброго запам’ятовування.

13. Взаємодія пам’яті, мислення та уяви.

14. Методики тренування, розвитку, виховання пам’яті.

15. Увага, її природа та роль у навчальній і трудовій діяльності.

16. Виховання уважності людини.

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

?

Психологічні завдання

Завдання № 1

Завдання: Встановити смисловий зв’язок між прислів’ями та реченнями.

Прислів’я

· Боїться, як торішнього снігу.

· Продав пса за лиса.

· Він дуже розумний: решетом у воді зірки ловить.

· Гроші круглі: день і ніч котяться.

· За одним разом дерево не звалиться.

Речення

· Дуже сильно боїться.

· Аніскільки не боїться.

· Склав бартерну угоду – продав пса, а натомість одержав лиса.

· Схитрував.

· Надзвичайно розумна людина.

· Якщо гроші покотити, то вони будуть котитися довго, бо вони круглі.

· Щоб звалити дерево, треба багато разів рубати його сокирою.

· Кожна справа вимагає терпіння і копіткої праці.

«Ключ» для оцінки результатів:

Найнижчий рівень розуміння матеріалу фіксується за такою методикою: якщо правильно визначений зміст до 40% прислів’їв (оцінка – 4 з.о.), середній – 40 – 80% (оцінка – 6 з.о.), найвищий рівень – якщо правильно визначений зміст усіх прислів’їв (оцінка – 8 з.о.)

Завдання № 2

За законом (ефектом) Рібо, перша стадія розвитку уяви починається у віці трьох років і охоплює дошкільний, підлітковий вік і юність. У цей час уява не залежить від мислення, але у зв’язку з розвитком останнього між ними інколи складаються антагоністичні відносини. Наступна стадія – послаблення ролі уяви і посилення здатності до міркування. На третій стадії уява підкоряється мисленню, тому в більшості людей вона занепадає і лише у деяких стає справді проявом творчої сили і піднімається над мисленням.

Запитання: Чи витримав цей закон перевірку в часі? Чи відповідає він експериментальним даним сучасної психології?

Максимальна оцінка за правильну відповідь – 6 з.о.

Завдання № 3

Розкрийте зміст прислів’їв та приказок на тему :«Пам’ять».

· Зберігати в пам’яті важко, забути легко.

· Добре довго пам’ятається, а лихе ще довше.

· Не поминай лихом, а добром.

· Без пам’яті й ногам лихо.

· Чули дзвін, та не знали, де він.

· Хто старе пам’ятає, щастя немає.

Завдання № 4

Вашій увазі пропонуються теми для дискусій.

· Чи безмежні можливості нашої пам’яті? Що Ви думаєте з цього приводу?

· Аналізуючи явище амнезії, П. Жане заявив: «Я думаю, що є така хвороба, яка триває 3-4 роки у дітей, а потім знову з’являється у людей похилого віку. Її можна було б назвати так – амнемозія (відсутність пам’яті)». Що Ви скажете стосовно такого висновку вченого? Поясніть думку.

Максимальна оцінка за відповідь – 4 з.о.

Семінарське заняття № 4

Теми рефератів

1. Особистість як цілісна система психічних властивостей людини.

2. До проблеми вивчення вищої нервової діяльності.

3. Історія розвитку нейропсихології.

4. Властивості нервової системи за І.П. Павловим.

5. Основні виміри особистості за Г.Ю. Айзенком.

6. Патопсихологія: предметна сфера та специфіка вивчення.

7. Стрес і депресія – «чума» нового тисячоліття.

8. Психічні розлади особистості: причини та наслідки.

9. Сучасні наукові дослідження природи психічних захворювань.

10. Стрес і проблеми психопрофілактики.

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

Семінарське заняття № 5

Теми рефератів

1. Теорії особистості у зарубіжній класичній психології.

2. Персоналістика: предметна сфера та особливості вивчення.

3. Сучасна особистість як феномен постіндустріального суспільства.

4. До проблеми вивчення особистості інженера.

5. Виховання як провідний фактор становлення людини.

6. Психологічна характеристика творчої особистості (видатних діячів науки, техніки, культури, мистецтва).

7. «Я-концепція»: історія дослідження, наукові підходи до розуміння проблеми.

8. Інститут сім’ї і особливості родинного виховання.

9. Виховні системи: зарубіжний та вітчизняний досвід.

10. Концепція української національної системи виховання.

11. Актуальні проблеми виховання студентської молоді.

12. Основні напрямки всебічного розвитку особистості.

13. Пріоритети національного виховання.

14. Стратегія розвитку власної особистості (спрямованість, рівень домагань, професійна мотивація, когнітивна сфера, локалізація мислення і т.ін.).

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

Практична частина заняття

!

 

Розкрийте зміст прислів’їв та приказок на психологічну тему:

 

· На дерево дивись, як родить, а на людину – як робить.

· Ученому світ, а невченому – ніч.

· Наука в ліс не веде, а з лісу виведе.

· У всякої пташки свої замашки.

· Землю прикрашає сонце, а людину – праця.

Максимальна оцінка за усну відповідь – 5 з.о., письмову – 4 з.о.

?

Психологічні задачі

Психологічна задача № 1

«Людина не народжується наділеною історичними досягненнями людства. Досвід поколінь втілений не в ній, а в навколишньому світі – у великих творіннях людської культури. Тільки в результаті процесу привласнень людиною цих досягнень вона набуває справді людських властивостей і здібностей» – це думка, на якій ґрунтується один з напрямків психології.

Запитання: Що це за напрям? Яке місце він посідає в системі психологічного пізнання?


Психологічна задача № 2

За гіпотезою, психічний розвиток у дитячому віці відбувається шляхом взаємодії двох систем: «дитина – дорослий», «дитина – продукт соціуму». Відповідно, процес формування людини триває за двома напрямами:

Ø опанування перших навиків, вмінь, знань і, як наслідок, – світогляду в сім’ї;

Ø опанування суспільних норм, ціннісних пріоритетів, установок в навколишньому середовищі.

Запитання:Чи справді таким чином відбувається процес розвитку людини? Як ці напрями взаємодіють?

Максимальна оцінка за відповідь – 6 з.о.

 

Семінарське заняття № 6

Теми рефератів

1. Історія розвитку вчення про темперамент.

2. Конституційні та гуморальні теорії темпераменту: порівняльний аналіз.

3. Роль темпераменту в праці та навчанні.

4. Темперамент і проблеми виховання.

5. Сучасні наукові дослідження природи темпераменту.

6. До проблеми вивчення вищої нервової діяльності.

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

 

?

Практична частина заняття

Розкрийте зміст прислів’їв та приказок на психологічну тему:

· З ним тяжко жити, бо йому й чорт не вгодить.

· У тихому болоті й чорти водяться.

· Біжить, аж земля дрижить.

· Гарячий, як у горні залізо.

· Лякана ворона і куща боїться.

· Розшумівся, як самовар.

· Де сила й охота, там кипить робота.

· Хоч з перцем, зате з добрим серцем.

· Хто вродився вовком, тому бараном не бути.

· Видно птаха по пір’ю.

Максимальна оцінка за відповідь – 5 з.о.

?

 

Психологічні задачі

Психологічна задача № 1

Відомо, що темперамент – це прояв активності, динаміки перебігу психічних реакцій.

Нижче наведено приклади, спробуйте підібрати їм відповідні типи темпераменту.

1. ……. – схожий на кип’ячу воду.

2. ……. – схожий на чисту білизну, висушену на морозі.

3. ……. – схожий на густе повидло.

4. ……. – схожий на опущену завісу.

Психологічна задача № 2

Уявімо конфліктну ситуацію. Як ми поведемо себе в ній, якої стратегії будемо дотримуватися?

1. ….. гнів, суперечка.

2. ….. почуття гумору, впевненість у своїй правоті.

3. ….. спроба знайти компроміс.

4. ….. розпач, сльози, розгубленість.

Запитання: Який стиль поведінки в конфлікті оберуть сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік? Хто з них буде діяти найбільш адекватно і спокійно у стресовій ситуації?

Максимальна оцінка за правильну відповідь – 6 з.о.

 

Семінарське заняття № 7

Семінарське заняття № 8

Практична частина заняття

1. Проаналізуйте наступні судження видатних вчених з приводу формування професійних здібностей. Чому вони так міркували?

Ø «Ваша сила – віра в себе. Ваша свобода – відповідальність за свій розвиток. Ваші здібності – культура самотворення» (А. Смоловик).

Ø «Найвище благо і щастя людини – творча праця, в якій найяскравіше і найповніше розкриваються здібності і обдарування особистості» (В. Сухомлинський).

2. Розкрийте зміст прислів’їв та приказок на психологічну тему:

Ø Можна пізнати з розмови, хто якої голови.

Ø На дерево дивись, як родить, а на людину – як робить.

Ø Від науки допитлива голова не болить.

Ø Здобудеш освіту – побачиш більше світу.

Ø Бути вчителем і не навчатися – неможливо.

Ø Письменний бачить поночі більше, ніж неписьменний вдень.

Ø Талановитими люди стають у праці.

Ø Оцінюй людину за її вчинки.

Ø У праці – краса людини.

Максимальна оцінка за відповідь – 7 з.о.

 

?

Психологічні задачі

Психологічна задача № 1

Першокурсник Максим легко сприймає навчальний матеріал, вчиться на «відмінно». Оточуючі з дитинства захоплювались ним, називали його «Архімедом». В університеті у хлопця з’явилась ще більша мотивація до знань, він багато читає і завжди дивує своєю обізнаністю та ерудицією як педагогів, так і друзів.

Запитання: У якому напрямі розвиваються здібності студента?

Психологічна задача № 2

Існує думка, що всі професії можна класифікувати наступним чином:

Ø «людина-природа»;

Ø «людина-техніка»;

Ø «людина-людина»;

Ø «людина-художній образ».

Запитання: До якого виду професії можна віднести професію інженера? Чи можна інженерну справу назвати творчою діяльністю? Якщо так – чому? Аргументуйте.

Максимальна оцінка за правильну відповідь – 5 з.о.

 

Семінарське заняття № 9

Практична частина заняття

1. Розкрийте зміст прислів’їв та приказок на тему: «Спілкування».

· Слово чемне кожному приємне.

· Гостре словечко коле сердечко.

· З тобою розмова, як з вітром полова.

· Слово не горобець, вилетить – не спіймаєш.

· Умій сказати, умій і змовчати.

· Не говори, що знаєш, а знай, що говориш.

· Слово – не стріла, а ранить глибше.

· Словом можна врятувати, можна і вбити.

· Треба знати, де і що сказати: коня кують уздами, а людину словами.

2. Проаналізуйте наступні судження видатних вчених про спілкування. Чому вони так думали? Відповідь обґрунтуйте.

· «Будь першим, коли необхідно слухати, і останнім, коли потрібно говорити» (Е. Каієв).

· «Розумні люди говорять тому, що мають що сказати, дурні – тому, що їм хочеться щось сказати» (Платон).

· «Людині потрібно два роки, щоб навчитися говорити і шістдесят років, щоб навчитися тримати язик за зубами» (Л. Фейтвангер).

Максимальна оцінка за відповідь – 6 з.о.

Варіант 1.

1. Загальні уявлення про сферу діяльності психології.

2. Розвиток наукових знань про природу психіки.

3. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку людини.

4. Професійне спрямування молоді у ХХI столітті. Шляхи оптимізації психологічної науки щодо підготовки сучасних інженерних кадрів.

Варіант 2.

1. Предмет, функції, завдання психології, її значення для процесу життєдіяльності людини.

2. Психологія особистості: поняття «особистості», процеси соціалізації, «Я-концепція», історія дослідження, наукові підходи до розуміння проблеми.

3. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції та історичного поступу людства.

4. Роль психології в оптимізації професійної діяльності.

Варіант 3.

1. Структура психологічних знань. Основні напрями, галузі, школи сучасної психології. Перспективи розвитку науки.

2. Ключові моменти якісного перетворення психіки в процесі філогенезу.

3. Психічні процеси, стани та властивості в структурі особистості.

4. Психологія в системі наук, її міждисциплінарні зв’язки.

Варіант 4.

1. Психологічні аспекти інженерної діяльності. Професійна підготовка майбутніх інженерів.

2. Біологічні основи психіки. Розвиток вищих психічних функцій у людини.

3. Загальнокультурне значення психологічної науки, її вплив на формування молодої людини.

4. Проблема загальної психологічної грамотності.

Варіант 5.

1. Психологія в системі наукового знання та суспільної практики.

2. Соціальні й біологічні умови розвитку індивіда.

3. Системність у роботі мозку як органа психічної діяльності.

4. Самосвідомість людини та механізми її проявів.

Варіант 6.

1. Нейробіологічні основи психіки. Організація вищої нервової діяльності.

2. Здібності, задатки, індивідуальні відмінності людей.

3. Методи науково-психологічних досліджень. Значення психології для розвитку, навчання і виховання сучасної молоді.

4. Виховні системи: зарубіжний та вітчизняний досвід.

Варіант 7.

1. Порівняльна характеристика психіки людини та тварини. Природа людської свідомості.

2. Мозок і проблема локалізації мозкової діяльності. Функції мозку та його вікові особливості.

3. Біологічне-психічне-соціальне в людині: порівняльний аналіз.

4. Психоаналіз: історія та сучасність.

Варіант 8.

1. Психіка як результат еволюції матерії: поняття, прояви, види.

2. Стрес, його профілактика і проблема психічного здоров’я.

3. Сім’я та її вплив на розвиток особистості. Мистецтво виховання.

4. Перспективи розвитку науково-прикладної та практичної психології.

Варіант 9.

1. Біологічна та соціальна природа людини. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості.

2. Конституційні й гуморальні теорії темпераменту: порівняльний аналіз.

3. Сім’я як соціальний інститут. Основні стилі сімейного виховання.

4. Психологічні вимоги до професійної діяльності майбутніх інженерних кадрів.

Варіант 10.

1. Особистість як об’єкт вивчення психології: склад і структура особистості, рушійні сили формування, проблема спрямованості, основні наукові підходи.

2. Конфлікти: поняття, причини, типологія, методи вирішення та профілактики.

3. Родинне виховання та його вплив на дитину. Умови формування психологічно здорової сім’ї. Особливості подружнього спілкування й сімейного етикету.

4. Основні школи та напрями сучасної психології.

Варіант 11.

1. Психологічна характеристика типів темпераменту. Роль темпераменту в праці й навчанні.

2. Вища нервова діяльність: поняття, властивості, прояви.

3. Характер та особистість. Перспективи гармонійного розвитку людини.

4. Соціально-психологічні особливості сімейно-виховного впливу на психіку дитини. Основні стилі сімейного виховання.

Варіант 12.

1. Особистість і проблеми професійної мотивації. Концепція формування професійної культури сучасних інженерних кадрів.

2. Мислення як аналітико-синтетична діяльність мозку. Коефіцієнт інтелекту.

3. Мнемічні властивості особистості. Розвиток пам’яті і процес її тренування.

4. Свідомість та її суспільно-історична природа.

Варіант 13.

1. Різноманітність наукових підходів щодо вивчення природи темпераменту.

2. Психічні розлади особистості і проблеми психічних захворювань.

3. Провідні чинники формування характеру. Шляхи самовдосконалення людини.

4. Персоналістика: предметна сфера, основні концепції, наукові дослідження.

Варіант 14.

1. Найважливіші теорії пам’яті в психологічній науці. Умови доброго запам’ятовування.

2. Увага та її психологічні особливості. Виховання уважності людини.

3. Формування інженерно-технічної еліти як перспективна парадигма розвитку інженерної освіти у світлі Болонського процесу.

4. Сучасні вимоги до фахівця з вищою освітою і проблема виховання студентської молоді.

Варіант 15.

1. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості. Темперамент: історія вивчення, основні прояви, класифікація.

2. Функціональна асиметрія головного мозку. Індивідуальні відмінності людської психіки та проблеми розвитку інтелекту.

3. Сучасні проблеми функціонування сім’ї в Україні. Соціальні наслідки розлучень.

4. Єдність соціалізації, виховання і саморозвитку людини. Проблеми професійного та особистісного зростання.

Варіант 16.

1. Сучасний розвиток психології. Історія психологічної думки в Україні.

2. Професійна готовність молоді до включення у фахову діяльність. Суть професійної кваліфікації.

3. Нейропсихологія. Особливості вивчення нервової системи людини.

4. Індивідуальні властивості формування інтелекту.

Варіант 17.

1. Конфліктологія як галузь сучасної психології.

2. Природа людських здібностей.

3. Свідомість як продукт природної та соціальної еволюції. Провідні чинники розвитку самосвідомості індивіда.

4. Психіка як властивість високоорганізованої матерії. Проблема природи психіки у вітчизняній психології.

Варіант 18.

1. Мислення як когнітивний процес. Коефіцієнт інтелекту.

2. Психологічна концепція темпераменту та вчення про нервову систему.

3. Організаційний зв’язок мислення й мови. Практика як джерело розумової діяльності.

4. Генетичний аспект особистості – від задатків до здібностей. Геніальність та психічні вади.

Варіант 19.

1. Змінені стани людської свідомості: гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія.

2. Уява як умова для розвитку творчого натхнення. Основні властивості творчої особистості.

3. Увага та емоційно-вольові процеси.

4. Співвідношення творчості й професіоналізму. Особливості професійного мислення.

Варіант 20.

1. Розвиток і соціалізація особистості в сім’ї. Стосунки батьків та дітей як психологічна проблема.

2. Порівняльна характеристика позитивних та негативних психічних станів.

3. Патопсихологія: предмет, задачі, особливості вивчення.

4. Роль самовиховання в професійному зростанні студента.

Варіант 21.

1. Емоційно-вольові процеси, їх вплив на природу та вияви психіки.

2. Здібності, обдарованість, талант. Геніальність – вищий ступінь обдарованості людини.

3. Сучасна особистість як феномен постіндустріального суспільства. Концепції особистості у зарубіжній класичній психології.

4. Виробничі конфлікти, їх уроки та наслідки.

Варіант 22.

1. Розвиток психіки та свідомості у вітчизняній та зарубіжній науковій думці.

2. Когнітивна психологія. Актуальність та специфіка вивчення теорії мислення. Походження розумових дій та операцій.

3. Джерела і рушійні сили формування особистості. Стратегія розвитку власної особистості.

4. Спілкування як науково-практична проблема. Культура професійного спілкування.

Варіант 23.

1. Місце психології в системі наук, її зв’язки з природничими, філософськими, суспільними, інженерно-технічними науками.

2. Екстраверсія та інтроверсія як психологічні параметри розвитку особистості.

3. Характер, його класифікація, проблеми виховання. Історія дослідження характеру в науковій психологічній думці.

4. Типові варіанти взаємин в сім’ї. Особливості подружнього спілкування. Причини сімейних конфліктів та їх профілактика.

Варіант 24.

1. Активність особистості та її джерела. Основні положення психологічної теорії діяльності.

2. Взаємодія пам’яті, мислення й уяви. Фактори продуктивності пам’яті. Умови доброго запам’ятовування.

3. Виховання, навчання і психічний розвиток дитини. Спільна виховна діяльність школи, сім’ї, громадськості по вихованню дітей.

4. Основи комунікативної культури молоді.

Варіант 25.

1. Негативні психічні стани людини: особливості та їх профілактика.

2. Психологічні закономірності спілкування – основи особистісного розвитку.

3. Конфлікти як соціальна суперечність, шляхи їх попередження та розв’язання. Конфліктна особистість.

4. Соціальне замовлення суспільства щодо підготовки сучасних фахівців. Шляхи оптимізації психологічної науки в напрямі професійної підготовки конкурентоздатних кадрів.

Варіант 26.

1. Теоретичні й експериментальні підходи у вивченні характеру. Характерологія.

2. Загальна структура здібностей. Професійні знання, вміння, навички, їх значення для реалізації молоді у фаховій діяльності.

3. Шляхи розвитку культури спілкування, проблеми самоосвіти та самовиховання молоді.

4. Психологічні проблеми формування професійних кадрів.

Варіант 27.

1. Роль психології в оптимізації професійної діяльності. Психічне здоров’я та проблема психопрофілактики.

2. Поняття про відчуття та сприймання як початкові ланки пізнавального процесу.

3. Класифікація пам’яті, моделі її порушень, деформацій.

4. Основні напрямки всебічного розвитку особистості. Пріоритети національного виховання.

Варіант 28.

1. Психологія мислення і дослідження в галузі штучного інтелекту.

2. Мораль і особистісний фактор. Спілкування як цінність та творчість.

3. Західні моделі прогнозування конфліктних ситуацій.

4. Сучасні проблеми девіантної поведінки. Форми видозмінення психіки.

Варіант 29.

1. Психологія вчинку. Вчинок як осередок психічного.

2. Спадкові та соціальні прояви нервової системи. Психіка і мозок. Особливості роботи головного та спинного мозку.

3. Психологічний аналіз конфліктів у професійній сфері. Шляхи їх запобігання та стратегії вирішення.

4. Різновиди характерів людини. Фактори сімейного, професійного, соціального впливу.

Варіант 30.

1. Моральна культура як етична основа спілкування.

2. Психологічні основи ділових стосунків. Психологія бізнесу.

3. Сучасний дрес-код.

4. Психологічна підготовка молодих професійних кадрів.

 

Практичне завдання для здійснення підсумкового модульного контролю

Мета практичного завданняаналіз стратегії власного розвитку з використанням особистого досвіду та отриманих психологічних знань. Під час виконання практичного завдання студентам необхідно ретельнодіагностувати на собі психологічні тести для визначення типу темпераменту, особливостей характеру, форми мислення, рівня розвитку інтелекту, особливостей пам’яті, уяви, розвитку уважності, індивідуальних властивостей психіки, особливостей поведінки в колективі, сім’ї тощо.

Програма вивчення особистості студента:

Ø загальні відомості про індивіда;

Ø спрямованість особистості, рівень домагань;

Ø професійна мотивація та сфера діяльності;

Ø особливості темпераменту, вищої нервової діяльності, характеру;

Ø навчально-освітня діяльність;

Ø особливості пізнавальної сфери, локалізація мислення;

Ø взаємодія з колективом ( у студентській групі, соціально-виробничому середовищі);

Ø взаємодія в сім’ї (стосунки з батьками, особливості подружнього спілкування, виховання дітей);

Ø висновки.

Хід виконання завдання

Ø загальні відомості ( П.І.Б., вік, наявність сім’ї, професія, стан здоров’я);

Ø спрямованість особистості (потреби та інтереси, вольові якості, провідні зацікавлення, культурний кругозір, самооцінка та рівень домагань, самовиховання та самоосвіта і т. ін.);

Ø професійна мотивація (особливості професійного росту, кар’єрні амбіції, ділові якості, механізми адаптації);

Ø особливості темпераменту, ВНД, характеру (тип темпераменту, нервової системи, емоційна стабільність та врівноваженість, вид характеру, психотип особистості (екстра/інтроверсія));

Ø навчально-освітня діяльність (мотивація отримання освіти, самоосвіта, саморозвиток тощо);

Ø особливості пізнавальної сфери (рівень інтелектуального розвитку, індивідуальні особливості пам’яті (швидкість, міцність запам’ятовування, наявність порушень, деформацій), характеристика уважності (здібності до концентрації, перемикання, перерозподілу), мислення (здібність до аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, наявність професійного мислення), мовлення (словниковий запас, правильність, образність, вміння висловити свою думку усно і письмово);

Ø взаємодія з колективом (особливості спілкування, стиль поведінки, комунікативна культура, наявність конфліктних ситуацій, шляхи розв’язання конфліктів);

Ø взаємодія в сім’ї (стосунки з батьками, дітьми, основні стилі сімейного виховання, соціально-психологічний клімат сім’ї, подружнє спілкування, умови формування психологічного здоров’я сім’ї);

Ø висновки.

 

Контрольні питання

Контрольні питання – це необхідний мінімум знань, які студенти мають засвоїти в процесі вивчення дисципліни.

1. Загальні уявлення про сферу діяльності психології.

2. Предметна сфера, функції, завдання, структура психологічних знань, перспективи розвитку науки.

3. Джерела походження психології, історичні віхи її становлення.

4. Міждисциплінарні зв’язки психологічної науки.

5. Психологія в системі наукового знання та суспільної практики.

6. Методологічні основи психології. Методи науково-психологічних досліджень.

7. Значення психології для розвитку, навчання і виховання сучасної молоді.

8. Психічне здоров’я та проблема психопрофілактики.

9. Загальна психологічна грамотність.

10. Роль психології в оптимізації професійної діяльності.

11. Психологічні аспекти сучасної інженерії.

12. Особливості використання здобутків науково-прикладної психології, її вплив на становлення майбутнього інженера.

13. Наукові погляди на сутність психіки: поняття, основні підходи, розуміння проблеми, індивідуальні прояви.

14. Біологічна та соціальна природа людини. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості.

15. Нейробіологічні основи психіки. Організація вищої нервової діяльності людини.

16. Психофізіологія як галузь психологічних знань. Різноманітність наукових підходів щодо вивчення природи темпераменту.

17. Поняття про типи темпераменту, його класифікація. Темперамент і особистість.

18. Роль темпераменту в праці та навчанні.

19. Темперамент і проблеми виховання.

20. Нейропсихологія: предмет та особливості вивчення.

21. Структура вищої нервової діяльності, її різновиди.

22. Особистість як цілісна система психічних властивостей людини.

23. Характерологія. Поняття характеру та його структура.

24. Історія дослідження характеру людини в н

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти