ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальні уявлення про сферу діяльності психології. Перспективи

розвитку науки

Максимальна оцінка за усну відповідь – 5 з.о., за письмову – 4 з.о.

Поглиблення теоретичних знань згідно з планом:

1. Особливості, функції, завдання психології.

2. Предметна сфера, методологічна база дисципліни.

3. Проблема загальної психологічної грамотності.

4. Основні напрями теоретичної та науково-прикладної психології.

5. Психологічна підготовка сучасних інженерів.

6. Міждисциплінарні зв’язки психології, координація її з природничими, філософськими, суспільними, інженерно-технічними науками.

?

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Навіщо студентам оволодівати науковими психологічними знаннями?

2. Які основні завдання стоять перед сучасною психологією?

3. Чим пояснити факт виникнення уявлень про «душу»?

4. Виділіть періоди й етапи розвитку психологічних знань.

5. Коли і на якій підставі психологія стала самостійною наукою?

6. Яким чином методи психології відрізняються від методів інших наук, наприклад, тієї, яку опановуєте Ви?

7. Що зумовлює розвиток і перспективи психологічної науки?

8. З’ясуйте, яка галузь психології найбільше пов’язана з Вашою майбутньою професією?

9. Чи впливає психологія на оптимізацію фахової діяльності сучасних інженерних кадрів?

 

!

Теми рефератів

1. Психологія в моєму житті.

2. Еволюція поглядів на предмет психології.

3. Наступність у розумінні природи психіки від давнини до нашого часу.

4. Школи, напрями, концепції сучасної психології. Історія розвитку психологічних знань.

5. Вимоги до організації психологічних досліджень.

6. Інженерна психологія: предметна сфера та основні завдання.

7. Внесок вітчизняної школи психологів у розвиток системи психологічних знань.

8. Роль психології в оптимізації професійної діяльності та підготовці сучасних конкурентоздатних кадрів.

9. Значення психології для становлення майбутнього інженера.

10. Психологічні аспекти інженерної діяльності.

11. Психологія майбутнього. Перспективи розвитку науки.

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

Семінарське заняття № 2

Розвиток психіки та свідомості

Максимальна оцінка за усну відповідь – 5 з.о., за письмову – 4 з.о.

Поглиблення теоретичних знань згідно з планом:

1. Ключові моменти виникнення та якісного перетворення психіки в процесі філогенезу.

2. Відмінність психіки людини від психіки тварини.

3. Системність у роботі мозку як органа психічної діяльності.

4. Суспільно-історична природа свідомості, її структура.

5. Свідоме та неусвідомлене в психічній діяльності людини. Самосвідомість та механізми її проявів.

6. Змінені стани людської свідомості: гіпноз, медитація, алкологізм, наркоманія тощо.

?

Питання та завдання для самоконтролю

1. Що являє собою психіка людини?

2. Як розкривається проблема природи психіки у вітчизняній психології?

3. Чим відрізняється розвиток психіки у тварин в умовах біологічної еволюції та у людей в умовах історичного поступу?

4. Що називається мозком? Назвіть функції (дії), які контролюються ним.

5. Що таке свідомість? Охарактеризуйте основні форми вияву свідомості.

6. Порівняйте зміст понять «свідоме» й «несвідоме». Наведіть приклади.

7. Чи існують певні відмінності у мозковій діяльності чоловіків та жінок? Якщо так – аргументуйте.

8. Визначте функціональну асиметрію головного мозку, роль лівої та правої півкуль для розвитку особистості.

!

Теми рефератів

1. Наукові погляди на сутність психіки.

2. Виникнення та становлення психіки в процесі історичного поступу людства.

3. Матеріалістичне й ідеалістичне розуміння суті та походження психіки.

4. Проблема локалізації мозкової діяльності.

5. Мозок і статеві відмінності.

6. Свідомість як вищий продукт особливим чином організованої матерії.

7. Самосвідомість людини, механізми її проявів.

8. Спілкування та діяльність як фактори розвитку вищих психічних функцій.

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

Психологічні задачі

?

Психологічна задача №1

Письменник О. Беляєв створив у своїй уяві голову професора Доуеля, наділену здібностями відчувати, мислити, пригадувати, тобто здатністю продукувати психіку. Цей фантастичний образ має під собою реальні підстави, оскільки мозок вважається органом психічної діяльності.

Запитання: Чи могла насправді так функціонувати голова професора Доуеля? Чи буде вона мислити?

Психологічна задача №2

Якщо порівняти між собою об’єм черепної коробки людиноподібних мавп і первісної людини, то виявиться, що мозок останньої переважає мозок найрозвиненіших мавп більш, ніж удвічі (600 і 1400 см. куб.). До того ж, Ви вже знаєте, що мозок людини має значно складнішу будову.

Запитання: Які висновки випливають із порівняння? Чи можна величину мозку вважати ознакою людини? Чи впливає величина мозку на рівень розвитку інтелекту? Відповіді аргументувати або ж спростувати.

Максимальна оцінка за правильну відповідь – 6 з.о.

 

Семінарське заняття № 3

Когнітивна сфера особистості. Професійні здібності сучасних

Інженерних кадрів

Максимальна оцінка за усну відповідь – 5 з.о., за письмову – 4 з.о.

Поглиблення теоретичних знань згідно з планом:

1. Чуттєві форми пізнання дійсності. Поняття про відчуття та сприймання як початкові ланки пізнавального процесу.

2. Особистісна зумовленість мислення. Інтелектуальні властивості людини.

3. Професійне мислення та його специфіка.

4. Пам’ять як складова пізнавальної діяльності, її різновиди.

5. Умови розвитку та методики тренування пам’яті.

6. Уява як вища форма розумової діяльності.

7. Увага та її психологічні особливості.

8. Здібності, обдарованість, талант. Професійні здібності сучасних інженерних кадрів.

 

 

?

Питання та завдання для самоконтролю

1. Яку роль відіграють відчуття та сприймання в процесі життєдіяльності людини?

2. Що спільного й відмінного у відчуттях та сприйманні як процесах психічного відображення дійсності?

3. Дайте загальну характеристику мислення.

4. Чи збігаються поняття «мислення» та «інтелект»?

5. Назвіть специфічні особливості розвитку професійного мислення сучасного інженера.

6. У чому виражається взаємозв’язок мислення й мовлення?

7. Розкрийте зміст поняття «інтелект». Що є індексом розвитку інтелекту?

8. Якими є основні інтелектуальні властивості фахівця в сфері інженерної діяльності?

9. Чи існують ефективні методики тренування пам’яті?

10. Що призводить до серйозних порушень пам’яті? Відповідь аргументуйте.

11. Назвіть основні властивості уваги та розкрийте їхню сутність.

12. Визначте, що таке уява. Розкрийте роль уяви в розв’язанні професійних і творчих завдань інженера.

 

!

Теми рефератів

1. Розвиток сенсорної культури особистості.

2. Проблема моделювання процесів сприймання.

3. Відчуття – первинний етап пізнання людиною світу.

4. Соціальна природа мислення.

5. Походження розумових дій та операцій.

6. Принцип єдиного інтелекту і становлення мислення фахівця в сфері інженерної діяльності.

7. «Комп’ютерна метафора» та її роль у розумінні механізмів інтелекту людини.

8. Проблема інтелектуальної активності особистості сучасного інженера.

9. Коефіцієнт інтелекту та розумові здібності.

10. Співвідношення творчості й професіоналізму.

11. Пам’ять як соціальна спадщина, безцінне багатство і сила людини.

12. Умови доброго запам’ятовування.

13. Взаємодія пам’яті, мислення та уяви.

14. Методики тренування, розвитку, виховання пам’яті.

15. Увага, її природа та роль у навчальній і трудовій діяльності.

16. Виховання уважності людини.

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

?

Психологічні завдання

Завдання № 1

Завдання: Встановити смисловий зв’язок між прислів’ями та реченнями.

Прислів’я

· Боїться, як торішнього снігу.

· Продав пса за лиса.

· Він дуже розумний: решетом у воді зірки ловить.

· Гроші круглі: день і ніч котяться.

· За одним разом дерево не звалиться.

Речення

· Дуже сильно боїться.

· Аніскільки не боїться.

· Склав бартерну угоду – продав пса, а натомість одержав лиса.

· Схитрував.

· Надзвичайно розумна людина.

· Якщо гроші покотити, то вони будуть котитися довго, бо вони круглі.

· Щоб звалити дерево, треба багато разів рубати його сокирою.

· Кожна справа вимагає терпіння і копіткої праці.

«Ключ» для оцінки результатів:

Найнижчий рівень розуміння матеріалу фіксується за такою методикою: якщо правильно визначений зміст до 40% прислів’їв (оцінка – 4 з.о.), середній – 40 – 80% (оцінка – 6 з.о.), найвищий рівень – якщо правильно визначений зміст усіх прислів’їв (оцінка – 8 з.о.)

Завдання № 2

За законом (ефектом) Рібо, перша стадія розвитку уяви починається у віці трьох років і охоплює дошкільний, підлітковий вік і юність. У цей час уява не залежить від мислення, але у зв’язку з розвитком останнього між ними інколи складаються антагоністичні відносини. Наступна стадія – послаблення ролі уяви і посилення здатності до міркування. На третій стадії уява підкоряється мисленню, тому в більшості людей вона занепадає і лише у деяких стає справді проявом творчої сили і піднімається над мисленням.

Запитання: Чи витримав цей закон перевірку в часі? Чи відповідає він експериментальним даним сучасної психології?

Максимальна оцінка за правильну відповідь – 6 з.о.

Завдання № 3

Розкрийте зміст прислів’їв та приказок на тему :«Пам’ять».

· Зберігати в пам’яті важко, забути легко.

· Добре довго пам’ятається, а лихе ще довше.

· Не поминай лихом, а добром.

· Без пам’яті й ногам лихо.

· Чули дзвін, та не знали, де він.

· Хто старе пам’ятає, щастя немає.

Завдання № 4

Вашій увазі пропонуються теми для дискусій.

· Чи безмежні можливості нашої пам’яті? Що Ви думаєте з цього приводу?

· Аналізуючи явище амнезії, П. Жане заявив: «Я думаю, що є така хвороба, яка триває 3-4 роки у дітей, а потім знову з’являється у людей похилого віку. Її можна було б назвати так – амнемозія (відсутність пам’яті)». Що Ви скажете стосовно такого висновку вченого? Поясніть думку.

Максимальна оцінка за відповідь – 4 з.о.

Семінарське заняття № 4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти