ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Психічне здоров’я та проблема психопрофілактики

Максимальна оцінка за усну відповідь – 5 з.о., за письмову – 4 з.о.

Поглиблення теоретичних знань згідно з планом:

1. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху людини.

2. Науково-прикладна та практична психологія у вирішенні питань щодо психічного здоров’я.

3. Основні стадії розвитку психіки.

4. Нейробіологічні основи психіки. Організація вищої нервової діяльності людини.

5. Психологія аномального розвитку. Психічні розлади, деформації особистості і проблеми психічних захворювань.

6. Психічне здоров’я та проблема психопрофілактики.

?

Питання та завдання для самоконтролю

1. Що є головною метою практичної психології?

2. Визначте основні стадії розвитку психіки.

3. Охарактеризуйте сутність та особливості організації вищої нервової діяльності.

4. Зробіть загальний аналіз нейропсихології. Які Ви знаєте різновиди нервової системи?

5. Що є причиною психічних розладів особистості? Наведіть приклади психічних захворювань.

6. Проаналізуйте предмет, задачі та особливості розвитку патопсихології.

7. Яку роль відіграє вища нервова діяльність у процесі формування та розвитку особистості?

8. Поясніть зміст поняття «психічне здоров’я».

!

Теми рефератів

1. Особистість як цілісна система психічних властивостей людини.

2. До проблеми вивчення вищої нервової діяльності.

3. Історія розвитку нейропсихології.

4. Властивості нервової системи за І.П. Павловим.

5. Основні виміри особистості за Г.Ю. Айзенком.

6. Патопсихологія: предметна сфера та специфіка вивчення.

7. Стрес і депресія – «чума» нового тисячоліття.

8. Психічні розлади особистості: причини та наслідки.

9. Сучасні наукові дослідження природи психічних захворювань.

10. Стрес і проблеми психопрофілактики.

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

Семінарське заняття № 5

Умови формування і розвитку особистості. Виховання як провідний фактор становлення людини

Максимальна оцінка за усну відповідь – 5 з.о., за письмову – 4 з.о.

Поглиблення теоретичних знань згідно з планом:

1. Співвідношення понять «людина», «особистість», «індивід», «індивідуальність».

2. Порівняльна характеристика основних теорій особистості.

3. Склад і структура особистості. Проблеми особистісного та професійного зростання.

4. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку людини.

5. Вплив сім’ї на формування і розвиток особистості. Стосунки батьків і дітей як психологічна проблема.

6. Типові варіанти взаємовідносин в сім’ї. Основні стилі сімейного виховання.

?

Питання та завдання для самоконтролю

1. Які основні ідеї щодо особистості розроблені представниками класичної психології?

2. Що означають поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність»?

3. Які Ви знаєте підходи до визначення структури особистості?

4. Що дає аналіз феномену особистості для розуміння власного сенсу життя?

5. Які етапи життєвого шляху людини є найважливішими для розвитку її особистості?

6. Що є джерелами і рушійними силами розвитку особистості?

7. Яку особистість можна назвати гармонійною? Використовуючи власний досвід, спостереження, наведіть приклади.

8. Яку роль у формуванні і розвитку особистості відіграє сім’я?

9. Охарактеризуйте основні різновиди сім’ї, назвіть її основні функції.

10. Зробіть порівняльний аналіз стилів сімейного виховання. Поміркуйте над тим, які фактори впливають на формування стабільності шлюбних стосунків.

11. Проаналізуйте умови формування психологічно здорової сім’ї. Що є причинами розлучення в сім’ї і до яких наслідків воно призводить?

12. Спробуйте проаналізувати, як склалися стосунки між Вами і Вашими батьками.

!

Теми рефератів

1. Теорії особистості у зарубіжній класичній психології.

2. Персоналістика: предметна сфера та особливості вивчення.

3. Сучасна особистість як феномен постіндустріального суспільства.

4. До проблеми вивчення особистості інженера.

5. Виховання як провідний фактор становлення людини.

6. Психологічна характеристика творчої особистості (видатних діячів науки, техніки, культури, мистецтва).

7. «Я-концепція»: історія дослідження, наукові підходи до розуміння проблеми.

8. Інститут сім’ї і особливості родинного виховання.

9. Виховні системи: зарубіжний та вітчизняний досвід.

10. Концепція української національної системи виховання.

11. Актуальні проблеми виховання студентської молоді.

12. Основні напрямки всебічного розвитку особистості.

13. Пріоритети національного виховання.

14. Стратегія розвитку власної особистості (спрямованість, рівень домагань, професійна мотивація, когнітивна сфера, локалізація мислення і т.ін.).

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

Практична частина заняття

!

 

Розкрийте зміст прислів’їв та приказок на психологічну тему:

 

· На дерево дивись, як родить, а на людину – як робить.

· Ученому світ, а невченому – ніч.

· Наука в ліс не веде, а з лісу виведе.

· У всякої пташки свої замашки.

· Землю прикрашає сонце, а людину – праця.

Максимальна оцінка за усну відповідь – 5 з.о., письмову – 4 з.о.

?

Психологічні задачі

Психологічна задача № 1

«Людина не народжується наділеною історичними досягненнями людства. Досвід поколінь втілений не в ній, а в навколишньому світі – у великих творіннях людської культури. Тільки в результаті процесу привласнень людиною цих досягнень вона набуває справді людських властивостей і здібностей» – це думка, на якій ґрунтується один з напрямків психології.

Запитання: Що це за напрям? Яке місце він посідає в системі психологічного пізнання?


Психологічна задача № 2

За гіпотезою, психічний розвиток у дитячому віці відбувається шляхом взаємодії двох систем: «дитина – дорослий», «дитина – продукт соціуму». Відповідно, процес формування людини триває за двома напрямами:

Ø опанування перших навиків, вмінь, знань і, як наслідок, – світогляду в сім’ї;

Ø опанування суспільних норм, ціннісних пріоритетів, установок в навколишньому середовищі.

Запитання:Чи справді таким чином відбувається процес розвитку людини? Як ці напрями взаємодіють?

Максимальна оцінка за відповідь – 6 з.о.

 

Семінарське заняття № 6

Психофізіологічні властивості особистості. Сучасні наукові дослідження природи темпераменту

Максимальна оцінка за усну відповідь – 5 з.о., за письмову – 4 з.о.

Поглиблення теоретичних знань згідно з планом:

1. Психофізіологія як галузь психологічних знань.

2. Різноманітність наукових підходів щодо вивчення природи темпераменту.

3. Фізіологічні основи темпераменту. Співвідношення темпераменту і нервової системи.

4. Типи темпераментів та їх психологічна характеристика.

?

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Чи можна стверджувати, що темперамент – це прямий вияв біологічних якостей людини?

2. Що впливає на процес формування темпераменту?

3. Якими властивостями перебігу психічної діяльності характеризується темперамент?

4. У чому виявляються особливості поведінки сангвініків, холериків, флегматиків і меланхоліків? Використайте в процесі відповіді на питання спостереження, власний досвід, цікаві життєві ситуації. Наведіть приклади.

5. Як темперамент позначається на формуванні рис характеру?

6. Чи є тотожними поняття «темперамент» і «тип вищої нервової діяльності»?

7. Розкрийте залежність між властивостями нервової системи та темпераменту.

8. Установіть відмінності у поведінці представників сильного і слабкого типів нервової системи.

9. Уявіть, що Ви – керівник фірми і набираєте штат працівників. Осіб якого типу темпераменту Ви б хотіли бачити у своєму колективі? Чому?

10. Проаналізуйте наступні судження видатних вчених про темперамент:

Ø «темперамент – це співвідношення швидкості і сили «душевних рухів» (К. Вундт);

Ø «темперамент – це співвідношення різних почуттів і різного ступеню активної діяльності особистості» (І. Кант);

Ø «на основі темпераменту можна розвинути, сформувати суспільно-корисні властивості особистості» (Б. Теплов);

Ø «темперамент – це найбільш загальна характеристика кожної людини, властивість її нервової системи, яка так чи інакше позначається на поведінці індивіда» (І. Павлов).

!

 

Теми рефератів

1. Історія розвитку вчення про темперамент.

2. Конституційні та гуморальні теорії темпераменту: порівняльний аналіз.

3. Роль темпераменту в праці та навчанні.

4. Темперамент і проблеми виховання.

5. Сучасні наукові дослідження природи темпераменту.

6. До проблеми вивчення вищої нервової діяльності.

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

 

?

Практична частина заняття

Розкрийте зміст прислів’їв та приказок на психологічну тему:

· З ним тяжко жити, бо йому й чорт не вгодить.

· У тихому болоті й чорти водяться.

· Біжить, аж земля дрижить.

· Гарячий, як у горні залізо.

· Лякана ворона і куща боїться.

· Розшумівся, як самовар.

· Де сила й охота, там кипить робота.

· Хоч з перцем, зате з добрим серцем.

· Хто вродився вовком, тому бараном не бути.

· Видно птаха по пір’ю.

Максимальна оцінка за відповідь – 5 з.о.

?

 

Психологічні задачі

Психологічна задача № 1

Відомо, що темперамент – це прояв активності, динаміки перебігу психічних реакцій.

Нижче наведено приклади, спробуйте підібрати їм відповідні типи темпераменту.

1. ……. – схожий на кип’ячу воду.

2. ……. – схожий на чисту білизну, висушену на морозі.

3. ……. – схожий на густе повидло.

4. ……. – схожий на опущену завісу.

Психологічна задача № 2

Уявімо конфліктну ситуацію. Як ми поведемо себе в ній, якої стратегії будемо дотримуватися?

1. ….. гнів, суперечка.

2. ….. почуття гумору, впевненість у своїй правоті.

3. ….. спроба знайти компроміс.

4. ….. розпач, сльози, розгубленість.

Запитання: Який стиль поведінки в конфлікті оберуть сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік? Хто з них буде діяти найбільш адекватно і спокійно у стресовій ситуації?

Максимальна оцінка за правильну відповідь – 6 з.о.

 

Семінарське заняття № 7

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти