ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Спілкування як науково-практична проблема. Моделі прогнозування і розв’язання конфліктних ситуацій

Максимальна оцінка за усну відповідь – 5 з.о., за письмову – 4 з.о.

Поглиблення теоретичних знань згідно з планом:

1.Спілкування як соціальне явище.

2.Психологія людських взаємин: поняття спілкування, його функції, засоби.

3.Культура мови та мовленнєвий етикет.

4.Особливості невербальної комунікації.

5.Мораль і особистісний фактор. Психолого-етичні вимоги до професії інженера.

6.Конфлікти та методи їх профілактики.

7.Шляхи розвитку культури спілкування й професійний етикет.

?

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Що таке спілкування і в чому полягає його соціальна природа?

2. Охарактеризуйте функції та форми спілкування. Дослідіть роль та значення міжособистісних стосунків для процесу життєдіяльності людини та її психічного розвитку.

3. Що являє собою мова як суспільно-історичне явище? Які науки, крім психології, вивчають проблеми мовлення і як вони співвідносяться з психологічними дослідженнями? У чому полягає особливість гносеологічного, семантичного, лінгвістичного та психологічного аспектів зазначеної проблеми?

4. Дослідіть таємниці вербального та невербального спілкування.

5. Що таке культура мовлення та професійний етикет?

6. Висловіть своє відношення до проблеми формування моральної та професійної культури молоді.

7. Які існують комунікативні бар’єри на шляху до взаєморозуміння?

8. У чому полягає сутність когнітивних аспектів спілкування?

9. Проаналізуйте основні психологічні процеси інженерної діяльності.

10. Зробіть порівняльний аналіз професійних знань, навичок, умінь інженера.

11. Коли і чому розпочинається конфлікт?

12. Яких етичних норм та правил слід дотримуватись, попереджуючи й розв’язуючи конфлікт?

!

 

Теми рефератів

1. Роль та значення спілкування для процесу життєдіяльності людини.

2. Спілкування як цінність та творчість.

3. Етика й культура спілкування в пам’ятках історії та літератури.

4. Початок формування в Україні наукової думки про спілкування.

5. Моральна культура як етична основа спілкування.

6. Культура слухання та культура говоріння.

7. Професійне спілкування інженера та його специфіка.

8. Взаєморозуміння – важлива умова встановлення й розвитку міжособистісних стосунків.

9. Етикет як сукупність правил та складова культури суспільства.

10. Сучасний дрес-код.

11. Мораль і особистісний фактор.

12. Конфліктологія як галузь наукових знань.

13. Конфліктна особистість. Уроки та наслідки конфліктів.

Максимальна оцінка за реферат – 10 з.о.

?

 

Практична частина заняття

1. Розкрийте зміст прислів’їв та приказок на тему: «Спілкування».

· Слово чемне кожному приємне.

· Гостре словечко коле сердечко.

· З тобою розмова, як з вітром полова.

· Слово не горобець, вилетить – не спіймаєш.

· Умій сказати, умій і змовчати.

· Не говори, що знаєш, а знай, що говориш.

· Слово – не стріла, а ранить глибше.

· Словом можна врятувати, можна і вбити.

· Треба знати, де і що сказати: коня кують уздами, а людину словами.

2. Проаналізуйте наступні судження видатних вчених про спілкування. Чому вони так думали? Відповідь обґрунтуйте.

· «Будь першим, коли необхідно слухати, і останнім, коли потрібно говорити» (Е. Каієв).

· «Розумні люди говорять тому, що мають що сказати, дурні – тому, що їм хочеться щось сказати» (Платон).

· «Людині потрібно два роки, щоб навчитися говорити і шістдесят років, щоб навчитися тримати язик за зубами» (Л. Фейтвангер).

Максимальна оцінка за відповідь – 6 з.о.

Варіанти завдань на проміжний модульний контроль

Варіант 1.

1. Загальні уявлення про сферу діяльності психології.

2. Розвиток наукових знань про природу психіки.

3. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку людини.

4. Професійне спрямування молоді у ХХI столітті. Шляхи оптимізації психологічної науки щодо підготовки сучасних інженерних кадрів.

Варіант 2.

1. Предмет, функції, завдання психології, її значення для процесу життєдіяльності людини.

2. Психологія особистості: поняття «особистості», процеси соціалізації, «Я-концепція», історія дослідження, наукові підходи до розуміння проблеми.

3. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції та історичного поступу людства.

4. Роль психології в оптимізації професійної діяльності.

Варіант 3.

1. Структура психологічних знань. Основні напрями, галузі, школи сучасної психології. Перспективи розвитку науки.

2. Ключові моменти якісного перетворення психіки в процесі філогенезу.

3. Психічні процеси, стани та властивості в структурі особистості.

4. Психологія в системі наук, її міждисциплінарні зв’язки.

Варіант 4.

1. Психологічні аспекти інженерної діяльності. Професійна підготовка майбутніх інженерів.

2. Біологічні основи психіки. Розвиток вищих психічних функцій у людини.

3. Загальнокультурне значення психологічної науки, її вплив на формування молодої людини.

4. Проблема загальної психологічної грамотності.

Варіант 5.

1. Психологія в системі наукового знання та суспільної практики.

2. Соціальні й біологічні умови розвитку індивіда.

3. Системність у роботі мозку як органа психічної діяльності.

4. Самосвідомість людини та механізми її проявів.

Варіант 6.

1. Нейробіологічні основи психіки. Організація вищої нервової діяльності.

2. Здібності, задатки, індивідуальні відмінності людей.

3. Методи науково-психологічних досліджень. Значення психології для розвитку, навчання і виховання сучасної молоді.

4. Виховні системи: зарубіжний та вітчизняний досвід.

Варіант 7.

1. Порівняльна характеристика психіки людини та тварини. Природа людської свідомості.

2. Мозок і проблема локалізації мозкової діяльності. Функції мозку та його вікові особливості.

3. Біологічне-психічне-соціальне в людині: порівняльний аналіз.

4. Психоаналіз: історія та сучасність.

Варіант 8.

1. Психіка як результат еволюції матерії: поняття, прояви, види.

2. Стрес, його профілактика і проблема психічного здоров’я.

3. Сім’я та її вплив на розвиток особистості. Мистецтво виховання.

4. Перспективи розвитку науково-прикладної та практичної психології.

Варіант 9.

1. Біологічна та соціальна природа людини. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості.

2. Конституційні й гуморальні теорії темпераменту: порівняльний аналіз.

3. Сім’я як соціальний інститут. Основні стилі сімейного виховання.

4. Психологічні вимоги до професійної діяльності майбутніх інженерних кадрів.

Варіант 10.

1. Особистість як об’єкт вивчення психології: склад і структура особистості, рушійні сили формування, проблема спрямованості, основні наукові підходи.

2. Конфлікти: поняття, причини, типологія, методи вирішення та профілактики.

3. Родинне виховання та його вплив на дитину. Умови формування психологічно здорової сім’ї. Особливості подружнього спілкування й сімейного етикету.

4. Основні школи та напрями сучасної психології.

Варіант 11.

1. Психологічна характеристика типів темпераменту. Роль темпераменту в праці й навчанні.

2. Вища нервова діяльність: поняття, властивості, прояви.

3. Характер та особистість. Перспективи гармонійного розвитку людини.

4. Соціально-психологічні особливості сімейно-виховного впливу на психіку дитини. Основні стилі сімейного виховання.

Варіант 12.

1. Особистість і проблеми професійної мотивації. Концепція формування професійної культури сучасних інженерних кадрів.

2. Мислення як аналітико-синтетична діяльність мозку. Коефіцієнт інтелекту.

3. Мнемічні властивості особистості. Розвиток пам’яті і процес її тренування.

4. Свідомість та її суспільно-історична природа.

Варіант 13.

1. Різноманітність наукових підходів щодо вивчення природи темпераменту.

2. Психічні розлади особистості і проблеми психічних захворювань.

3. Провідні чинники формування характеру. Шляхи самовдосконалення людини.

4. Персоналістика: предметна сфера, основні концепції, наукові дослідження.

Варіант 14.

1. Найважливіші теорії пам’яті в психологічній науці. Умови доброго запам’ятовування.

2. Увага та її психологічні особливості. Виховання уважності людини.

3. Формування інженерно-технічної еліти як перспективна парадигма розвитку інженерної освіти у світлі Болонського процесу.

4. Сучасні вимоги до фахівця з вищою освітою і проблема виховання студентської молоді.

Варіант 15.

1. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості. Темперамент: історія вивчення, основні прояви, класифікація.

2. Функціональна асиметрія головного мозку. Індивідуальні відмінності людської психіки та проблеми розвитку інтелекту.

3. Сучасні проблеми функціонування сім’ї в Україні. Соціальні наслідки розлучень.

4. Єдність соціалізації, виховання і саморозвитку людини. Проблеми професійного та особистісного зростання.

Варіант 16.

1. Сучасний розвиток психології. Історія психологічної думки в Україні.

2. Професійна готовність молоді до включення у фахову діяльність. Суть професійної кваліфікації.

3. Нейропсихологія. Особливості вивчення нервової системи людини.

4. Індивідуальні властивості формування інтелекту.

Варіант 17.

1. Конфліктологія як галузь сучасної психології.

2. Природа людських здібностей.

3. Свідомість як продукт природної та соціальної еволюції. Провідні чинники розвитку самосвідомості індивіда.

4. Психіка як властивість високоорганізованої матерії. Проблема природи психіки у вітчизняній психології.

Варіант 18.

1. Мислення як когнітивний процес. Коефіцієнт інтелекту.

2. Психологічна концепція темпераменту та вчення про нервову систему.

3. Організаційний зв’язок мислення й мови. Практика як джерело розумової діяльності.

4. Генетичний аспект особистості – від задатків до здібностей. Геніальність та психічні вади.

Варіант 19.

1. Змінені стани людської свідомості: гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія.

2. Уява як умова для розвитку творчого натхнення. Основні властивості творчої особистості.

3. Увага та емоційно-вольові процеси.

4. Співвідношення творчості й професіоналізму. Особливості професійного мислення.

Варіант 20.

1. Розвиток і соціалізація особистості в сім’ї. Стосунки батьків та дітей як психологічна проблема.

2. Порівняльна характеристика позитивних та негативних психічних станів.

3. Патопсихологія: предмет, задачі, особливості вивчення.

4. Роль самовиховання в професійному зростанні студента.

Варіант 21.

1. Емоційно-вольові процеси, їх вплив на природу та вияви психіки.

2. Здібності, обдарованість, талант. Геніальність – вищий ступінь обдарованості людини.

3. Сучасна особистість як феномен постіндустріального суспільства. Концепції особистості у зарубіжній класичній психології.

4. Виробничі конфлікти, їх уроки та наслідки.

Варіант 22.

1. Розвиток психіки та свідомості у вітчизняній та зарубіжній науковій думці.

2. Когнітивна психологія. Актуальність та специфіка вивчення теорії мислення. Походження розумових дій та операцій.

3. Джерела і рушійні сили формування особистості. Стратегія розвитку власної особистості.

4. Спілкування як науково-практична проблема. Культура професійного спілкування.

Варіант 23.

1. Місце психології в системі наук, її зв’язки з природничими, філософськими, суспільними, інженерно-технічними науками.

2. Екстраверсія та інтроверсія як психологічні параметри розвитку особистості.

3. Характер, його класифікація, проблеми виховання. Історія дослідження характеру в науковій психологічній думці.

4. Типові варіанти взаємин в сім’ї. Особливості подружнього спілкування. Причини сімейних конфліктів та їх профілактика.

Варіант 24.

1. Активність особистості та її джерела. Основні положення психологічної теорії діяльності.

2. Взаємодія пам’яті, мислення й уяви. Фактори продуктивності пам’яті. Умови доброго запам’ятовування.

3. Виховання, навчання і психічний розвиток дитини. Спільна виховна діяльність школи, сім’ї, громадськості по вихованню дітей.

4. Основи комунікативної культури молоді.

Варіант 25.

1. Негативні психічні стани людини: особливості та їх профілактика.

2. Психологічні закономірності спілкування – основи особистісного розвитку.

3. Конфлікти як соціальна суперечність, шляхи їх попередження та розв’язання. Конфліктна особистість.

4. Соціальне замовлення суспільства щодо підготовки сучасних фахівців. Шляхи оптимізації психологічної науки в напрямі професійної підготовки конкурентоздатних кадрів.

Варіант 26.

1. Теоретичні й експериментальні підходи у вивченні характеру. Характерологія.

2. Загальна структура здібностей. Професійні знання, вміння, навички, їх значення для реалізації молоді у фаховій діяльності.

3. Шляхи розвитку культури спілкування, проблеми самоосвіти та самовиховання молоді.

4. Психологічні проблеми формування професійних кадрів.

Варіант 27.

1. Роль психології в оптимізації професійної діяльності. Психічне здоров’я та проблема психопрофілактики.

2. Поняття про відчуття та сприймання як початкові ланки пізнавального процесу.

3. Класифікація пам’яті, моделі її порушень, деформацій.

4. Основні напрямки всебічного розвитку особистості. Пріоритети національного виховання.

Варіант 28.

1. Психологія мислення і дослідження в галузі штучного інтелекту.

2. Мораль і особистісний фактор. Спілкування як цінність та творчість.

3. Західні моделі прогнозування конфліктних ситуацій.

4. Сучасні проблеми девіантної поведінки. Форми видозмінення психіки.

Варіант 29.

1. Психологія вчинку. Вчинок як осередок психічного.

2. Спадкові та соціальні прояви нервової системи. Психіка і мозок. Особливості роботи головного та спинного мозку.

3. Психологічний аналіз конфліктів у професійній сфері. Шляхи їх запобігання та стратегії вирішення.

4. Різновиди характерів людини. Фактори сімейного, професійного, соціального впливу.

Варіант 30.

1. Моральна культура як етична основа спілкування.

2. Психологічні основи ділових стосунків. Психологія бізнесу.

3. Сучасний дрес-код.

4. Психологічна підготовка молодих професійних кадрів.

 

Практичне завдання для здійснення підсумкового модульного контролю

Мета практичного завданняаналіз стратегії власного розвитку з використанням особистого досвіду та отриманих психологічних знань. Під час виконання практичного завдання студентам необхідно ретельнодіагностувати на собі психологічні тести для визначення типу темпераменту, особливостей характеру, форми мислення, рівня розвитку інтелекту, особливостей пам’яті, уяви, розвитку уважності, індивідуальних властивостей психіки, особливостей поведінки в колективі, сім’ї тощо.

Програма вивчення особистості студента:

Ø загальні відомості про індивіда;

Ø спрямованість особистості, рівень домагань;

Ø професійна мотивація та сфера діяльності;

Ø особливості темпераменту, вищої нервової діяльності, характеру;

Ø навчально-освітня діяльність;

Ø особливості пізнавальної сфери, локалізація мислення;

Ø взаємодія з колективом ( у студентській групі, соціально-виробничому середовищі);

Ø взаємодія в сім’ї (стосунки з батьками, особливості подружнього спілкування, виховання дітей);

Ø висновки.

Хід виконання завдання

Ø загальні відомості ( П.І.Б., вік, наявність сім’ї, професія, стан здоров’я);

Ø спрямованість особистості (потреби та інтереси, вольові якості, провідні зацікавлення, культурний кругозір, самооцінка та рівень домагань, самовиховання та самоосвіта і т. ін.);

Ø професійна мотивація (особливості професійного росту, кар’єрні амбіції, ділові якості, механізми адаптації);

Ø особливості темпераменту, ВНД, характеру (тип темпераменту, нервової системи, емоційна стабільність та врівноваженість, вид характеру, психотип особистості (екстра/інтроверсія));

Ø навчально-освітня діяльність (мотивація отримання освіти, самоосвіта, саморозвиток тощо);

Ø особливості пізнавальної сфери (рівень інтелектуального розвитку, індивідуальні особливості пам’яті (швидкість, міцність запам’ятовування, наявність порушень, деформацій), характеристика уважності (здібності до концентрації, перемикання, перерозподілу), мислення (здібність до аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, наявність професійного мислення), мовлення (словниковий запас, правильність, образність, вміння висловити свою думку усно і письмово);

Ø взаємодія з колективом (особливості спілкування, стиль поведінки, комунікативна культура, наявність конфліктних ситуацій, шляхи розв’язання конфліктів);

Ø взаємодія в сім’ї (стосунки з батьками, дітьми, основні стилі сімейного виховання, соціально-психологічний клімат сім’ї, подружнє спілкування, умови формування психологічного здоров’я сім’ї);

Ø висновки.

 

Контрольні питання

Контрольні питання – це необхідний мінімум знань, які студенти мають засвоїти в процесі вивчення дисципліни.

1. Загальні уявлення про сферу діяльності психології.

2. Предметна сфера, функції, завдання, структура психологічних знань, перспективи розвитку науки.

3. Джерела походження психології, історичні віхи її становлення.

4. Міждисциплінарні зв’язки психологічної науки.

5. Психологія в системі наукового знання та суспільної практики.

6. Методологічні основи психології. Методи науково-психологічних досліджень.

7. Значення психології для розвитку, навчання і виховання сучасної молоді.

8. Психічне здоров’я та проблема психопрофілактики.

9. Загальна психологічна грамотність.

10. Роль психології в оптимізації професійної діяльності.

11. Психологічні аспекти сучасної інженерії.

12. Особливості використання здобутків науково-прикладної психології, її вплив на становлення майбутнього інженера.

13. Наукові погляди на сутність психіки: поняття, основні підходи, розуміння проблеми, індивідуальні прояви.

14. Біологічна та соціальна природа людини. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості.

15. Нейробіологічні основи психіки. Організація вищої нервової діяльності людини.

16. Психофізіологія як галузь психологічних знань. Різноманітність наукових підходів щодо вивчення природи темпераменту.

17. Поняття про типи темпераменту, його класифікація. Темперамент і особистість.

18. Роль темпераменту в праці та навчанні.

19. Темперамент і проблеми виховання.

20. Нейропсихологія: предмет та особливості вивчення.

21. Структура вищої нервової діяльності, її різновиди.

22. Особистість як цілісна система психічних властивостей людини.

23. Характерологія. Поняття характеру та його структура.

24. Історія дослідження характеру людини в науковій психологічній думці.

25. Провідні чинники формування характеру. Шляхи самовдосконалення людини.

26. Класифікація характеру, його прояви, види.

27. Здібності, задатки, індивідуальні відмінності людей.

28. Психічні процеси, стани та властивості в структурі особистості.

29. Персоналістика. Психологічні підходи щодо вивчення теорії особистості: поняття особистості, процеси соціалізації, «Я-концепція», історія дослідження.

30. Негативні психічні стани і методи їх попередження.

31. Когнітивна психологія. Мозок і проблема локалізації мозкової діяльності.

32. Поняття про відчуття та сприймання як початкові ланки пізнавального процесу.

33. Мислення як аналітико-синтетична діяльність мозку. Коефіцієнт інтелекту.

34. Розумові здібності людини. Характеристика форм розумової відсталості.

35. Мнемічні властивості особистості. Найважливіші теорії пам’яті в психологічній науці.

36. Фактори продуктивності пам’яті, методики її тренування.

37. Розвиток пам’яті у студентів. Умови доброго запам’ятовування.

38. Увага та її психологічні особливості.

39. Свідомість як продукт природної та соціальної еволюції.

40. Провідні чинники розвитку самосвідомості індивіда.

41. Мислення як пізнавальний процес.

42. Організаційний зв’язок мислення і мови.

43. Практика як джерело розумової діяльності.

44. Емоційно-вольові процеси, їх вплив на природу та вияви психіки.

45. Соціальна психологія. Психологічні закономірності процесу спілкування, його роль та значення в психічному розвитку людини.

46. Спілкування як науково-практична проблема: зміст, функції, засоби, види.

47. Культура мови та професійний етикет.

48. Сучасний дрес-код.

49. Мораль і особистісний фактор.

50. Природа людських здібностей: поняття, структура, індивідуальні прояви.

51. Здібності, обдарованість, талант.

52. Геніальність як вищий ступінь обдарованості людини.

53. Психологічні основи діяльності. Психологічна підготовка фахівців з інженерної справи до майбутньої професійної діяльності.

54. Професійні знання, вміння, навички, їх вплив на фахову реалізацію особистості.

55. Психологічний аналіз інженерно-технічних здібностей. Особливості професійного мислення.

56. Співвідношення творчості й професіоналізму в сучасній інженерії.

57. Технічна творчість в системі «людина-машина-професійне середовище».

58. Змінені стани людської свідомості: гіпноз, медитація, алкоголізм і наркоманія.

59. Проблеми девіантної поведінки. Форми видозмінення психіки, її наслідки для життєдіяльності людини.

60. Патопсихологія: предмет,задачі,особливості вивчення.

61. Психічні розлади особистості і проблеми психічних захворювань.

62. Конфліктологія як галузь сучасної психології.

63. Поняття конфлікту, причини, види, методи профілактики.

64. Уроки та наслідки професійних конфліктів. Конфліктна особистість. Моделі прогнозування і розв’язання конфліктних ситуацій.

65. Психологічні основи ділових стосунків. Психологія бізнесу та управління.

66. Сім’я як соціальний інститут, її вплив на формування особистості.

67. Розвиток і соціалізація особистості в сім’ї. Стосунки батьків і дітей як психологічна проблема.

68. Психологічне здоров’я сім’ї. Основні стилі сімейного виховання. Родинні цінності.

69. Сімейна конфліктність: причини та наслідки. Особливості подружнього спілкування.

70. Виховання, навчання і психічний розвиток дитини. Спільна виховна діяльність школи, сім’ї, громадськості по вихованню дітей.

71. Роль самовиховання в професійному зростанні студента.

72. Всебічний розвиток особистості, його напрями.

73. Особистість і проблеми професійної мотивації. Сутність професійної кваліфікації.

74. Професійна готовність молоді до включення у фахову діяльність. Сучасні вимоги до фахівця з вищою освітою.

75. Психологічні проблеми формування сучасних конкурентоздатних кадрів.

76. Перспективи гармонійного розвитку людини.

 

Список рекомендованої літератури

Основна:

1. Бахтіярова Х.Ш., Волобуєва С.В., Арістова А.В., Уреньова С.Д. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб. – К.: НТУ, 2008. – 256 с.

2. Винославська О.В. Психологія: Навч. посіб. – К.: ІНКОС, 2005. – 340 с.

3. Варій М.Й. Психологія особистості: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 592 с.

4. Веракіс А.І., Завалевський Ю.І., Лемківський К.М. Основи психології. – К., 2005. – 285 с.

5. Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі: Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 608 с.

6. Дубравська Д.М. Основи психології: Навч.посіб. – Львів: Світ, 2007. – 280 с.

7. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ до спеціальності. Вид. 2. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2010. – 256 с.

8. Загальна психологія: Підручник. Вид. друге, перероблене та доповнене / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2009. – 464 с.

9. Киричук О.В., Роменець В.А., Кириленко Т.С., Маноха І.П. Основи психології: Підручник для вузів. – К.: Либідь, 2006. – 632 с.

10. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч.посіб. Вид. 3. – К.: ЦУЛ, 2008. – 272 с.

Додаткова:

1. Амен Д. Измените свой мозг – изменится жизнь. – М.: Эксмо, 2009. – 448 с.

2. Амодт С., Вонг С. Тайны нашего мозга, или почему умные люди делают глупости. – М.: Эксмо, 2009. – 384 с.

3. Бурно М. О характерах людей. Психотерапевтические технологии. – М.: Альма Матер, 2010. – 640 с.

4. Введение в психологию / Аткинсон Р.Л., Аткинсон Р.С., Смит Э.И. и др.; под. общ ред. В.П. Зинченко, А.И. Назарова, Н.Ю. Спомиор. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007. – 816 с.

5. Варій М.Й. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 376 с.

6. Гэйман Д., Брэгдон А. Супермозг. Руководство по эксплуатации, или как повысить интеллект, развить интуицию и улучшить память. Мастера психологии. – М.: Эксмо, 2010. – 352 с.

7. Дружилов С.А. Психология профессионализма. Инженерно-психологический подход. – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2011. – 296 с.

8. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. Учебник нового века. – СПб.: Питер, 2010. – 464 с.

9. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики. – СПб.: ПРАЙМ ЕВРОЗНАК, 2012. – 608 с.

10. Крылов А.А. Психология: Учебник для вузов. – М.: МГУ, 2012. – 434 с.

11. Куприкова Н.И. Современная психология: Учебник для вузов. – М.: МГУ, 2005. – 345 с.

12. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – 240 с.

13. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология в системах «человек – техника»: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2009. – 296 с.

14. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. Мастера психологии. – СПб.: Питер, 2007. – 320 с.

15. Лорейн Г. Развитие памяти и способности концентрироваться / Пер. с англ. Е.Л. Бакушева /. – М.: Попурри, 2007. – 240 с.

16. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник. – СПб.: Питер, 2011. – 453 с.

17. Минияров В.М. Психология семейного воспитания (диагностико-коррекционный аспект). – М.: МОДЭК, 2005. – 376 с.

18. Наварро Дж., Карлинг М. Я вижу, о чем вы думаете: Практическое руководство по невербальному общению от бывшего агента ФБР. Мастера психологии. – М.: Попурри, 2009. – 336 с.

19. Норман Д. Пластичность мозга: Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга. Мастера психологии. – М.: Эксмо, 2010. – 544 с.

20. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. Вид. 2-ге, стереотип. – К.: Либідь, 2011. – 536 с.

21. Пальм Г.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2009. – 256 с.

22. Павелків Р.В. Загальна психологія: Підручник для студентів вищ. навч. закл. – К.: Знання, 2010. – 325 с.

23. Пиз А., Пиз Б. Язык телодвижений. Расширенная версия. – М.: Эксмо, 2007. – 448 с.

24. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: Учебник для студентов высш. учебных заведений. Мастера психологии. – СПб.: Питер, 2007. – 720 с.

25. Русинка І.І. Психологія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

26. Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика: Учебное пособие. – М.: Академия, 2008. – 434 с.

27. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. – М.: Академия, Высшая школа, 2009. – 360 с.

28. Технології життєвого успіху: Практично зорієнтований посібник / І.Г. Єрмаков, О.А. Федоренко, Д.О. Пузіков. – К.: Знання, 2007. – 663 с.

29. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія. – К.: Либідь, 2012. – 543 с.

30. Фрейд З. Психоанализ. – СПб.: Изд «Питер», 2011. – 511 с.

31. Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим. Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Наукова думка, 2010. – 192 с.

32. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: Апрель Пресс, 2005. – 512 с.

33. Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. Мастера психологии . – СПб.: Питер, 2011. – 289 с.

 

Інформаційні ресурси

 

1. www.psihologhelp.com.ua

2. www.osvita. com.ua

3. http: //psi-help.com/

4. http: // uk.wikipedia.org/wiki/Психологія

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти