ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Який сектор не відноситься до макроекономічних суб’єктів ?

Макроекономіка

 

1. Макроекономіка вивчає:

а) економічну систему загалом;

б) поведінку домогосподарств;

в)дохід фірми;

г) пропозицію праці

 

2. Макроекономічна модель створюється для:

а) точного відображення процесів, які відбуваються в економіці;

б) відображення ідеального функціонування економіки;

в) виявлення принципових економічних зв’язків;

г) аналізу впливу ендогенних змінних на екзогенні.

 

3. Яка змінна є потоковою:

а) залишок на рахунку в банку;

б) державний борг країни;

в) робоча сила;

г) заробітна плата особи;

д) майно особи.

 

4. До основних макроекономічних цілей суспільства не можна віднести:

а) економічне зростання;

б) повну зайнятість;

в) стабільний рівень цін;

г) рівновагу у зовнішньоекономічних зв’язках;

д) рентабельність підприємства.

 

5. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:

а) підприємства;

б) галузі виробництва;

в) окремого ринку;

г) національної економіки.

 

6. Об’єктом макроекономічного аналізу виступає:

а) економічний закон;

б) економічний процес;

в) економічна система;

г) економічні відношення.

 

7. Об’єкти макроекономічного аналізу характеризують:

а) агреговані величини;

б) ймовірні величини;

в) порівняльні величини;

г) відносні величини.

 

Який сектор не відноситься до макроекономічних суб’єктів ?

а) підприємницький сектор;

б) сектор домашніх господарств;

в) державний сектор;

г) сільськогосподарський сектор.

 

9. Основним методом макроекономічних досліджень є:

а) порівняльний аналіз;

б) соціологічний;

в) метод абстракції;

г) моделювання.

 

10. Макромоделі показують:

а) об’єктивне зростання показників;

б) взаємозв’язок між макропоказниками;

в) зв’язок між державними суб’єктами;

г) зв’язок між екзогенними величинами.

 

11. Всі перелічені змінні є потоками, окрім:

а) споживчих витрат;

б) особистого доходу, який залишається у розпорядженні (використовуваний доход);

в) особистого багатства;

г) валового національного продукту.

 

12. До інструментів державного регулювання економіки відносяться:

а) обсяг виробництва;

б) зайнятість;

в) політика доходів;

г) зовнішньоекономічний баланс;

д) всі попередні відповіді правильні;

е) всі попередні відповіді неправильні.

 

13. До макроекономічних цілей відносяться:

а) фіскальна політика;

б) монетарна політика;

в) зовнішньоекономічна політика;

г) всі попередні відповіді правильні;

д) всі попередні відповіді неправильні.

 

Яке твердження є слушним?

а) валовий внутрішній продукт – це ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, які вироблені громадянами країни за один рік;

б) подвійний рахунок виключається з підрахунку ВВП;

в) субсидії = чисті непрямі податки на бізнес – повні непрямі податки на бізнес;

г) продаж утриманих товарів включається до розрахунку ВВП.

 

15. До основних постулатів кейнсіанської теорії належать:

а) держава не втручається в економічні процеси;

б) держава впливає на сукупний попит;

в) держава впливає на сукупну пропозицію;

г) головним важелем регулювання економіки є грошово-кредитна політика.

 

16. До трьох головних проблем макроекономіки не належить:

а) ефективність виробництва;

б) зайнятість;

в) інфляція

г) економічне зростання.

Матеріальною основою періодичності середніх циклів є: 3

а) необхідність оновлення основного капіталу;

б) необхідність відновлення рівноваги на споживчому ринку;

в) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

г) необхідність оновлення об’єктів інфраструктури.

 

45. Матеріальною основою великого циклу є:

а) необхідність оновлення основного капіталу;

б) необхідність зміни базових технологій і поколінь машин та оновлення об’єктів інфраструктури;

в) процеси, що відбуваються на грошовому ринку.

г) усі відповіді правильні.

 

46. Матеріальною основою малих циклів є:

а) необхідність оновлення основного капіталу;

б) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

в) необхідність оновлення об’єктів інфраструктури.

г) усі відповіді неправильні.

47. Яка тривалість довгих хвиль в економіці (років:

а) 38-45;

б) 48-55;

в)58-65;

г) 50-60.

 

48. Крива Філліпса фіксує зв’язок між безробіттям та:

а) економічним циклом;

б) рівнем споживчих витрат;

в) зайнятістю;

г) рівнем інфляції.

 

49. Стагфляція відбувається за умов:

а) зростання обсягів виробництва та зниження безробіття;

б) падіння обсягів виробництва та зниження безробіття;

в) падіння обсягів виробництва та зростання безробіття.

г) зростання обсягів виробництва та зростання безробіття

 

50. При дефляції збільшується:

а) виробництво;

б) зайнятість;

в) купівельна спроможність;

г) грошова маса.

 

51. Згідно з законом Оукена 2% підвищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального становить:

а) 4%;

б) 5%;

в) 2,5%;

г) 2%.

 

52. Той хто втратив роботу внаслідок спаду в економіці, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені:

а) фрикційною формою безробіття;

б) структурною формою безробіття;

в) перманентною формою безробіття;

г) циклічною формою безробіття.

 

Які із запропонованих заходів ви вважаєте найбільш прийнятними для стимулювання заощаджень?

а) збільшення допомоги на дітей.

б) збільшення процентної ставки.

в) зниження податків на доходи.

г) підвищення премій на заощадження, які йдуть на будівництво.

 

83. Сума показників граничної схильності до споживання та заощадження дорівнює одиниці:

а) якщо є рівновага на ринку благ;

б) за умови, що мультиплікатор дорівнює одиниці;

в) завжди;

г) ніколи.

 

84.Із зростанням відсоткової ставки попит на інвестиції:

а) зростає;

б) скорочується;

в) залишається незмінним;

г) прямує до нуля.

 

85. Автономні інвестиції:

а) не залежать від рівня доходу;

б) залежать від рівня доходу;

в) не залежать від відсоткової ставки;

г) залежать від функції споживання.

 

86. Мультиплікатор інвестицій – це число, яке показує, у скільки разів зросте дохід при:

а) зменшенні автономних інвестицій;

б) зростанні автономних інвестицій;

в) зменшенні споживання;

г) зростанні споживання.

87. Чи є правильним твердження, що при зменшенні доходу кінцевого використання:

а) скорочуються як споживчі витрати, так і заощадження;

б) споживчі витрати скорочуються, а заощадження зростають;

в) споживчі витрати та заощадження зростають;

г) споживчі витрати зростають, а заощадження скорочуються.

 

Які із запропонованих варіантів найбільш повно розкривають суть поняття “гранична схильність до споживання”?

а) зміна у споживчих витратах, викликана зміною доходів.

б) відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу кінцевого використання.

в) крива, що характеризує величину споживчих витрат при даному рівні доходу.

г) відношення сукупного споживання до сукупного попиту.

 

Використовуючи наведені варіанти відповідей, покажіть зв’язок між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження.

а) сума цих показників дорівнює 1;

б) відношення між цими показниками характеризує середню схильність до споживання;

в) сума показників граничної схильності до споживання та граничної схильності до заощадження дорівнює доходу кінцевого використання;

г) точка на кривій, у якій вони урівноважуються, відповідає пороговому рівню доходу.

 

90. Інфляційний розрив знаходить своє відображення у:

а) недостатньому попиті;

б) недостатній пропозиції;

в) надлишку товарів.

 

91. Рецесійний розрив – це величина, на яку:

а) сукупні планові витрати менші за потенційний ВВП;

б) сукупні планові витрати перевищують потенційний ВВП;

в) сукупні планові витрати менші за потенційні витрати;

г) сукупні планові витрати перевищують потенційні витрати.

 

92. Якщо гранична схильність до споживання (МРС) дорівнює 0,75, то мультиплікатор автономних витрат дорівнює:

а) 0,25;

б) 3;

в) 1,33;

г) 4.

 

93. Що із перерахованого є неправильним:

а) при рівноважному рівні доходу заплановані і фактичні витрати рівні;

б) рівноважний рівень випуску не може бути рівним потенційному ВНП;

в) в умовах рівноваги відсутні інвестиції в товарно-матеріальні запаси;

г) в умовах рівноваги сукупні витрати дорівнюють сукупним доходам всіх економічних агентів.

 

В основі виділення грошових агрегатів М1, М2, М3, L лежить: 8

а) ступінь їх схильності до інфляції;

б) швидкість їх обігу;

в) ступінь їх ліквідності;

г) виконувані ними функції.

 

Література

1. Агапова Т.А. Макроэкономика. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 489 с.

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник. - К. : Знання, 2008. - 743 c.

3. Базилевич В. Д. Макроекономіка. Практикум. - К. : Знання, 2010. - 550 с..

4. Дорнбуш Р. Макроекономіка / Р. Дорнбуш, С. Фішер. - К. : Основи, 1996. - 814 с.

5. Макроэкономика / В. М. Гальперин [и др.] ; - СПб. : Изд-во С.-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов, 1997. - 719 с.

6. Манків, Грегорі Н. Макроекономіка: підручник для України: Пер. з англ. / Г. Н. Манків ; наук. ред. пер. С. Панчишин. - К. : Основи, 2000. - 588 с.

7. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: навч. посіб. - К. : КНЕУ, 2009. - 423 с.

8. Радіонова І. Ф. Макроекономіка - 2: навч. посіб. / І. Ф. Радіонова, Т. В. Бурлай, Є. В. Алімпієв. - К. ; Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 423 с.

9. Савченко А. Г. Макроекономіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / А. Г. Савченко ; КНЕУ. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 132 с

10. Семюелсон Пол А. Макроекономіка: пер.з англ. - К. : Основи, 1995. 544 с.


Задача 1

 

1. Визначте ВВП за витратами, використовуючи такі дані, млн. грн.:

− особисті споживчі витрати – 20;

− валові інвестиції – 15

− державні закупівлі товарів і послуг – 7

− трансфертні платежі держави – 11

− чистий експорт – 8

Розв'язання:

Обсяг ВВП розраховуємо за методом кінцевого використання:

Y = C + I + G + NX = 20 + 15 + 7 + 8 = 50

Задача 2

Припустимо, що виробляються і споживаються 3 блага. В таблиці представлені кількість і ціна (за одиницю) кожного з них за 2 періоди.

Розрахувати індекс Ласпейреса, індекс Пааше і індекс Фішера (1982 р. – базисний період).

 

Роки
  ціна кількість ціна кількість
книги
джинси
телевізори

 

Розв'язання:

Індекс Ласпейреса

=

Індекс Пааше

=

Індекс Фішера

= =0,69

 

Задача 3

Описати вплив таких факторів на сукупний попит і сукупну пропозицію:

а) збільшення пропозиції грошей в економіці

б) зниження рівня ставки процента (не пов’язане зі зміною рівня цін);

в)посилення інфляційних очікувань в економіці

г) підвищення ставок прибуткового податку

д) поява нових технологій

е)рішення уряду про скорочення фінансування соціальних програм

ж) сильний землетрус, наслідком якого були сильні руйнування.

Приклад розв'язання:

Описати вплив таких факторів на сукупний попит і сукупну пропозицію:

а) збільшення пропозиції грошей в економіці

Зміна пропозиції грошей є неціновим факторjм сукупного попиту і відображається на графіку зміщенням кривої AD праворуч або ліворуч. Збільшення пропозиції грошей (або швидкості їх обігу) призводить до зростання платоспроможного попиту в економіці, що на графіку сукупного попиту буде відображено зміщенням кривої AD праворуч (рис.)

P

 

 

AD2

 

AD1

Y

Рис. Вплив збільшення пропозиції грошей на сукупний попит

Задача 4

Спочатку економіка знаходиться у стані довгострокової рівноваги і описується таким чином: довгострокова крива AS вертикальна на рівніY= 2800, короткострокова крива AS горизонтальна на рівні Р = 1,0, крива AD задана рівнянням Y = 3,5 , де М (кількість грошей в обігу) = 800.

Відбувся несприятливий шок пропозиції, в результаті чого ціни зросли до рівня 1.4, а потенційний рівень випуску знизився до рівня Y = 2500.

а) які нові рівноважні значення Y i P у короткостроковому і довгостроковому періодах, якщо уряд і Центробанк не втручаються в економіку, тобто крива АD залишається попередньою?

б) якщо Центробанк проведе стабілізаційну політику, то яку додаткову кількість грошей він повинен випустити в обіг, щоб короткострокова рівновага в економіці встановилася на рівні випуск 2800?

в) якщо збільшена кількість грошей в економіці буде підтримуватися і далі, то які будуть точки нової довгострокової рівноваги?

LRAS

P

 

SRAS

1,0

AD

 

 
 


2800 Y

Розв'язання:

а) в результаті шоку рівень цін піднявся до 1,4, короткострокова крива пропозиції зрушилась вверх до рівня SRAS'. Короткострокова рівновага встановилась у точці В на перетині кривої АD і нової короткострокової кривої пропозиції. Координати точки В знаходимо із умови рівноваги попиту і пропозиції у точці короткострокової рівноваги, підставляючи у рівняння кривої АD нове значення рівня цін = 1,4.

Тоді обсяг випуску складе:

 

Y = 3,5 ∙ = 2000

 

Рівень випуску у точці В виявився нижче потенційно значення, яке після шоку становило 2500. Це свідчить про спад виробництва і зростання безробіття. Поступово заробітна плата і рівень цін почнуть знижуватися, більш низькі витрати дозволяють розширити виробництво і економіка буде рухатися до рівня свого нового потенціалу Y = 2500. На графіку це відобразиться переміщення вздовж кривої AD від точки В до точки С, у якій і встановиться нова довгострокова рівновага. Рівень цін знову ж знаходимо із рівняння кривої AD, підставляючи замість Y його значення 2500.

2500 = 3,5 ∙ , звідси Р = 1,12

Таким чином короткострокова рівновага після шоку встановиться у точці В, координати якої: Y = 2000; P = 1,4. Довгострокова рівновага встановиться у точці С, на перетині нової довгострокової кривої сукупної пропозиції LRAS’ і кривої AD при Y = 2500 і P = 1,12.

 
 


P LRAS' LRAS

1,4 B SRAS'

 

 

1,12 C

A SRAS

1,0

AD

 

2000 2500 2800 Y

 

 

б) В результаті стабілізаційної політики Центробанку пропозиція грошей збільшиться, що відобразиться на графіку зрушенням кривої AD вправо до AD1, де нова крива AD1 перетнеться з колишньою довгостроковою кривою сукупної пропозиції LRAS на рівні випуску Y = 2800

У короткостроковому періоді, коли ціни негнучкі, це буде відображено зміщенням від точки В до точки С вздовж короткострокової кривої сукупної пропозиції SRAS'. Нову кількість грошей в економіці знаходимо із умови рівності попиту і пропозиції у точці короткострокової рівноваги (точка С), підставляючи у рівняння кривої AD1 значення сукупної пропозиції Y, яке за умовою повинно складати 2800, і рівня цін P = 1,4:

2800 = 3,5 ∙ , звідси М' = 1120, а DМ = М' - М = 1120-800=320.

 

Таким чином, щоб короткострокова рівновага в економіці встановилась на рівні випуску 2800, Центробанк повинен збільшити пропозицію грошей на 320.

 

 

LRAS'

 
 


LRAS

 
 

 


B C SRAS'

1,4

 

 

A SRAS

1,0

AD1

 

AD

 

2000 2500 2800

 

в) Якщо збільшена пропозиція грошей збережеться в економіці і в подальшому, то довгострокова рівновага встановиться у точці D на перетині кривої AD1 (яка з'явилася в результаті зміщення кривої AD після збільшення пропозиції грошей на 320) і нової довгострокової кривої сукупної пропозиції LRAS', яка виникла в результаті несприятливого шоку ( на рівні нового значення потенційного обсягу випуску, який знизився після шоку до 2500).

У точці короткострокової рівноваги (точка С) рівень виробництва тимчасово виявився вище потенційного в результаті зростання сукупного попиту (AD1), пов’язаного із збільшенням пропозиції грошей. Зайнятість у цьому випадку дещо перевищила природний рівень. Заробітна плата і ціни інших факторів починають зростати. Витрати, що зросли, знижують сукупну пропозицію. Загальний рівень цін (на готову продукцію) в результаті зростання витрат також піднімається, що веде до зниження величини попиту, і економіка повертається до рівня свого потенціалу (Y = 2500). На графіку – це рух з точки С в точку D вздовж кривої AD1. Рівень цін у точці D знаходимо, підставляючи у рівняння кривої AD1 (з новим значенням M' = 1120) значення сукупної пропозиції Y = 2500.

 

2500 = 3,5 ∙ , звідси P = 1, 568

 

LRAS'

P

LRAS

D

1,568

SRAS'

 

B C

 

A AD1 SRAS

 

AD

 

 
 


2500 2800 Y

 

Задача 5

Споживання населення країни збільшилося на 5 млн гр. од. Дохід зріс на 8 млн гр. од. Визначити значення граничної схильності до споживання.

Розв'язання:

За визначенням гранична схильність до споживання – це відношення зміни споживання до зміни доходу: MPC = ∆C / ∆Y = 5 / 8 = 0,625.

Отже, гранична схильність до споживання дорівнює 0, 625.

 

Задача 6

Функція споживання подана у вигляді таблиці (млрд. гр. од.)

 

Дохід, Y
Споживання, С

 

Записати функцію споживання. Чому дорівнює споживання при доході 40 млрд гр. од?

Розв'язання:

MPC = ∆C / ∆Y = (20-14) / (24-16) = 6 / 8 = 0,75

Підставляємо у функцію споживання значення граничної схильності до споживання:

С = с0 + 0,75 Y

Замість C таY підставимо будь-яку пару координат функції споживання з таблиці, наприклад першу:

14 = с0 + 0,75∙Y → с0 = 2. Функція споживання має вигляд С = 2 + 0,75 Y, якщо

Y = 40 млрд гр. од., то С = 2 + 0,75∙40 = 32 млрд гр. од.

Задача 7

Економіка країни описується рівняннями:

Y = C + I; C = 6 + 0,8 Y; I = 8.

Визначити рівноважний дохід (млрд. гр. од.).

Розв'язання:

За кейнсіанською моделлю рівноваги рівноважний дохід визначається за умови тотожності доходу та планових витрат. Планові витрати представлені функціями споживання та інвестицій:

Y = C + I = 6 + 0,8 Y + 8 = 14 + 0,8 Y

Y – 0,8Y = 14

0,2 Y = 14

Y = 14 / 0,2 = 70

Задача 8

1. Економіка країни характеризується такими даними:

− фактичний ВВП дорівнює 75 млрд гр. од.;

− МРС – 0,8;

− рівноважний ВВП – 80 млрд гр. од..

Як повинні змінитися податкові надходження (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану?

Розв'язання:

Зміна доходу становить ∆Y = Y0 – Yf = 80 – 75 = 5 млрд гр. од.

Мультиплікатор податків: mt = - MPC / (1 – MPC) = - 0,8 / 0,2 = - 4

Зміна податків становить: ∆T = ∆Y / mt = 5 / (-4) = - 1,25

 

Задача 9

Норма обов’язкових банківських резервів дорівнює 20%. Комерційний банк зберігає ще 5% від суми депозитів в якості надлишкових резервів. Величина депозитів складає 10000. Яку максимальну суму банк може використати для надання позик?

 

Розв’язання:

Величина обов’язкових резервів складає:

Rr=10000 x 0,2=2000

Надлишкові резерви дорівнюють:

Re=10000 x 0,05=500

Тоді загальні резерви дорівнюють: 2000+500=2500, або R=10000(0,2+0,05)=2500.

Виходячи із цього, зберігаючи у вигляді резервів 2500 із суми депозитів, інші кошти банк може використати для надання позик:

L=10000-2500=7500.

 

Задача 10

Темп інфляції у країні А становить 9 %, а в країні Б – 5 %. У країні А ставка відсотка (іА) дорівнює 12 %. Якою має бути ставка відсотка (іБ) у країні Б, що між цими країнами не було переливання капіталу?

Розв'язання:

r - реальна ставка відсотка; і – номінальна ставка відсотка.

Країна А: rА = іА - А → rА = 12 – 9 = 3 (%);

Країна Б: rБ = іБ - Б → іБ = Б + rБ = → іБ = 5 + 3 = 8 (%).

 

Макроекономіка

 

1. Макроекономіка вивчає:

а) економічну систему загалом;

б) поведінку домогосподарств;

в)дохід фірми;

г) пропозицію праці

 

2. Макроекономічна модель створюється для:

а) точного відображення процесів, які відбуваються в економіці;

б) відображення ідеального функціонування економіки;

в) виявлення принципових економічних зв’язків;

г) аналізу впливу ендогенних змінних на екзогенні.

 

3. Яка змінна є потоковою:

а) залишок на рахунку в банку;

б) державний борг країни;

в) робоча сила;

г) заробітна плата особи;

д) майно особи.

 

4. До основних макроекономічних цілей суспільства не можна віднести:

а) економічне зростання;

б) повну зайнятість;

в) стабільний рівень цін;

г) рівновагу у зовнішньоекономічних зв’язках;

д) рентабельність підприємства.

 

5. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:

а) підприємства;

б) галузі виробництва;

в) окремого ринку;

г) національної економіки.

 

6. Об’єктом макроекономічного аналізу виступає:

а) економічний закон;

б) економічний процес;

в) економічна система;

г) економічні відношення.

 

7. Об’єкти макроекономічного аналізу характеризують:

а) агреговані величини;

б) ймовірні величини;

в) порівняльні величини;

г) відносні величини.

 

Який сектор не відноситься до макроекономічних суб’єктів ?

а) підприємницький сектор;

б) сектор домашніх господарств;

в) державний сектор;

г) сільськогосподарський сектор.

 

9. Основним методом макроекономічних досліджень є:

а) порівняльний аналіз;

б) соціологічний;

в) метод абстракції;

г) моделювання.

 

10. Макромоделі показують:

а) об’єктивне зростання показників;

б) взаємозв’язок між макропоказниками;

в) зв’язок між державними суб’єктами;

г) зв’язок між екзогенними величинами.

 

11. Всі перелічені змінні є потоками, окрім:

а) споживчих витрат;

б) особистого доходу, який залишається у розпорядженні (використовуваний доход);

в) особистого багатства;

г) валового національного продукту.

 

12. До інструментів державного регулювання економіки відносяться:

а) обсяг виробництва;

б) зайнятість;

в) політика доходів;

г) зовнішньоекономічний баланс;

д) всі попередні відповіді правильні;

е) всі попередні відповіді неправильні.

 

13. До макроекономічних цілей відносяться:

а) фіскальна політика;

б) монетарна політика;

в) зовнішньоекономічна політика;

г) всі попередні відповіді правильні;

д) всі попередні відповіді неправильні.

 

Яке твердження є слушним?

а) валовий внутрішній продукт – це ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, які вироблені громадянами країни за один рік;

б) подвійний рахунок виключається з підрахунку ВВП;

в) субсидії = чисті непрямі податки на бізнес – повні непрямі податки на бізнес;

г) продаж утриманих товарів включається до розрахунку ВВП.

 

15. До основних постулатів кейнсіанської теорії належать:

а) держава не втручається в економічні процеси;

б) держава впливає на сукупний попит;

в) держава впливає на сукупну пропозицію;

г) головним важелем регулювання економіки є грошово-кредитна політика.

 

16. До трьох головних проблем макроекономіки не належить:

а) ефективність виробництва;

б) зайнятість;

в) інфляція

г) економічне зростання.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти