ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Що з переліченого включається у розрахунок ВВП?

а) придбання в автосалоні утриманого авто;

б) вартість нового телевізора, що Ви придбали в магазині;

в) купівля нових акцій на біржі;

г) купівля облігацій відкритого акціонерного товариства.

18. За розподільчим методом складовими ВВП є:

а) чисті інвестиції;

б) субсидії;

в) рентні платежі;

г) імпорт.

 

19. Яке твердження щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) та дефлятора ВВП правильне:

а) ІСЦ – вимірює загальний рівень цін, а дефлятор ВВП – обсяг національного виробництва;

б) дефлятор ВВП ураховує ціни імпортних товарів і послуг, а ІСЦ ніколи їх не враховує;

в) ІСЦ показує зміни рівня цін у базовому році, а дефлятор ВВП – у поточному;

г) ІСЦ обчислюють на підставі постійних ваг, а дефлятор ВВП – змінних;

д) усі відповіді правильні.

 

20. За інших рівних умов, якщо ціни на імпортне взуття різко зросли, то:

а) номінальний ВВП та ІСЦ зростуть на однакову величину;

б) номінальний ВВП зросте, а ІСЦ не змініться;

в) номінальний ВВП не зміниться, а ІСЦ зросте;

г) номінальний ВВП та ІСЦ зростуть на різну величину;

д) усі твердження неправильні.

 

21.Національний дохід відрізняється від доходу кінцевого використання домашніх господарств на величину:

а) амортизації;

б) доходів населення, отриманих із закордону;

в) доходів від індивідуальної трудової діяльності;

г) трансфертних виплат держави населенню.

 

22. До чистих інвестицій відносяться:

а) будівництво складу готової продукції;

б) купівля домашнім господарством легкового автомобіля;

в) заміна зношеного обладнання новим;

г) купівля фірмою земельної ділянки.

 

23. Сукупний обсяг товарів та послуг виготовлених у країні протягом року – це:

а) національне багатство;

б) валовий внутрішній продукт;

в) національний дохід;

г) валовий національний продукт .

 

24. До трансфертних платежів належать:

а) шкільне будівництво;

б) заробітна плата державних службовців;

в) податки;

г) субсидії.

 

25. Чистий експорт є додатнім, коли:

а) експорт більший за імпорт;

б) експорт зменшується, а імпорт зростає:

в) експорт та імпорт зменшується;

г) імпорт більший за експорт.

 

26.Прямий податок – це:

а) податок на пиво;

б) податок з обігу;

в) податок на нафту;

г) прибутковий податок.

 

27. Дохід кінцевого використання – це валовий дохід індивідуальних домашніх господарств мінус:

а) підприємницькі внески на соціальне страхування і переказні платежі;

б) непрямі податки і внески підприємців на соціальне страхування;

в) прямі податки та внески робітників на соціальне страхування;

г) переказні платежі та непрямі податки.

 

28. Номінальний ВНП визначається за цінами:

а) попереднього року;

б) поточного року;

в) наступного року;

г) базового року.

 

29. Дохід кінцевого використання – це:

а) заробітна плата плюс поточні заощадження;

б) особистий дохід мінус індивідуальні податки та неподаткові платежі;

в) заробітна плата основна та додаткова;

г) сума коштів, яка складається із зарплати, ренти та доходу у формі процента за капітал.

 

30. Особистий дохід – це:

а) сума заощаджень приватних осіб;

б) весь дохід, призначений на особисті споживчі витрати після сплати податків;

в) дохід, отриманий домашніми господарствами протягом даного року;

г) сума заощаджень приватних осіб.

 

31. Трансфертні платежі - це:

а) виплати домашнім господарствам, які не обумовлені участю у процесі виробництва;

б) частина доходу, яка включається в національний дохід;

в) тільки виплати уряду окремим особам;

г) усі відповіді неправильні.

32. За розподільчим методом складовими ВВП є:

а) чисті інвестиції;

б) субсидії;

в) рентні платежі;

г) імпорт.

 

33. Під час інфляції:

а) реальний ВНП зростає так само, як і номінальний;

б) номінальний ВНП зростає не так швидко, як реальний;

в) номінальний ВНП зростає швидше, ніж реальний;

г) не можна дати чітку відповідь про співвідношення динаміки реального та номінального ВНП.

 

34.Інфляційний податок зростає, якщо:

а) збільшується випуск державних облігацій;

б) підвищується очікуваний темп інфляції;

в) підвищується фактичний темп інфляції;

г) зменшується попит населення на реальні касові залишки.

 

35. Дефіцит державного бюджету безпосередньо не приводить до інфляції, якщо він:

а) фінансується за рахунок розміщення державних облігацій;

б) не перевищує 2,5% від ВВП;

в) фінансується за рахунок урядових позик у Центрального банку;

г) покривається за рахунок випуску додаткової кількості готівкових грошей.

 

36. Який із перерахованих факторів може визвати інфляцію попиту:

а) зростання дефіциту державного бюджету;

б) підвищення цін на нафту;

в) зниження граничної схильності до споживання;

г) підвищення ставок прибуткового податку населення.

 

37. Який із перерахованих елементів портфеля активів населення швидше всього знецінюється в період високої інфляції:

а) пакет акцій;

б) грошовий запас;

в) запас алкогольних напоїв;

г) нерухомість.

 

38. Інфляція пропозиції може виникнути в результаті:

а) зростання дефіциту державного бюджету;

б) збільшення дефіциту платіжного балансу країни;

в) підвищення ставок заробітної плати;

г) збільшення чистого експорту.

 

39. Яка із комбінацій видів інфляції в економіці будь-якої країни має найбільш важкі соціально-економічні наслідки:

а) збалансована, помірна і очікувана;

б) незбалансована, галопуюча і очікувана;

в) незбалансована, галопуюча і неочікувана;

г) гіперінфляція, незбалансована і неочікувана.

 

40. Один із ефектів неочікуваної інфляції полягає в тому, що багатство перерозподіляється:

а) від робітників до підприємців;

б) від населення до держави;

в) від кредиторів до позичальників;

г) від позичальників до кредиторів.

41. Якщо йдеться про економічні цикли, то яке твердження є правильним:

а) вища точка активності – це період буму;

б) споживчі витрати – найбільш нестабільний компонент сукупних витрат;

в)період депресії супроводжується значним зростанням попиту на робочу силу;

г) інвестиційні витрати – найстабільніша складова сукупних витрат.

42. Економічний цикл у кейнсіанській моделі пов'язаний з дією таких факторів:

а) тільки внутрішніх;

б) що переважно впливають на динаміку сукупного попиту;

в)тільки зовнішніх;

г) які переважно впливають на динаміку пропозиції.

43. Кон’юнктура - це:

а) послідовний зв`язок між різними точками рівноваги економіки;

б) напрям та ступінь зміни сукупності макроекономічних показників, які характеризують розвиток народного господарства;

в) співвідношення між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження.

г) усі відповіді неправильні.

 

Матеріальною основою періодичності середніх циклів є: 3

а) необхідність оновлення основного капіталу;

б) необхідність відновлення рівноваги на споживчому ринку;

в) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

г) необхідність оновлення об’єктів інфраструктури.

 

45. Матеріальною основою великого циклу є:

а) необхідність оновлення основного капіталу;

б) необхідність зміни базових технологій і поколінь машин та оновлення об’єктів інфраструктури;

в) процеси, що відбуваються на грошовому ринку.

г) усі відповіді правильні.

 

46. Матеріальною основою малих циклів є:

а) необхідність оновлення основного капіталу;

б) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

в) необхідність оновлення об’єктів інфраструктури.

г) усі відповіді неправильні.

47. Яка тривалість довгих хвиль в економіці (років:

а) 38-45;

б) 48-55;

в)58-65;

г) 50-60.

 

48. Крива Філліпса фіксує зв’язок між безробіттям та:

а) економічним циклом;

б) рівнем споживчих витрат;

в) зайнятістю;

г) рівнем інфляції.

 

49. Стагфляція відбувається за умов:

а) зростання обсягів виробництва та зниження безробіття;

б) падіння обсягів виробництва та зниження безробіття;

в) падіння обсягів виробництва та зростання безробіття.

г) зростання обсягів виробництва та зростання безробіття

 

50. При дефляції збільшується:

а) виробництво;

б) зайнятість;

в) купівельна спроможність;

г) грошова маса.

 

51. Згідно з законом Оукена 2% підвищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального становить:

а) 4%;

б) 5%;

в) 2,5%;

г) 2%.

 

52. Той хто втратив роботу внаслідок спаду в економіці, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені:

а) фрикційною формою безробіття;

б) структурною формою безробіття;

в) перманентною формою безробіття;

г) циклічною формою безробіття.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти