ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Використовуючи наведені варіанти відповідей, покажіть зв’язок між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження.

а) сума цих показників дорівнює 1;

б) відношення між цими показниками характеризує середню схильність до споживання;

в) сума показників граничної схильності до споживання та граничної схильності до заощадження дорівнює доходу кінцевого використання;

г) точка на кривій, у якій вони урівноважуються, відповідає пороговому рівню доходу.

 

90. Інфляційний розрив знаходить своє відображення у:

а) недостатньому попиті;

б) недостатній пропозиції;

в) надлишку товарів.

 

91. Рецесійний розрив – це величина, на яку:

а) сукупні планові витрати менші за потенційний ВВП;

б) сукупні планові витрати перевищують потенційний ВВП;

в) сукупні планові витрати менші за потенційні витрати;

г) сукупні планові витрати перевищують потенційні витрати.

 

92. Якщо гранична схильність до споживання (МРС) дорівнює 0,75, то мультиплікатор автономних витрат дорівнює:

а) 0,25;

б) 3;

в) 1,33;

г) 4.

 

93. Що із перерахованого є неправильним:

а) при рівноважному рівні доходу заплановані і фактичні витрати рівні;

б) рівноважний рівень випуску не може бути рівним потенційному ВНП;

в) в умовах рівноваги відсутні інвестиції в товарно-матеріальні запаси;

г) в умовах рівноваги сукупні витрати дорівнюють сукупним доходам всіх економічних агентів.

 

Що з перерахованого входить до поняття “вилучення”? 6

а) інвестиції;

б) урядові закупки;

в) заощадження;

г) експорт.

 

95. Кожній функції споживання відповідає:

а) одна функція заощадження;

б) дві функції заощадження;

в) безліч функцій заощаджень;

г) це залежить від кута нахилу кривої функції споживання.

 

Що з перерахованого входить до поняття “ін’єкції”?

а) податки;

б) імпорт;

в) інвестиції;

г) заощадження.

 

97. У кейнсіанській теорії рівноваги "витрати – випуск" сукупний попит представлений:

а) плановими інвестиціями

б) неплановими інвестиціями;

в)плановими витратами;

г) фактичними витратами.

98. Якщо сукупні планові витрати перевищують сукупні фактичні витрати, то:

а) відбувається незаплановане зростання інвестицій в товарні запаси;

б) відбувається незаплановане зменшення інвестицій в товарні запаси;

в) виробництво виявляє тенденцію до спаду;

г) виробництво перебуває у стані рівноваги.

99. За моделлю "вилучення – ін’єкції" рівновага ВВП графічно визначається у точці перетину:

а) бісектриси та осі доходу;

б) кривої заощаджень та осі ординат;

в) кривої заощаджень та планових інвестицій;

г) планових інвестицій та осі бісектрис.

100. Згідно концепції мультиплікатора збалансованого бюджету, однакове скорочення податків і державних витрат:

а) не змінить рівня національного доходу і виробництва;

б) буде сприяти витісненню приватних інвестицій;

в) збільшить рівноважний рівень національного доходу і виробництва;

г) визве рух збалансованого бюджету до дефіцитного стану.

 

До яких економічних наслідків може призвести державний борг? 7

а) зниження рівня життя;

б) збільшення сукупних національних витрат;

в) скорочення виробничих можливостей національної економіки;

г) перерозподіл національного багатства між членами суспільства.

 

Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованого бюджету, то цей бюджет: 7

а) буде сприяти послабленню інфляції;

б) буде стимулювати сукупний попит;

в) буде посилювати коливання у межах економічного циклу;

г) буде вирівнювати коливання у межах економічного циклу.

 

103. Державний бюджет, збалансований на циклічній основі, був би наслідком:

а) зростання державних витрат, зниження податків у період економічного підйому;

б) скорочення державних витрат, збільшення податків у період економічного спаду;

в) скорочення державних витрат, зниження податків у період економічного спаду;

г) зростання державних витрат, зниження податків у період економічного спаду.

 

104. Яскраво виражена антиінфляційна фіскальна політика передбачає:

а) зростання податків і більш високий рівень державних витрат;

б) підвищення рівня оподаткування та скорочення державних витрат;

в) скорочення як державних витрат, так і податкових надходжень;

г) зниження податків і більш високий рівень державних витрат.

 

105. До інструментів фіскальної політики відноситься:

а) збільшення норм обов’язкових резервів;

б) купівля Центральним банком державних цінних паперів на відкритому ринку;

в) випуск Міністерством фінансів нової серії короткострокових державних облігацій;

г) розподіл затвердженого обсягу державних видатків за різними статтями державного бюджету.

 

106.Стимулююча дискреційна фіскальна політика відрізняється від стримуючої тим, що вона направлена на:

а) збільшення обсягу виробництва і рівня зайнятості в економіці;

б) на зменшення темпів інфляції;

в) на стабілізацію обмінного курсу національної валюти;

г) на підтримку збалансованості доходів і видатків державного бюджету.

 

107. Фіскальна політика є стимулюючою у випадку:

а) зменшення оподатковуваного доходу громадян на суму витрат по будівництву житла;

б) введення акцизних марок на алкогольну продукцію;

в) збільшення трансфертних платежів;

г) зменшення державних видатків на оборону країни.

 

108.Фіскальна політика є стримуючою у випадку:

а) зменшення ставки податку на прибуток;

б) зменшення ставки прибуткового податку;

в) збільшення обсягу державних закупок товарів і послуг;

г) зменшення обсягу державних закупок товарів і послуг.

 

109. В економіці країни спостерігається повна зайнятість, але висока інфляція. Яка комбінація інструментів стабілізаційної політики швидше всього приведе до зниження темпів інфляції:

а) зростання державних видатків і купівля Центральним банком країни державних облігацій на відкритому ринку;

б) скорочення державних видатків і продаж Центральним банком країни державних облігацій на відкритому ринку;

в) зниження податків і купівля Центральним банком країни облігацій на відкритому ринку;

г) збільшення податків і продаж державних облігацій на відкритому ринку.

 

110. Фіскальна політика є автоматичною, якщо змінюються такі параметри:

а) при незмінній ставці прибуткового податку збільшуються розміри податкових надходжень;

б) збільшується ставка прибуткового податку;

в) збільшуються розміри відрахувань з зарплати до пенсійного фонду;

г) збільшується ставка по банківським вкладам для фізичних осіб.

 

111. Який захід не можна використовувати для подолання інфляційного розриву:

а) зниження норми резервування;

б) підвищення облікової ставки;

в) продаж державних цінних паперів;

г) підвищення рівня оподаткування;

д) підвищення обмінного курсу національної валюти.

 

112. В економіці з фіксованими цінами на всіх національних ринках збільшити розмір реального ВВП під час спаду можна шляхом:

а) збільшення державних видатків;

б) зменшення державних видатків;

в) підвищення податкових ставок;

г) всі відповіді правильні.

 

113. За інших незмінних умов величина мультиплікатора державних витрат буде:

а) меншою за величину податкового мультиплікатора;

б) дорівнювати величині податкового мультиплікатора;

в) більшою за величину податкового мультиплікатора;

г) неможливо дати однозначної відповіді.

114. Відмінність між ефектом мультиплікатора державних витрат і податкового мультиплікатора обумовлена тим, що:

а) зростання державних закупок на відміну від зниження податків зменшує приватні інвестиції;

б) зниження податків, на відміну від зростання державних закупівель, приводить до збільшення бюджетного дефіциту;

в) зростання державних закупівель, на відміну від зниження податків, здійснює прямий і безпосередній вплив на сукупні витрати;

г) всі відповіді правильні.

 

115. Темп інфляції зростає в найбільшому ступені, якщо додаткові державні витрати покриваються за рахунок:

а) збільшення ставки прибуткового податку громадян;

б) збільшення непрямих податків;

в) введення прогресивної шкали оподаткування;

г) продажу державних цінних паперів на відкритому ринку;

д) одержання кредитів у Центральному банку.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти