ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Що із перерахованого нижче не включається в агрегат М2? 8

а) чекові депозити;

б) невеликі ощадні вклади;

в) готівка поза банківською системою;

г) короткотермінові державні облігації.

 

137. Базисною величиною для визначення мінімальних резервів банків є сума:

а) депозитів;

б) банкнот Центрального банку;

в) кредитів;

г) касової готівки.

 

138. З якою метою підвищується облікова ставка відсотка Центрального банку:

а) збільшення грошової маси;

б) сприяння інвестуванню;

в) стримування попиту на позиковий капітал;

г) пожвавлення кон’юнктури.

139. Трансакційний мотив попиту на гроші відображає потребу в грошах:

а) для здійснення угод (поточних платежів);

б) для непередбачених платежів;

в) як майні;

г) для трансфертних платежів.

 

140. Економічне зростання зображується:

а) зсувом межі виробничих можливостей праворуч;

б) зсувом межі виробничих можливостей ліворуч;

в) зсувом кривої сукупного попиту праворуч;

г) зсувом кривої сукупного попиту ліворуч.

 

141. Кінцевим результатом у моделі Солоу є зростання:

а) валового внутрішнього продукту;

б) продуктивності праці;

в) чисельності населення;

г) норми заощадження.

 

142. У моделі Солоу не враховується вплив:

а) збільшення чисельності населення;

б) зростання технологічного прогресу;

в) фіскальної політики;

г) запасу капіталу.

 

143. Яка функція використовується в неокласичних моделях економічного зростання:

а) В. Леонтьєва;

б) Кобба-Дугласа;

в) Х. Домара;

г) Р. Харрода.

 

144. Попит на працю на макрорівні:

а) безпосередньо пов'язаний із пропозицією продукту, виробленого цією працею;

б) залежить від рівня заробітної плати;

в) співвідноситься з попитом на продукт, який виробляється цією працею;

г) визначається попитом на засоби виробництва.

145. Якою ставкою визначається попит на робочу силу в кейнсіанській теорії:

а) максимальною;

б) мінімальною;

в) номінальною;

г) реальною.

146. Відновлення рівноваги на ринку праці за неокласичною теорією відбувається за умови:

а) зростання номінальної заробітної плати;

б) гнучкості ставок заробітної плати;

в) державного втручання у функціонування ринку праці;

г) зростання реальної заробітної плати.

147. За кейнсіанською теорією, для досягнення повної зайнятості потрібно:

а) знижувати номінальну заробітну плату;

б) зменшувати величину допомоги по безробіттю;

в) знижувати реальну заробітну плату;

г) використовувати державне втручання у функціонування ринку праці

 

148. Теорія, згідно з якою багатство країни визначалось володіння золотом, - це теорія:

а) абсолютної переваги;

б) відносної переваги;

в) меркантилізму;

г) паритету купівельної спроможності.

149. До тарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі належать:

а) демпінг;

б) торговельне ембарго;

в) квотування;

г) експортне мито.

150. До рахунків платіжного балансу не належить рахунок:

а) поточних операцій;

б) руху капіталу та фінансових операцій;

в) обов’язкових резервів;

г) зміни офіційних резервів.

151. Дефіцит платіжного балансу може бути профінансований за рахунок:

а) збільшення офіційних резервів центрального банку;

б) скорочення офіційних резервів центрального банку;

в) випуску державних облігацій;

г) монетизації економіки.

152. Різниця між імпортним митом і квотою полягає в тому, що лише мито:

а) призводить до зменшення міжнародної торгівлі;

б) спричинює підвищення цін;

в) дає доходи державному бюджету;

г) зумовлює зменшення сальдо платіжного балансу.

153. Україна вирішує запровадити контроль над зовнішньо торгівлею, щоб знизити дефіцити платіжного балансу. Одним із наслідків цього буде зниження:

а) українського імпорту;

б) рівня інфляції в країні;

в)українського експорту;

г) сальдо торговельного балансу.

154. Мито – це:

а) установлене законодавчо або підзаконними актами обмеження в міжнародній торгівлі на кількість товарів, які можна імпортувати чи експортувати;

б) державний податок, що застосовується при ввезенні, вивезенні або перевезенні товарів через країну;

в) інструмент проведення протекціоністської політки засобом міжнародної цінової дискримінації;

г) тип квотування, який повністю забороняє торгівлю певними видами товарів або всіма товарами.

155. Визначте сутність поняття «квота»:

а) установлене законодавчо або підзаконними актами обмеження в міжнародній торгівлі на кількість товарів, які можна імпортувати чи експортувати;

б) державний податок, що застосовується при ввезенні, вивезенні або перевезенні товарів через країну;

в)податок, представлений у вигляді відсотка від вартості товару;

г) податок, який стягується відповідно до фізичної величини імпорту.

 

Література

1. Агапова Т.А. Макроэкономика. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 489 с.

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник. - К. : Знання, 2008. - 743 c.

3. Базилевич В. Д. Макроекономіка. Практикум. - К. : Знання, 2010. - 550 с..

4. Дорнбуш Р. Макроекономіка / Р. Дорнбуш, С. Фішер. - К. : Основи, 1996. - 814 с.

5. Макроэкономика / В. М. Гальперин [и др.] ; - СПб. : Изд-во С.-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов, 1997. - 719 с.

6. Манків, Грегорі Н. Макроекономіка: підручник для України: Пер. з англ. / Г. Н. Манків ; наук. ред. пер. С. Панчишин. - К. : Основи, 2000. - 588 с.

7. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: навч. посіб. - К. : КНЕУ, 2009. - 423 с.

8. Радіонова І. Ф. Макроекономіка - 2: навч. посіб. / І. Ф. Радіонова, Т. В. Бурлай, Є. В. Алімпієв. - К. ; Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 423 с.

9. Савченко А. Г. Макроекономіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / А. Г. Савченко ; КНЕУ. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 132 с

10. Семюелсон Пол А. Макроекономіка: пер.з англ. - К. : Основи, 1995. 544 с.


Приклади задач з макроекономіки та методи їх розв’язання

Задача 1

 

1. Визначте ВВП за витратами, використовуючи такі дані, млн. грн.:

− особисті споживчі витрати – 20;

− валові інвестиції – 15

− державні закупівлі товарів і послуг – 7

− трансфертні платежі держави – 11

− чистий експорт – 8

Розв'язання:

Обсяг ВВП розраховуємо за методом кінцевого використання:

Y = C + I + G + NX = 20 + 15 + 7 + 8 = 50

Задача 2

Припустимо, що виробляються і споживаються 3 блага. В таблиці представлені кількість і ціна (за одиницю) кожного з них за 2 періоди.

Розрахувати індекс Ласпейреса, індекс Пааше і індекс Фішера (1982 р. – базисний період).

 

Роки
  ціна кількість ціна кількість
книги
джинси
телевізори

 

Розв'язання:

Індекс Ласпейреса

=

Індекс Пааше

=

Індекс Фішера

= =0,69

 

Задача 3

Описати вплив таких факторів на сукупний попит і сукупну пропозицію:

а) збільшення пропозиції грошей в економіці

б) зниження рівня ставки процента (не пов’язане зі зміною рівня цін);

в)посилення інфляційних очікувань в економіці

г) підвищення ставок прибуткового податку

д) поява нових технологій

е)рішення уряду про скорочення фінансування соціальних програм

ж) сильний землетрус, наслідком якого були сильні руйнування.

Приклад розв'язання:

Описати вплив таких факторів на сукупний попит і сукупну пропозицію:

а) збільшення пропозиції грошей в економіці

Зміна пропозиції грошей є неціновим факторjм сукупного попиту і відображається на графіку зміщенням кривої AD праворуч або ліворуч. Збільшення пропозиції грошей (або швидкості їх обігу) призводить до зростання платоспроможного попиту в економіці, що на графіку сукупного попиту буде відображено зміщенням кривої AD праворуч (рис.)

P

 

 

AD2

 

AD1

Y

Рис. Вплив збільшення пропозиції грошей на сукупний попит

Задача 4

Спочатку економіка знаходиться у стані довгострокової рівноваги і описується таким чином: довгострокова крива AS вертикальна на рівніY= 2800, короткострокова крива AS горизонтальна на рівні Р = 1,0, крива AD задана рівнянням Y = 3,5 , де М (кількість грошей в обігу) = 800.

Відбувся несприятливий шок пропозиції, в результаті чого ціни зросли до рівня 1.4, а потенційний рівень випуску знизився до рівня Y = 2500.

а) які нові рівноважні значення Y i P у короткостроковому і довгостроковому періодах, якщо уряд і Центробанк не втручаються в економіку, тобто крива АD залишається попередньою?

б) якщо Центробанк проведе стабілізаційну політику, то яку додаткову кількість грошей він повинен випустити в обіг, щоб короткострокова рівновага в економіці встановилася на рівні випуск 2800?

в) якщо збільшена кількість грошей в економіці буде підтримуватися і далі, то які будуть точки нової довгострокової рівноваги?

LRAS

P

 

SRAS

1,0

AD

 

 
 


2800 Y

Розв'язання:

а) в результаті шоку рівень цін піднявся до 1,4, короткострокова крива пропозиції зрушилась вверх до рівня SRAS'. Короткострокова рівновага встановилась у точці В на перетині кривої АD і нової короткострокової кривої пропозиції. Координати точки В знаходимо із умови рівноваги попиту і пропозиції у точці короткострокової рівноваги, підставляючи у рівняння кривої АD нове значення рівня цін = 1,4.

Тоді обсяг випуску складе:

 

Y = 3,5 ∙ = 2000

 

Рівень випуску у точці В виявився нижче потенційно значення, яке після шоку становило 2500. Це свідчить про спад виробництва і зростання безробіття. Поступово заробітна плата і рівень цін почнуть знижуватися, більш низькі витрати дозволяють розширити виробництво і економіка буде рухатися до рівня свого нового потенціалу Y = 2500. На графіку це відобразиться переміщення вздовж кривої AD від точки В до точки С, у якій і встановиться нова довгострокова рівновага. Рівень цін знову ж знаходимо із рівняння кривої AD, підставляючи замість Y його значення 2500.

2500 = 3,5 ∙ , звідси Р = 1,12

Таким чином короткострокова рівновага після шоку встановиться у точці В, координати якої: Y = 2000; P = 1,4. Довгострокова рівновага встановиться у точці С, на перетині нової довгострокової кривої сукупної пропозиції LRAS’ і кривої AD при Y = 2500 і P = 1,12.

 
 


P LRAS' LRAS

1,4 B SRAS'

 

 

1,12 C

A SRAS

1,0

AD

 

2000 2500 2800 Y

 

 

б) В результаті стабілізаційної політики Центробанку пропозиція грошей збільшиться, що відобразиться на графіку зрушенням кривої AD вправо до AD1, де нова крива AD1 перетнеться з колишньою довгостроковою кривою сукупної пропозиції LRAS на рівні випуску Y = 2800

У короткостроковому періоді, коли ціни негнучкі, це буде відображено зміщенням від точки В до точки С вздовж короткострокової кривої сукупної пропозиції SRAS'. Нову кількість грошей в економіці знаходимо із умови рівності попиту і пропозиції у точці короткострокової рівноваги (точка С), підставляючи у рівняння кривої AD1 значення сукупної пропозиції Y, яке за умовою повинно складати 2800, і рівня цін P = 1,4:

2800 = 3,5 ∙ , звідси М' = 1120, а DМ = М' - М = 1120-800=320.

 

Таким чином, щоб короткострокова рівновага в економіці встановилась на рівні випуску 2800, Центробанк повинен збільшити пропозицію грошей на 320.

 

 

LRAS'

 
 


LRAS

 
 

 


B C SRAS'

1,4

 

 

A SRAS

1,0

AD1

 

AD

 

2000 2500 2800

 

в) Якщо збільшена пропозиція грошей збережеться в економіці і в подальшому, то довгострокова рівновага встановиться у точці D на перетині кривої AD1 (яка з'явилася в результаті зміщення кривої AD після збільшення пропозиції грошей на 320) і нової довгострокової кривої сукупної пропозиції LRAS', яка виникла в результаті несприятливого шоку ( на рівні нового значення потенційного обсягу випуску, який знизився після шоку до 2500).

У точці короткострокової рівноваги (точка С) рівень виробництва тимчасово виявився вище потенційного в результаті зростання сукупного попиту (AD1), пов’язаного із збільшенням пропозиції грошей. Зайнятість у цьому випадку дещо перевищила природний рівень. Заробітна плата і ціни інших факторів починають зростати. Витрати, що зросли, знижують сукупну пропозицію. Загальний рівень цін (на готову продукцію) в результаті зростання витрат також піднімається, що веде до зниження величини попиту, і економіка повертається до рівня свого потенціалу (Y = 2500). На графіку – це рух з точки С в точку D вздовж кривої AD1. Рівень цін у точці D знаходимо, підставляючи у рівняння кривої AD1 (з новим значенням M' = 1120) значення сукупної пропозиції Y = 2500.

 

2500 = 3,5 ∙ , звідси P = 1, 568

 

LRAS'

P

LRAS

D

1,568

SRAS'

 

B C

 

A AD1 SRAS

 

AD

 

 
 


2500 2800 Y

 

Задача 5

Споживання населення країни збільшилося на 5 млн гр. од. Дохід зріс на 8 млн гр. од. Визначити значення граничної схильності до споживання.

Розв'язання:

За визначенням гранична схильність до споживання – це відношення зміни споживання до зміни доходу: MPC = ∆C / ∆Y = 5 / 8 = 0,625.

Отже, гранична схильність до споживання дорівнює 0, 625.

 

Задача 6

Функція споживання подана у вигляді таблиці (млрд. гр. од.)

 

Дохід, Y
Споживання, С

 

Записати функцію споживання. Чому дорівнює споживання при доході 40 млрд гр. од?

Розв'язання:

MPC = ∆C / ∆Y = (20-14) / (24-16) = 6 / 8 = 0,75

Підставляємо у функцію споживання значення граничної схильності до споживання:

С = с0 + 0,75 Y

Замість C таY підставимо будь-яку пару координат функції споживання з таблиці, наприклад першу:

14 = с0 + 0,75∙Y → с0 = 2. Функція споживання має вигляд С = 2 + 0,75 Y, якщо

Y = 40 млрд гр. од., то С = 2 + 0,75∙40 = 32 млрд гр. од.

Задача 7

Економіка країни описується рівняннями:

Y = C + I; C = 6 + 0,8 Y; I = 8.

Визначити рівноважний дохід (млрд. гр. од.).

Розв'язання:

За кейнсіанською моделлю рівноваги рівноважний дохід визначається за умови тотожності доходу та планових витрат. Планові витрати представлені функціями споживання та інвестицій:

Y = C + I = 6 + 0,8 Y + 8 = 14 + 0,8 Y

Y – 0,8Y = 14

0,2 Y = 14

Y = 14 / 0,2 = 70

Задача 8

1. Економіка країни характеризується такими даними:

− фактичний ВВП дорівнює 75 млрд гр. од.;

− МРС – 0,8;

− рівноважний ВВП – 80 млрд гр. од..

Як повинні змінитися податкові надходження (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану?

Розв'язання:

Зміна доходу становить ∆Y = Y0 – Yf = 80 – 75 = 5 млрд гр. од.

Мультиплікатор податків: mt = - MPC / (1 – MPC) = - 0,8 / 0,2 = - 4

Зміна податків становить: ∆T = ∆Y / mt = 5 / (-4) = - 1,25

 

Задача 9

Норма обов’язкових банківських резервів дорівнює 20%. Комерційний банк зберігає ще 5% від суми депозитів в якості надлишкових резервів. Величина депозитів складає 10000. Яку максимальну суму банк може використати для надання позик?

 

Розв’язання:

Величина обов’язкових резервів складає:

Rr=10000 x 0,2=2000

Надлишкові резерви дорівнюють:

Re=10000 x 0,05=500

Тоді загальні резерви дорівнюють: 2000+500=2500, або R=10000(0,2+0,05)=2500.

Виходячи із цього, зберігаючи у вигляді резервів 2500 із суми депозитів, інші кошти банк може використати для надання позик:

L=10000-2500=7500.

 

Задача 10

Темп інфляції у країні А становить 9 %, а в країні Б – 5 %. У країні А ставка відсотка (іА) дорівнює 12 %. Якою має бути ставка відсотка (іБ) у країні Б, що між цими країнами не було переливання капіталу?

Розв'язання:

r - реальна ставка відсотка; і – номінальна ставка відсотка.

Країна А: rА = іА - А → rА = 12 – 9 = 3 (%);

Країна Б: rБ = іБ - Б → іБ = Б + rБ = → іБ = 5 + 3 = 8 (%).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти