ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дайте визначення поняття «сукупний попит» та розкрийте методику визначення показника за формулою розрахунку внп за методом витрат.

Сукупний попит – це реальний обсяг національного виробництва, який готові купити за кожного рівня цін (Р) макроекономічні суб'єкти (споживачі та уряд).

метод кінцевого використання (за витратами)

При розрахунку ВНП за витратами підсумовуються витрати всіх економічнихагентів, які використовують ВНП, домашніх господарств, фірм, держави ііноземців (витрати на наш експорт). Фактично мова йде про сукупнийпопиті на зроблений ВНП. Сумарні витрати можна розкласти на декількакомпонентів:

ВНП = C + I + G + NE, де C - споживання; I - інвестиції; G - державні закупівлі; NE - чистий експорт.

Споживання - це сукупність товарів і послуг, що купуються домашнімигосподарствами. Вони діляться на три підгрупи: товари короткочасногокористування, товари тривалого користування і послуги.

Дане рівняння ВНП називається основним макроекономічним тотожність.

Назвіть компоненти сукупного попиту

На сукупний попит впливає ряд факторів. Вони поділяються на цінові і нецінові фактори.
До цінових факторів, які впливають на сукупний попит, належать:
1. Ефект процентної ставки. Він полягає в тому, що підвищення процентної ставки на гроші призводить до скорочення сукупного попиту.

2. Ефект багатства, або реальних касових залишків. При підвищенні цін реальна вартість (купівельна спроможність) накопичених фінансових активів, особливо з фіксованою грошовою вартістю (строкових рахунків або облігацій), зменшиться.

3. Ефект імпортних купівель. Підвищення цін в країні призведе до зростання купівлі імпортних товарів і зменшення експорту за кордон, що вплине на обсяг національного виробництва і рівень сукупного попиту. Під дією цінових факторів сукупний попит змінюється за кривою АД.

Існують також нецінові фактори, які впливають на сукупний попит. До них належать:
1. Зміни в споживчих витратах: добробут населення;
очікування споживача; заборгованість споживача; податки.
2. Зміни в інвестиційних витратах: процентні ставки (за рахунок інших факторів, крім зміни рівня цін); очікувані прогнозні прибутки від інвестицій; податки з підприємств; технологія (нові технології вимагають збільшення інвестицій); надлишкові потужності.
3. Зміни в державних витратах.
4. Зміни у витратах на чистий обсяг експорту:
національний доход у закордонних країнах-імпортерах вітчизняної продукції; валютні курси (падіння курсу національної валюти призводить до зростання імпорту і навпаки).

 

Дайте характеристику компонентного сукупного попиту-споживчий попит

Споживчий попит домогосподарств є платоспроможним попитом домогосподарств на товари споживчого призна­чення. Залежність споживчого попиту (С) від рівня цін (Р) обернена. Це означає, що зі зростанням рівня цін (за інших однакових умов) споживчий попит зменшиться, і навпаки.

Графічно ця залежність зображена на рис 1. На осі абсцис відкладається значення реального обсягу споживан­ня. На осі ординат — рівень цін (дефлятор, індекс цін). Будь-яка точка кривої споживчого попиту вказує на зна­чення номінального обсягу споживчого попиту.

Рух по кривій від точки M до точки N означає збільшення споживчого попиту на величину ∆Qc ( ∆Qc = QCN – QCM ), зумовлену зменшенням цін від PM до PN .

Якщо ж ціни зростатимуть від точки N до точки M, то споживчий попит зміститься ліворуч ( від точки QCN до точки QCM ) і означатиме зменшення його на величину ∆Qc. Наслідком зменшення споживчого попиту буде скорочен­ня реальної грошової маси на руках у домогосподарств (реальних грошових залишків). Зниження рівня купівельної спро­можності населення внаслідок зменшення реальних грошо­вих залишків називається ефектом реальних залишків, або ефектом багатства. Цей ефект пояснює від’ємний на­хил кривої споживчого попиту.

Споживчий попит відчуває на собі вплив таких нецінових чинників: чисельності населення; рівня факторних до­ходів; рівня податків та трансфертних платежів; рівня добробуту, який визначається наявністю фінансових активів (акцій, облігацій та інших цінних паперів) і нерухомості (землі, будівель тощо) та доходами від них; наявності або відсутності заборгованості у споживачів; оптимістичних та песимістичних очікувань.

Дайте характеристику компонентного сукупного попиту-інвестиційний попит

Інвестиційні витрати пов’я­зані зі збільшенням реального капіталу (засобів виробни­цтва). Отже, інвестиційний попит залежить від рівня цін на засоби виробництва. Крім того, на нього впливають і нецінові чинники: обсяг виробництва, величина процентної ставки, величина податкової ставки, технологічні зміни, наявність надлишкових потужностей, коливання ділової активності, очікування.

 

Дайте характеристику компонентного сукупного попиту-попит держави

Урядові витрати (G) виступають як екзогенна, наперед задана величина, визначена державним бюджетом. У найбільш загальному вигляді попит держа­ви може мати такі складові:

  • витрати держави на закупівлю товарів та послуг, по­в’язаних зі створенням суспільних благ (національна без­пека, транспорт, зв’язок, судочинство, охорона здоров’я, освіта, житлове будівництво тощо);
  • інвестиційні витрати держави;
  • витрати держави, пов’язані з формуванням держав­них резервів;
  • витрати, пов’язані з виплатами соціальних транс­фертів (пенсії, стипендії, субсидії, виплати у зв’язку з без­робіттям тощо);
  • витрати на оплату процентних платежів, пов’язаних із обслуговуванням державного боргу.

Величина сукупного попиту перебуває у прямо пропорційній залежності від перших чотирьох елементів та у зворотній залежності від процентних платежів, пов’язаних з обслуговуванням зовнішнього боргу.

Дайте характеристику компонентного сукупного попиту-попит закордон

Попит закордонувиявляється як попит на чистий експорт, за умови, що попит на імпорт входить у попередні компоненти сукупного попиту: споживчий, інвестиційний та попит держави. Попит закордону на благо певної країни залежить від реальних умов обміну (Ѳ), тобто від співвідношення цін на вітчизняні та закордонні товари та обмінного курсу націо­нальної валюти. Цей зв’язок виражається формулою:

де Ѳ – реальні умови обміну; P – рівень цін на національному ринку; PZ – рівень цзкордоном; q – обмінний курс вітчизняної валюти.

Чим більший цей показник, тим сприятливіші умови обміну для певної країни, оскільки за одиницю вітчизня­них благ стає можливим отримання більшої кількості ім­портних благ. Але для країн-імпортерів це означає від­носне подорожчання товарів, що зумовлює зменшення експорту.

Крива сукупного попиту

Графічно сукупний попит зображується кривою АД, яка монотонне спадає (рис. 3.1).


Рис. 31. Крива сукупного попиту (АД):
Р – рівень цін; Q – реальний обсяг виробництва;
Основною причиною спаду кривої АД є ефект пропозиції грошей: зростання ціни за сталої номінальної пропозиції грошей робить гроші “коштовними” і відповідно низькими сукупні витрати.
Чим нижчий рівень цін, тим більший реальний обсяг національного виробництва буде куплений (сукупний попит). Розглядаючи криву АД, бачимо зміни в обсязі сукупного попиту, викликаного змінами цін). Крива АД показує величину реальних витрат для кожного рівня цін, якщо інші умови не змінюються.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти