ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

ІМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Iнститут мiжнародних вiдносин

 

Кафедра управління

Зовнішньоекономічною діяльністю

Укладач: к.е.н., доцент Мазуренко В.П.

ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030400 «міжнародний бізнес»

 

Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол № 12

Від 24 травня 2007 року

Зав. кафедри__________

Директор Інституту

Міжнародних відносин

___________Л.В.Губерський

 

 

Київ - 2007

 

Робоча навчальна програма з дисципліни "Теорія статистики"

Укладач: кандидат економічних наук, доцент Мазуренко Валентина Петрівна

 

Лектор: к.е.н., доцент Мазуренко В.П.

Викладач: к.е.н., доцент Мазуренко В.П.

 

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

"____"_______________2007 р.

_________________________

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Дисципліна "Теорія статистики" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності "міжнародний бізнес", яку вивчають впродовж ІІІ семестру в обсязі 2,5 кредитів, тобто 135 годин аудиторних занять з них 38 годин лекцій, 16 годин практичних занять і 81 година самостійної роботи

 

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань і оволодіння методологією та методами кількісного дослідження масових процесів статистичного вимірювання, узагальнення та аналізу соціально-економічних явищ - як на мікро - так і на макрорівні, що дозволяє формувати у спеціаліста аналітичне мислення, вміння та навики використання прийомів та інструментів статистичного аналізу для виявлення різних статистичних закономірностей, їх оцінки моделювання та прогнозування ринкових процесів та прийняття оптимальних управлінських рішень.

 

Основними завданнями курсу є:

· З’ясування принципів сучасної організації національних та зарубіжних статистичних служб, основних категорій теорії статистики в умовах адаптації їх до міжнародних стандартів;

· Опануванні принципами та методами збору статистичних даних;

· Оволодіння методами обробки результатів статистичного спостереження;

· Опанування методикою та прийомами обчислення різних статистичних показників та використанні їх в аналізі соціально-економічних явищ;

· Набуття практичних навичок узагальнення результатів статистичного аналізу, виявлення закономірностей розвитку соціально-економічних явищ і процесів, оцінювання їх зв’язку та прийняття відповідних оптимальних управлінських рішень;

· Опанування загальних навиків проведення статистичного дослідження;

· Розвиток здібностей до дослідницької та підприємницької діяльності, самостійності та відповідальності.

 

Предметом навчальної дисципліниє об"єктивна кількісна закономірність масового процесу.

 

 

Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

· завдання статистики в умовах ринкової економіки;

· принципи сучасної організації національних й зарубіжних статистичних служб, категорії та поняття статистики;

· можливості статистичних методів спостереження, зведення тагрупування статистичних даних;

· економічну сутність статистичних показників;

· методи аналізу конкретних явищ і процесів суспільного життя.

 

Студент повинен вміти:

· проводити статистичну обробку даних з побудовою статистичних таблиць і графіків, рядів розподілу;

· обраховувати та кваліфіковано інтерпретувати статистичні показники;

· аналізувати масиви статистичних даних і робити науково обгрунтовані висновки;

· конструктивно використовувати методи статистичного аналізу для управління економікою, а також моделювання й прогнозування соціально-економічних процесів.

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Теорія статистики” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” зі спеціальності 6.030400 – “міжнародний бізнес”.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна базується на знаннях вищої математики, теорії ймовірності, філософії, економічної теорії, викладення яких передує викладенню статистики. У свою чергу знання зі статистики є передумовою вивчення таких спеціальних дисциплін як "менеджмент та маркетинг", "мікро та маркоекономіка", "міжнародні економічні відносини" та "міжнародний бізнес", дисциплін фінансового напрямку тощо.

 

Інформаційні джерела.Нормативні та методичні матеріали, монографії, підручники, навчальні посібники, статті національних та зарубіжних вчених із проблем методології статистики та статистичного аналізу, мережа Інтернет.

 

Система контролю знань та умови складання іспиту. Контроль знань з навчальної дисципліни "Теорія статистики" здійснюється за модульно-рейтинговою системою (МРС) на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань. МРС включає 2 змістових модуля.

 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому ( з урахуванням систематичності та активності роботи студентів і виконання ними модульних завдань) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів, а результати складання іспиту – в діапазоні від 0 до 40 балів. Отже, максимально можлива кількість балів, отриманих студентом, - 100 балів.

Розрахунок оцінки за 100-бальною системою здійснюється як середньозважена за наведеною схемою:

  Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 ) Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 ) Іспит Разом (підсумкова оцінка)
Вагові коефіцієнти (%) 30% k1=0,3 30% k2=0,3 40% kісп1=0,4 100%
Максимальна оцінка в балах
Оцінка (бали)

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (зваженої):

ПО= ЗМ1× k1+ ЗМ2 × k2 + КПМ × kісп1 .

 

Форми поточного контролю. Основними формами поточного контролю є опитування (в усній або письмовій формах), письмові завдання для контрольних робіт та тести, що виконані студентами під час практичних занять, розв’язання типових задач.

Розподіл балів у межах етапів поточного контролю здійснюється в такий спосіб:

- оцінка суто поточної успішності – до 10 балів за роботу на практичних заняттях (усні відповіді, тести, контрольні роботи, рішення задач), до 5 балів – за доповнення на практичних заняттях; до 5 балів – за домашні самостійні завдання; до 10 балів – за реферати та розрахунково-аналітичні завдання - максимум 90 балів.

- узагальнююча оцінка за результатами блочно-модульного контролю (який проводиться двічі на семестр) – максимум 10 балів.

З огляду на практично-прикладне спрямування дисципліни «Теорія статистики» домінуючими серед завдань поточного контролю є розрахункові задачі.

Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи (максимум 10 балів кожна) проводяться на лекційних заняттях після восьмої та одинадцятої тем.

 

Формою підсумкового контролю з дисципліни “Теорія статистики” є іспит. Іспит проводиться у письмовій формі.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати набуті знання.

 

Екзаменаційна оцінка формується на пропорційній основі:

змістовий модуль 1 (ЗМ1) -30 балів;

змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 30 балів;

підсумковий модуль (ПМ) – 40 балів.

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» зобов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
35 – 59 незадовільно
1 – 34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни "Теорія статистики".

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

  № лекції   Назва теми   Кількість годин
лекції семінари самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. "Предмет статистики та програмно-методологічні засади організації статистичного дослідження"
Предмет i метод статистики -
Статистичне спостереження
Зведення i групування статистичних даних
Статистичні графіки - -
Статистичні показники -
Середні величини
Статистичне вивчення варіації
Вибiрковий метод
Модульна контрольна робота 1    
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. "Статистичні методи аналізу закономірностей та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів"
Статистичні методи вивчення зв'язків
Ряди динаміки
Iндекси
Модульна контрольна робота 2    
Разом

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. "ПРЕДМЕТ СТАТИСТИКИ ТА ПРОГРАМНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"

 

ТЕМА 4. Статистичні графіки

(Уся тема винесена на самостійне опрацювання )

Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)

Контрольні запитання та завдання для обговорення:

1. Що називається статистичним графіком і для чого вони застосовуються?

2. Які види статистичних графіків використовують для наочного представлення статистичної інформації?

3. У чому полягають правила побудови статистичних графіків?

4. Назвіть основні елементи статистичних графіків. Дайте їх визначення.

 

5. Види діаграм. В яких випадках вони використовуються?

6. Які статистичні графіки використовуються для рядів розподілу? Їх характеристика.

7. Охарактеризуйте графіки порівняння статистичних величин.

8. Як можна зобразити динаміку статистичних показників?

9. Назвіть відомі вам види статистичних карт. У чому їх особливості?

10. Охарактеризуйте фігурні діаграми. Наведіть приклади.

 

Література[1-5; 28; 29; 100; 107; 112; ]

 

ТЕМА 6. Середні величини

Лекція 5. Середні величини

Середні величини, їх суть, значення та умови використання. Способи обчислення середніх величин. Середня арифметична, її властивості і методи обчислення. Середня гармонічна та умови її застосування. Структурні середні: мода і медіана та їх використання в економіці. Нормований середній бал.

Семінар 3. Середні величини (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Суть середньої величини.

2. Поняття степеневої середньої.

3. Середня арифметична величина.

4. Iншi види середніх величин.

5. Вибiр форми середньої.

6. Структурні середні - мода i медіана.

7. Середня величина як вияв закономірності.

8. Розв"язання практичних задач.

 

Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)

Контрольні запитання та завдання для обговорення:

 

1. Як виявляється закономірність розподілу?

2. За яких умов застосування середніх некоректно?

3. Що відноситься до структурних характеристик рядів розподілу?

4. У яких випадках застосовується середня гармонічна і як вона обчислюється?

5. Наведіть приклади практичного використання моди й медіани.

6. Які існують відмінності у розрахунку моди для інтервального та дискретного ряду ?

7. Про що свідчить наявність декількох мод у ряді розподілу?

8. Розподіл студентів заочного відділення факультету післядипломної освіти Інституту міжнародних відносин характеризується наступними даними:

Вік студентів (Х)
Кількість студентів (f)

Розрахуйте абсолютні й відносні показники варіації.

9. Розподіл студентів за оцінками, одержаними на екзамені зі статистики, характеризуються наступними даними:

Оцінка на екзамені, бал Кількість студентів у групі
1 група 2 група
Разом

Визначити середній бал оцінки на екзамені у І та П групі. Зробіть висновки.

10. У відділі замовлень торгової фірми зайнято троє робітників, які працюють 8 годин. Перший робітник витрачає на оформлення одного замовлення в середньому 14 хв., другий – 15 хв., третій –19 хв. Розрахуйте середні витрати часу на 1 замовлення в цілому по відділу.

11. Визначити середній бал та модальний і медіанний рівень успішності за наступними даними:

Оцінка Кількість оцінок, отриманих в період сесії, % до підсумку
Зимової Літньої
Разом 27,3 41,3 23,0 8,4 100,0 21,5 40,2 26,3 12,0 100,0

12. За перший квартал фірмою реалізовано продукції на 21,6 млн.гр.од. Залишки обігових коштів на початок місяця становили, тис.гр.од.: січень – 1400; лютий – 1550; березень – 1270; квітень – 1600.

Визначте середньомісячний залишок обігових коштів, кількість оборотів та тривалість одного обороту в днях.

Література[1; 3; 5; 37; 80; 83; ]

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1

 

1. Що таке статистика? Чому статистика належить до
суспільних наук?

2. Дайте визначення предмета статистики.

3. Чому статистика вивчає масові явища і процеси? Як Ви
розумієте принцип масовості?

4. Дайте визначення основних понять і категорій статистичної науки.

5.Як виявляється статистична закономірність? Наведіть приклади різних закономірностей, поясніть їх особливості.

6.Чим відрізняється статистична сукупність від будь-якої іншої? Наведіть приклади.

7.Які Ви знаєте шкали вимірювання ознак? Наведіть при­клади.

8. Чому статистика вивчає явища і процеси суспільного життя в конкретних умовах простору і часу?

9. Які етапи виділяють при статистичному дослідженні, що їх об'єднує?

10. Які завдання вирішує статистика?

11. У чому суть і особливості статистичного спостереження?

12. Назвіть організаційні форми статистичного спостере­ження і поясніть їх суть та особливості.

13. Укажіть види та способи статистичного спостереження, дайте їх визначення. Наведіть приклади кожного виду та спо­собу статистичного спостереження.

14. Поясніть суть таких понять, як об'єкт і одиниця спостереження.

15. Поясніть суть таких понять, як місце, час і терміни про­ведення статистичного спостереження.

16. Чим відрізняється критичний момент часу від періоду спостереження?

17. У чому зміст статистичного зведення? Назвіть його скла­дові частини.

19. Укажіть види статистичного зведення і поясніть їх особ­ливості.

18. Що таке статистичне групування і яке значення воно має для соціально-економічних досліджень?

19. Назвіть види статистичних групувань і наведіть їх приклади у вигляді макетів відповідних таблиць.

20. Поясніть основні принципи і правила побудови статис­тичних групувань.

21. Укажіть види інтервалів групування та умови їх застосу­вання.

22. Напишіть формули визначення величини рівних інтервалів та їх кількості.

23. Що таке ряд розподілу і які його основні характеристики?

24. Назвіть види рядів розподілу і наведіть їх приклади.

25. Що таке статистична таблиця і з яких елементів вона складається?

26. Які види статистичних таблиць розрізняють за підметом? Наведіть їх приклади.

27. Сформулюйте основні правила та вимоги, які пред'явля­ються до побудови та оформлення статистичних таблиць.

28. Визначте суть та види статистичних показників.

29. Дайте визначення абсолютних статистичних величин. Охарактеризуйте одиниці їх вимірювання.

30. Наведіть приклади натуральних, умовно-натуральних, комбінованих і вартісних одиниць вимірювання.

31. Назвіть відносні величини та вкажіть форми їх вираження.

32. У чому полягає різниця між відносним показником ди­наміки та відносним показником структури?

33. Покажіть взаємозв'язок між відносними величинами планового завдання, виконання плану та динаміки.

34. Які існують форми вираження відносних величин? На­ведіть приклади відносних величин, що мають ту чи іншу форму вираження.

35. Дайте визначення середньої величини.

36. Назвіть умови правильного застосування середніх величин.

37. Які є види і форми середніх величин?

38. З чого починається обчислення середньої величини?

39. У яких випадках використовується та чи інша форма се­редньої величини?

40. Назвіть умови правильного вибору виду середньої вели­чини.

41. В яких випадках використовується середня гармонійна?

42. Дайте визначення поняття варіації.

43. Назвіть показник (показники) варіації, які характери­зують абсолютний розмір коливання ознаки навколо середньої величини.

44. Дайте визначення поняття медіани в статистиці.

45. Що показує в статистиці мода?

46. Наведіть формули розрахунку середнього лінійного
відхилення (просту і зважену) і поясніть його зміст.

47. Наведіть формули розрахунку дисперсії (просту і зва­жену) і поясніть, коли кожна з них використовується.

48. Що таке квартилі й децилі?

49. Чим відрізняється частота від частки?

50. Які ряди розподілу будуються за кількісною ознакою?

51. Назвіть елементи варіаційного ряду розподілу та оха­рактеризуйте кожний з них.

52. У чому суть вибіркового спостереження? Які його пере­ваги перед іншими видами спостереження?

53. Що означає репрезентативність вибірки? За яких умов вибірка буде репрезентативною?

54. Чому принцип випадковості добору є визначальним при формуванні вибіркової сукупності? Які способи добору забез­печують дотримання цього принципу?

55. Чим відрізняється випадкова похибка репрезентативності від систематичної? Чи можна її уникнути?

56. Як визначити розмір похибки вибірки? Чим відрізняється гранична похибка вибірки від стандартної (серед­ньої)?

57. Як визначити мінімально необхідний обсяг вибірки?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ

ТЕМА 10. Ряди динаміки

Лекція 12. Ряди динаміки

Ряди динаміки, їх види і правила побудови. Аналітичні показники ряду динаміки.

 

Лекція 13. Ряди динаміки

Обчислення середніх значень показників аналізу (середнього рівня в рядах динаміки та середніх темпів динаміки). Коефіцієнти випередження.

Лекція 14. Ряди динаміки

Визначення в рядах динаміки загальної тенденції розвитку. Інтерполяція і екстраполяція. Вимірювання сезонних коливань.

ТЕМА 11. Iндекси

Лекція 15. Індекси

Суть і функції індексів, їх види та роль у економіко-статистичному аналізі. Методологічні основи побудови індивідуальних і загальних індексів: Побудова індивідуальних індексів; Зведений індекс, як узагальнююча характеристика соціально-економічних процесів.

 

Лекція 16. Індекси

Агрегатна форма індексів. Середньозважені індекси.

Лекція 17. Індекси

Індекси середніх величин і їх застосування в аналізі динаміки середнього рівня.

Семінар 8. Індекси (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Поняття i значення індексів.

2. Види індексів.

3. Агрегатний індекс - основна форма загального індексу.

4. Середнiй арифметичний i середній гармонічний індекси.

5. Базисні i ланцюгові індекси. Iндекси з постійними i змінними вагами.

6. Iндекси середніх величин, їх застосування в аналізі динаміки середнього рівня.

7. Взаємозв'язок індексів. Використання індексного методу в аналізі факторів.

8. Розв’язання практичних задач.

Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.)

Контрольні запитання та завдання для обговорення:

1. Що називається у статистиці індексом?

2. Які ознаки покладено в основу класифікації індексів? Назвіть види індексів.

3. В яких випадках використовують індексний метод?

4. Поясніть сутність індексних систем Ласпейреса та Пааше?

5. Поясніть аналітичну функцію систем спряжених індексів. У чому відмінність між індексними системами з постійною і змінною вагами?

6. У якому випадку ланцюгові індекси можна перевести у базисні?

7. За яких умов застосовуються середньозважені індекси? Наведіть приклади.

8. Як визначають за допомогою індексів відносні й абсолютні показники зміни досліджуваних явищ?

9. Що характеризує зведений індекс фізичного обсягу, який дорівнює 0,93?

10. На що вказує зведений індекс цін на продукти харчування, який дорівнює 1,23?

11. Як змінилася продуктивність праці, якщо трудомісткість знизилася на 7,5%?

12. Відомо, що ціни на продовольчі товари зросли на 17%, а на непродовольчі товари – на 9%. Товарна структура роздрібного товарообігу у першому кварталі складала: на продовольчі товари – 46%, на непродовольчі товари – 54%. Розрахуйте індекс роздрібних цін за перший квартал поточного року.

13. Як змінився фізичний обсяг товарообігу, якщо ціни зросли на 7,9%, а товарообіг у фактичних цінах зменшився на 2,5%?

14. Як змінився товарообіг у фактичних цінах, якщо ціни зросли на 5,5%, а фізичний обсяг товарообігу збільшився на 1,5%?

15. Як змінилися витрати на виробництво продукції при зростанні фізичного обсягу на 5,7% і збільшенні собівартості одиниці продукції на 9%?

Література[1; 3; 15; 16; 19; 21; 31; 33; 48; 52; 54; 55; 59; 67; 68; ]

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2

1. Що спільного та в чому різниця між стохастичним та кореляційним зв'язком?

3. Що називають лінією регресії і як вона представлена в двох моделях: регресійній та в моделі аналітичного групу­вання?

4. У чому суть оцінки щільності зв'язку?

5. Яку аналітичну роль виконує рівняння регресії?

6. З якою метою розраховується коефіцієнт еластичності?

7. Чи потрібно перевіряти істотність зв'язку за наявності
щільного зв'язку між ознаками?

8. У чому полягає сутність правила складання дисперсій?

9. Наведіть приклад динамічного ряду, зазначте його елементи.

10. Як виміряти інтенсивність динаміки? Чим різняться базисні та ланцюгові характеристики динаміки?

11. Як визначають середній рівень інтервального ряду?

12. Як визначають середній рівень моментного ряду?

13. Поясність взаємозв'язок абсолютного приросту і темпу приросту.

14. Що характеризують параметри лінійного рівняння?

15. Що означає термін «згладжування» динамічного ряду?

16. Як ви розумієте сезонні коливання? Як розрахувати індекс сезонності?

17. У чому полягає суть індексу?

18. Назвіть критерії, за якими класифікуються індекси.

19. Чим відрізняється зведений індекс від індивідуального?

 

20. Поясніть суть індексних систем Ласпереса та Пааше.

21. Які з показників, як правило, відіграють роль сумірників?

22. Поясніть аналітичну функцію систем спряжених індексів.

23. Як визначити абсолютний приріст результативного по­казника за рахунок окремих факторів-співмножників?

24. За яких умов застосовуються середньозважені індекси?

25. Чи зустрічається функціональний зв'язок в еко­номічній сфері?

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ

1. Предмет статистики. Становлення статистики як науки. Завдання статистики

2. Основні категорії статистики

3. Організація статистики в Україні

4. Сутність статистичного спостереження та його організаційні форми

5. Види статистичного спостереження

6. Способи статистичного спостереження

7. План і програма статистичного спостереження

8. Помилки статистичного спостереження та засоби запобігання їм

9. Організація статистичної звітності в Україні

10. Зміст і завдання статистичного зведення

11. Суть і значення групування в статистиці

12. Завдання групування та їх види

13. Прості та комбіновані групування

14. Вибір групувальної ознаки — основи групування

15. Правила створення груп та інтервалів групування

16. Вторинне групування

17. Ряди розподілу

18. Статистичні таблиці

19. Графічні способи зображення статистичної інформації

20. Абсолютні статистичні величини та їх види

21. Відносні статистичні величини та їх значення

22. Види відносних величин і способи їх обчислення

23. Суть і призначення середніх величин

24. Види середніх величин і способи їх обчислення

25. Середня арифметична

26. Спрощені способи обчислення середньої арифметичної

27. Середня гармонічна

28. Середня квадратична

29. Середня геометрична

30. Середня хронологічна

31. Мода та медіана в статистиці

32. Варіація ознак і система показників для її характеристики

33. Спрощені способи обчислення середнього квадратичного відхилення

34. Правило складання дисперсій

35. Поняття про ряди динаміки та їх види

36. Показники для характеристики ряду динаміки, техніка їх обчислення й економічний зміст

37. Основні способи перетворення рядів динаміки

38. Загальне поняття про індекси

39. Індивідуальні індекси.

40. Базисні та ланцюгові індекси

41. Загальні індекси. Агрегатні індекси

42. Взаємозв'язок індексів

43. Середні індекси

44. Індекси фіксованого та змінного складу.

45. Індекси структурних зрушень

46. Територіальні індекси

47. Поняття про вибіркове спостереження.

48. Генеральна та вибіркова сукупність

49. Середня помилка вибірки

50. Гранична помилка вибірки.

51. Визначення потрібної чисельності вибірки

52. Основні види вибірки та їх застосування в статистиці

53. Взаємозв'язок показників

54. Непараметричні методи зв'язку показників економічної діяльності

55. Поняття про кореляційний зв'язок

 

 


 

Рекомендована література:

Основні джерела:

1. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум.-К.: Товариство "Знання", КОО, 2004. - 325 с.

2. Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна А.М. Статистика: Підручник.-К.:КНЕУ, 2000- 460 с.

3. Мазуренко В.П. Статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.:Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006.-315 с.

4. Мазуренко В.П. Теорія статистики. Навчальний посібник.- К.:Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006.-232 с.

5. Мармоза А.Т. Теорія статистики. Навчальний посібник. – Київ.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.- 392 с.

 

Додаткові джерела:

 

6. Про державну статистику : Закон України // Голос України. - 1992.-21 жовтня 1992.

7. Закон України “ Про внесення змін до Закону України “Про державну статистику” від 13 липня 2000 р. № 1922-Ш / Статистика України, № 4.- 2000.-С. 99-108.

8. Закон України “Про інформацію” із змінами і доповненнями внесеними Законами України від 18 листопада 2003 року N 1268-IV/ Інформаційний бюлетень Держкомстату України, 2003.- №11.

9. Програма реформування державної статистики на період до 2002 року. / Інформаційний бюлетень Держкомстату України, № 5-6.- 1998.

10. Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики: Указ Президента України та Постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993. - № 326.

11. Указ Президента України “Про створення Державного комітету статистики України” від 29.07.97 р. № 734/97 / Інформаційний бюлетень Держкомстату України, 1997.-№11-12.

12. Положення про Державний комітет статистики України. / Інформаційний бюлетень Держкомстату України, 1997.- №11-12.-С.4-7.

13. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку державної статистики” від 22.11.97 р. № 1299/97. / Інформаційний бюлетень Держкомстату України, 1997.- №11-12.

14. Постанова Кабінету Міністрів України “Стратегія розвитку державної статистики на період до 2008 року” від 13 липня 2004 року N 910 // Урядовий кур”єр. – 2004.- 19 серпня, № 156.

15. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ: методология и проблемы. -М.: Статистика, 1979.

16. Аллен Р. Экономичские индексы: пер. с англ.- М: Статистика, 1980

17. Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. -М.: Финансы и статистика, 1991.

18. Андерсен Т. Статистический анализ временных рядов. -М.: Мир, 1978.

19. Андриенко В.Е. Статистические индексы в экономических исследованиях. -К.: Наукова думка, 1983.

20. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. -М.: Финансы и статистика, 1985.

21. Бакланов Г.И.Некоторые вопросы индексного метода. -М.: Статистика, 1972.

22. Бланко Б.Г. Группировка и система статистических показателей. -М.: 1994.

23. Бек В.Л., Коваленко Г.В. Практикум з теорії статистики.-Львів: "Новий світ-2000", 2006.- 288 с.

24. Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ. 2003.- 288 с.

25. Вайну Я.Я. Корреляция рядов динамики. -М: Статистика, 1977.

26. Вибіркове спостереження. термінологічний словник/ О.О.Васечко, О.І.Черняк, Є.М.Жуйкова та ін.- К.: ІОЦ ДКС України, 2004.- 140 с.

27. Володарский Л.М. Статистика рассказывает. -М.: Молодая гвардия, 1982.

28. Герчук Я.П. Графики в математико-статистическом анализе. -М.: Статистика, 1972.

29 Герчук Я.П. Графические методы в статистике. -М.: Статистика, 1968.

30. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ. Учеб. пособие.- М.: ИИД “Филинь” 1998 - 264 с.

31. Головач А.В., Ерина А.М., Сидоренко Ю.Т. Индексный метод в изучении динамики социально-экономических явлений. -К.: КИНХ, 1978.

32. Головач А.В., Ерина А.М., Трофимов В.П. Критерии математической статистики в экономических исследованиях. -М.: Статистика, 1973.

33. Горвей Р. Индексы потребительских цен. Методологическое руководство. -М.: Финансы и статистика, 1993.

34. Громыко Г.Л. Статистика.-М.: Издательство МГУ, 2005.

35. Деев Г., Круглова Т. Метод основного массива в статистических наблюдениях. // Вестник статистики. -1992. -№5, с. 39-43.

36. Джессен Р. Методы статистических обследований. -М.: Финансы и статистика, 1985.

37. Джини К. Средние величины. -М.: Статистика, 1970.

38. Дрейнер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В2кн.пер. с англ.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Фист., 1987 – 366 с.

39. Иберла К. Факторный анализ. -М.: Статистика, 1980.

40. Елисеева И.И., Плошко В.Г. История ститистики. М.: Фин. и стат. – 1990

41. Елисеева И.И. Моя профессия-статистик. -М.:Финансы и статистика,1992.

42. Елисеева И.И., Рукавишников В.О. Группировка, корреляция, распознавание образов. -М.: Статистика, 1977.

43. Елисеева И.И. Статистические методы измерения связей. -Л.: Издательство Ленинградского университета, 1982.

44. Елисеева И.И., Соколов Я. Выборочный метод в аудите.// Вестник статистики. -1993, №9. - с. 52-58.

45. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб.- К.: КНЕУ, 2001

46. Закс Л. Статистическое оценивание. -М.: Статистика, 1976.

47. Захожай В.Б. Статистика: Підручник для студ. вищ. навч. закл./ В.Б.Захожай, І.І.Попов.- К.: МАУП, 2006.- 536 с.

48. Иберла К. Факторный анализ.-М.: Статистика, 1980

49. Иванов О.В. Теория статистической группировки. -М.: 1992.

50. Иващенко Г.А., Кильдышев Г.С., Шмойлова Р.А. Статистическое изучение основной тенденции и взаимосвязи в рядах динамики. -Томск: Изд-во 5. Томского университета, 1985.

51. Ионин В.Г. Методы общей теории статистики в экономическом анализе: Уч. Пособие.-Новосибирск:Из-во Новосибирск.гос. ун-та, 1992

52. Казинец Л.С. Темпы роста и абсолютные приросты. -М.: Статистика, 1975.

53. Казинец Л.С. Теория индексов. -М.: Госкомиздат, 1963.

54. Кевин П. Теория индексов и практика экономического анализа. -М.: Финансы и статистика, 1990.

55. Кизуб Н.Л. Использование индексного метода в экономическом анализе. -Донецк: Издательство ДГУ, 1972.

56. Кимбл Г. Как пользоваться статистикой. -М.: Финансы и статистика, 1982.

57. Кильдышев Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. -М.: Статистика, 1973.

58. Ковалева Л.Н. Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики. -М.: Статистика, 1980.

59. Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. -М.: Финансы и статистика, 1989.

60. Королев Ю.Г. Метод наименьших квадратов в социально-экономических исследованиях. -М.: Статистика, 1980.

61. Кокрен У. Методы выборочного исследования. /Перевод с англ. Под редакцией А.Г.Волкова. -М.: Госстатиздат, 1958.

62. Кривенкова Л.Н., Юзбашев М.М. Область существования показателей вариации и ее применение. //Вестник статистики. -1991. -№6. -С. 66-70.

63. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних. процесів. – Львів: Світ, 1995.-328с.

64. Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика національної економіки та світового господарства: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-502 с.

65. Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика.: Підручник.- К.: ЦНЛ.2005.- 580 с.

66. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей /Пер. с англ. предисл. Е.З.Демиденко.-М.: Фин. и стат., 1986.

67. Мазуренко В.П. Методичні Методичні передумови побудови індексних рядів і їх аналізу. (Індесний моніторінг)//Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. Вип 8.-К, 1998-С.60-67

68. Мазуренко В.П Індексний аналіз темпів та пропорцій економічного розвитку.// Вісник Київського університету, Серія Міжнародні економічні відносини, вип. 4, 1996

69. Мармоза А.Т. Практикум з теорія статистики. Київ.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.- 344 с.

70. Мішко П.О. Українська статистика: історія і сучасність. – Львів, 2003

71. Миляс Ф. Статистические методы /Пер. с англ..-М Госстатиздат, 1958

72. Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Дисперсный анализ. -М.: МЭСИ, 1990.

73. Нариси з історії статистики України. / За ред. Осауленка О.Г. Київ, 2000

74. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А. Основы статистики с элементами теории вероятностей для экономистов: Руководство для решения задач.-Ростов н/д: Феникс, 1999- 320с.

75. Национальное счетоводство: Учебник /Под ред. Г.Д.Кулагиной.М.: Финансы и стати

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти