ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Iнститут мiжнародних вiдносин

 

Кафедра управління

Зовнішньоекономічною діяльністю

Укладач: к.е.н., доцент Мазуренко В.П.

ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030400 «міжнародний бізнес»

 

Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол № 12

Від 24 травня 2007 року

Зав. кафедри__________

Директор Інституту

Міжнародних відносин

___________Л.В.Губерський

 

 

Київ - 2007

 

Робоча навчальна програма з дисципліни "Теорія статистики"

Укладач: кандидат економічних наук, доцент Мазуренко Валентина Петрівна

 

Лектор: к.е.н., доцент Мазуренко В.П.

Викладач: к.е.н., доцент Мазуренко В.П.

 

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

"____"_______________2007 р.

_________________________

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Дисципліна "Теорія статистики" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності "міжнародний бізнес", яку вивчають впродовж ІІІ семестру в обсязі 2,5 кредитів, тобто 135 годин аудиторних занять з них 38 годин лекцій, 16 годин практичних занять і 81 година самостійної роботи

 

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань і оволодіння методологією та методами кількісного дослідження масових процесів статистичного вимірювання, узагальнення та аналізу соціально-економічних явищ - як на мікро - так і на макрорівні, що дозволяє формувати у спеціаліста аналітичне мислення, вміння та навики використання прийомів та інструментів статистичного аналізу для виявлення різних статистичних закономірностей, їх оцінки моделювання та прогнозування ринкових процесів та прийняття оптимальних управлінських рішень.

 

Основними завданнями курсу є:

· З’ясування принципів сучасної організації національних та зарубіжних статистичних служб, основних категорій теорії статистики в умовах адаптації їх до міжнародних стандартів;

· Опануванні принципами та методами збору статистичних даних;

· Оволодіння методами обробки результатів статистичного спостереження;

· Опанування методикою та прийомами обчислення різних статистичних показників та використанні їх в аналізі соціально-економічних явищ;

· Набуття практичних навичок узагальнення результатів статистичного аналізу, виявлення закономірностей розвитку соціально-економічних явищ і процесів, оцінювання їх зв’язку та прийняття відповідних оптимальних управлінських рішень;

· Опанування загальних навиків проведення статистичного дослідження;

· Розвиток здібностей до дослідницької та підприємницької діяльності, самостійності та відповідальності.

 

Предметом навчальної дисципліниє об"єктивна кількісна закономірність масового процесу.

 

 

Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

· завдання статистики в умовах ринкової економіки;

· принципи сучасної організації національних й зарубіжних статистичних служб, категорії та поняття статистики;

· можливості статистичних методів спостереження, зведення тагрупування статистичних даних;

· економічну сутність статистичних показників;

· методи аналізу конкретних явищ і процесів суспільного життя.

 

Студент повинен вміти:

· проводити статистичну обробку даних з побудовою статистичних таблиць і графіків, рядів розподілу;

· обраховувати та кваліфіковано інтерпретувати статистичні показники;

· аналізувати масиви статистичних даних і робити науково обгрунтовані висновки;

· конструктивно використовувати методи статистичного аналізу для управління економікою, а також моделювання й прогнозування соціально-економічних процесів.

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Теорія статистики” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” зі спеціальності 6.030400 – “міжнародний бізнес”.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна базується на знаннях вищої математики, теорії ймовірності, філософії, економічної теорії, викладення яких передує викладенню статистики. У свою чергу знання зі статистики є передумовою вивчення таких спеціальних дисциплін як "менеджмент та маркетинг", "мікро та маркоекономіка", "міжнародні економічні відносини" та "міжнародний бізнес", дисциплін фінансового напрямку тощо.

 

Інформаційні джерела.Нормативні та методичні матеріали, монографії, підручники, навчальні посібники, статті національних та зарубіжних вчених із проблем методології статистики та статистичного аналізу, мережа Інтернет.

 

Система контролю знань та умови складання іспиту. Контроль знань з навчальної дисципліни "Теорія статистики" здійснюється за модульно-рейтинговою системою (МРС) на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань. МРС включає 2 змістових модуля.

 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому ( з урахуванням систематичності та активності роботи студентів і виконання ними модульних завдань) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів, а результати складання іспиту – в діапазоні від 0 до 40 балів. Отже, максимально можлива кількість балів, отриманих студентом, - 100 балів.

Розрахунок оцінки за 100-бальною системою здійснюється як середньозважена за наведеною схемою:

  Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 ) Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 ) Іспит Разом (підсумкова оцінка)
Вагові коефіцієнти (%) 30% k1=0,3 30% k2=0,3 40% kісп1=0,4 100%
Максимальна оцінка в балах
Оцінка (бали)

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (зваженої):

ПО= ЗМ1× k1+ ЗМ2 × k2 + КПМ × kісп1 .

 

Форми поточного контролю. Основними формами поточного контролю є опитування (в усній або письмовій формах), письмові завдання для контрольних робіт та тести, що виконані студентами під час практичних занять, розв’язання типових задач.

Розподіл балів у межах етапів поточного контролю здійснюється в такий спосіб:

- оцінка суто поточної успішності – до 10 балів за роботу на практичних заняттях (усні відповіді, тести, контрольні роботи, рішення задач), до 5 балів – за доповнення на практичних заняттях; до 5 балів – за домашні самостійні завдання; до 10 балів – за реферати та розрахунково-аналітичні завдання - максимум 90 балів.

- узагальнююча оцінка за результатами блочно-модульного контролю (який проводиться двічі на семестр) – максимум 10 балів.

З огляду на практично-прикладне спрямування дисципліни «Теорія статистики» домінуючими серед завдань поточного контролю є розрахункові задачі.

Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи (максимум 10 балів кожна) проводяться на лекційних заняттях після восьмої та одинадцятої тем.

 

Формою підсумкового контролю з дисципліни “Теорія статистики” є іспит. Іспит проводиться у письмовій формі.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати набуті знання.

 

Екзаменаційна оцінка формується на пропорційній основі:

змістовий модуль 1 (ЗМ1) -30 балів;

змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 30 балів;

підсумковий модуль (ПМ) – 40 балів.

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» зобов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
35 – 59 незадовільно
1 – 34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни "Теорія статистики".

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

  № лекції   Назва теми   Кількість годин
лекції семінари самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. "Предмет статистики та програмно-методологічні засади організації статистичного дослідження"
Предмет i метод статистики -
Статистичне спостереження
Зведення i групування статистичних даних
Статистичні графіки - -
Статистичні показники -
Середні величини
Статистичне вивчення варіації
Вибiрковий метод
Модульна контрольна робота 1    
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. "Статистичні методи аналізу закономірностей та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів"
Статистичні методи вивчення зв'язків
Ряди динаміки
Iндекси
Модульна контрольна робота 2    
Разом

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. "ПРЕДМЕТ СТАТИСТИКИ ТА ПРОГРАМНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти