ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА 3. Зведення i групування статистичних даних

Лекція 3. Зведення i групування статистичних даних та їх роль в аналізі інформації

Суть статистичного зведення та групування. Методологія статистичних групувань. Ряди розподілу. Статистичні таблиці, їх види та вимоги до їх побудови. Графічні методи зображення статистичних даних.

Семінар 2. Зведення i групування статистичних даних. (2 год.)

Питання для обговорення:

1.Зведення i групування статичних даних - другий етап статистичного дослiдження.

2.Статистичне групування - головний метод статистики.

3.Задачі i види групувань.

4.Ряди розподілу як первинна характеристика статистичної сукупності .

5.Статистичні таблиці та графіки.

6. Розв’язання практичних задач.

Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)

Контрольні запитання та завдання для обговорення:

 

1. Яких правил слід додержувати, будуючи статистичні таблиці?

2. До якого виду статистичних групувань належить ряд розподілу, які його основні елементи?

3. Наведіть приклади факторної та результативної ознак.

4. У чому суть аналітичного групування?

5. У чому відмінність між атрибутивним та варіаційним рядами?

6. Для графічного зображення яких рядів розподілу використовується кумулята?

7. Спроектуйте макети таблиць, на основі яких буде проведений аналіз: а) структури та динаміки оборотних коштів підприємств різних галузей економіки; б) залежності прибутковості активів комерційних банків від розміру статутного фонду (млн. грн.); в) обсягу платних послуг на душу населення (грн.) за типом населення (міста, сільська місцевість) та видами (побутові, транспортні, зв’язку, житлово-комунальні); г) обсяги (млн. дол. США) та темпи зростання прямих іноземних інвестицій у галузі промисловості (паливна, енергетика, металургія, нафтопереробна, харчова, легка) за два останніх роки; д) динаміки торговельного балансу країни.

8. Які із наведених групувань є типологічними:

· Групування населення за статтю?

· Групування населення, зайнятого у народному господарстві, за галузями;

· Групування капітальних вкладень на будівництво об’єктів виробничого і невиробничого призначення;

· Групування підприємств громадського харчування за формами власності?

9. Відомі дані про обсяг імпорту України з окремими країнами світу у 2004 році (млн.дол.США):

979 184 176 311 761 614 324 205 1569 987 365 250 1003 1511 359 539 896 23 402 111 703 465 372 389 1095 253 728 1324 1780 375 354 297 155

Використовуючи наведені дані, побудуйте інтервальний варіаційний ряд розподілу країн світу за обсягом імпорту з Україною, виділивши 4 групи країн з рівними відкритими інтервалами. За якою ознакою побудовано ряд розподілу: якісною чи кількісною?

 

 

Література[1-3; 22; 28; 29; 49; ]

 


 

ТЕМА 4. Статистичні графіки

(Уся тема винесена на самостійне опрацювання )

Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)

Контрольні запитання та завдання для обговорення:

1. Що називається статистичним графіком і для чого вони застосовуються?

2. Які види статистичних графіків використовують для наочного представлення статистичної інформації?

3. У чому полягають правила побудови статистичних графіків?

4. Назвіть основні елементи статистичних графіків. Дайте їх визначення.

 

5. Види діаграм. В яких випадках вони використовуються?

6. Які статистичні графіки використовуються для рядів розподілу? Їх характеристика.

7. Охарактеризуйте графіки порівняння статистичних величин.

8. Як можна зобразити динаміку статистичних показників?

9. Назвіть відомі вам види статистичних карт. У чому їх особливості?

10. Охарактеризуйте фігурні діаграми. Наведіть приклади.

 

Література[1-5; 28; 29; 100; 107; 112; ]

 

ТЕМА 5. Статистичні показники

Лекція 4. Статистичні показники

Види, значення і функції узагальнюючих статистичних показників. Абсолютні статистичні величини і їх види. Відносні величини, їх суть і значення. Форми вираження відносних величин. Види відносних величин і способи їх обчислення. Комплексне використання абсолютних та відносних величин

 

Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)

Контрольні запитання та завдання для обговорення:

 

1. Що означає термін “іменоване число”?

2. Чим відрізняються базисні та ланцюгові відносні величини динаміки?

3. В яких одиницях вимірюються відносні величини?

4. На які групи поділяються одиниці вимірювання абсолютних величин?

5. Що характеризують відносні величини динаміки і які є способи їх обчислення?

6. Для характеристики яких явищ використовують відносну величину порівняння?

7. Чому порівнюваність абсолютних показників є базою для обчислення відносних величин?

8. У яких випадках абсолютну величину потрібно визначати у двох одиницях? Наведіть приклади.

9. Чи може відносна величини структури бути більшою за одиницю чи 100%? Чому?

10. Класифікуйте наведені статистичні показники на первинні та похідні, інтервальні та моментні. Для відносних величин назвіть вид та форму вираження:

· Частка населення з річними доходами, нижчими за межу малозабезпеченості, %;

· Індекс реальної заробітної плати за рік, %;

· Імпорт товарів та послуг за рік, млн.. у.о.;

· Кількість народжених впродовж року в розрахунку на 1000 населення міста;

· Виробництво товарів тривалого споживання на душу населення в цілому по країні, грш. од. / на душу;

· Обсяг кредитів наданий банком “Аваль” впродовж року, млн. гр. од.

· Індекс інфляції у Ш кварталі, %;

· Обсяг виробництва електроенергії Хмельницькою АЕС у 2004 році, млрд.кВт-год;

· Кількість митниць та пропускних пунктів України у 2004 році, од.;

11. Планом передбачено проценту ставку за кредит підвищити на 3%. Фактично вона зросла на 5%. Обчислити рівень виконання плану. Навести формулу і техніку обчислення.

12. З початку року інфляція щомісяця зростала на 8%. Яким був рівень інфляції на 1 листопада?

13. У звітному періоді прибуток підприємства досяг 5 млн. гривен проти 4,5 млн. гривен у минулому році. Планом передбачалося у порівняні із минулим роком обсяг прибутку збільшити на 6,67%. Обчислити рівень виконання плану і навести формули та техніку розрахунку.

14. Торговельна фірма планувала у 2004 році порівняно з 2003 р. збільшити обіг на 14,5% Виконання встановленого плану склало 102,7%. Визначити відносний показник динаміки обороту.

15. За наведеними даними обчислити відносні величини інтенсивності та порівняння:

 

Країна Територія, тис.км2 Чисельність населення, тис. чол.. Валовий внутрішній продукт, млн..дол.
А
Б
В

 

Література[1-5; 56; ]

 

ТЕМА 6. Середні величини

Лекція 5. Середні величини

Середні величини, їх суть, значення та умови використання. Способи обчислення середніх величин. Середня арифметична, її властивості і методи обчислення. Середня гармонічна та умови її застосування. Структурні середні: мода і медіана та їх використання в економіці. Нормований середній бал.

Семінар 3. Середні величини (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Суть середньої величини.

2. Поняття степеневої середньої.

3. Середня арифметична величина.

4. Iншi види середніх величин.

5. Вибiр форми середньої.

6. Структурні середні - мода i медіана.

7. Середня величина як вияв закономірності.

8. Розв"язання практичних задач.

 

Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)

Контрольні запитання та завдання для обговорення:

 

1. Як виявляється закономірність розподілу?

2. За яких умов застосування середніх некоректно?

3. Що відноситься до структурних характеристик рядів розподілу?

4. У яких випадках застосовується середня гармонічна і як вона обчислюється?

5. Наведіть приклади практичного використання моди й медіани.

6. Які існують відмінності у розрахунку моди для інтервального та дискретного ряду ?

7. Про що свідчить наявність декількох мод у ряді розподілу?

8. Розподіл студентів заочного відділення факультету післядипломної освіти Інституту міжнародних відносин характеризується наступними даними:

Вік студентів (Х)
Кількість студентів (f)

Розрахуйте абсолютні й відносні показники варіації.

9. Розподіл студентів за оцінками, одержаними на екзамені зі статистики, характеризуються наступними даними:

Оцінка на екзамені, бал Кількість студентів у групі
1 група 2 група
Разом

Визначити середній бал оцінки на екзамені у І та П групі. Зробіть висновки.

10. У відділі замовлень торгової фірми зайнято троє робітників, які працюють 8 годин. Перший робітник витрачає на оформлення одного замовлення в середньому 14 хв., другий – 15 хв., третій –19 хв. Розрахуйте середні витрати часу на 1 замовлення в цілому по відділу.

11. Визначити середній бал та модальний і медіанний рівень успішності за наступними даними:

Оцінка Кількість оцінок, отриманих в період сесії, % до підсумку
Зимової Літньої
Разом 27,3 41,3 23,0 8,4 100,0 21,5 40,2 26,3 12,0 100,0

12. За перший квартал фірмою реалізовано продукції на 21,6 млн.гр.од. Залишки обігових коштів на початок місяця становили, тис.гр.од.: січень – 1400; лютий – 1550; березень – 1270; квітень – 1600.

Визначте середньомісячний залишок обігових коштів, кількість оборотів та тривалість одного обороту в днях.

Література[1; 3; 5; 37; 80; 83; ]

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти