ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА 7. Статистичне вивчення варіації

Лекція 6. Статистичне вивчення варіації

Поняття варіації, її основні показники та способи їх обчислення. Спрощені способи обчислення середнього квадрата відхилень (дисперсії).

Лекція 7. Статистичне вивчення варіації

Дисперсія альтернативної (якісної) ознаки. Види дисперсій та правило їх додавання. Форми рядів розподілу.

 

Семінар 4. Статистичне вивчення варіації (2 год.)

Питання для обговорення:

1.Поняття варіації та її значення.

2.Показники варіації та способи їх розрахунку.

3.Види дисперсій та правило їх додавання.

4.Ряди розподілу та моменти розподілу.

5.Тип, форма розподілу.

6. Розв’язання практичних задач.

 

 

Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.)

Контрольні запитання та завдання для обговорення:

1. Як виявляється закономірність розподілу?

2. Що розуміють під варіацією ознаки?

3..Чим обумовлена необхідність використання цілої системи показників для вимірювання варіації ознаки?

4. Поясніть сутність характеристик центра розподілу. Як вони співвідносяться?

5. Середня величини ознаки у двох сукупностях однакова. Чи може бути різною варіація цієї ознаки?

6.У чому полягає практичне значення коефіцієнта варіації? Як його визначають?

7. У чому полягає сутність правила додавання дисперсій?

8. Як порівняти варіацію різнмх ознак або однієї ознаки в різних сукупностях?

9.Які спрощені способи обчислення дисперсії?

10.У чому полягає сутність дисперсійного аналізу?

11.Що таке кореляційне відношення і яка сфера його застосування?

12.Як вимірюють варіацію альтернативної ознаки?

13.Прибутковість капіталу металургійних комбінатів на початок року становила в середньому 15% при дисперсії 36, на кінець року – 10% при дисперсії 25. Оцініть відносну варіацію прибутковості капіталу на початок і кінець року. Зробіть висновок про напрям зміни середньої та варіації.

Групи менеджерів Кількість менеджерів, чол. Середня місячна заробітна плата одного менеджера, грн.. Дисперсія заробітної плати
А
Менеджери, які працюють у компанії “Фокстрот” Менеджери, які працюють у компанії “ Бестлайн”              

14.Маємо дані про рівень заробітної плати та дисперсій менеджерів, що працюють у різних компаніях:

Визначити загальну середню заробітну плату й дисперсію заробітної плати для всієї сукупності за допомогою правила складання дисперсій.

15.Середня величина ознаки дорівнює 14, а дисперсія –60. Визначте середній квадрат відхилення варіантів ознаки від 19.

Література[1- 5; 62; 72; 82; 116; ]

ТЕМА 8. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД

Лекція 8. Вибiркове спостереження

 

Поняття, суть вибіркового методу, причини і умови його застосування. Види і способи вибіркового спостереження. Визначення середньої та граничної помилки вибірки. Визначення обсягу вибірки. Способи поширення вибіркових даних.

Семінар 5. Вибiркове спостереження (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Поняття про вибіркове спостереження, його значення, причини та умови його застосування.

2. Способи відбору одиниць у вибіркову сукупність.

3. Середня i гранична помилки вибірки.

4. Довірчі інтервали.

5. Визначення потрібної кількості вибірки.

6. Способи поширення даних вибіркового спостереження на всю сукупність.

7. Практика застосування вибіркового спостереження у вітчизняній статистиці.

8. Розв’язання практичних задач.

Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)

Контрольні запитання та завдання для обговорення:

1. У чому полягає сутність вибіркового спостереження, необхідність і доцільність його застосування?

2. Які наукові умови застосування вибіркового спостереження?

3. Яке число не повинна перевищувати чисельність одиниць вибіркового спостереження при малій вибірці?

4. Що є генеральною сукупністю?

5. Як розраховується необхідна чисельність вибірки? Від яких факторів залежить чисельність вибірки?

6. Охарактеризуйте граничну помилку вибірки, наведіть алгоритм її розрахунку.

7. Які є помилки вибірки?

8. У якому доборі елементи вибираються через рівні інтервали?

9. Як зміниться похибка вибірки, якщо обсяг вибіркової сукупності збільшиться в 2,25 рази?

10. Скільки потрібно опитати респондентів, оцінюючи якість надання рекламних послуг (задовольняє / не задовольняє), щоб гранична похибка вибірки часток з ймовірністю 0,954 не перевищила 10%?

11. За даними минулих обстежень відомо, що частка сімей, що не мають дітей, у місті Райдужний, складає 5%. Визначити обсяг вибірки, який би забезпечив відносну похибку не більше як 1% з ймовірністю 0,954.

 

Література[1- 5; 32; 36; 44; 61;113; 115; ]


ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1

1. Вказати, яке ствердження є правильним:

А) статистика – сума знань про державу;

Б) статистика – галузь знань або практичної діяльності, яка спрямована на збирання, групування та тлумачення даних;

В) статистика – наука, що дає можливість виявити закономірності, які проявляються в масі спостережень і характеризують розвиток (динаміку), структуру явища або розподіл одиниць сукупності;

Г) кожне з означень є правильним;

Д) кожне з означень не є правильним.

 

2. Вказати, яке ствердження є правильним:

А) відносний показник виконання плану – це відношення значень двох показників;

Б) відносний показник структури характеризує питому вагу частки в цілому;

В) відносний показник динаміки розраховують, зіставляючи значення певних показників за поточний і попередній період часу:

Г) відносний показник порівняння характеризує співвідношення абсолютних величин, що стосуються різних об’єктів:

Д) відносний показник інтенсивності характеризує динаміку явища, подій.

 

3. Якщо частоти всіх значень ознаки зменшити в 3 рази, а значення ознаки збільшити в 3 рази, то середня:

А) не зміниться;

Б) збільшиться в 3 рази;

В) зменшиться в 3 рази;

Г) передбачити не можна.

 

4. Якщо від кожної варіанти відняти середнє її значення і знайти зважену суму відхилень, то вона ( сума відхилень) буде:

А) менше нуля;

Б) рівна нулю;

В) більша нуля;

Г) передбачити зміну неможливо.

 

5. Середні значення ознаки в двох сукупностях різні. Чи може бути однаковою варіація ознаки в цих сукупностях?

А) так;

Б) ні.

 

6. За допомогою якого показника можна підтвердити типовість середньої величини? Наведіть формулу.________________________________

______________________________________________________________

 

7. Використовуючи наведені умови подайте в таблиці дані:

Очікувана тривалість життя при народженні характеризується такими даними за 2002 p.:

- В Україні очікувана тривалість життя становила для всього населення 68 років, у тому числі для чоловіків - 63 роки та жінок - 74 роки.

- В Росії очікувана тривалість життя становила для всього населення 69 років, у Франції - 77 років.

Очікувана тривалість життя для чоловіків становила в цих країнах 69,5 та 73,0, а жінок 74,3 і 81,0 років відповідно.

 

8. На обслуговування одного покупця один продавець
витрачає 3 хв., а другий — 4 хв. Визначте середні витрати часу
продавців на обслуговування одного покупця на протязі години
та обґрунтуйте вибір виду середньої.

 

9. При механічній вибірці встановлено, що в 50 партіях сиру середній вміст вологи склав 74%, при середньому квадратичному відхиленні 1,5%. Які показники потрібно обчислити, щоб встановити межі вмісту вологи у сиру в генеральній сукупності?_________________________

 

10. Задача.

За даними власне випадкової безповторної 5% вибірки побудовано такий ряд розподілу емітованих облігацій за терміном їх обертання:

 

Термін обертання облігацій, міс. Кількість емітованих облігацій, тис. шт.
До 2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12
Разом

Визначити :

1) середню тривалість обертання облігацій, їх моду, медіану та показники варіації. Поясніть зміст кожної із одержаних характеристик.

2) з імовірністю 0,683 визначити довірчий інтервал для середньої.

3) з імовірністю 0,954 визначте граничну похибку та довірчий інтервал для частки облігацій, термін обертання яких не перевищує 6 місяців.

Зробіть висновки.


 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1

 

1. Що таке статистика? Чому статистика належить до
суспільних наук?

2. Дайте визначення предмета статистики.

3. Чому статистика вивчає масові явища і процеси? Як Ви
розумієте принцип масовості?

4. Дайте визначення основних понять і категорій статистичної науки.

5.Як виявляється статистична закономірність? Наведіть приклади різних закономірностей, поясніть їх особливості.

6.Чим відрізняється статистична сукупність від будь-якої іншої? Наведіть приклади.

7.Які Ви знаєте шкали вимірювання ознак? Наведіть при­клади.

8. Чому статистика вивчає явища і процеси суспільного життя в конкретних умовах простору і часу?

9. Які етапи виділяють при статистичному дослідженні, що їх об'єднує?

10. Які завдання вирішує статистика?

11. У чому суть і особливості статистичного спостереження?

12. Назвіть організаційні форми статистичного спостере­ження і поясніть їх суть та особливості.

13. Укажіть види та способи статистичного спостереження, дайте їх визначення. Наведіть приклади кожного виду та спо­собу статистичного спостереження.

14. Поясніть суть таких понять, як об'єкт і одиниця спостереження.

15. Поясніть суть таких понять, як місце, час і терміни про­ведення статистичного спостереження.

16. Чим відрізняється критичний момент часу від періоду спостереження?

17. У чому зміст статистичного зведення? Назвіть його скла­дові частини.

19. Укажіть види статистичного зведення і поясніть їх особ­ливості.

18. Що таке статистичне групування і яке значення воно має для соціально-економічних досліджень?

19. Назвіть види статистичних групувань і наведіть їх приклади у вигляді макетів відповідних таблиць.

20. Поясніть основні принципи і правила побудови статис­тичних групувань.

21. Укажіть види інтервалів групування та умови їх застосу­вання.

22. Напишіть формули визначення величини рівних інтервалів та їх кількості.

23. Що таке ряд розподілу і які його основні характеристики?

24. Назвіть види рядів розподілу і наведіть їх приклади.

25. Що таке статистична таблиця і з яких елементів вона складається?

26. Які види статистичних таблиць розрізняють за підметом? Наведіть їх приклади.

27. Сформулюйте основні правила та вимоги, які пред'явля­ються до побудови та оформлення статистичних таблиць.

28. Визначте суть та види статистичних показників.

29. Дайте визначення абсолютних статистичних величин. Охарактеризуйте одиниці їх вимірювання.

30. Наведіть приклади натуральних, умовно-натуральних, комбінованих і вартісних одиниць вимірювання.

31. Назвіть відносні величини та вкажіть форми їх вираження.

32. У чому полягає різниця між відносним показником ди­наміки та відносним показником структури?

33. Покажіть взаємозв'язок між відносними величинами планового завдання, виконання плану та динаміки.

34. Які існують форми вираження відносних величин? На­ведіть приклади відносних величин, що мають ту чи іншу форму вираження.

35. Дайте визначення середньої величини.

36. Назвіть умови правильного застосування середніх величин.

37. Які є види і форми середніх величин?

38. З чого починається обчислення середньої величини?

39. У яких випадках використовується та чи інша форма се­редньої величини?

40. Назвіть умови правильного вибору виду середньої вели­чини.

41. В яких випадках використовується середня гармонійна?

42. Дайте визначення поняття варіації.

43. Назвіть показник (показники) варіації, які характери­зують абсолютний розмір коливання ознаки навколо середньої величини.

44. Дайте визначення поняття медіани в статистиці.

45. Що показує в статистиці мода?

46. Наведіть формули розрахунку середнього лінійного
відхилення (просту і зважену) і поясніть його зміст.

47. Наведіть формули розрахунку дисперсії (просту і зва­жену) і поясніть, коли кожна з них використовується.

48. Що таке квартилі й децилі?

49. Чим відрізняється частота від частки?

50. Які ряди розподілу будуються за кількісною ознакою?

51. Назвіть елементи варіаційного ряду розподілу та оха­рактеризуйте кожний з них.

52. У чому суть вибіркового спостереження? Які його пере­ваги перед іншими видами спостереження?

53. Що означає репрезентативність вибірки? За яких умов вибірка буде репрезентативною?

54. Чому принцип випадковості добору є визначальним при формуванні вибіркової сукупності? Які способи добору забез­печують дотримання цього принципу?

55. Чим відрізняється випадкова похибка репрезентативності від систематичної? Чи можна її уникнути?

56. Як визначити розмір похибки вибірки? Чим відрізняється гранична похибка вибірки від стандартної (серед­ньої)?

57. Як визначити мінімально необхідний обсяг вибірки?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти