ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Семінар 8. Ряди динаміки (2 год.)

Питання для обговорення:

1.Необхідність статистичного вивчення розвитку суспільних явищ в часі.

2.Поняття про ряди динаміки. Види рядів динаміки.

3.Правила побудови динамічних рядів.

4.Обчислення середнього рівня ряду динаміки.

5.Аналітичні показники ряду динаміки.

6.Обчислення середніх темпів динаміки.

7.Коефiцiєнти випередження.

8.Визначення в рядах динаміки загальної тенденції розвитку.

9.Вимiрювання сезонних коливань.

10. Розв’язання практичних задач.

Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.)

Контрольні запитання та завдання для обговорення:

1.Наведіть приклад динамічного ряду, назвіть його елементи та особливості.

2.З якою метою обчислюється коефіцієнт випередження?

3.Що означає термін “згладжування “ динамічного ряду? Як його здійснити?

4.Скільки п’ятирічних плинних середніх можна визначити в ряду із 25 рівнів?

5.Як визначають середній рівень інтервального ряду?

6.Як визначають середній рівень моментного ряду?

7.Поясніть взаємо зв’язок абсолютного приросту і темпу приросту.

8.Як виміряти інтенсивність динаміки? Чим різняться базисні та ланцюгові характеристики динаміки?

9.Чим відрізняється моментний ряд від інтервального? Наведіть приклади.

10.Що таке зведення рядів динаміки до однієї основи?

11.Що показує середній темп зростання і якими методами його визначають?

12.Які способи обробки та аналізу рядів динаміки Ви знаєте?

13.За даними вибіркових обстежень ціни на меблі зросли на 13%, приріст обсягу продажу становив, %: кухні –7,5; м’які меблі – 3,9; корпусні меблі –9,1; гарнітури - %. Для кожного виду товару визначіть коефіцієнти цінової еластичності продажу та поясніть їх зміст.

14.Спискова чисельність працівників фірми складала у 2004 році: на 1 січня –530 чол.. на 1 березня –570 чол., на 1 червня –520 чол., на 1 вересня –510 чол., а на 1 січня 2005 року –550 чол. Яка середня чисельність працівників фірми за рік?

 

15.Виробництво кондитерських виробів фірмою Світоч” характеризується даними , тис. грн.: січень - 11,9; лютий - 8,5; березень – 10,3; квітень – 10,1; травень 11.%; червень –13,7; липень – 13,9; серпень –12,5; вересень – 11,3; жовтень – 12,6; листопад 9,9; грудень – 9,1.

Визначіть індекси сезонності та амплітуду сезонних коливань виробництва кондитерських виробів. Опишіть сезонну хвилю графічно.

Література[1; 3; 18; 25; 46: 50; 53; 57;58; 110; 116; ]

 

ТЕМА 11. Iндекси

Лекція 15. Індекси

Суть і функції індексів, їх види та роль у економіко-статистичному аналізі. Методологічні основи побудови індивідуальних і загальних індексів: Побудова індивідуальних індексів; Зведений індекс, як узагальнююча характеристика соціально-економічних процесів.

 

Лекція 16. Індекси

Агрегатна форма індексів. Середньозважені індекси.

Лекція 17. Індекси

Індекси середніх величин і їх застосування в аналізі динаміки середнього рівня.

Семінар 8. Індекси (2 год.)

Питання для обговорення:

1. Поняття i значення індексів.

2. Види індексів.

3. Агрегатний індекс - основна форма загального індексу.

4. Середнiй арифметичний i середній гармонічний індекси.

5. Базисні i ланцюгові індекси. Iндекси з постійними i змінними вагами.

6. Iндекси середніх величин, їх застосування в аналізі динаміки середнього рівня.

7. Взаємозв'язок індексів. Використання індексного методу в аналізі факторів.

8. Розв’язання практичних задач.

Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.)

Контрольні запитання та завдання для обговорення:

1. Що називається у статистиці індексом?

2. Які ознаки покладено в основу класифікації індексів? Назвіть види індексів.

3. В яких випадках використовують індексний метод?

4. Поясніть сутність індексних систем Ласпейреса та Пааше?

5. Поясніть аналітичну функцію систем спряжених індексів. У чому відмінність між індексними системами з постійною і змінною вагами?

6. У якому випадку ланцюгові індекси можна перевести у базисні?

7. За яких умов застосовуються середньозважені індекси? Наведіть приклади.

8. Як визначають за допомогою індексів відносні й абсолютні показники зміни досліджуваних явищ?

9. Що характеризує зведений індекс фізичного обсягу, який дорівнює 0,93?

10. На що вказує зведений індекс цін на продукти харчування, який дорівнює 1,23?

11. Як змінилася продуктивність праці, якщо трудомісткість знизилася на 7,5%?

12. Відомо, що ціни на продовольчі товари зросли на 17%, а на непродовольчі товари – на 9%. Товарна структура роздрібного товарообігу у першому кварталі складала: на продовольчі товари – 46%, на непродовольчі товари – 54%. Розрахуйте індекс роздрібних цін за перший квартал поточного року.

13. Як змінився фізичний обсяг товарообігу, якщо ціни зросли на 7,9%, а товарообіг у фактичних цінах зменшився на 2,5%?

14. Як змінився товарообіг у фактичних цінах, якщо ціни зросли на 5,5%, а фізичний обсяг товарообігу збільшився на 1,5%?

15. Як змінилися витрати на виробництво продукції при зростанні фізичного обсягу на 5,7% і збільшенні собівартості одиниці продукції на 9%?

Література[1; 3; 15; 16; 19; 21; 31; 33; 48; 52; 54; 55; 59; 67; 68; ]

 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2

 

 

Задача 1. В результаті обстеження населення району одержані дані:

Сімейний стан Кількість осіб, які мають заощадження Кількість осіб, які не мають заощадження Разом
Одинокі
Сімейні
Разом

Дослідити щільність зв’язку між сімейним станом і наявністю заощаджень.

 

Задача 2. Темп приросту (зниження) промислового виробництва галузі (в порівняльних цінах) характеризується показниками,%:

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

+7 +5 -8 -15 -29 -37 -41

 

Знайти: 1) ланцюгові темпи зростання та приросту;

2) середньорічні темпи зростання та приросту з 1997 до 2003 р.

Зробіть висновки.

 

Задача 3.Маємо дані:

 

Підприємства Базовий період Звітний період
Вироблено, тис.шт. Собівартість одиниці продукції, грн. Вироблено, тис.шт. Собівартість одиниці продукції, грн.
№ 1 22,0 22,2
№ 2 18,5 18,1

 

Визначити:

1) індивідуальні індекси собівартості продукції на кожному підприємстві;

2) індекси собівартості продукції за двома підприємствами разом: а) постійного складу; б) структурних зрушень; в)змінного складу. Зробити перевірку та визначити абсолютні зміни. Зробіть висновки.

 

Задача 4.За два роки фондоозброєність праці в галузі зросла на 7,5%, а продуктивність праці – на 3%. Визначте коефіцієнт еластичності продуктивності праці від фондоозброєності.

Задача 5.Маємо дані про виручку від реалізації продукції та зміну фізичного обсягу реалізації:

 

Продукція Продано на суму, грн.. Темпи приросту обсягу проданої продукції,%
ІІ квартал ІІІ квартал
Молоко +10
М’ясо і м’ясопродукти -7
Овочі +45

 

Визначте:

1) загальні індекси товарообороту у фактичних і порівнянних цінах та кількості проданої продукції; 2) розмір збільшення (зменшення) грошової виручки за рахунок зміни кількості проданої продукції та цін. Зробіть висновки та перевірку.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2

1. Що спільного та в чому різниця між стохастичним та кореляційним зв'язком?

3. Що називають лінією регресії і як вона представлена в двох моделях: регресійній та в моделі аналітичного групу­вання?

4. У чому суть оцінки щільності зв'язку?

5. Яку аналітичну роль виконує рівняння регресії?

6. З якою метою розраховується коефіцієнт еластичності?

7. Чи потрібно перевіряти істотність зв'язку за наявності
щільного зв'язку між ознаками?

8. У чому полягає сутність правила складання дисперсій?

9. Наведіть приклад динамічного ряду, зазначте його елементи.

10. Як виміряти інтенсивність динаміки? Чим різняться базисні та ланцюгові характеристики динаміки?

11. Як визначають середній рівень інтервального ряду?

12. Як визначають середній рівень моментного ряду?

13. Поясність взаємозв'язок абсолютного приросту і темпу приросту.

14. Що характеризують параметри лінійного рівняння?

15. Що означає термін «згладжування» динамічного ряду?

16. Як ви розумієте сезонні коливання? Як розрахувати індекс сезонності?

17. У чому полягає суть індексу?

18. Назвіть критерії, за якими класифікуються індекси.

19. Чим відрізняється зведений індекс від індивідуального?

 

20. Поясніть суть індексних систем Ласпереса та Пааше.

21. Які з показників, як правило, відіграють роль сумірників?

22. Поясніть аналітичну функцію систем спряжених індексів.

23. Як визначити абсолютний приріст результативного по­казника за рахунок окремих факторів-співмножників?

24. За яких умов застосовуються середньозважені індекси?

25. Чи зустрічається функціональний зв'язок в еко­номічній сфері?

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ

1. Предмет статистики. Становлення статистики як науки. Завдання статистики

2. Основні категорії статистики

3. Організація статистики в Україні

4. Сутність статистичного спостереження та його організаційні форми

5. Види статистичного спостереження

6. Способи статистичного спостереження

7. План і програма статистичного спостереження

8. Помилки статистичного спостереження та засоби запобігання їм

9. Організація статистичної звітності в Україні

10. Зміст і завдання статистичного зведення

11. Суть і значення групування в статистиці

12. Завдання групування та їх види

13. Прості та комбіновані групування

14. Вибір групувальної ознаки — основи групування

15. Правила створення груп та інтервалів групування

16. Вторинне групування

17. Ряди розподілу

18. Статистичні таблиці

19. Графічні способи зображення статистичної інформації

20. Абсолютні статистичні величини та їх види

21. Відносні статистичні величини та їх значення

22. Види відносних величин і способи їх обчислення

23. Суть і призначення середніх величин

24. Види середніх величин і способи їх обчислення

25. Середня арифметична

26. Спрощені способи обчислення середньої арифметичної

27. Середня гармонічна

28. Середня квадратична

29. Середня геометрична

30. Середня хронологічна

31. Мода та медіана в статистиці

32. Варіація ознак і система показників для її характеристики

33. Спрощені способи обчислення середнього квадратичного відхилення

34. Правило складання дисперсій

35. Поняття про ряди динаміки та їх види

36. Показники для характеристики ряду динаміки, техніка їх обчислення й економічний зміст

37. Основні способи перетворення рядів динаміки

38. Загальне поняття про індекси

39. Індивідуальні індекси.

40. Базисні та ланцюгові індекси

41. Загальні індекси. Агрегатні індекси

42. Взаємозв'язок індексів

43. Середні індекси

44. Індекси фіксованого та змінного складу.

45. Індекси структурних зрушень

46. Територіальні індекси

47. Поняття про вибіркове спостереження.

48. Генеральна та вибіркова сукупність

49. Середня помилка вибірки

50. Гранична помилка вибірки.

51. Визначення потрібної чисельності вибірки

52. Основні види вибірки та їх застосування в статистиці

53. Взаємозв'язок показників

54. Непараметричні методи зв'язку показників економічної діяльності

55. Поняття про кореляційний зв'язок

 

 


 

Рекомендована література:

Основні джерела:

1. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум.-К.: Товариство "Знання", КОО, 2004. - 325 с.

2. Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна А.М. Статистика: Підручник.-К.:КНЕУ, 2000- 460 с.

3. Мазуренко В.П. Статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.:Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006.-315 с.

4. Мазуренко В.П. Теорія статистики. Навчальний посібник.- К.:Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006.-232 с.

5. Мармоза А.Т. Теорія статистики. Навчальний посібник. – Київ.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.- 392 с.

 

Додаткові джерела:

 

6. Про державну статистику : Закон України // Голос України. - 1992.-21 жовтня 1992.

7. Закон України “ Про внесення змін до Закону України “Про державну статистику” від 13 липня 2000 р. № 1922-Ш / Статистика України, № 4.- 2000.-С. 99-108.

8. Закон України “Про інформацію” із змінами і доповненнями внесеними Законами України від 18 листопада 2003 року N 1268-IV/ Інформаційний бюлетень Держкомстату України, 2003.- №11.

9. Програма реформування державної статистики на період до 2002 року. / Інформаційний бюлетень Держкомстату України, № 5-6.- 1998.

10. Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики: Указ Президента України та Постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993. - № 326.

11. Указ Президента України “Про створення Державного комітету статистики України” від 29.07.97 р. № 734/97 / Інформаційний бюлетень Держкомстату України, 1997.-№11-12.

12. Положення про Державний комітет статистики України. / Інформаційний бюлетень Держкомстату України, 1997.- №11-12.-С.4-7.

13. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку державної статистики” від 22.11.97 р. № 1299/97. / Інформаційний бюлетень Держкомстату України, 1997.- №11-12.

14. Постанова Кабінету Міністрів України “Стратегія розвитку державної статистики на період до 2008 року” від 13 липня 2004 року N 910 // Урядовий кур”єр. – 2004.- 19 серпня, № 156.

15. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ: методология и проблемы. -М.: Статистика, 1979.

16. Аллен Р. Экономичские индексы: пер. с англ.- М: Статистика, 1980

17. Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. -М.: Финансы и статистика, 1991.

18. Андерсен Т. Статистический анализ временных рядов. -М.: Мир, 1978.

19. Андриенко В.Е. Статистические индексы в экономических исследованиях. -К.: Наукова думка, 1983.

20. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. -М.: Финансы и статистика, 1985.

21. Бакланов Г.И.Некоторые вопросы индексного метода. -М.: Статистика, 1972.

22. Бланко Б.Г. Группировка и система статистических показателей. -М.: 1994.

23. Бек В.Л., Коваленко Г.В. Практикум з теорії статистики.-Львів: "Новий світ-2000", 2006.- 288 с.

24. Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ. 2003.- 288 с.

25. Вайну Я.Я. Корреляция рядов динамики. -М: Статистика, 1977.

26. Вибіркове спостереження. термінологічний словник/ О.О.Васечко, О.І.Черняк, Є.М.Жуйкова та ін.- К.: ІОЦ ДКС України, 2004.- 140 с.

27. Володарский Л.М. Статистика рассказывает. -М.: Молодая гвардия, 1982.

28. Герчук Я.П. Графики в математико-статистическом анализе. -М.: Статистика, 1972.

29 Герчук Я.П. Графические методы в статистике. -М.: Статистика, 1968.

30. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ. Учеб. пособие.- М.: ИИД “Филинь” 1998 - 264 с.

31. Головач А.В., Ерина А.М., Сидоренко Ю.Т. Индексный метод в изучении динамики социально-экономических явлений. -К.: КИНХ, 1978.

32. Головач А.В., Ерина А.М., Трофимов В.П. Критерии математической статистики в экономических исследованиях. -М.: Статистика, 1973.

33. Горвей Р. Индексы потребительских цен. Методологическое руководство. -М.: Финансы и статистика, 1993.

34. Громыко Г.Л. Статистика.-М.: Издательство МГУ, 2005.

35. Деев Г., Круглова Т. Метод основного массива в статистических наблюдениях. // Вестник статистики. -1992. -№5, с. 39-43.

36. Джессен Р. Методы статистических обследований. -М.: Финансы и статистика, 1985.

37. Джини К. Средние величины. -М.: Статистика, 1970.

38. Дрейнер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В2кн.пер. с англ.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Фист., 1987 – 366 с.

39. Иберла К. Факторный анализ. -М.: Статистика, 1980.

40. Елисеева И.И., Плошко В.Г. История ститистики. М.: Фин. и стат. – 1990

41. Елисеева И.И. Моя профессия-статистик. -М.:Финансы и статистика,1992.

42. Елисеева И.И., Рукавишников В.О. Группировка, корреляция, распознавание образов. -М.: Статистика, 1977.

43. Елисеева И.И. Статистические методы измерения связей. -Л.: Издательство Ленинградского университета, 1982.

44. Елисеева И.И., Соколов Я. Выборочный метод в аудите.// Вестник статистики. -1993, №9. - с. 52-58.

45. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб.- К.: КНЕУ, 2001

46. Закс Л. Статистическое оценивание. -М.: Статистика, 1976.

47. Захожай В.Б. Статистика: Підручник для студ. вищ. навч. закл./ В.Б.Захожай, І.І.Попов.- К.: МАУП, 2006.- 536 с.

48. Иберла К. Факторный анализ.-М.: Статистика, 1980

49. Иванов О.В. Теория статистической группировки. -М.: 1992.

50. Иващенко Г.А., Кильдышев Г.С., Шмойлова Р.А. Статистическое изучение основной тенденции и взаимосвязи в рядах динамики. -Томск: Изд-во 5. Томского университета, 1985.

51. Ионин В.Г. Методы общей теории статистики в экономическом анализе: Уч. Пособие.-Новосибирск:Из-во Новосибирск.гос. ун-та, 1992

52. Казинец Л.С. Темпы роста и абсолютные приросты. -М.: Статистика, 1975.

53. Казинец Л.С. Теория индексов. -М.: Госкомиздат, 1963.

54. Кевин П. Теория индексов и практика экономического анализа. -М.: Финансы и статистика, 1990.

55. Кизуб Н.Л. Использование индексного метода в экономическом анализе. -Донецк: Издательство ДГУ, 1972.

56. Кимбл Г. Как пользоваться статистикой. -М.: Финансы и статистика, 1982.

57. Кильдышев Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. -М.: Статистика, 1973.

58. Ковалева Л.Н. Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики. -М.: Статистика, 1980.

59. Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. -М.: Финансы и статистика, 1989.

60. Королев Ю.Г. Метод наименьших квадратов в социально-экономических исследованиях. -М.: Статистика, 1980.

61. Кокрен У. Методы выборочного исследования. /Перевод с англ. Под редакцией А.Г.Волкова. -М.: Госстатиздат, 1958.

62. Кривенкова Л.Н., Юзбашев М.М. Область существования показателей вариации и ее применение. //Вестник статистики. -1991. -№6. -С. 66-70.

63. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних. процесів. – Львів: Світ, 1995.-328с.

64. Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика національної економіки та світового господарства: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-502 с.

65. Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика.: Підручник.- К.: ЦНЛ.2005.- 580 с.

66. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей /Пер. с англ. предисл. Е.З.Демиденко.-М.: Фин. и стат., 1986.

67. Мазуренко В.П. Методичні Методичні передумови побудови індексних рядів і їх аналізу. (Індесний моніторінг)//Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. Вип 8.-К, 1998-С.60-67

68. Мазуренко В.П Індексний аналіз темпів та пропорцій економічного розвитку.// Вісник Київського університету, Серія Міжнародні економічні відносини, вип. 4, 1996

69. Мармоза А.Т. Практикум з теорія статистики. Київ.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.- 344 с.

70. Мішко П.О. Українська статистика: історія і сучасність. – Львів, 2003

71. Миляс Ф. Статистические методы /Пер. с англ..-М Госстатиздат, 1958

72. Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Дисперсный анализ. -М.: МЭСИ, 1990.

73. Нариси з історії статистики України. / За ред. Осауленка О.Г. Київ, 2000

74. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А. Основы статистики с элементами теории вероятностей для экономистов: Руководство для решения задач.-Ростов н/д: Феникс, 1999- 320с.

75. Национальное счетоводство: Учебник /Под ред. Г.Д.Кулагиной.М.: Финансы и статистика, 1997-448 с.

76. Общая теория статистики: Учебник./Под ред. А.А.Спирина, О.Э.Башиной.-5-е изд., доп. перераб. - М: Финансы и статистика, 1999

77. Общая теория статистики: Учебник / Под редакцией М.Р. Ефимовой. – М.: ИНФРА-М, 1996.-416 с.

78. Общая теория статистики : Учебник / Под редакцией чл.корр. РАИ И.И. Елисеевой.-М.:Финансы и статистика, 1995.-368 с.

79. Овсиенко В.В. Статистические наблюдения. -М.: 1961.

80. Овсиенко В.Е. Выбор формы средней и о некоторых ошибках, допускаемых в этом вопросе. / /Вестник статистики.-1989.-№2.-с.16-24.

81. Парфенцева Н. Міжнароджні статистичні класифікації в Україні. Впровадження і використання. –К.: Основи, 2000 –351 с.

82. Пасхавер И.С., Яблочник А.Я., Общая теория статистики.-М.: Финансы и статистика, 1983.

83. Пасхавер И.С. Средние величины в статистике. -М.: Статистика, 1979.

84. Планко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики. -М.: Финансы и статистика, 1990.

85. Практикум по теории статистики.: Учебное пособие / Под редакцией проф. Р.А. Шмойловой, -М.: Финансы и статистика, 1998.-416 с.

86. Практикум по общей теории статистики./Под редакцией М.М.Ряузова. -М.: Финансы и статистика, 1981.-с. 65-91.

87. Показники соціально-економічного розвитку України. Держ. Комітет статистики України. – К., 2003

88. Романюк О.П. Методи економіко-статистичного аналізу: Навч. посібник.- К: Вид-во УАДУ, 1997.-144 с.

89. Рябушкин Б.Т., Хоменко Т.А. Система национальных счетов. -М.: Финансы и статистика, 1993.

90. Сборник задач по общей теории статистики. /Под редакцией В.Е.Овсиенко, -М.: 1986.

91. Статистика. Програма нормативної дисципліни для студентів напрямку підготовки 0502 “Менеджмент”. Частина 1.- К.: КНТЕУ, 2002

92. Статистика. Збірник задач. Навчальний посібник. /За редакцією А.В. Головача.-К.: Вища школа, 1994.-447 с.

93. Статистика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. /Єріна А.М., Моторин Р.М., Головач А.В. та інш.; За заг. ред. А.М.Єріної та Р.М. Моторіна.- К.: КНЕУ, 2001.-448 с.

94. Статистика. Курс лекций./Под редакцией В.Г. Ионина.-Новосибирск: Издательство НГАЭ и У, 1996.-310 с.

95. Статистика: учебно-практическое пособие/ М.Г.Назаров. В.С.Варагин, Т.Б.Великанова [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф., акад. Межд. акад. информ. и РАЕН М.Г.Назарова.-М.:КНОРУС.2006.-480 с.

96. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник/ И.К.Белявский, Г.Я. Кулагина, А.В. Коротков и др..; Под ред. И.К.Беляевского.- М: Финансы и статистика, 1997-432 с.

97. Статистический анализ в экономике / Под ред. Г.Л.Громыко.-М.:Изд-во МГУ, 1992

98. Статистический словарь. /Под ред. М.А. Королева. 2-е пер. –М.: Финансы и статистика, 1989.-623 с.

99. Статистическое моделирование и прогнозирование /Учеб. пособие/ Под ред. А.Г. Гранберга.-М: Финансы и статистика,1990.

100. Тарасенко І.О. Статистика: Навчальний посібник.- К.:Цент навчальної літератури, 2006.- 344 с.

101. Теорія статистики: Індивідуальні завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів.-К.: КНЕУ, 2003

102. Теорія статистики: Навч. посіб./ П.Г. Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І. Ткач.- К.: Либідь, 2001

103. Типова програма дисципліни “Статистика” / Уклад.: А.М.Єріна, Н.М.Атаманчук, Л.Г.Рождєственська. – К., 2002.

104. Толбатов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами Excel: Посібник.-К.: Четверта хвиля, 1999

105. Торвей Р. Индексы потребительских цен. Методологическое руководство /Международ.организ. труда. Пер. с англ.- М: Финансы и статистика, 1993

106. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика. Навч. Посіб.- К.: Вікар,2003.-623 с.- (Вища освіта ХХІ століття).

107. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика: Теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. Львів: “Інтелект – Захід”, 2003.-576 с.

108. Фёстер Э., Ренц Б. Методы корреляционного и регрессивного анализа. -М.: Финансы и статистика, 1983.

109. Френкель А.А., Адамова Е.В. Корреляционный и регрессивный анализ в экономических приложениях. Учебное пособие. -М.: МЭСИ, 1989.

110. Четыркин Е.И., Колихман И.Л. Вероятность и статистика. М, 1982

111. Четыркин Е.М.Статистические методы прогнозирования.-М.:Статистика,1975.

112. Чекотовський Е.В. Графічний метод у статистиці на основі програми EXCEL. – Київ: “Знання”, 2000.

113. Шварц Г. Выборочный метод /Под редакцией И.Г.Венецкого и В.И.Ивановой; перевод с нем. Я.Ш.Паппэ -М.: Статистика, 1978.

114. Шустіков А.А. Фінансова статистика: Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 2002.

115. Эренберг А. Анализ и интерпретация статистических данных./Под редакцией А.А.Рывкина; перевод с англ. Б.И.Клименко.-М.: Финансы и статистика,1981.

116. Юзбашев М.М., Манелля А.И. Статистический анализ тенденций и колеблемости. –М.: Финансы и статистика, 1983.

 

Джерела Інтернет

117. Верховна Рада України –http://www.rada.kiev.ua

118. Державний комітет статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua

119. Торгово-промислова Палата України – http://www.ucci.org.ua

120. Світовий банк (WB) - http://www.worldbank.org

121. Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Розумкова - http://www.uceps.com.ua

122. Світова організація торгівлі (WTO) - http://www.wto.org

123. Організація з міжнародного співробітництва і розвитку - http://www.oecd.org/statistics

124. European Central Bank - http://www.ecb.int/

125. Міжнародний центр перспективних досліджень - http://www.icps.kiev.ua

126. Статистический комитет СНГ - - http://www.cisstat.com/

127. Коммерсант - www.kommersant.ru

128. Cтатистический сайт ООН - - http://unstats. un.org./unsd/

129. Eurostat Statistical Office Of EU - http://europa.eu.int/comm/eurostat/

130. European and US comparisons - http://www.bus.indiana.edu/~ipweb/

131. Health Statistics in USA - http://www.cdc.gov/nchs/

132. Department of Trade & Industry DTI - http://www.dti.gov.uk/

133. European statistics - http://www.europages.com/

134. World Wide Sites - http://www.ilru.org/ideas/

135. Argentina statistics - http://www.indec.mecon.ar/default/

136. Japan - http://www.miti.go.jp/index-e/

137. Link to world stats - http://www.singstat.gov.sg/

138. Malaysia - http://www.statistics.gov.my/English/

139. Office for National Statistics - http://www.statistics.gov.uk/

140. Links to world statistics - http://www.trade-trade.com/stats

141. United Nations Stats & Publications - http://www.unido.org/

142. Standard Industrial Classifications SIC - http://www.wave.net/upg/immigration/

143. Global statistics - http://www.xist.org/

144. German statistics - www.statistik-bund.de

145. The dismal scientist - http://www.dismal.com/

146. Canadian Statistics - http://www.statcan.ca/english/Pgdb/

147. Government Statistics USA - http://www.stat-usa.gov/

148. Global Business Directory - http://www.globalbizdirectory.com/

149. Economist Intelligence Unit - http://www.eiu.com/

150. Конвертор валют (Currency converter, language translator) - http://www.oanda.com/convert/classic

151. Електронна комерція (Encyclopedia of e-commerce terms) - http://www.whatis.com

152. Economist Technology Quarterly - www.economist.co.uk

153. Federal Trade Commission, Федеральная торговая комиссия США - www.ftc.gov

154. Financial reports from Market Guide - http://biz.yahoo.com/i/

155. Company Annual Reports On Line - http://www.carol.co.uk/

156. Corporate Information by country – http://www.corporateinformation.com/

157. Investor Access - http://www.investoraccess.com/

158. "День" - http://www.day.kiev.ua

159. “Бізнес” - - http://www.business.kiev.ua

160. “Галицькі контракти” - http://www.kontrakty.com.ua

161. “Инвестиционная газета” - http://www.investgazeta.net

162. ”ПиК” - - http://www.pic.com.ua

163. "Комп&ньон" - http://www.companion.com.ua

164. "Корреспондент" - http://www.korrespondent.net

165. "Сегодня" - http://www.today.viaduk.net

166. Азіатська дослідницька компанія (The Europe Japan Centre) - http://www.ejc.co.uk

167. Український медіа-сервір - http://www.vlada.kiev.ua

168. Український фінансовий сервер - http://www.ufs.kiev.ua

169. Украинский финансовый сервер – www.comersant.ua

170. The Economist - http://www.economist.com/

171. European Parliament - http://www.europarl.eu.int/

172.Financial Times - http://www.ft.com/

173.Hoovers Online (UK) http://www.hoovers.co.uk/

174. Business Links - http://www.hwlc.ac.uk/

175. Individual News - http://www.individual.com

176. KM World News Agency - http://www.kmonline.com/

177. European news and newspapers - http://www.lib.virginia.edu/wess/

178. US Department Of Commerce - http://www.mac.doc.gov/

179. Mckinsey - http://www.mckinseyquarterly.com/

180. International Knowledge Management Newsletter - http://www.mjm.co.uk/knowledge/

181. News Edge - http://www.newspage.com/

182. Newspapers and magazines of the world - http://www.newsrack.com/

183. News Review - http://www.news-review.co.uk/

184. Centrial Intelligence Agency - http://www.odci.gov/

185. Washington Center - http://www.oecdwash.org/

186. Government Search Facility - http://www.open.gov.uk/

187. United Nations - http://www.un.org/

188. Internet Statistics - http://cyberatlas.internet.com/big_picture/stats_toolbox/;

189. Електронна комерція (Encyclopedia of e-commerce terms) - http://www.whatis.com

190. Economist Technology Quarterly - www.economist.co.uk

191. Federal Trade Commission, Федеральная торговая комиссия США - www.ftc.gov

 

 

 

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти