ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2. Бухгалтерський баланс. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис

Законодавчо-нормативна база: Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. №996 – XIV (зі змінами і доповненнями), П(С)БО 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.99р. №291 (зі змінами і доповненнями), Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99р. №291 (зі змінами і доповненнями).

 

Методичні рекомендації

 

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал.

У загальному вигляді принцип побудови балансу підприємства відображається наступним рівнянням:

АКТИВ = ПАСИВ (2.1)

або

АКТИВ = ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ + ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (2.2)

Типи змін у бухгалтерському балансі, зумовлені господарськими операціями:

I. А(+) П(+) – валюта балансу збільшується;

II. А(-) П(-) – валюта балансу зменшується;

III. А(+) А(-) – валюта балансу залишається без змін;

IV. П(+) П(-) – валюта балансу залишається без змін.

Бухгалтерський рахунок- це обліковий символ, який використовується для економічного групування, поточного відображення та оперативного контролю доходів, витрат, активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства.

 

Схема активного рахунку Схема пасивного рахунку

Дебет Назва рахунку Кредит   Дебет Назва рахунку Кредит
Сальдо початкове       Сальдо початкове
         
Збільшення господарських активів Зменшення господарських активів   Зменшення джерел утворення господарських активів Збільшення джерел утворення господарських активів
 
 
 
Оборот Дт Оборот Кт   Оборот Дт Оборот Кт
Сальдо кінцеве       Сальдо кінцеве
                 

 

Формули визначення кінцевого сальдо:

Активний рахунок: Сальдо кін. = Сальдо поч. + Оборот Дт – Оборот Кт

Пасивний рахунок: Сальдо кін. = Сальдо поч. + Оборот Кт – Оборот Дт

 

Таблиця 2.1

Узгодженість Плану рахунків зі структурою фінансових звітів

План рахунків Фінансовий звіт
Клас Найменування класу
Необоротні активи Б А Л А Н С Розділ 1 активу
Запаси Розділ 2 активу
Кошти, розрахунки та інші активи Розділи 2 і 3 активу
Власний капітал та забезпечення зобов’язань Розділи 1 і 2 пасиву
Довгострокові зобов’язання Розділ 3 пасиву
Поточні зобов’язання Розділи 4 і 5 пасиву
Доходи і результати діяльності Звіт про фінансові результати
Витрати за елементами
Витрати діяльності
Позабалансові рахунки Примітки до фінансових звітів

Завдання 1

На підставі наведених нижче умовних даних про наявність господарських активів (засобів) та джерел їх утворення в ТОВ “Прометей” станом на 30.09.20___р. (табл.2.2) складіть баланс підприємства.

 

Таблиця 2.2

Наявність господарських активів (засобів) та джерел їх утворення в ТОВ “Прометей” станом на 30.09.20___р.

 

№ з/п Перелік господарських активів (засобів) та джерел їх утворення Сума, грн
1. Насіння і садивний матеріал
2. Поточні біологічні активи
3. Резервний капітал
4. Основні засоби (первісна вартість)
5. Поточний рахунок в банку
6. Розрахунки за виплатами працівникам
7. Каса
8. Корми
9. Запасні частини
10. Інші активи
11. Нерозподілений прибуток
12. Нафтопродукти
13. Мінеральні добрива
14. Тара
15. Статутний капітал
16. Витрати майбутніх періодів
17. Готова продукція
18. Розрахунки з покупцями і замовниками (дебітори)
19. Знос основних засобів
20. Будівельні матеріали
21. Спеціальне фінансування
22. Незавершене виробництво
23. Нематеріальні активи (первісна вартість)
24. Знос нематеріальних активів
25. Інші дебітори
26. Довгострокові позики банку
27. Розрахунки з бюджетом (кредиторська заборгованість)
28. Незавершене капітальне будівництво
29. Інші кредитори

 

Завдання 2

На основі даних щодо проведених підприємством господарських операцій у квітні 20___р. встановити статті балансу, що змінюються і направлення їх змін, вказати формулу типу кожної операції (табл.2.3).

 

Таблиця 2.3

Визначення формули типу господарських операцій, проведених

в ЗАТ “Зоря” у квітні 20___р.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн Статті балансу, що змінюються Формула типу операції
активу, пасиву (+,-) активу, пасиву (+,-)
1. Оприбутковані на склад придбані у постачальника запасні частини      
2. Перераховано з поточного рахунку в банку кошти на погашення заборгованості постачальникові      
3. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва      
4. Утримано податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати робітників для перерахування до бюджету      
5. Витрачено паливо на потреби основного виробництва      
6. Отримано в касу кошти з поточного рахунку в банку      
7. Видана з каси заробітна плата робітникам підприємства      
8. Придбано за рахунок короткострокового кредиту банку запасні частини      
9. Перераховані кошти з поточного рахунку в банку на погашення короткострокового кредиту      
10. Зараховані на поточний рахунок банку кошти, отримані від покупців продукції      
11. Відпущені зі складу матеріали на потреби основного виробництва      
12. Оприбуткована в касу підприємства повернена підзвітна сума      
13. Оприбуткована отримана з виробництва готова продукція      
14. Частина нерозподіленого прибутку звітного року направлена на поповнення резервного капіталу      
15. Нарахована премія робітникам підприємства за рахунок нерозподіленого прибутку звітного року      
16. Отримано на поточний рахунок під-приємства довгостроковий кредит банку      
17. Частково погашений раніше отриманий в банку довгостроковий кредит      
18. Виплачена з каси робітникам підприємства премія      
19. Оприбутковано придбані підзвітною особою будівельні матеріали      
20. Частково погашено заборгованість підприємства перед бюджетом      

Завдання 3

На підставі наведених нижче умовних даних про наявність господарських активів (засобів) та джерел їх утворення в ТОВ “Геркулес” станом на 31.12.20___р. (табл.2.4) та переліком господарських операцій за січень (табл.2.5) скласти баланс на початок та кінець місяця (табл.2.6), визначити типи змін в балансі, зумовлені змістом господарських операцій; відкрити рахунки бухгалтерського обліку (30 „Каса”, 31 „Рахунки в банках”, 43 „Резервний капітал”, 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, 60 „Короткострокові позики”, 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”) та визначити на них кінцеві залишки.

 

Таблиця 2.4

Наявність господарських активів (засобів) та джерел їх утворення в ТОВ “Геркулес” станом на 31.12.20___р.

 

№ з/п Перелік господарських активів (засобів) та джерел їх утворення Сума, грн
1. Основні засоби
2. Статутний капітал
3. Каса
4. Нерозподілений прибуток
5. Поточний рахунок в банку
6. Кредиторська заборгованість перед постачальниками
7. Виробничі запаси
8. Позики банку
9. Готова продукція

 

 

Таблиця 2.5

Перелік господарських операцій в ТОВ “Геркулес” за січень 20___р.

 

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн Тип зміни в балансі Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1. Одержано в касу підприємства з поточного рахунку банку      
2. За рахунок прибутку створено резервний капітал      
3. Зарахована відділенням банку на поточний рахунок підприємства короткострокова позика      
4. Перераховано з поточного рахунку кредиторську заборгованість постачальникам      

 

Таблиця 2.6

Навчальний макет для вивчення особливостей відображення змін у балансі під впливом господарських операцій за січень

№ з/п Статті балансу Сума, грн
до відобра-ження гос-подарської операції (01.01.) зміни під впливом господар-ської операції після відо-браження господар-ської опе-рації (31.01.)
АКТИВ
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
Баланс      
ПАСИВ
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
Баланс      

 

 

 

Дебет Кредит   Дебет Кредит
S1       S1
         
         
 
 
         
S11       S11
                 

 

Дебет Кредит   Дебет Кредит
S1       S1
         
         
 
 
         
S11       S11
                 

 

Дебет Кредит   Дебет Кредит
S1     S1
         
         
 
 
         
  S11     S11
                 

 

Завдання 4

На підставі умовних даних (табл. 2.7) про залишки господарських активів (засобів) та джерел їх утворення на початок звітного періоду складіть баланс ПСП “Артеміда” станом на 01.09.20___р. (табл. 2.8).

Таблиця 2.7

Залишки господарських активів (засобів) та джерел їх утворення

в ПСП “Артеміда” станом на 01.09.20___р.

 

№ з/п Перелік господарських активів (засобів) та джерел їх утворення Сума, грн
1. Основні засоби (первісна вартість)
2. Короткострокові позики банків
3. Знос основних засобів
4. Насіння і корми
5. Поточні біологічні активи
6. Розрахунки з постачальниками та підрядниками
7. Розрахунки за виплатами працівникам
8. Поточний рахунок в банку
9. Сировина і матеріали
10. Незавершене виробництво
11. Каса
12. Інші рахунки в банках
13. Резервний капітал
14. Статутний капітал

 

 

Баланс підприємства складіть за нижченаведеною формою (табл. 2.8).

 

Таблиця 2.8

Баланс ПСП “Артеміда”

 

АКТИВ ПАСИВ
Статті Сума, грн Статті Сума, грн
01.09. 30.09. 01.09. 30.09.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
БАЛАНС     БАЛАНС    

 

 

На підставі даних складеного балансу на 01.09.20___р. відкрийте синтетичні рахунки бухгалтерського обліку. Для виконання завдання запишіть на них початкове сальдо по дебету або кредиту рахунків.

 

Дебет Кредит   Дебет Кредит
S1       S1
         
 
 
         
S11       S11
             
Дебет   Кредит   Дебет   Кредит
       
         
 
 
         
         
                 

 

 

Дебет   Кредит   Дебет   Кредит
       
         
 
 
         
         
                 

 

Дебет   Кредит   Дебет   Кредит
       
         
 
 
         
         
                 

 

Дебет   Кредит   Дебет   Кредит
       
         
 
 
         
         
                 

 

Дебет   Кредит   Дебет   Кредит
       
         
 
 
         
         
                 

 

Дебет   Кредит   Дебет   Кредит
       
         
 
 
         
         
                 

 

На підставі нижченаведених господарських операцій (табл.2.9) за вересень складіть бухгалтерські проводення, після чого запишіть їх на відкритих рахунках бухгалтерського обліку. Потім необхідно підрахувати на рахунках суми оборотів (по дебету і кредиту) та закрити рахунки (підрахувати сальдо). Складіть баланс ПСП “Артеміда” станом на 30.09.20___р. (табл. 2.8).

 

Таблиця 2.9

Журнал реєстрації господарських операцій ПСП “Артеміда”

за вересень 20___р.

 

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1. Перераховано з поточного рахунку кошти за закуплені матеріали    
2. Зарахована на поточний рахунок підприємства короткострокова позика банку    
3. Одержані з поточного рахунку в банку і оприбутковані в касу господарства кошти для виплати заробітної плати    
4. Видано з каси господарства заробітну плату робітникам і службовцям    
5. Оприбутковано запасні частини, за які господарство не розрахувалося    
6. Списується використаний фураж на відгодівлю тварин    
7. Нарахована заробітна плата працівникам тваринництва    
8. Перерахована з поточного рахунку заборгованість постачальникам    
9. Оприбутковано мінеральні добрива, за які господарство не розрахувалося    

 

Тести для самоконтролю

1. Баланс підприємства – це:

а) таблиця, яка складається з двох частин: ліва – дебет, права – кредит;

б) звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

в) звіт про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період;

г) звіт про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

 

2. Із скількох класів складається План рахунків?

а) 2;

б) 10;

в) 5;

г) 9.

 

3. Рахунки, на яких одночасно обліковують господарські засоби підприємства та джерела їх утворення називаються:

а) активними;

б) пасивними;

в) активно-пасивними;

г) аналітичними.

 

4. В кредит пасивних рахунків записують:

а) зменшення господарських засобів;

б) збільшення господарських засобів;

в) зменшення джерел утворення господарських засобів;

г) збільшення джерел утворення господарських засобів.

 

5. Підсумок активів Балансу повинен дорівнювати:

а) сумі зобов’язань та власного капіталу;

б) сумі зобов’язань;

в) сумі власного капіталу;

г) сумі необоротних активів.

6. Сума прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства, відображається в балансі:

а) I розділ пасиву балансу;

б) II розділ пасиву балансу;

в) III розділ активу балансу;

г) I розділ активу балансу.

 

7. Позабалансові рахунки призначені:

а) для обліку наявності і руху господарських засобів підприємства;

б) для обліку наявності і руху джерел утворення засобів підприємства;

в) для обліку доходів витрат і результатів діяльності;

г) для обліку наявності і руху ресурсів, що не належать підприємству, але знаходяться певний час у його розпорядженні на підставі укладеного договору оренди або прийнятті у переробку та ін.

 

8. В дебет активних рахунків записують:

а) зменшення господарських засобів;

б) збільшення господарських засобів;

в) зменшення джерел утворення господарських засобів;

г) збільшення джерел утворення господарських засобів.

 

9. Рахунками першого порядку прийнято називати:

а) аналітичні рахунки;

б) субрахунки;

в) синтетичні рахунки;

г) активні рахунки.

 

10. Субрахунок, який відображено в Плані рахунків бухгалтерського обліку – це:

а) конкретизація синтетичного рахунку;

б) рахунок другого порядку є підрозділом рахунку першого порядку;

в) аналітичний рахунок;

г) рахунок першого порядку.

 

11. Які об’єкти обліку відображаються на рахунках класів 1, 2, 3:

а) господарські процеси;

б) джерела утворення господарських засобів;

в) господарські засоби;

г) вірні відповіді а) і б).

 

12. За своєю формою бухгалтерський рахунок – це таблиця, яка складається з двох частин:

а) ліва частина – дебет, права частина – кредит;

б) ліва частина – кредит, права частина – дебет;

в) ліва частина – сальдо початкове, права частина – сальдо кінцеве;

г) верхня частина – актив, нижня частина – пасив.

 

13. В кредит активних рахунків записують:

а) зменшення господарських засобів;

б) збільшення господарських засобів;

в) зменшення джерел утворення господарських засобів;

г) збільшення джерел утворення господарських засобів.

 

14. План рахунків – це:

а) спосіб економічного групування, поточного відображення та оперативного контролю за об’єктами обліку з метою виявлення змін, що відбулися з ними під час здійснення господарських операцій;

б) єдиний систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для здійснення господарських операцій і накопичення бухгалтерської інформації, необхідної користувачам для пийняття рішень;

в) спосіб запису господарських операцій в дебет одного рахунку та в кредит іншого рахунку на однакову суму

г) взаємозв’язок між рахунками, що виникає при подвійному записі господарських операцій.

 

15. Що називають кореспонденцією рахунків:

а) вказівку, на яких рахунках відобразити господарську операцію;

б) форму відображення господарських операцій на рахунках бухгал­тер­с­кого обліку;

в) взаємозв’язок між рахунками, що виникає при подвійному запису гос­подарських операцій;

г) спосіб відображення об’єктів обліку в єдиній грошовій формі з метою узагальнення їх загалом по підприємству?

 

16. Рахунки, які призначені для обліку стану та змін капіталу і зобов’язань підприємства називаються:

а) активними;

б) пасивними;

в) активно-пасивними;

г) синтетичними.

 

17. В дебет пасивних рахунків записують:

а) зменшення господарських засобів;

б) збільшення господарських засобів;

в) зменшення джерел утворення господарських засобів;

г) збільшення джерел утворення господарських засобів.

 

18. Рахунки якого класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів власного капіталу:

а) І;

б) ІІІ;

в) ІV;

г) VІ?

 

19. Скільки типів балансових змін існує:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

 

20. В чому полягає суть подвійного запису в системі бухгалтерського обліку:

а) це спосіб відображення господарських операцій;

б) це спосіб відображення господарських операцій за дебетом одного рахунку та за кредитом іншого рахунку на однакову суму;

в) це метод бухгалтерського обліку, що зумовлює запис господарських операцій на рахунках;

г) спосіб визначення фактичної (історичної) собівартості всієї продукції та її окремих видів за встановленою номенклатурою витрат?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти