ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 4. Облік необоротних активів

Законодавчо-нормативна база: Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.10.98 р. № 290 (зі змінами та доповненнями); Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 04.06.09 р. № 390; Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження спеціалізованих форм первинної документації обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств і методичні рекомендації щодо їх використання» № 701 від 27.09.07 р.; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 299 (зі змінами та доповненнями); Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (зі змінами та доповненнями); Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (зі змінами та доповненнями); Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242 (зі змінами та доповненнями).

Методичні рекомендації

Необоротні активи — це матеріальні та нематеріальні ресурси, які має в своєму розпорядженні підприємство і якими воно користується в господарській діяльності більше одного року. Затрати на їх придбання або створення переносяться на собівартість реалізованих товарів чи послуг частинами.

У процесі виробництва необоротні активи втрачають свою споживчу вартість і переносять її на створюваний продукт. Тому відповідно до принципів бухгалтерського обліку необхідно розподілити вартість цих активів між звітними періодами для забезпечення відповідності доходів і витрат. Це здійснюється за допомогою амортизації.

Амортизація –цесистематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Вартість, яка амортизується – первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» виділяють п’ять методів нарахування амортизації основних засобів:

1) Прямолінійний метод нарахування амортизації:

 

Річна сума амортизації = Первісна вартість - Ліквідаційна вартість
Строк корисного використання

 

2) Метод зменшення залишкової вартості:

 

Річна сума амортизації = Залишкова вартість х Річний % амортизації

Річний % амортизації = 1

n – кількість років використання об’єкта

 

3) Метод прискореного зменшення залишкової вартості:

 

Річна сума амортизації = Залишкова вартість х Річна норма амортизації

Річна норма амортизації = х 2

Т – строк корисного використання

 

4) Виробничий метод:

 

Місячна сума амортизації = фактичний місячний обсяг продукції х виробнича ставка амортизації

  Виробнича ставка амортизації = первісна вартість - ліквідаційна вартість
обсяг продукції (робіт, послуг), що очікується виробити з використанням об’єкта

 

5) Кумулятивний метод:

 

Річна сума амортизації = вартість, що амортизується х кумулятивний коефіцієнт

    Кумулятивний коефіцієнт = Кількість років, що залишилися до кінця очікуваного строку використання
Сума числа років використання об’єкта

 

Крім вищенаведених методів, підприємство може застосовувати норми та методи нарахування амортизації основних засобів, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Податковий метод:

Ба = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1), де

Ба – балансова вартість групи на початок звітного періоду;

Б(а-1) - балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному;

П(а-1) – сума витрат на придбання фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкції, модернізації основних фондів упродовж періоду, що передував звітному;

В(а-1) – сума виведених з експлуатації основних фондів упродовж періоду, що передував звітному;

А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у період, що передував звітному.

Амортизацію нараховують від суми балансової вартості на початку розрахункового кварталу один раз на квартал за такими нормами:

1. Група 1 – 2%;

2. Група 2 – 10%;

3. Група 3 – 6%;

4. Група 4 – 15%.

 

Завдання 1

Первісна вартість вантажного автомобіля 500000 грн, його ліквідаційна вартість наприкінці 5-річного терміну експлуатації 10000 грн.

Необхідно навести порядок розрахунку амортизації прямолінійним методом, методом зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивним у наступних таблицях.

Таблиця 4.1

Порядок розрахунку амортизації прямолінійним методом

 

Звітний період Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
Дата придбання        
Кінець 1 року        
Кінець 2 року        
Кінець 3 року        
Кінець 4 року        
Кінець 5 року        

 

Таблиця 4.2

Порядок розрахунку амортизації методом зменшення залишкової вартості

 

Звітний період Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
Дата придбання        
Кінець 1 року        
Кінець 2 року        
Кінець 3 року        
Кінець 4 року        
Кінець 5 року        

 

Таблиця 4.3

Порядок розрахунку амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості

 

Звітний період Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
Дата придбання        
Кінець 1 року        
Кінець 2 року        
Кінець 3 року        
Кінець 4 року        
Кінець 5 року        

 

Таблиця 4.4

Порядок розрахунку амортизації кумулятивним методом

 

Звітний період Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
Дата придбання        
Кінець 1 року        
Кінець 2 року        
Кінець 3 року        
Кінець 4 року        
Кінець 5 року        

 

Припустимо, що вантажний автомобіль має типовий пробіг за весь час його експлуатації 100000 км.

При експлуатації за перший рік вантажний автомобіль має пробіг 30000 км, другий - 30000 км, за третій 10000 км, за четвертий рік - 20000 км і за п’ятий - 10000 км.

У таблиці 4.5 необхідно навести розрахунок амортизаційних відрахувань виробничим методом.

Таблиця 4.5

Нарахування амортизації за виробничим методом

 

Звітний період Первісна вартість Пробіг автомобіля Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість
Дата придбання          
Кінець 1 року          
Кінець 2 року          
Кінець 3 року          
Кінець 4 року          
Кінець 5 року          

 

Завдання 2

18 травня 20__ р. комісія ПСП “Маяк” у складі голови (головного агронома Іванченка П.В.) та членів комісії (агронома саду Волошина Д.С., бригадира Сьоміна Ф.І.) здійснила приймання насаджень (яблуні), розташованих на території відділення № 1. Час закладання насаджень 05-18 травня 20__ р., площа — 12 га. Схема насаджень: рядки — 6 х 4; кількість дерев — 4800, стан насаджень оцінено на “добре”, фактичні затрати склали 28360 грн. Присвоєний інвентарний номер 1118.

Необхідно скласти Акт приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію (ф. № ДБАСГ-1).

Завдання 3

30 серпня 20__ р. комісія ТОВ “Світанок” у складі голови (заступника керівника ТОВ “Світанок” Лапіна В.Д.) та членів комісії (головного агронома Васильченка Т.І., агронома саду Білої Ю. В., бухгалтера рослинництва Гусіної Т.Р., ст. працівника Коваленка Л.М.), що призначена наказом керівника від 10 серпня 20__ р. № 138, оглянула площу насіннячкових насаджень (яблуні) кварталу №№ 8, 9.

В результаті огляду комісія встановила, що яблуні кварталу №№ 8, 9 підлягають списанню з площі насіннячкових внаслідок ураженості дерев чорним раком та великою зрідженістю. Відповідно до цього зроблено розкорчування насіннячкових на площі 32,9 га (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Дані про дільниці (інвентарні об'єкти) багаторічних насаджень, що списуються

Пор. № Порода і сорт Площа, га Рік посадки Рік переведення в експлуатацію Кількість дерев за даними останньої інвентаризаціїї Наявність придаттних дерев на 1 га % зрідженості Код синтетичного обліку Сума, грн Інвентарний номер
дебет кредит пер-вісна зносу залиш-кова
Яблуні 17,4 -
Яблуні 15,5 -

 

При розкорчуванні понесені такі витрати: заробітна плата — 230 грн, соціальні відрахування — ? грн, паливо — 750 грн.

Необхідно скласти Акт на списання багаторічних насаджень та визначити результати ліквідації.

 

Тести для самоконтролю

1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає:

а) П(С)БО 9;

б) П(С)БО 8;

в) П(С)БО 16;

г) П(С)БО 7.

 

2. До основних засобів підприємства належать:

а) будинки і споруди, земельні ділянки, машини та обладнання, транспортні засоби, робоча та продуктивна худоба та ін.;

б) виробничі запаси, тварини на вирощуванні та відгодівлі, готова продукція, товари та ін.;

в) грошові кошти підприємства;

г) правильні відповіді б) і в).

 

3. Що не включають до первісної вартості основних засобів?

а) суми ввізного мита;

б) суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

в) витрати на сплату відсотків за користування кредитом на придбання (створення) основних засобів;

г) вірні відповіді а) і б).

 

4. За якою оцінкою основні засоби включаються до валюти балансу:

а) первісною вартістю;

б) залишковою вартістю;

в) переоціненою вартістю;

г) відновлювальною вартістю?

 

5. Дайте визначення амортизації необоротних активів:

а) це різниця між первісною вартістю і сумою зносу за весь строк експлуатації об’єкта основних засобів;

б) це систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизується протягом терміну їх корисного використання;

в) це зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його визначення або розподілу власниками);

г) це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) після закінчення строку експлуатації необоротних активів.

6. Відновлювальна вартість основних засобів – це:

а) собівартість їх придбання або створення;

б) вартість відтворення основних засобів в сучасних умовах;

в) різниця між первісною вартістю і сумою зносу за весь строк експлуатації об’єкта;

г) вартість, яка амортизується.

 

7. На який об’єкт основних засобів не нараховується амортизація?

а) робоча і продуктивна худоба;

б) земля;

в) будинки і споруди;

г) багаторічні насадження.

 

8. Собівартість придбання або створення основних засобів – це їх:

а) первісна вартість;

б) залишкова вартість;

в) справедлива вартість;

г) відновлювальна вартість.

 

9. Як визначається в І розділі активу балансу залишкова вартість нематеріальних активів:

а) різниця між первісною вартістю і зносом нематеріальних активів;

б) в сумі переоціненої вартості нематеріальних активів;

в) в сумі первісної вартості нематеріальних активів;

г) сума первісної вартості і зносу нематеріальних активів?

 

10. П(С)БО 7 „Основні засоби” передбачено такі методи нарахування амортизації:

а) прямолінійний і кумулятивний;

б) метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, виробничий метод;

в) податковий метод;

г) правильні відповіді а) і б).

 

11. Відповідно до П(С)БО 7 нарахування амортизації основних засобів проводиться:

а) щоденно;

б) щомісячно;

в) щоквартально;

г) щорічно.

12. Нарахування амортизації нематеріальних активів:

а) не здійснюється;

б) здійснюється протягом всього строку їх корисного використання;

в) здійснюється протягом строку їх корисного використання, але не більше 10 років;

г) здійснюється протягом строку їх корисного використання, але не більше 20 років.

 

13. Різниця між первісною вартістю і сумою зносу за весь строк експлуатації об’єкта основних засобів – це їх:

а) первісна вартість;

б) залишкова вартість;

в) справедлива вартість;

г) ліквідаційна вартість.

 

14. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та її розкриття у фінансовій звітності визначає:

а) П(С)БО 1;

б) П(С)БО 8;

в) П(С)БО 16;

г) П(С)БО 7.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти