ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАСЕЛЕННЯ І ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ

Тема 1. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАСЕЛЕННЯ І ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ

 

Питання для обговорення:

1. Перепис населення 2000/2001 рр.

А) Специфіка проведення перепису населення, методологія дослідження.

Б) Опитувальник перепису населення – форма, інформативні можливості.

В) Отримані результати.

2. Перепис населення 2010/2011 рр.:

А) Опитувальник – форма, інформативні можливості.

Б) Методологія дослідження: правила проведення, категорії осіб, що підлягали опитуванню.

В) Отримані результати, представлення інформації.

3. Поточний статистичний облік подій природного руху населення, вибіркові і спеціальні дослідження.

 

Основні терміни та поняття:

Перепис населення, поточний статистичний облік демографічних подій, вибіркові і спеціальні дослідження, критичний момент перепису населення, постійне населення, наявне населення, приписне населення.

 

Методичні рекомендації

Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Західної Європи та Північної Америки, розглядають питання семінару на прикладі США та Великої Британії. Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Центральної та Південно-Східної Європи – на прикладі Німеччини та Хорватії.

У першому питанні потрібно охарактеризувати специфіку проведення переписів населення в країнах регіону 2000/2001 рр. Необхідно визначити, наскільки були реалізовані основні принципи проведення переписів населення (загальність охоплення, проведення перепису за єдиною програмою, поіменний збір інформації, анонімність відомостей тощо). Слід звернути увагу на те, які категорії населення підлягали перепису, як оброблялася інформація щодо військових, студентів коледжів, хворих у госпіталях, громадян з декількома місцями проживання; яким чином поширювалася інформація у суспільстві щодо проведення перепису населення, які органи були задіяні в його проведенні. Необхідно звернути увагу на форму опитувальника (кількість та специфіку питань) та визначити вектори подальшого використання отриманої інформації. Зверніть увагу на те, яким чином опитані могли надавати відповіді на запитання (усно, по пошті, Інтернет тощо). Визначте, які були отримані результати під час проведення перепису.

У другому питанні пропонується визначити специфіку проведення переписів населення країн регіону у 2010/2011 рр. Слід звернути увагу на характерні риси методології дослідження, правила проведення, можливі зміни категорій осіб, що підлягали перепису. Акцентуйте увагу на те наскільки змінилася форма опитувальника, чим це пояснюється. Простежте зміни у стратегії проведення та представлення результатів перепису 2010/2011 р. з попереднім переписом. Порівняйте характерні особливості проведення перепису населення в обох визначених країнах регіону (що є спільним, в чому простежується відмінності).

Третє питання передбачає розгляд специфіки проведення поточного обліку подій природного руху населення у країнах регіону. Бажано охарактеризувати не тільки статистичні, однак і інші адміністративні державні органи, що проводять поточний облік населення. Зверніть увагу на методологію дослідження, форму представлення результатів. Наведіть приклади спеціальних демографічних досліджень у країнах регіону з 2000 р.

 

Питання для самоконтролю

1. Перерахуйте основні види джерел даних про населення.

2. Коли були проведені перші переписи населення у країнах регіону?

3. В чому полягає значення перепису населення?

4. Який механізм організації та проведення перепису населення?

5. Як ведеться поточний облік демографічних подій?

6. Визначте роль вибіркових дослідження у демографічній статистиці.

 

Рекомендована література:

Центральна та Південно-Східна Європа

а) основна

1. Germany [Електронний ресурс] / Central Intelligence Agency. – Режим доступу : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html. – Дата доступу: 10.10.2013. – Назва з титулу екрану.

2. Zensus 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.zensus2011.de/. – Назва з титулу екрану.

3. De Statistiches Bundesamp [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=99AD4C32C83F1CA0AC40600FADAF8E8F.tomcat_GO_2_2?operation=sprachwechsel&option=de. – Назва з титулу екрану.

4. Croatian Bureau of Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dzs.hr. – Назва з титулу екрану.

5. Census 2001 [Електронний ресурс] / Croatian Bureau of Statistics. – Режим доступу : http://www.dzs.hr/default_e.htm. – Назва з титулу екрану.

6. Census Test 2009 [Електронний ресурс] / Croatian Bureau of Statistics. – Режим доступу : http://www.dzs.hr/default_e.htm. – Назва з титулу екрану.

7. Census of Population, Households and Dwellings 2011 [Електронний ресурс] / Croatian Bureau of Statistics. – Режим доступу : http://www.dzs.hr/default_e.htm. – Назва з титулу екрану.

б) додаткова

1. Регистр адресов и зданий – комбинация разных регистров. Записка Федерального статистического управления Германии [Електронний ресурс] / Заседание экспертной группы ЕЭК ООН – Евростат по проведению переписи с использованием регистров. – Женева, 22-23 мая 2012 года. Сессия 3: Наличие, полнота и качество данных регистров и других источников. – Режим доступу : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2012/use_of_register/WP_12_Germany_rus.pdf. – Назва з титулу екрану.

2. Уроки проведения комбинированной переписи для будущего развития социальной статистики. Записка Федерального статистического управления Германии [Електронний ресурс] / Европейская экономическая комиссия ООН. Конференция европейских статистиков. 60-е пленарное заседание, Париж, 6-8 июня 2012. – Режим доступу : http://www.cisstat.com/ces/60-session/14-Germany_rus.pdf. – Назва з титулу екрану.

3. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: Учебник для вузов / Под ред. С.Б. Лаврова и Н.В. Каледина. – М. : Гардарики, 2002.

Тема 2. ДЕМОГРАФІЧНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ КРАЇН РЕГІОНУ

 

Питання для обговорення:

1. Етнорелігійна структура населення:

А) Етнічна та національна структура.

Б) Релігійна структура.

В) Мовна структура.

2. Статево-вікова структура населення:

А) Вікові групи населення.

Б) Поділ на статеві групи.

В) Типи відтворення і демографічні прогнози.

3. Розміщення населення:

А) Процеси урбанізації.

Б) Сільське населення.

 

Основні терміни та поняття:

Демографічна структура, національна меншина, державотворча нація, статево-вікові групи, відтворення населення, демографічна зима, демографічний вибух, перенаселення, статева піраміда, урбанізаційні процеси, щільність населення, сільське населення, міське населення, урбанізація, типи відтворення населення, співвідношення чоловічого і жіночого населення.

Методичні рекомендації

Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Західної Європи та Північної Америки, розглядають питання семінару на прикладі США та Великої Британії. Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Центральної та Південно-Східної Європи – на прикладі Німеччини та Хорватії. При підготовці до семінарського заняття необхідно охопити демографічну структуру населення країн за період 2000-2013 рр.

У першому питанні потрібно проаналізувати специфіку етнорелігійної структури населення країн. При цьому необхідно окремо охарактеризувати поділ населення за етнічною, релігійною та мовною ознаками; визначити загальну кількість населення у державах, визначивши, які нації відносяться до державотворчих, а які – до національних меншин. Варто визначити у країнах проблеми, пов’язані із етнорелігійною структурою, встановити відповідність між державними мовами і наявною мовною структурою населення.

У другому питанні увагу варто приділити поділу населення на статеві та вікові групи, виділивши критерії за якими відбувається така диференціація. Важливим є використання статево-вікових пірамід для того, щоб пояснювати відповідні зміни у структурі населення, визначати співвідношення чоловіків і жінок, дітей та людей похилого віку у різних вікових групах у певні часові проміжки. Маєте пояснити типи відворення у конкретних країнах, визначити причини змін у статево-вікових групах, оперувати поняттями «демографічна зима» та «демографічний вибух» для аналізу демографічних прогнозів.

Відповідь на третє питання передбачає розкриття поняття «розміщення населення» та застосувати його для характеристики процесів урбанізації (динамічні, слабкорозвинуті, домінує сільське чи міське населення). При цьому акцент має бути зроблений на аналіз того, які статево-вікові групи домінують у селі чи місті; якою є частка населення у сільській місцевості і якою є її демографічна структура. Також мають бути визначені: густина населення на кілометр квадратний; співвідношення сільського та міського населення, етнорелігійних спільнот; рівномірність розміщення населення по території тієї чи іншої країни (чи територія держав повністю заселена і охоплена урбанізацією, як географічні особливості на це впливають тощо).

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте етнодемографічну структуру населення.

2. Визначте співвідношення чоловічого і жіночого населення у статево-вікових группах.

3. Встановіть причини старіння населення.

4. Якими є прогнози щодо змін у демографічній структурі країн регіону?

5. Визначте типи відтворення у країнах регіону.

6. Якими є міжнародні стандарти, прийняті ООН, для статево-вікових груп?

7. Що таке густина населення та як вона впливає на демографічну структуру?

8. Якими є принципи розміщення населення у країнах?

9. Урбанізаційні процеси у країнах та їх вплив на демографічну структуру.

 

Рекомендована література:

Методичні рекомендації

Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Західної Європи та Північної Америки, розглядають питання семінару на прикладі США та Великої Британії. Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Центральної та Південно-Східної Європи – на прикладі Німеччини та Хорватії.

У першому питанні потрібно проаналізувати рівень народжуваності у визначених країнах регіону з 2000 р. до сьогодення, звернувши увагу на розрахунок загального, вікового та сумарного коефіцієнту народжуваності. Студенти мають проаналізувати економічні, соціальні, демографічні, екологічні, географічні, політичні і моральні фактори, що впливають на рівень народжуваності у країнах регіону. Проведіть компаративний аналіз рівня народжуваності у визначених країнах регіону.

Друге питання семінару присвячене вивченню репродуктивної поведінки у країнах регіону. Слід охарактеризувати внутрішні (потреби та установки) та зовнішні (соціальні цінності та норми) стимули, що впливають на репродуктивну поведінку людини. Зверніть увагу на індикатори репродуктивної поведінки (середнє ідеальне число дітей, середнє бажане число дітей, середнє очікуване (заплановане) число дітей) у країнах регіону. Визначте, які основні проблемні питання репродуктивного здоров'я існують в країнах регіону.

У третьому питанні пропонується проаналізувати проблему сирітства у країнах регіону, визначити загальну кількість дітей-сиріт по відношенню до загальної кількості дітей, розглянути основні причини соціального сирітства. Зверніть увагу на становище дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, в країнах регіону. Слід визначити, які форми соціальної роботи проводяться у країнах регіону для вирішення проблеми сирітства.

 

Питання для самоконтролю

1. Яка система показників використовується для характеристики народжуваності?

2. Який сумарний коефіцієнт народжуваності згідно класифікації ООН є «зоною безпеки» щодо природного приросту населення?

3. Які виділяють причини зменшення рівня народжуваності?

4. Які головні показники рівня життя населення?

5. Які демографічні проблеми з дітонародженням створює процес урбанізації?

6. Яким чином професійна зайнятість жінок справляє вплив на рівень народжуваності?

7. Що таке свідома бездітність і у чому причини її появи?

8. Якої точки зору на репродуктивну поведінку дотримуються прибічники нормативного підходу?

9. Якої точки зору на репродуктивну поведінку дотримуються прибічники емпіричного підходу?

10. У чому полягає концепція дітоцентризму А.Ландрі?

11. Які існують основні проблемні питання репродуктивного здоров'я?

12. Які показники є невід'ємними складовими покращання показника народжуваності?

13. Назвіть індекси Коула.

 

Рекомендована література:

Методичні рекомендації

Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Західної Європи та Північної Америки, розглядають питання семінару на прикладі США та Великої Британії. Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Центральної та Південно-Східної Європи – на прикладі Німеччини та Хорватії.

У першому питанні студенти мають дати визначення поняттю «механічний рух населення» та охарактеризувати його основні види. На основі цього виділити причини кожного виду міграцій, розділивши їх на соціальні, політичні, економічні, культурні тощо. Окрім того, варто підкреслити, які з груп причин відіграють першочергову роль у процесі міграцій, а які – другорядну.

Друге питання присвячене висвітленню видів, напрямків та етапів міграційних процесів. У контексті цього важливо проаналізувати демографічну та соціальну структуру мігрантів та зазначити країни, з яких вони виїхали або всередині яких переміщувались. При розгляді видів міграцій окремо треба виділити трудову, наукову (наукові обміни, «витік мізків», наукова мобільність, «циркуляція мізків»), внутрішню та зовнішню міграції. Також варто розглянути класифікацію міграцій за різноманітними критеріями – територіальний (зовнішні (еміграція та імміграція) та внутрішні); часу (тимчасові (лікування, навчання, робота), сезонні (паломництво, кочівництво), постійні); реалізації (примусові (депортації, виселення, перевіз населення), вимушені (через стихійні лиха, техногенні аварії, катастрофи, військові дії, порушення прав людини), добровільні); права (легальні та нелегальні). Окремо, треба проаналізувати проблему нелегальних мігрантів, визначити їх частку у загальній кількості населення держав; встановити країни, з яких найчастіше приїжджають нелегали. Також необхідно детально зупинитись на проблемі мусульманських мігрантів у країнах регіону.

У третьому питанні увага закцентована на вивченні нормативно-правової бази, яка регламентує міграційні процеси та визначає проведення міграційної політики у державах. Зокрема, для цього, варто ознайомитись із відповідними нормативними актами на сайтах профільних інституцій.

Четверте питання пов’язане із розглядомпроцесів адаптації мігрантів до життя у приймаючих країнах. Необхідно приділити увагу наступним формам адаптації як аккультурація, асиміляція, інтеграція, сегрегація тощо. Визначити, як ці процеси протікають на культурному (освіта, мова, отримання професійних навичок, прийняття культурних та духовних цінностей), соціальному (утвердження на ринку праці, взаємовідносини, шлюбна поведінка) та суспільному рівнях.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть економічні, політичні, соціальні причини міграцій.

2. Охарактеризуйте етапи міграційних процесів.

3. Визначте різницю між внутрішніми та зовнішніми міграціями.

4. Вкажіть види та прояви наукової міграції.

5. Проаналізуйте трудові міграційні процеси.

6. Поясність, що таке імміграція та її основні прояви.

7. Проаналізуйте причини еміграції.

8. Якою є соціальна база мігрантів?

9. Що таке культурна асиміляція та як вона проявляється?

10. Поясніть, як відбуваються процеси інтеграції, аккультурації та сегрегації у суспільствах, які приймають мігрантів.

11. Що таке легальна міграція та якою вона буває?

12. Яким законами регулюється міграційні процеси у країнах та які інституції за відповідають за їх реалізацію?

13. Визначте наслідки турецької міграції для країн регіону.

14. Вкажіть причини та види вимушених та насильницьких міграцій.

15. Що таке процесс наиуралізації та які його основні прояви у країнах регіону?

 

Рекомендована література:

Методичні рекомендації

Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Західної Європи та Північної Америки, розглядають питання семінару на прикладі США та Великої Британії. Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Центральної та Південно-Східної Європи – на прикладі Німеччини та Хорватії.

У першому питанні пропонується охарактеризувати мету та завдання демографічної політики в країнах. Також маєте визначити основні принципи та стратегії її проведення, виділивши більш пріоритетні напрямки. Студенти мають пояснити, яке місце у реалізації демографічної політики відводиться розробці концепцій планування сім'ї, дітонародження, визначення кількості дітей у родині; розробці принципів проведення суспільних проектів, спрямованих на роботу з населенням щодо пропаганди сімейних цінностей, підтримки та стимулювання народжуваності.

При розгляді другого питання необхідно висвітлити законодавчу базу, на якій ґрунтується проведення демографічної політики. Встановити, які інституції відповідають за реалізацію заходів та проектів планування, прогнозування, консультування, підтримки родин, виплат дотацій тощо. На основі цього, студенти мають порівняти принципи та норми, які прописані у нормативно-правових документах, із практичними заходами відповідних міністерств та установ.

Третє питання присвячене заходам та механізмам, через які відбувається реалізація демографічної політики у державах. Зокрема, необхідно проаналізувати демографічне прогнозування (можлива кількість дітей у сім’ях, проблема абортів, середній вік жінки, яка народжує, бажана кількість дітей), планування сім'ї (регулювання шлюбного віку, консультування, внутрішньосімейне регулювання дітонародження, пропаганда сімейних цінностей, надання державної підтримки матерям, які народили, виплати на дитину, надання відпусток тощо), демографічну поведінку (ведення здорового способу життя, регулярне відвідування лікарів, репродуктивний вік жінки, ставлення до сімейно-шлюбних відносин (зареєстрований шлюб, громадянський шлюб, розлучення), роль релігії, ставлення до абортів, бажання або небажання мати дітей тощо). Окремо визначити, як результати переписів населення чи соціологічних досліджень впливають на корегування демографічної політики.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте принципи та завдання демографічної політики.

2. Поясніть суть концепцій планування сім'ї та дітонародження.

3. Чи існує державна підтримка демографічної політики і в чому це проявляється?

4. Які сімейні та суспільні цінності сприяють реалізації демографічної політики?

5. Проаналізуйте нормативно-правове забезпечення демографічної політики.

6. Що таке демографічне планування, консультування та прогнозування і як вони реалізуються?

7. Поясніть суть сімейно-шлюбних відносин.

 

Рекомендована література:

Тема 6. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Питання для обговорення:

1. Стратегія та пріоритети соціальної політики.

2. Правове забезпечення соціальної політики.

3. Основні заходи соціальної політики в країнах регіону.

Основні терміни та поняття:

Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, соціальна підтримка, соціальна політика, соціальна робота, соціальне забезпечення, соціальний захист

Методичні рекомендації

Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Західної Європи та Північної Америки, розглядають питання семінару на прикладі США та Великої Британії. Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Центральної та Південно-Східної Європи – на прикладі Німеччини та Хорватії.

У першому питанні необхідно дати визначення поняттю «соціальна політика», визначити мету, завдання, умови та принципи реалізації соціальної політики у країнах регіону. Проведіть компаративний аналіз стратегій соціальної політики країн регіону.

У другому питанні необхідно проаналізувати специфіку правового забезпечення соціальної політики у країнах регіону. Охарактеризуйте положення законодавчого та нормативно-правового забезпечення соціальної політики у визначених країнах, визначте основні його проблеми та напрями вдосконалення.

Третє питання присвячене розгляду основним заходам соціальної політики у країнах регіону. Визначте напрямки реалізації соціальної політики, спрямованої на регулювання сімейно-шлюбних відносин (для виконання сім’єю репродуктивної, виховної, економічної, побутової функції тощо). Зверніть увагу на реалізацію соціальної політики, спрямованої на регулювання етнонаціональних відносин. У чому полягає сутність соціального захисту населення, які види соціального страхування існують в країнах регіону?

Питання для самоконтролю

1. Визначте сутність соціальної політики.

2. Які суб’єкти соціальної політики Ви знаєте?

3. Визначте особливості діяльності громадських організацій як суб’єктів соціальної політики.

4. Як співвідносяться соціальна політика і соціальний захист?

5. Визначте принципи, на яких ґрунтується нова система соціального захисту?

6. Які види соціального страхування Ви знаєте?

7. Визначте цілі пенсійного страхування.

8. В яких випадках призначається пенсія по інвалідності?

9. Які особливості страхування на випадок безробіття Ви знаєте?

Рекомендована література:

Тема 1. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАСЕЛЕННЯ І ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ

 

Питання для обговорення:

1. Перепис населення 2000/2001 рр.

А) Специфіка проведення перепису населення, методологія дослідження.

Б) Опитувальник перепису населення – форма, інформативні можливості.

В) Отримані результати.

2. Перепис населення 2010/2011 рр.:

А) Опитувальник – форма, інформативні можливості.

Б) Методологія дослідження: правила проведення, категорії осіб, що підлягали опитуванню.

В) Отримані результати, представлення інформації.

3. Поточний статистичний облік подій природного руху населення, вибіркові і спеціальні дослідження.

 

Основні терміни та поняття:

Перепис населення, поточний статистичний облік демографічних подій, вибіркові і спеціальні дослідження, критичний момент перепису населення, постійне населення, наявне населення, приписне населення.

 

Методичні рекомендації

Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Західної Європи та Північної Америки, розглядають питання семінару на прикладі США та Великої Британії. Студенти, які спеціалізуються на вивченні країн Центральної та Південно-Східної Європи – на прикладі Німеччини та Хорватії.

У першому питанні потрібно охарактеризувати специфіку проведення переписів населення в країнах регіону 2000/2001 рр. Необхідно визначити, наскільки були реалізовані основні принципи проведення переписів населення (загальність охоплення, проведення перепису за єдиною програмою, поіменний збір інформації, анонімність відомостей тощо). Слід звернути увагу на те, які категорії населення підлягали перепису, як оброблялася інформація щодо військових, студентів коледжів, хворих у госпіталях, громадян з декількома місцями проживання; яким чином поширювалася інформація у суспільстві щодо проведення перепису населення, які органи були задіяні в його проведенні. Необхідно звернути увагу на форму опитувальника (кількість та специфіку питань) та визначити вектори подальшого використання отриманої інформації. Зверніть увагу на те, яким чином опитані могли надавати відповіді на запитання (усно, по пошті, Інтернет тощо). Визначте, які були отримані результати під час проведення перепису.

У другому питанні пропонується визначити специфіку проведення переписів населення країн регіону у 2010/2011 рр. Слід звернути увагу на характерні риси методології дослідження, правила проведення, можливі зміни категорій осіб, що підлягали перепису. Акцентуйте увагу на те наскільки змінилася форма опитувальника, чим це пояснюється. Простежте зміни у стратегії проведення та представлення результатів перепису 2010/2011 р. з попереднім переписом. Порівняйте характерні особливості проведення перепису населення в обох визначених країнах регіону (що є спільним, в чому простежується відмінності).

Третє питання передбачає розгляд специфіки проведення поточного обліку подій природного руху населення у країнах регіону. Бажано охарактеризувати не тільки статистичні, однак і інші адміністративні державні органи, що проводять поточний облік населення. Зверніть увагу на методологію дослідження, форму представлення результатів. Наведіть приклади спеціальних демографічних досліджень у країнах регіону з 2000 р.

 

Питання для самоконтролю

1. Перерахуйте основні види джерел даних про населення.

2. Коли були проведені перші переписи населення у країнах регіону?

3. В чому полягає значення перепису населення?

4. Який механізм організації та проведення перепису населення?

5. Як ведеться поточний облік демографічних подій?

6. Визначте роль вибіркових дослідження у демографічній статистиці.

 

Рекомендована література:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти