ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Р О 3 Д I Л 1 1СТОР1Я ФОРМУВАННЯ НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВОУ ГЕОЛОПК Ц

Науков1 дослщження проводили вчеш Академ1У наук (АН) УкраУни (1нс-титут геолопчних наук, 1нститут геологи i reoxiMii горючих копалин), Укра-Унського науково-дослщного геологорозвщувального шституту (УкрНДГР1), геологорозвщувальних факультете Льв1вського полггехшчного шституту i Льв1вського державного ушверситету, а також науков! колективи геолопч-них шститупв навчально-наукових установ PociT, особливо Московського шституту нафтох1м1чно\' промисловост1 iMem i.M. Губкша та iH.

Пошуково-розвщувальш роботи проводили трести "Льв1внафтагеоло-горозвщка" "Полтаванафтогазрозвщка", "Укрнафторозвщка", "Укрнафта-геоф1зика" та ш.

На той час в УкраУш були вщкрит1 значш родовиша нафти, газу i газо­конденсату. Це стало можливим завдяки детальному вивченню тектошки i взагал1 геолопчноУ будови нафтогазоносних perioHiB.

У Захщному perioHi Украши було уточнено геолопчну будову Зовн1ш-Hboi i Внутршныл зон Передкарпатського прогину, п1дтверджено шар'яж-ну будову Карпат. Проблема ж величини амгаптуди насуву карпатських складок на платформну частину Передкарпатського прогину викликала дискусш. В Ti роки були вщкрит1: в Карпатському нафтогазоносному регю-ш — Кос1вське, Гришвське, Кавське, Пинянське, Залужанське та шип га­зов! родовища (Зовн1шня зона Передкарпатського прогину); у складчастш зош Передкарпатського прогину (Внутршня зона) — Долинське, Спаське, Струтинське, Швшчнодолинське, Гшздецьке нафтов1 та Пн1вське, Кос-мацьке, Росшьнянське газов1 i газоконденсатн1 родовища. В межах Бори-славського i Битювського родовищ були встановлен1 HOBi тектон1чн1 повер-хи, в яких виявлеш промислов1 поклади вуглеводн1в. У райош Покутсько-Буковинських Карпат буршням свердловини Ceprii'-l (Красно'шьська пло-ща), а також шзшше на Лопушнянському нафтовому родовищ! було пока­зано, що амгантуда насуву фгпшових вщклад1в Внутр1шньоУ зони Перед­карпатського прогину на платформш вщклади Зовн1шньоУ зони цього прогину становить не менше 25 км.

У Дшпровсько-Донецькш западит (ДДЗ) у п1слявоенн! роки були до-сл1джен1 поздовжн1 i поперечш тектон1чн1 зони (центральний грабен ДДЗ, бортов! зони, поперечн1 депресй i пщняття), вивчено i доведено вплив сольовоУ тектон1ки на тектон1чну будову, а також вплив процесу форму-вання соляних купол1в на формування пасток для нафти i газу. В роки ДДЗ були вщкрит1 значш родовища вуглеводн1в: Шебелинське (газ), Радченюв-ське (нафта! газоконденсат), Солох1вське (газоконденсат), Gфpeмiвcькe (газ), Гнщинщвське (нафта, газоконденсат), Леляювське (нафта) та ш.

В Криму i на Керченському швостров1 пошуково-розвщувальн1 робо­ти теля ДругоУ CBiTOBOi в1йни привели до вщкриття родовищ вуглеводн1в у межах СюфськоУ плити: Октябрське (нафта), Захщнооктябрське (газо­конденсат), Краснополянське (газ), Карлавське (газоконденсат), Джан-койське (газ) та iH. На Керченському niBocTpoei розпочалось вивчення структурних форм, ускладнених грязьовим вулкашзмом, було дано ouiHKy перспектив нафтогазоносност! 1ндольського прогину, а на деяких площах вщкрито поклади вуглеводшв (Мошкар1всько-Куйбиш1вське нафтове ро-довище та iH.).


НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОПЯ

У перюд з 1970 по 2003 р. в Украёш продовжувалось штенсивне ви-вчення геолопчнси будови нафтогазоносних perioHie. В ycix трьох нафтога-зоносних регюнах широко застосовували буршня глибоких i надглибоких параметричних та опорних свердловин, геоф1зичш i reoxiiviiMHi дослщжен-ня. Результати геологорозвщувальних i пошукових дослщжень дали змогу детал!зувати геолопчну будову Карпат та Передкарпатського прогину, ДДЗ, а також Швденного нафтогазоносного репону Украши, в т1м числ1 шель-фових зон Чорного та Азовського Mopie.

Значний внесок у геолопчне вивчення та освоения нафтогазоносних репошв Украши зробили В.В. Порф1р'ев, М.Р. Ладиженський, В.В. Глушко, Г.Н. Доленко, 1.М. Кухтш, М.В. Чирвшська, О.М. Снарський, Я.О. Куль-чицький, P.M. Новосилецький, О.М. Ьтомш, В.К. Гавриш, С.С. Круглое, П.Ф. Шпак, В.1. Романюк та ш.

На родовищах вуглеводшв Украши широко експериментували i засто­совували передов1 сучасш методи видобутку нафти, газу i конденсату. Це пщтримка енергетичних властивостей нафтових поклад1в шляхом закачу-вання в поклади газу, сайклшг-процес на газоконденсатних покладах, за­воднения поклад1в на кшцевш стали ix розробки, вплив на нафтовий по-клад перегрггою водою i паром, вплив поверхнево-активними речовинами (ПАР) шд час проведения вторинних метсдав розробки тощо.

Вагомий внесок у вивчення геолопчноК будови нафтогазоносних peri-ohjb, удосконалення i утворення нових способ1в впливу на пласт, а також пщготовки нащональних кадр1в для нафтогазопромисловоУ галуз1 Украши зробили науковщ 1вано-Франювського нац1онального техшчного ун1верси-тету нафти i газу, який був створений в 1962 р. спочатку як 1вано-Фран-ювська фш1я Льв1вського пол1техн!чного 1нституту, a noTiM як 1нститут нафти i газу. Слщ також згадати про велику роботу теля Друго'1 евгговоТ в1й-ни прац1вник1в нафтогазорозв1дувальних i нафтогазодобувних пщприемств Украши; шженер1в-геолопв П.В. Полевцева, П.В. Анцупова, 1.Ф. Клгго-ченка, СЕ. Черпака, В.Р. Литвинова, В.А. Гордеевича, Т.Т. Трушкевича, В.В. Крота, В.В. М'ясникова, СП. Вприка та ш.

У межах трьох нафтогазоносних perioHie Украши вщкрито вже понад 250 нафтових, газових i газоконденсатних родовищ. Ochobhi з них так1: в Днтровсько-Донецькш западит — Шебелинське, Хрестищенське, Яблу-н1вське, Оп1шнянське, Софивське, Тимофнвське, Красновське, Глибоюн-ське, Юлпвське.та ш.; у Карпатсъкому peeioni — Долинське, Швшчнодо-линське, Гв1здецьке, Пас1чнянське, Бистрицьке, Майданське, Луквинсь-ке, Чечвинське, Семигишвське, Завод1вське, Ковал1вське, Чорногузьке, Лопушнянське та ш.; у Швденному регюм — Мошкар1всько-Куйби1шв-ське, Татьян1вське, Голицинське, Швденноголицинське, Шмщтовське, Штормове та iH.


Р О 3 Д I Л 1 1СТОР1Я ФОРМУВАННЯ НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВОК ГЕОЛОГ^ JJ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти