ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ

Планування завжди пов'язане з певними термінами, залежно від яких по-різному визначаються і його завдання. Як відомо, виділяють два види планування: перспективне (на 5, 7, 10 років і більше) і детальне, чи поточ­не (на місяць, квартал, рік).

Один із найважливіших принципів планування — єдність і нерозрив­ний зв'язок перспективного й детального планування, що забезпечується його безперервністю.

За основу планування приймають затверджені директивними органами цифри перспективного розвитку народного господарства, у тому числі роз­витку нафтової і газової промисловості. На основі перспективних планових завдань Уряд України встановлює контрольні цифри для міністерств і ві­домств, які через підвідомчі їм організації доводять їх до кожного підпри­ємства. На підприємствах контрольні цифри підлягають уточненню і всесто-ронньому техніко-економічному обґрунтуванню, після чого підприємства складають проекти планів, які направляють у вищі організації, де прово­диться взаємна ув'язка проектів планів з контрольними цифрами. На ос­нові проектів планів галузей Кабінет Міністрів України складає проект плану розвитку народного господарства наступного року і подає його на затвердження до Верховної Ради. Після затвердження план набуває сили закону і стає обов'язковим для виконання всіма організаціями та підпри­ємствами. На основі затверджених планових завдань підприємства розроб­ляють технічні, промислові та фінансові плани, які є основним докумен­том для всієї виробничо-господарської діяльності наступного року.

2.5.1. Перспективне планування

Перспективне планування передбачає складання плану розвитку нафтової промисловості на декілька років: п'ять, десять і більше. Складання плану на декілька років порівняно з детальним плануванням звичайно проводиться за укрупненими показниками. Після такого загаль­ного визначення основних показників з окремих розділів плану може бути проведено детальніше планування.

Геологічна частина перспективного плану має містити такі відомості:

1) дані щодо стану фондів, що знаходяться в експлуатації, із зазначен­
ням кількості експлуатаційних свердловин, розмірів експлуатаційних площ
і запасів у них;

2) дані стосовно стану розвіданих фондів, підготовлених до розробки,
із зазначенням кількості фондових точок, розмірів площ і запасів у них;

3) характеристика площ, на яких ведеться розвідка, із зазначенням
стану розвідки, розрахунком потрібного розвідувального метражу, очікува­
них результатів і термінів закінчення розвідувальних робіт;

 

4) характеристика стану польових геолого-пошукових і геофізичних
робіт на окремих площах і плани подальших робіт на цих площах;

5) план і необхідний об'єм геолого-пошукових, геофізичних та інших
робіт для забезпечення виконання перспективного плану, а також темпи і
масштаби робіт на майбутнє.


Важливою частиною плану є проектування заходів щодо удосконален­ня і раціоналізації геолого-пошукових, геохімічних, гідрогеологічних, гео­фізичних та інших робіт, намічених у плануванні геологічних робіт.

Геологічна частина перспективного плану має містити відомості про пер­спективні і прогнозні запаси, порядок введення площ і горизонтів у розробку, кількість свердловин, що підлягають введенню в експлуатацію, їх дебіти, обся­ги буріння, середні глибини горизонтів, що дало б змогу розрахувати всі необ­хідні показники з буріння і експлуатації, а також інші елементи плану.

При розрахунку видобутку, глибини й кількості свердловин можна ви­користовувати методично один із варіантів розрахунку за укрупненими по­казниками. При цьому слід мати на увазі, що для родовищ, що працюють за проектами розробки, кількість свердловин та інші показники планують на основі даних проектів розробки з урахуванням передбачуваних змін у технології розробки покладів і техніки буріння до початку планового періоду. У разі відсутності проектів розробки методика планування має розрізнятися для родовищ з неводонапірним і водонапірним режимами. Для родовищ з неводонапірним режимом розрахунок планових показників можна проводити з використанням річного коефіцієнта зміни (падіння) дебіту за схемою, яка показана на рис. 2.2.

Для кожного планованого року загальний видобуток є сумарним видо­бутком нафти із старих (()с) і нових ((?н) свердловин, а за видобуток почат­кового року беруть видобуток попереднього року.

Планові показники розраховують таким чином.

На перший рік планового періоду плановий видобуток визначають як

Видобуток нафти в старих свердловинах для першого року планового періоду обчислюють за даними щодо видобутку нафти за початковий рік і се­редньорічним (за декілька минулих років) коефіцієнтом падіння видобутку.   


Для планування за зазначеною схемою потрібно мати дані щодо плас­тового тиску, коефіцієнтів продуктивності в різних зонах пласта, допусти­мих вибійних депресій.

Планування видобутку нафти по окремих свердловинах можна полег­шити складанням карт ізобар на початок і кінець розрахункового року, відповідно до даних щодо питомого падіння пластового тиску, а також карт рівного коефіцієнта продуктивності. Важливим завданням є встановлення допустимих вибійних депресій з урахуванням того, шо крупнозернисті піс­ки високої проникності витримують невеликі депресії, а глинисті дрібно­зернисті піски зберігають стійкість за досить високих (1,5—2,0 МПа) де­пресій. Для цього слід проводити випробування свердловин з різними де­пресіями, спостерігаючи за вмістом піску в струмені нафти. Необхідність встановлення відповідних допустимих депресій виникає також за наявності підошовних вод, утворення пробок тощо.

Всі згадані фактори (геологічні й технічні) слід враховувати під час планування дебіту окремих свердловин.

Боротьбу за збільшення видобутку нафти по таких покладах слід зосе­реджувати на вирішенні деяких часткових завдань, особливих у кожному конкретному випадку, наприклад: поліпшення коефіцієнтів експлуатації; збільшення міжремонтного періоду роботи свердловин; ретельне вивчення стану кожної свердловини. При цьому потрібно враховувати і очікуване прогресуюче збільшення вмісту води в загальній кількості відібраної рідини до кінця планового року та інші показники.

Видобуток нафти з ще не повністю розбурених покладів планують аналогічно по місяцях планового року і складають так званий планшет екс­плуатації (табл. 2.1). Кількість нових свердловин, запланованих на який-не-будь період, визначають переважно за технічними можливостями, а їх по­чаткові дебіти — за поточними дебітами сусідніх свердловин. Необхідні да­ні для планування в цьому випадку заносять в планшети буріння (табл. 2.2).


Планування видобутку нафти по покладах, що характеризуються па­дінням тиску і дебіту в часі, ґрунтується на вивченні:

• вхідних середньодобових дебітів кожної свердловини за грудень по­
переднього року;

• місячних коефіцієнтів падіння дебітів;

• числа свердловино-місяців експлуатації;

• коефіцієнтів експлуатації.

Вхідні дебіти визначають за даними щодо місячного коефіцієнта падін­ня. Число свердловино-місяців експлуатації і коефіцієнти експлуатації вста­новлюють за декілька останніх років з урахуванням заходів щодо збіль­шення термінів роботи свердловин і міжремонтного періоду їх експлуатації. В цьому разі також складають планшет буріння і планшет експлуатації, проте для таких покладів ураховують коефіцієнт зміни (падіння) дебітів.

Якщо коефіцієнт падіння протягом всього планового року однаковий, для спрощення розрахунків видобутку нафти можна використовувати ко­ефіцієнт кратності.

Коефіцієнтом кратності називають суму членів спадної геометричної прогресії, у якої перший член і знаменник дорівнюють місячному коефіці­єнту падіння, а число членів — кількості місяців планового періоду (у разі року — 12). Цей коефіцієнт обчислюють за співвідношенням


Видобуток вільного газу планують з урахуванням можливих відборів газу, пропускної спроможності газопроводів і наявності споживачів газу по всій трасі газопроводу. Останнє має велике значення у зв'язку з тим, що в період сезонних зменшень споживання газу в кінцевому пункті газопрово­ду (за відсутності відповідних сховищ газу) потужність магістральних газо­проводів можна використовувати не більше ніж на 85 %. Наявність же уз­довж траси газопроводу таких сезонних (буферних) споживачів, які у пері­од сезонних надлишків газу можна перемикати з іншого виду палива на газ, може забезпечити постійність споживання газу. Виходячи з такої по­стійності споживачів газу і наявності газопроводів відповідної пропускної спроможності, планування видобутку газу можна проводити для кожної свердловини окремо за формулою

Планування видобутку супутнього газу проводиться роздільно по ро­довищах, що розробляються за тиску, вищому за тиск насичення нафти га­зом, і родовищах, що розробляються за тиску, нижчому за тиск наси­чення.

Для родовищ, що розробляють за тиску, вищому за тиск насичення, газовий фактор у часі практично є сталим і видобуток планового супутньо­го газу визначають перемноженням середнього газового фактора в поточ­ному (початковому) році на плановий видобуток нафти планового року.

Для родовищ, що розробляють за пластового тиску, нижчому за тиск насичення, видобуток супутнього газу планують також з урахуванням газо­вого фактора, але з огляду на можливу зміну його значень у часі. Згідно з "Інструкцією з визначення газового фактора і ресурсів супутнього газу, що видобувається разом з нафтою з надр", планування видобутку супутнього газу в цих умовах "слід проводити тільки на найближчі один-два роки".

При плануванні видобутку супутнього газу не прагнуть його збільшен­ня, оскільки, як вже наголошувалося, розчинений в нафті газ є одним із основних'елементів пластової енергії, збереження якої потрібне для раціо­нальної розробки. Тут більшу увагу надають питанням утилізації газу для повного припинення спалювання цього цінного продукту у факелах.

Планування видобутку нафт і газів, що характеризуються різними вла­стивостями, ведеться роздільно і може бути поділено за типами покладів і режимами їх роботи. При цьому можна враховувати і виділяти також: сверд­ловини, що вводять в експлуатацію внаслідок добурювання їх на нижчеза-лягаючі горизонти; свердловини, в яких проведені роботи з повернення їх на вищезалягаючі горизонти, та ін.

Важливою деталлю планування видобутку нафти і газу по старих сверд­ловинах є необхідність врахування на плановий період заходів щодо підви­щення їх продуктивності.


Плани буріння свердловин й видобутку нафти і газу зазвичай супро­воджують графічними додатками, серед яких першорядне значення мають карти фондів і карти розробки нафтових та газових покладів.

При аналізі виконання плану видобутку по старих свердловинах у першу чергу враховують такі показники:

1) відповідність фактичного видобутку запланованим дебітам;

2) відповідність планових і фактичних значень коефіцієнта експлуата­
ції або збільшення його фактичного значення порівняно з плановим;

3) відповідність планових і фактичних свердловино-місяців експлуа­
тації та середнього видобутку на один свердловино-місяць.

Основні показники для аналізу плану видобутку по нових свердлови­нах наведено нижче:

1) відповідність кількості свердловин, фактично уведених в експлуа­
тацію, запланованій кількості;

2) відповідність запланованих термінів буріння і введення нових сверд­
ловин в експлуатацію фактичним термінам;

3) відповідність фактичних початкових дебітів запроектованим і прий­
нятим при плануванні;

4) відповідність усіх фактичних показників експлуатації показникам,
прийнятим при плануванні.

Для безперервного контролю за виконанням і перевиконанням запла­нованих показників ведеться щодобовий облік видобутку нафти і газу та метражу проходки. Підсумки діяльності нафтодобувних (і пов'язаних з ни­ми) підприємств з метою перевірки виконання річних планів підбивають на кінець кожного місяця і кварталу поточного року.

Аналіз виконання плану допомагає розкривати невикористані резерви підприємств, виявляти можливі недоліки і прорахунки планування і сприяє найчіткішій і злагодженій організації всіх виробничих процесів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які існують категорії свердловин?

2. Схарактеризуйте принцип відбору керна під час буріння свердловин.

3. Що таке геолого-технічний наряд (ГТН)?

4. Опишіть вибір інтервалу відбору керна.

5. Що таке конструкція свердловин?

6. Які основні принципи планування буріння свердловин та видобутку
нафти і газу за геолого-промисловими даними?

7. Що таке перспективне і детальне внутрішньопромислове планування?

8. Що таке опорна свердловина ?

9. Що таке параметрична свердловина ?

10. Що таке свердловини спеціального призначення?


РОЗДІЛ ІЗ

ГЕОЛОГІЧНІ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти