ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


І ВИПРОБУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ГОРИЗОНТІВ

Ускладнення під час буріння свердловин можуть бути по­в'язані з геологічними і технічними причинами.

Геологічні ускладнення. 1. Поглинання промивальної рідини, які пере­важно відбуваються в процесі буріння в тріщинуватих, кавернозних або сильно пористих породах за умови, що пластовий тиск в породах менший за тиск стовпа промивальної рідини у свердловині. Характер поглинання може бути різним: від слабкого в крупнозернистих або тонкотріщинуватих пластах з низьким пластовим тиском до катастрофічного, коли вихід про­мивальної рідини на поверхню із свердловини в процесі буріння повністю не відсутній, а в породах спостерігається наявність великих каверн і роз­критих тріщин.

2. Обвали і осипання порід у свердловині, які виникають в інтервалах,
складених пластичними глинами, глинистими сланцями (здатними до на­
бухання під дією водяної основи промивальної рідини) або крихкими пі­
сковиками та пісками. Глини і глинисті сланці, що обвалюються, злипа­
ються між собою, розбухають під дією води і утворюють сальники на до­
лоті та пробки у свердловині, товщина яких досягає інколи декількох де­
сятків метрів.

Для попередження обвалів використовують промивальні рідини з міні­мальною водовіддачею і підвищеною густиною. Інколи ці інтервали обса­джують і цементують після їх розкриття.

3. При розкритті нафтогазоносних пластів обвали і осипання порід ду­
же часто призводять до прихоплень доліт і бурових труб у свердловинах,
що спонукає до ліквідації їх за технічними причинами. У разі надходження
у промивальну рідину значної кількості нафти або газу в цих інтервалах
знижується тиск на вибій, що може спричинити викид і відкрите фонтану­
вання свердловини. Це засвідчує розкриття високонапірних пористих плас-


тів, насичених одним із вихідних флюїдів. Для попередження викидів під час розкриття зон газонафтопроявів, а також водопроявів потрібно підви­щити масу промивальної рідини до величини, за якої тиск на вибої сверд­ловини має перевищувати пластовий. Для збільшення густини промиваль­ної рідини використовують барит, гематит та інші обважнювачі.

Технічні ускладнення.Вони пов'язані переважно з порушенням основ­них положень режиму буріння свердловин: невідповідністю швидкості буріння, встановленої для конкретного геологічного розрізу; перевищен­ням тиску на долото, внаслідок чого виникають поломки бурильного інст­рументу; перевищенням швидкості спускання бурильного інструменту, що призводить до удару нижньої частини бурильного інструменту на уступах в свердловині, коли над щільними породами розмиваються м'які породи, а також обвалюються або осипаються нестійкі породи. Тоді колона буриль­них труб затримується, навіть вигинається і набирає вигляду "македонів", за образним виразом нафтовиків.

Крім того, до суто технічних причин ускладнення і навіть аварій слід віднести порушення норм поведінки буровиків на бурових, наприклад: за­лишання металевих предметів на бурових містках, у колисці верхового ро­бочого, що призводить до падіння цих предметів (плашок, кувалд, метале­вих "сухарів" тощо) у свердловину і заклинювання бурильного інструмен­ту, тобто до аварії.

Проте основна причина технічних ускладнень при бурінні свердло­вин — неврахування геологічних особливостей району, де проводяться бу­рові роботи, що зумовлює затягування та "мертві" прихвати бурильного інструменту, коли внаслідок осипань або обвалів порід стає неможливим звільнити бурильний інструмент із свердловини. У такому разі доводиться здійснювати повторне буріння свердловини, тобто бурити знову від нуля до проектної глибини.

Велика кількість ускладнень відбувається в процесі розробки продук­тивних нафтогазоносних горизонтів, причому ці ускладнення істотно впли­вають на точність оцінки продуктивних горизонтів.

Аналіз стану розкриття нафтових і газових пластів на розвідувальних і експлуатаційних площах, систематичні дослідження впливу різних бурових розчинів на проникність пористого середовища, які достатньою мірою проведені в Україні та за кордоном, дають змогу дійти висновку, що про­дуктивні пласти розкривають бурінням, переважно не враховуючи геолого-фізичні особливості колектору та фізико-хімічної характеристики рідин, які його насичують. Це призводить до технічних ускладнень, які потребу­ють тривалого часу для їх ліквідації.

Слід використовувати такі методи розкриття і випробування перспек­тивних ділянок розрізу, які б забезпечили збереження природного стану колектору та, як наслідок, достатню надійність результатів випробування. Для оцінки загальних та видобувних запасів нафти і газу можна викори­стовувати лише ці дані, що відображують фактичний стан колектору. Не­достатнє врахування геолого-фізичних властивостей колектору і фізико-хі­мічної характеристики рідин, що його насичують, у процесі розкриття бу­рінням може призвести до хибних висновків щодо нафтогазонасиченості


об'єкта і навіть до того, що деякі продуктивні горизонти можуть бути не виділені.

У нафтопромисловій практиці були випадки, коли із свердловин з доб­рими ознаками нафтогазоносності, які були встановлені в процесі розві­дувального буріння, після вводу цих свердловин в експлуатацію не було одержано або одержано дуже слабкий приплив нафти або газу.

Значною мірою на це все негативно впливає глибина проникнення промивальної рідини або її фільтрату в колектор при розкритті.

Глибина проникнення фільтрату і промивальної рідини в пласт та її кількість переважно визначаються перепадом тиску на пласт в процесі його розкриття. Як правило, продуктивні пласти розкриваються з тиском, що значно перевищує пластовий. Наприклад, на площах Прикарпаття (Віль-хівська, Росільна, Рожнятів) репресії на пласт під час буріння досягали 15—20 МПа, товщини зон проникнення глинистого розчину в пласт — 1 м.

Вплив таких явищ збільшується за значних коливань тисків у свердло­вині в процесі спуско-підіймальних операцій. Інтенсивність зміни гідроди­намічного тиску підвищується зі збільшенням глибини свердловини, швидкості підіймання або спускання інструменту, в'язкості і статичного напруження зсуву промивальної рідини та зі зменшенням зазору між стін­кою свердловини та інструментом. Як показала практика, під час спускан­ня інструменту може виникнути тиск, який дорівнює статичному тиску, що може призвести до гідравлічного розриву пласта і внаслідок цього до про­никнення у пласт великої кількості промивальної рідини, тобто його за­бруднення.

Найбільше проникнення фільтрату і твердої фази промивальної рідини відбувається у процесі розкриття тріщинних колекторів. На Речицькому родовищі (Біларусь) глибина проникнення бурового розчину в колектори девону досягала 20—70 м. Отже, проникнення в пласт фільтрату і бурового розчину негативно впливає на колекторні властивості продуктивних плас­тів. У результаті збільшується час освоєння свердловин, знижується їх про­дуктивність, нерівномірно розробляється поклад, зменшується коефіцієнт нафтовіддачі, а на розвідувальних площах з цієї причини можуть бути не виявлені окремі пропластки і цілі продуктивні пласти.

ГЕОЛОГІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Буріння кожної свердловини дає широку геологічну, фі­зичну і технічну інформацію про будову надр, нафтогазоносність розрізу, будову продуктивних пластів. Проте значна частина необхідної інформації втрачається, якщо бурова бригада і геологічна служба не ведуть вчасно пер­винну геологічну і технічну документацію. Від її своєчасності, якості, пов­ноти і систематизації значною мірою залежать результати інтерпретації отриманих даних.

У процесі буріння пошуково-розвідувальних свердловин основним до­кументом є буровий журнал, в якому узагальнено увесь матеріал щодо бу­ріння. Паралельно з буровим журналом складають геологічний журнал, в


який записують інтервали відбору керна, подають його первинний опис, вказують глибини відбору зразків, мету і місце відправлення їх на відповід­ний аналіз. Велику увагу при цьому приділяють описанню і документуван­ню зразків, узятих боковими Ґрунтоносами. Описують шлам, зазначають вміст (у %) тієї чи іншої породи; відзначають інтервали осипання стінок свердловини, провалів і прихоплень інструменту, порушення циркуляції промивальної рідини. Особливу увагу приділяють тим інтервалам, де є нафтогазопрояви. У разі сильних нафтогазопроявів відбирають проби газу, нафти, води і заносять у журнал відповідні їх параметри, які можна визна­чити у польових умовах.

Відносний вміст частинок різного розміру в породі визначає її грану­лометричний склад. Від цього складу залежать колекторні властивості про­дуктивних горизонітв. Чим більші за розміром зерна породи, тим вищі її відкрита пористість і проникність. Від гранулометричного складу залежить також буримість порід і всі можливі ускладнення під час буріння (обвален­ня, каверноутворення у глинистих породах тощо).

Гранулометричний склад визначає характер внутрішньої поверхні по­рожнин продуктивних горизонтів і, отже, фізико-хімічні процеси, що від­буваються на контакті цієї поверхні з рідинами і газами, що насичують ко­лектор. Так, при розробці нафтових пластів величина внутрішньої поверхні порожнин і її форма значною мірою впливають на повноту витіснення нафти з горизонтів.

Продуктивні пласти часто мають неоднорідний склад, тому розрізня­ють проміжні типи порід: пісковик глинистий, глина піщаниста, алевроліт глинистий та ін.

Слід зазначити, що наявність глинистих частинок у пісковиках (алев­ролітах) істотно впливає на колекторні властивості цих порід. Із збільшен­ням вмісту глинистого матеріалу зменшується абсолютна та ефективна (особливо для нафти) проникність теригенних колекторів. Наявність гли­нистих частинок у колекторах як теригенного, так і карбонатного типів зу­мовлює значне зменшення їх проникності у разі розкриття на водних роз­чинах (глинисті частинки розбухають під впливом промивальної рідини, особливо прісної води, і закупорюють фільтраційні канали у привибійній зоні свердловини).

При дослідженні шламу визначають вміст частинок порід різної ве­личини переважно ситовим методом. Цей метод дає змогу виділити піща­ну (псамітову) фракцію з розміром частинок 0,1 мм і більше. Фракцію, меншу за 0,1 мм, часто враховують у загальній сумі без поділу на дрібніші фракції. Іноді використовують різні методи (гідравлічні, відмучування тощо) виділення алевритової (0,1—0,01мм) і пелітової (менше за 0,01 мм) фракцій, тому що сита з отворами діаметром, меншим за 0,1 мм, не вико­ристовують.


Отримані фракції вивчають під бінокулярною лупою для з ясування ступеня окоченості зерен і- розподілу окочених, напівокочених і кутастих частинок породи. При використанні даних гранулометричного аналізу при­ймають, що стратиграфічно однойменні пласти в однакових умовах відкла­дення містять зерна однакової крупності.

При бурінні експлуатаційних свердловин зазвичай ведуть документа­цію, яка відображає всі документи, пов'язані з проектуванням, бурінням і дослідженням свердловин. Під час передачі свердловини в експлуатацію складають ЇЇ паспорт, у якому вказують дати початку і закінчення бурін­ня, описують геологічний розріз, товщини пластів, конструкцію, інтерва­ли перфорації, результати досліджень, а також відзначають усі аварії та ускладнення, які виникли при бурінні. В процесі експлуатації свердлови­ни в паспорт заносять результати усіх технологічних операцій, сумарний видобуток нафти чи газу, а також всі дані геологічного і технічного ха­рактеру.

Зазвичай, у справі свердловини є такі документи:

1) технічний проект на буріння свердловини;

2) акт про перенесення з плану на місцевість точки закладання свердловини;

3) акт про закладання свердловини;

4) акт про готовність свердловини до буріння;

5) геолого-технічний наряд;

6) акт про початок буріння;

7) буровий вахтовий журнал свердловини;

8) акт про контрольні виміри бурового інструменту;

 

12) журнал параметрів глинистого розчину;

13) план спуску експлуатаційної колони з розрахунком її цементування;

14) акт про спуск експлуатаційної колони;

15) акт про цементування колони;

16) акт про закінчення буріння і результати перевірки колони на герметичність;

17) акт про відбивку цементного кільця за колоною;

18) акт про виміри відстані від муфти експлуатаційної колони до стола ротора;

19) акт про опресування свердловини;

20) акт на спуск насосно-компресорних труб;

21) акт про результати випробування пласта;

22) акт про консервацію свердловини;

23) паспорт свердловини;

24) експлуатаційний журнал;

25) акт на ліквідацію свердловини.

Перелічені вище первинні документи заповнюють бурильник, буровий майстер або інженер з буріння, тому слід розуміти значущість кожного до­кументу, його зміст. Від цього залежать як результати буріння, так й інтер­претація усіх отриманих по свердловині геологічних матеріалів.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти