ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РАДІОАКТИВНІ МЕТОДИ КАРОТАЖУ

На цей час найбільш поширені два методи радіоактивного каротажу: гамма-каротаж (ГК) і нейтронний гамма-каротаж (НГК). У разі гамма-каротажу вимірюють природне гамма-випромінювання порід, тобто їх природну радіоактивність, у разі нейтронного гамма-каротажу визнача­ють інтенсивність вторинного гамма-випромінювання, зумовленого дією нейтронів на породу.

Крім того, існує ще багато додаткових методів радіоактивного карота­жу, наприклад: нейтронний каротаж, вивчення розсіяного гамма-випромі­нювання порід, метод радіоактивних ізотопів, гамма-гамма каротаж, гам­ма-спектроскопія та ін.

Суть гамма-каротажу: радіоактивні елементи, що входять до хімічного складу порід, випромінюють альфа-, бета-, гамма-проміння (а, (3, у).

У свердловину спускають зонд, обладнаний реєстратором у-випромі-нювання порід — звичайним лічильником Гейгера.

Під час радіоактивного каротажу реєструють лише у-випромінювання, оскільки цей вид променів має достатньо високу проникну здатність і мо­же бути зареєстрований в породах у бурових свердловинах, як необсадже-них металевими обсадними колонами, так і після їх обсадження.

Визначення зміни інтенсивності у-випромінювання порід уздовж сто­вбура свердловини називають гамма-каротажем (ГК).

Криву, одержану в результаті заміру і яка характеризує інтенсивність у-випромінювання пластів порід уздовж стовбура свердловини, називають гамма-каротажною кривою.

За природною радіоактивністю виділяють такі групи осадових гірських порід:

1) дуже високої радіоактивності (бентоніт, вулканічний попіл);

2) високої (глибоководні тонкодисперсні глини, калійні солі);

3) середньої (мілководні континентальні глини, мергелі, вапнякові й
піщані глини);

4) низької (гіпси, кам'яна сіль, вугілля, ангідрит).

Згідно з даними ГК, збільшення вмісту глинистих або мулистих часто­чок в осадовій породі зумовлює збільшення її радіоактивності. Також уста­новлена залежність між радіоактивністю гірської породи і її кольором. Чим темніша порода, тим вища її радіоактивність. Це не стосується порід, тем­ний колір яких зумовлений вмістом у них нафти.


Суть нейтронного гамма-каротажу (НГК) така: у свердловину опуска­ють зонд або пристрій, аналогічний пристрою для гамма-каротажу, але за­безпечують його джерелом нейтронів, ізольованим від лічильника Гейгера свинцевою перегородкою.

Джерелом нейтронів слугує суміш солі радію чи полонію й берилію.

В гірських породах затримка нейтронів відбувається переважно внаслідок їх зіткнення з ядрами водню. Зіткнення з ядрами інших еле­ментів спричинює передусім розсіювання нейтронів.

Повільний нейтрон рухається, доки в результаті одного із зіткнень із ядром елемента водню він не буде їм захоплений. При цьому відбувається "/-випромінювання. Під час нейтронного гамма-каротажу реєструють інтенсивність гамма-випромінювання, яке виникає в породах із захоплен­ням повільних нейтронів ядрами елементів. Тому нейтронний гамма-каротаж називають вимушеним, або вторинним.

За даними НГК можна встановити межу водонафтового контакту в однорідних пластах, які містять високомінералізовану пластову воду й наф­ту. Це пов'язано з тим, що у водоносній частині пласта міститься більша кількість хлору в засолонених водах, ніж у нафтоносній.

У результаті показання НГК проти водоносної частини пласта зави­щені порівняно з нафтоносною частиною на 15—20 %. У разі заповнення пласта слабомінералізованою водою розділення нафтоносної й водоносної частин пласта за НГК утруднено.

За кривими НГК можна встановити також контакт газ—нафта або газ—вода в однорідних проникних пластах за вищими показниками проти глинистої частини пласта.

Газоносні пласти порівняно з водоносними й нафтоносними містять менше водню внаслідок відносно малої густини газів. Тому показники НГК проти газоносних пластів виявляються заниженими порівняно з по­казниками проти водоносних і нафтоносних пластів.

До додаткових радіоактивних методів ГДС, які часто застосовують у нафтогазовій справі, належить метод розсіяного гамма-випромінювання. Він грунтується на вимірюванні інтенсивності штучного гамма-випроміню­вання, розсіяного породоутворювальними елементами в процесі опромі­нення потоком гамма-квантів.

Виділяють дві модифікації гамма-гамма-методу: за густиною і за м'я­кою компонентою.

За допомогою першої модифікації методу проводять розчленування геологічних розрізів, виділення різних корисних копалин, визначення гус­тини та пористості порід, відбивку цементного каменя і муфт на обсадних колонах, контроль якості колони і рівня рідини в затрубному просторі. Друга модифікація гамма-гамма-методу (за м'якою компонентою) є додат­ковою для більш точного розв'язання задач нафтової геології, наприклад для розділення в геологічних розрізах нафтогазових свердловин вапняків, доломітів, пісковиків за вмістом у них кальцію.


СПЕЦІАЛЬНІ ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині поширені спеціальні електрометричні дослідження за допомогою мікрозондів, удосконалюються метод бокового каротажу, темпера­турні методи, визначення елементів залягання пластів у свердловині. Ці ме­тоди найчастіше використовують для детального вивчення розрізів, для яких ГДС основними методами каротажу не дає достатньо точних результатів.

Каротаж мікрозондами

Мікрозонд — це спеціальний каротажний зонд малої дов­жини. Під час заміру його електроди притискуються пружинами до стінки свердловини, чим і досягається зменшення впливу глинистого розчину на результати вимірювань. Крім того, каротаж мікрозондами дає змогу дослі­джувати шари і прошарки малої товщини (до 1—2 см). Як правило, вимі­рювання проводять градієнт-мікрозондом А 0,025 М 0,025 N і потенціал-зондом А 0,05 М одночасно й в однаковому масштабі. Швидкість реєстрації не більше 1000 м/год.

Боковий каротаж

Боковий каротаж є одним із різновидів електричного каро­тажу за методом електричних опорів.

Завдяки спеціальному розміщенню електродів вплив обмеженої тов­щини пласта при боковому каротажі зведено до мінімуму. Це дає мож­ливість записувати діаграму, за якою виділяють у розрізі свердловини дуже тонкі прошарки порід й оцінюють їх опір.

Боковий електрокаротаж дає добрий результат, якщо застосовують як промивальну рідину глинисті розчини із сильномінералізованою в'язкою основою в тонкошаруватих розрізах, наприклад флішових, коли результати звичайного каротажу за методом електричних опорів і навіть каротажу мікрозондами не дають добрих результатів.

Термокаротаж

Термокаротаж здійснюють за методами:

• природного теплового поля;

• штучного теплового поля;

• ефекту охолодження.

Природне теплове поле вивчають у свердловинах переважно для визна­чення геотермічного градієнта або зворотної йому величини, тобто гео­термічного ступеня. Геотермічний градієнт визначають в умовах теплового режиму, що встановився у свердловині, для чого і використовують сверд­ловини, які простоюють. Часто з цією метою використовують законсерво­вані свердловини.

Штучне теплове поле можна створити у свердловині під час заповнен­ня її глинистим розчином, температура якого відрізняється від температури довколишніх порід, а також у разі цементування в трубному просторі.


Оскільки різні гірські породи мають різну теплопровідність, за одер­жаними температурними кривими можна виділити їх з більшою чи мен­шою теплопровідністю і говорити, таким чином, про літологію порід, що складають розріз.

Ефект охолодження виникає у зв'язку з виділенням газу в процесі роз­криття й розробки нафтових і газових пластів, в результаті чого виникають знижені температури проти цих пластів.

Кавернометрія

Механічна система приладу — каверномір — являє собою чотири важелі, які розташовані попарно у двох взаємно перпендикулярних площинах та притискуються до стінок досліджуваної свердловини за допо­могою пружин.

Зміну діаметра свердловини по її стовбуру фіксують під час підіймання каверноміра за допомогою спеціального електричного датчика опорів, що зумовлюють зміни параметрів в електричній схемі приладу, в результаті чого реєструється крива зміни різниці потенціалів, пропорційної діаметру сверд­ловини. Принципову схему каверноміра в свердловині показано на рис. 5.4.

У свердловину каверномір спускають з притиснутими до його корпусу важелями за допомогою алюмінієвого кільця в нижній частині корпусу (або з іншого м'якого для розбурювання металу). Після досягнення прила­дом вибою свердловини це кільце знімається і важелі розкриваються за до­помогою ресорних пружин, що вмонтовані в місцях шарнірів у верхніх час­тинах важелів.

Якщо в свердловину спускають каверномір, орієнтований по сторонах світу, то на діаграмі реєструється зміна діаметра свердловини орієнтовано, тобто по діаграмі можна визначити напрямок, у якому сформувалися каверни.

Каверномір з приладом орієнтованого його спуску в свердловину на­зивають профілеміром, а процес орієнтованого визначення зміни діаметра свердловини — профілеметрією.

Результати вимірів каверноміром застосовують для розчленування роз-

різу свердловини за літологічними різновида­ми пластів (піщаних, глинистих, карбонатних та ін.). У піщаних породах діаметр свердлови­ни зменшується, тому що фільтрат водної ос­нови промивальної рідини відфільтровується в ці породи і на стінках свердловини відкладаєть­ся глиниста кірка; навпаки, в глинистих по­родах діаметр свердловини збільшується у зв'язку з можливістю цих порід набухати і об-

Рис. 5.4. Принципова схема каверноміра:

1 — корпус; 2 — важелі; 3 — пристрій, який утримує ва­желі у притиснутому до корпусу положенні під час спуску у свердловину (як правило, це наконечник з кільцем з м'якого металу, яке зіскакує і звільнює важелі)


валюватись. Карбонатні породи характеризуються на кавернограмах номі­нальними значеннями діаметра свердловини, галогенні породи, наприклад солі, — слабким збільшенням діаметра свердловини через їх незначне роз­чинення.

Дані кавернометрії використовують для розрахунку потрібного об'єму цементного розчину перед цементажем обсадних колон і оцінки стану свердловин.

Газовий каротаж

Газовий каротаж ґрунтується на вивченні газоподібних і рідких вуглеводнів, які попадають у глинистий розчин при розкритті доло­том нафтогазового пласта. Глинистий розчин, який виходить із свердлови­ни, за допомогою приладів газового каротажу на поверхні досліджують на вміст газоподібних і рідких вуглеводнів. Дані щодо вмісту в розчині горю­чих газів використовують для побудови газокаротажної кривої. Відповідні поправки на відставання проби глинистого розчину вводять експерименталь­ним методом за допомогою методів, які застосовують для визначення гли­бин відбору шламу.

У разі неперервного проведення газового каротажу записують дві кри­ві: одна показує загальну зміну складу вуглеводневих газів, інша — кіль­кість важких вуглеводневих газів, тобто нафтового ряду.

Втім газовий каротаж застосовують рідко через суттєві недоліки, які

розглянуто нижче.

1. Для проведення газового каротажу під час буріння свердловини по­
трібно цілодобове чергування спеціалістів на буровій, які виконують робо­
ту на газокаротажній станції. Це значно впливає на вартість буріння сверд­
ловини.

2. На газокаротажній діаграмі газоносні шари і прошарки чітко не від­
биваються, якщо свердловиною вже були пройдені шари і прошарки з на­
явністю вуглеводнів, особливо газу.

3. У глинистому розчині, що входить у свердловину, може бути газ
унаслідок неповного очищення розчину в процесі руху по жолобах і у від­
стійнику на поверхні. Газ може бути також у глинах, із яких був приготов­
лений глинистий розчин.

 

4. У глинистий розчин часто слід додавати штучно нафту у разі роз­
криття продуктивних горизонтів і у випадках аварій.

5. Якщо в глинистий розчин потрапив водень (Н2) або сірчаний водень
28) із порід, пройдених свердловиною, то на газокаротажних діаграмах
спотворюється інформація, тому що Н2 і Н28 у приладі газокаротажної стан­
ції горять за тих самих температур, що і вуглеводні.

Механічний каротаж

На цей час механічний каротаж застосовують рідко. Втім геолог, що здійснює геологічну службу безпосередньо в процесі буріння свердловини, за спрацюванням долота може робити деякі висновки щодо розкритих порід.


У глинах долото стає тупим, його різальні кромки набувають овальної форми. У пісковиках, особливо міцних, долото зношується швидко і рівно­мірно. Міцніші породи, наприклад хемогенні вапняки, а також породи вулканічного і магматичного походження, зношують шарошки долота дуже швидко, вони сточуються і стають "лисими".

При механічному каротажі виконують хронометраж проходки буріння свердловини, тобто враховують час чистого буріння на 1 м її поглиблення. За цими даними будують діаграму механічного каротажу, на якій міцні по­роди характеризуються збільшенням часу буріння. Дані механічного каро­тажу є допоміжними у проведенні геологічного розчленування свердловин.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти