ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ

 

Економічне значення оборотності полягає у її впливі на кінцеві результати роботи підприємства, собівартість, прибуток, рентабельність. Ефективність використання оборотних засобів вимірюють показниками оборотності (рис. 3.3.).

Показники оборотності оборотних засобів

Коефіцієнт оборотності

Коефіцієнт завантаження

Тривалість одного обороту

Рис. 3.3 –Показники оборотності

 

Коефіцієнт оборотності (Коб) показує кількість оборотів за рік і визначають відношенням реалізованої за рік продукції (Qp) до середньорічного залишку оборотних фондів (Sз):

Ко6 = , оборотів. (3.38)

Коефіцієнт завантаження (Кзав) показує, скільки оборотних засобів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції:

Кзав = (3.39)

Тривалість обороту (Тоб) визначають співвідношенням кількості днів у розрахунковому періоді до коефіцієнта оборотності за формулою

(3.40)

Середньомісячний залишокнормованих оборотних засобів:

Зс.м.= , грн., (3.41)

де Зп, Зк — відповідно залишок нормованих оборотних засобів на початок і кінець місяця, грн.

Середньорічний залишок нормованих оборотних засобів:

Зс.р.= грн., (3.42)

де З1, З2 ... З12 — середньомісячні залишки оборотних коштів, грн.

Якщо відомі суми нормованих оборотних коштів на перше число кожного місяця, то Зс.р. можна обчислити за формулою

Зс.р. = (3.43)

де — відповідно залишки нормованих оборотних коштів на перше число кожного місяця розрахункового періоду.

Сума вивільнених у результаті оборотності оборотних коштів:

. (3.44)

де Qp — обсяг реалізації у звітному році, грн;

Тоб.баз., Тоб.зв. — середня тривалість одного обороту оборотних коштів відповідно у базовому і звітному роках, днях.

Сума приросту прибутків (збитків),одержаного за рахунок зміни оборотності оборотних засобів:

Пр = Пр.баз. (3.45)

де Пр.баз. — прибуток від реалізації продукції у базовому році, грн.;

Зс.р.баз., Зс.р.зв. —середньорічні залишки нормованих оборотних коштів у базовому і звітному роках відповідно, грн.;

Qр.з, Qр.б. — обсяг реалізації у звітному (базовому) році, грн.

Вплив використання оборотних коштів на рівень рентабельності

(3.46)

де Пр.бал..зв — балансовий прибуток у звітному році, грн.;

Во.ф. — середньорічна вартість основних виробничих фондів у звітному році;

Рзв — загальна рентабельність виробництва у звітному році, %;

Зс.р.зв. — середньорічний залишок нормованих оборотних засобів у звітному році, грн.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

1. Дайте визначення основних фондів будівельної організації.

2. Перерахуйте відмінності між основними й оборотними фондами.

3. .В чому полягає відмінність між виробничими і невиробничими основними фондами?

4. В якому випадку об'єкт основних засобів визнається активом?

5. Які основні фонди відносять до активної частини, а які до пасивної? Наведіть приклади.

6. В чому полягає особливість структури основних фондів будівельної організації?

7. Які існують види оцінки основних фондів в Україні?

8. Наведіть причини виникнення морального зношення.

9. Перерахуйте показники, які характеризують стан основних фондів.

10. Визначте поняття „амортизація основних виробничих фондів”.

11. Визначте групи і квартальні норми амортизації основних фондів для нарахування суми амортизаційних відрахувань.

12. Назвіть методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

13. Які показники застосовують для характеристики інтенсифікації і відновлення основних виробничих фондів?

14. Перерахуйте показники ефективності використання основних фондів.

15. ,Дайте визначення оборотних фондів.

16. Що ми відносимо до фондів обігу?

17. Наведіть класифікації оборотних засобів.

18. Чим обумовлена необхідність нормування оборотних засобів?

19. Перерахуйте види запасу оборотних засобів.

20. Наведіть методику нормування власних оборотних коштів на запасні частини.

21. Назвіть і дайте визначення показникам ефективності використання оборотних засобів.

 

Тема 4. ТРУДОВІ РЕСУРСИ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Питання для теоретичної підготовки

 

4.1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ.

4.2. ОБЛІК, ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ І ПІДБІР КАДРІВ.

4.3. ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ.

4.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ.

 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ
§ Професія, спеціальність, кваліфікація § норма виробітку, часу, обслуговування, чисельності § облікова, явочна, середньооблікова чисельність § відрядна, погодинна форми оплати праці § наукова організація праці § тарифна система оплати праці § фонд оплати праці § основна і додаткова заробітна плата § надбавки, доплати § заохочувальні та компенсаційні виплати § продуктивність праці § виробіток продукції § загальні і часткові коефіцієнти оборотності

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти