ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРИБУТОК І ДОХіД ЯК ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Для свого функціонування підприємство повинно мати грошові кошти. Основним джерелом надходження грошових коштів є виручка(дохід) від реалізації продукції, яка являє собою суму отриманих коштів за вироблену і реалізовану продукцію (роботу, послуги). Вона відіграє важливу роль у відтворювальному процесі матеріального виробництва як одна з ланок нового кругообігу коштів підприємства. З відрахуванням матеріальних витрат на виробництво утворюються економічні умови для нового виробничого циклу, а залишок виручки від реалізації продукції становить валовий дохід підприємства.

Валовий дохідце грошове вираження тієї частини валового продукту, яка залишається на підприємстві після відрахування матеріальних витрат і використовується на відтворення виробництва. Сума валового доходу розраховується як різниця між виручкою та матеріальними витратами і амортизаційними відрахуваннями у складі собівартості реалізованої продукції

Дв = Вр – Мв – Ам, (5.1)

де Дв – валовий дохід;

Вр – виручка від реалізації продукції (послуг),

Мв – матеріальні витрати у складі собівартості продукції (послуг),

Ам – амортизаційні відрахування у складі собівартості.

Валовий дохід є основним узагальнюючим показником ефективності діяльності підприємства: в ньому відображається підвищення продуктивності праці, скорочення матеріаломісткості продукції, збільшення заробітної плати.

З погляду відтворення валовий дохід розподіляється на оплату праці і на чистий дохід. Чистий дохідперевищення виручки від реалізації продукції над вартістю матеріальних витрат, амортизаційних відрахувань і зарплати, або різниця між валовим доходом і зарплатою

Дч = Вр – Мв – Ам – Зп, (5.2)

або Дч = Дв – Зп. (5.3)

Як найважливіше джерело фінансових ресурсів підприємств і держави чистий дохід реалізується у вигляді прибутку – фінансового результату діяльності підприємства за умов, що валовий дохід від реалізації продукції (послуг) перевищує валові витрати (рис. 5.1).

Фінансовий результат є нульовим, якщо валовий дохід підприємства дорівнює його валовим витратам (собівартості). Від’ємний фінансовий результат, коли валові витрати (собівартість) перевищують виручку від реалізації (валові доходи), підприємство отримує збитки, що ставить його у скрутне фінансове становище з ризиком банкрутства.

Інші доходи від операційної діяльності, від участі в капіталі, інші фінансові доходи підприємства включають доходи від операційної оренди активів, курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, реалізації оборотних активів, реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів тощо. Дохід, що виникає в результаті використання активів підприємства, визнається у вигляді відсотків, роялті й дивідендів.

 

 


Рис. 5.1 -Формування доходу та прибутку виробника

Позареалізаційні доходи і витрати, тобто такі, що безпосередньо не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції обумовлені процесом роздержавлення і утворення різноманітних форм власності — орендних, акціонерних, спільних та інших підприємств.

Узагальнюючим фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток. Прибуток – це частина чистого доходу, що залишається підприємству після відшкодування усіх витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг) та іншими видами діяльності. Формування балансового прибутку підприємства зображено структурно-логічною схемою (рис. 5.2).

 


Рис. 5.2 -Структурно-логічна схема формування прибутку

 

В Україні щодо прибутку застосовують такі визначення:

1.Балансовий (валовий) прибуток — загальний прибуток, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування і розподілу; різниця між чистим доходом від реалізації продукції (послуг) і її собівартістю.

2. Операційний прибуток (збиток) — прибуток від операційної діяльності, визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

3. Чистий прибуток – сума прибутку від звичайної діяльності і надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку. З суми чистого прибутку сплачуються борги, проценти за кредити, а решта розподіляється на фонд споживання, фонд нагромадження.

4. Прибуток від реалізації продукції або прибуток від операційної діяльності визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (без ПДВ і акцизного збору) та повною собівартістю продукції.

5. Прибуток від звичайної діяльності до оподатковування визначається як сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та ін. витрат (збитків).

6. Прибуток від звичайної діяльності — різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподатковування і сумою податків із прибутку.

7. Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу матеріальних і нематеріальних активів, цінних паперів тощо; — різниця між ціною продажу та балансовою (залишковою) вартістю об'єкта.

8. Прибуток від позареалізаційних операцій — це прибуток від спільної діяльності підприємств, проценти з реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів, штрафи, доходи від володіння борговими зобов'язаннями, роялті.

Слід зазначити, що наведені визначення нормативно не закріплені і можуть застосовуватися у різних контекстах.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти