ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ

Об’єктивна оцінка фінансового стану необхідна для пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності, доходності та прибутковості підприємства. Метааналізу фінансового стану – пошук резервів підвищення рентабельності виробництва для забезпечення спроможності виконання підприємством своїх зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами, споживачами і постачальниками.

Загальними показниками оцінки фінансового стану підприємства є показники прибутковості (доходності) та рентабельності (їхній рівень, тенденції і фактори, що на них впливають) (рис. 5.3).

 

 
 


Рис. 5.3 -Класифікація показників фінансового стану

 

Показники прибутковості характеризують ефективність використання всіх видів ресурсів, які забезпечили одержання певного валового доходу.

1. Коефіцієнт прибутковості власного капіталу:

Пк.вл = х100%. (5.7)

де Пр.ч — чистий прибуток підприємства, грн.;

2. Коефіцієнт прибутковості активів, Пакт;

Пакт = 100%, (5.8)

де Азаг — загальна сума активів підприємства, грн.

Якщо коефіцієнт прибутковості активів менше за процентну ставку по довгострокових кредитах, то фінансовий стан підприємства є незадовільним.

Показником рівня прибутковості є рентабельність, що характеризує рівень ефективності (доходності) підприємства.

3. Рентабельність окремих видів одиниці продукції:

Рі = х 100 %, (5.9)

де Ці, Сі — відповідно ціна і повна собівартість і-го виробу, грн.

4. Рентабельність продукції:

Рп= 100 %, (5.10)

де Ср — повна собівартість реалізованої продукції, грн.

5. Рентабельність виробництва, яка може бути загальною (Рв.заг.) і розрахунковою (Рв.розр). Ці величини обчислюють за формулами

Рв.заг. = (5.11)

Рв.розр = . (5.12)

Ліквідністьхарактеризує спроможність підприємства оплачувати свої короткострокові зобов'язання за рахунок поточних активів.

6. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), Кл.заг - відношення всіх оборотних поточних активів (Апот) до поточних зобов'язань (Зпот):

Кл.заг = . (5.13)

Характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, що дорівнює середній тривалості одного обороту всіх поточних активів.

Нормальне обмеження — 2. При Кл.заг < 2 вважається, що платоспроможність підприємства невисока і існує певний фінансовий ризик. При Кл.заг > 3 може виникнути сумнів у ефективності використання поточних активів. Співвідношення 2:1 вважається нормальним, але для деяких сфер бізнесу воно може змінюватися від 1,2 до 2,5.

7. Коефіцієнт покриття проміжний (Кпп) — відображає платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунку з дебіторами на період, що дорівнює середній тривалості одного обороту дебіторської заборгованості

Кпп= (5.14)

де: Гк — грошові кошти;

Дз — дебіторська заборгованість;

Вз — виробничі запаси;

Кз — короткострокові зобов'язання.

Нижня межа цього показника повинна бути не нижче одиниці.

8. Коефіцієнт ліквідності (Кл) показує, яку частину короткострокових зобов'язань підприємство може погасити найближчим часом.

Кл = (5.15)

Нормальне обмеження — 0,7-0,8.

9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кл.абс) характеризується відношенням найбільш ліквідних активів (Г,Цп) до поточних зобов'язань:

Кл.абс = . (5.16)

Він показує, яку частину короткострокових зобов'язань підприємство може погасити найближчим часом.

Нормальне обмеження - 0,2 - 0,25.

10. Час обертання ліквідних активів (Тола) показує, скільки днів може працювати підприємство, використовуючи наявність ліквідних активів, не звертаючись до додаткових фінансових ресурсів:

Тола= (5.17)

де Дв — добові (одноденні) витрати підприємства.

11. Коефіцієнт термінової ліквідності — це відношення активів високої ліквідності (Алікв) до поточних зобов'язань:

Кл.терм = . (5.18)

Оцінка платоспроможності підприємства показує його здатність відповідати по своїх зовнішніх зобов'язаннях продавця, виконувати поточні й довгострокові зобов'язання за рахунок власних активів. Підприємство платоспроможне, якщо його активи більше, ніж зовнішні зобов'язання продавця.

12. Коефіцієнт платоспроможності обчислюється так:

Кп.с = (5.19)

де Кап.вл — власний капітал (статутний фонд), грн.;

Ззаг — загальні зобов'язання підприємства (зобов'язання власникам, акціонерам та зовнішні зобов'язання), грн.

Фінансовий стан підприємства оцінюють за показниками фінансової стійкості.

13. Коефіцієнт автономії характеризує рівень фінансової незалежності підприємства Ка = (5.20)

де Двк — джерела власних коштів;

Бв — валюта балансу.

Оптимальне значення цього показника приймають 0,5 і вище.

Співвідношення між позиковими джерелами і джерелами власних коштів вимірюють наступними показниками:

14. Коефіцієнт боргу показує, скільки позикових джерел підприємство залучає на кожну гривню власних джерел. Якщо коефіцієнт боргу менше одиниці, то підприємство є сталим:

Кб = (5.21)

де Пдк — позикові джерела коштів.

15. Коефіцієнт довгостроково залучених позикових джерел показує частку довгострокових кредитів і позик у загальній сумі фінансових ресурсів, що будуть використані підприємством:

Кдп = (5.22)

де Дкп — довгострокові кредити і позики.

16. Коефіцієнт інвестування власних коштів показує, що частина позаоборотних активів підприємства покривається власними джерелами:

Ківк = (5.23)

де Ап — позаоборотні активи.

Показники ефективності використання активів

17. Оборотність основних засобів — співвідношення між обсягом реалізації (Вреал) та фіксованими і нематеріальними активами (Афікс):

Ооз = (5.24)

18. Оборотність активів обчислюється за формулою

Оа = . (5.25)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти