ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Показники економічної ефективності

1. ЧИСТА ПОТОЧНА ВАРТІСТЬ (Net Рresent Value – NPV) або чистий дисконтований дохід — це різниця між приведеною до теперішньої вартості шляхом дисконтування сумою надходжень від реалізації проекту і сумою інвестиційних дисконтованих витрат

(7.17)

або ЧДД=SДГПt - (SІВ + Він) ; (7.18)

де S ДГПt — сума дисконтованого грошового потоку (чистого доходу в теперішній вартості) за весь період експлуатації інвестиційного проекту. Термін експлуатації приймають до 5 років.

SІВ + Він сума інвестицій на реалізацію проекту та інших витрат.

Грошовий потік t- го року, (ГПt)

ГПt = Прt + Аt, (7.19)

де Прt – чистий дохід (прибуток) від експлуатації об'єкта (перевищення валової виручки над експлуатаційними витратами) або економія витрат t – го року;

Аt — річна сума амортизаційних відрахувань на основні фонди.

У випадку залучення кредиту або акціонерного капіталу

ГПt = Прt + Аt + К л t – Крt – Дивt, (7.20)

де Клt – залишкова (ліквідна) вартість діючих основних фондів, що вибувають у кінці терміну їхньої служби в t-му році;

Крt – кредит банку під інвестиційний проект t-го року;

Дивt – дивіденди акціонерам у t-му році;

Дисконтований грошовий потік, ДГПt t-го року

ДГПt = ГПt * Кдt (7.21)

Дисконтний множник грошового потоку t-го року (Кдt)

, (7.22)

де Ек – дисконтна ставка проценту;

t – період експлуатації проекту ( термін служби основних фондів).

NPV, ЧДД використовують за критерій доцільності реалізації проекту. У випадку негативного або нульового значення ЧДД проект відхиляють як такий, що не приносить додаткового доходу на вкладений капітал. Проект з позитивним значенням ЧДД дозволяє повернути і збільшити капітал інвестора, тому є доцільним для реалізації.

2. ІНДЕКС ДОХОДНОСТІ (Profitability Index – PI), ІД-показує відносну доходність (прибутковість) проекту — дисконтовану вартість чистого грошового потоку (грошових надходжень, притоків) від проекту на одиницю інвестицій (вкладань, відтоків)

ІД = , (7.23)

. (7.24)

Якщо РІ > 1,0 — проект привабливий для впровадження.

3. ПЕРІОД ОКУПНОСТІ, ПО — співвідношення суми інвестицій до середньорічної суми дисконтованого чистого грошового потоку

ПО = , (7.25)

де ДГПр – середня за рік сума дисконтованого грошового потоку.

ДГПр = , (7.26)

де t – термін експлуатації об'єкта інвестування.

Дисконтований аналог терміну окупності проекту (Рауbасk Реrіоd - РР) — період, за який приведений сумарний прибуток від проекту цілком покриє інтегральні дисконтовані витрати інвестиції).

4. ВНУТРІШНЯ НОРМА ДОХОДНОСТІ (прибутковості, рентабельності) проекту ( Internal Rate of Return–IRR) — розмір ставки відсотку, при якому чиста приведена вартість проекту дорівнюватиме нулю, тобто приведена вартість очікуваних надходжень (притоків) коштів дорівнює приведеній вартості відтоків (при цьому відшкодовують інвестиційний капітал):

(7.27)

Визначається дисконтною ставкою, за якою майбутня чиста вартість грошового потоку від інвестицій буде приведена до теперішньої вартості:

ЧДД= (7.28)

Показник IRR, ВНД можна інтерпретувати так:

· як нижній гарантований рівень прибутковості інвестиційного проекту;

· як такий розмір дисконтної ставки - Ек, за яким теперішня вартість чистого грошового потоку - ДГП за строк експлуатації проекту - t шляхом дисконтування буде приведена до суми інвестицій - ІВ;

· як розмір максимальної ставки плати за джерела фінансування, при якій проект залишається беззбитковим.

IRR розраховують методом ітераційного відбору значень ставки відсотку при обчисленні NPV проекту. Різноманітні електронні таблиці (Lotus 123, QPRO, Ехеl та ін.) містять вмонтовані модулі розрахунків, які дозволяють автоматизувати рутинні арифметичні операції обчислення.

Динамічні методи оцінки ефективності інвестицій більш об'єктивні, інформативні, незалежні від абсолютного розміру інвестицій, пристосовані для порівняння проектів з різним рівнем ризику. Але, складність розрахунків, суб'єктивність вибору нормативної доходності, велика залежність від точності оцінки майбутніх грошових потоків знижують їх переваги.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

1. Визначте витрати, які відносяться до безпосередніх, а які - до супутніх.

2. Перелічіть методи визначення кошторисної вартості.

3. Визначте склад кошторисної вартості за економічним змістом.

4. Перелічіть елементи прямих витрат і наведіть порядок їх визначення.

5. Обґрунтуйте визначення кошторисної вартості будівельних матеріалів у прямих витратах.

6. Визначте, на підставі чого розраховуємо кошторисну вартість експлуатації будівельних машин і механізмів.

7. Визначте склад загально виробничих витрат.

8. Наведіть порядок визначення кошторисного прибутку.

9. Визначте порядок формування договірної ціни та її види.

10. Перелічіть показники, які використовуються для оцінки загальної (абсолютної) економічної ефективності капітальних вкладень та наведіть порядок їх визначення.

11. Статичні методи оцінки ефективності інвестицій

12. Назвіть принципи, на яких базуються динамічні методи оцінки ефективності.

13. Наведіть алгоритм оцінки ефективності інвестицій.

14. Перелічіть показники економічної ефективності і наведіть методику їх розрахунку.


Рекомендована література

1. Бардаков В. А., Княжеченко В. В., Костюк В.О., Юр’єва Т. П., Юр’єва С. Ю. Економіка міського господарства: Навч. посібник. / За ред. Т.П. Юр’євої. — Х.: ХДАМГ, 2002. — 672 с.

2. Богуславский В. Л. Экономика предприятий. — М.: Финансы и статистика, 2000.

3. Богуславский Л.Д. и др. Экономика теплогазоснабжения и вентиляции. (3-е изд., перераб. и доп.) – М.: Стройиздат, 1988. – 350 с.

4. Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. Друге видання, виправлене і доповнене.— К.: Каравела, 2001. — 298 с.

5. Булатова А. Экономика: Учебник для вузов. – М.: БЕК, 1999.

6. Гаврилюк. Л. І. Економіка підприємства: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни.— Житомир: ЖІТІ, 2000.— 152 с.

7. Горфинкель В. Я. и др. Экономика предприятия: Учебник.— М.: ЮНИТИ, 2000.— 742 с.

8. Економіка будівництва: Навч. посібник. За ред. О. С. Іванілова.—Х.: Вища школа, 2001.— 584 с.

9. Курс экономики / Под ред. Б.А. Райзберга / М.: Инфра – М, 1999.

10. Определение стоимости и цены строительства: Практическое пособие – К.: Изд-во „Приор”, 1999.

11. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій. – К.: Видавничий дім „Скарби”, 2001. – 448 с.

12. Толмачев Е.А., Монахов Б.Е. Экономика строительства: Уч. пос. – М.: Юриспруденция, 2003. – 224 с.

13. Чистов Л.М. Экономика строительства: Уч. – Спб.: Изд-во «Питер», 2001. – 384 с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти