ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМА

 

для загальноосвітніх шкіл

 

 

 

 

Й – 9-й класи

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс креслення в школі має загальноосвітній характер і сприяє політехнічній освіті учнів, розвиткові у них техніч­них здібностей та формуванню просторового мислення.

Програма курсу покликана сформувати в учнів ставлен­ня до креслення як до одного з головних і необхідних засобів спілкування людей у їхній практичній діяльності, навчити свідомо читати креслення та схеми, самостійно виконувати графічні документи для виготовлення предметів трудової навчальної діяльності.

Засвоєння учнями змісту програми мусить бути спрямо­ване на вирішення таких завдань:

1) сформувати в учнів систему знань та вмінь, необхід­них для виконання графічних документів;

2) сприяти учням у виконанні навчальних функцій, пов'язаних із читанням графічних матеріалів;

3) забезпечити умови для вивчення учнями основ сучас­ного виробництва;

4) сприяти тому, щоб учні оволоділи обраним профілем трудового навчання;

5) сприяти розвиткові в учнів просторового мислення;

6) сприяти формуванню здатності до самостійної роботи з навчальним матеріалом;

7) сформувати в учнів якості, необхідні для технічної творчості та участі в раціоналізаторській та підприємниць­кій діяльності.

Зміст програми передбачає створення умов для ознайом­лення учнів з основами сучасного виробництва та з місцем графічних документів у виробничій діяльності людей. Формуванню в учнів просторового мислення, розвиткові їхніх технічних здібностей сприятимуть різноманітні практичні роботи, пов'язані з аналізом змісту зображень на кресленні та читанням креслень із метою визначення певних відомостей про зображені на них предмети, із застосуванням елементів конструювання та уявних перетворень просторових властивостей предметів.

Програма складається з загального тематичного плану курсу, змісту навчального матеріалу, основних вимог до знань та вмінь учнів, орієнтовного змісту практичних робіт, а також переліку рекомендованої літератури та наочних

Посібників.

V тематичному плані наведено рекомендований розподіл часу в годинах за навчальними темами. Залежно від конкретних умов, ГЮВ'ЯЗВНИХ ІЗ засвоєнням змісту тієї чи іншої теми учнями, вчителі, мас право перерозподіляти години між окремими темами програми.

Засвоєння курсу креслення здійснюється на базі вивчен­ня теоретичного матеріалу та виконання практичних робіт. Практичні роботи передбачають: читання креслень, вико­нання графічних вправ у робочих зощитах, виконання креслень та ескізів на аркушах креслярського паперу.

Конкретний матеріал для практичних робіт учитель добирає самостійно, виходячи зі змісту навчального мате­ріалу та орієнтуючись на наведені в підручнику з креслення зразки завдань. При доборі завдань перевагу слід віддавати таким, які активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів: роботі з довідковим матеріалом, завданням творчого характеру тощо. Необхідно намагатися, щоб завдання для вправ і графічних робіт мали індивідуальний характер.

Перевагу слід надавати виконанню практичних робіт безпосередньо на уроці, але на розсуд учителя обмежена кількість деяких із них може виконуватись як домашні завдання. На останньому уроці з кожної теми необхідно передбачити проведення контрольної роботи, яка має допо­могти з'ясувати рівень засвоєння учнями відповідного навчального матеріалу. Всі практичні роботи повинні вико­нуватись тільки олівцем із застосуванням креслярських інструментів.

У процесі вивчення курсу необхідно передбачати широ­ке використання навчальних наочних посібників: таблиць, зразків креслень, моделей, роздаткового матеріалу, екран­них посібників тощо. Самостійна робота учнів із підручни­ком та наочними посібниками має стати невід'ємною складовою процесу навчання.

Оцінка успішності учнів здійснюється через усне опиту­вання і спостереження за їх поточною роботою, перевірку підсумків виконання практичних робіт і проведення контрольних робіт.

 

 

 

№ теми Тема Орієнтовна кількість годин
  8-й клас  
Вступ
Загальні вимоги до оформлення креслень
Креслення в системі прямокутних проекцій
Наочні зображення предметів у системі аксонометричних проекцій
Проектування геометричних тіл та їхніх елементів
Геометричні побудови при виконанні креслень
Виконання та читання креслень предметів УСЬОГО
  9-й клас  
Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів
Умовності та спрощення при виконанні проекційних креслень
Складальні креслення
Топографічні та будівельні креслення
Технічні схеми
  УСЬОГО

 

Й КЛАС

 

Вступ

Мета й завдання вивчення креслення у школі. Застосування графічних документів у практичній діяльності людей. Стислі відомості з історії розвитку креслення. Механізація та автоматизація кресляр­ських робіт в умовах сучасного виробництва.

Інструменти, приладдя й матеріали, необхідні для виконання креслень. Раціональні прийоми ро­боти креслярськими інструментами.

Вимоги до знань учнів

Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повин­ні знати:

призначення графічних документів у практичній діяльності людей;

місце та роль курсу креслення в системі шкіль­них предметів;

раціональні прийоми роботи креслярськими інструментами.

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Практичне застосування креслень», «Графічні зображення, що застосовуються при передачі різної інфор­мації», «історія креслення».

Зразки різних видів графічних документів: креслень, ескі­зів, схем, графіків, діаграм тощо.

Зразки креслярських інструментів, приладдя, матеріалів.

2. Загальні вимоги до оформлення креслень

Поняття про державні стандарти, які визначають правила оформлення креслень.

Формати креслень. Робоче поле та рамка крес­лення. Основний напис на кресленні.

Лінії креслення: суцільна товста основна, суцільна тонка, суцільна хвиляста, штрихова, штрихпунктирна і штрихпунктирна з двома крапками. Спів­відношення товщин ліній та їх призначення.

Основні відомості про нанесення розмірів на кресленнях: виносні та розмірні лінії, стрілки, зна­ки діаметра і радіуса, умовне позначення товщини й довжини деталі, розміщення розмірних ліній.

Масштаби креслень: призначення, види й позна­чення.

Основні відомості про креслярські шрифти: ви­ди, співвідношення розмірів. Букви, цифри і знаки на кресленнях.

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Ліни креслення», «Креслярський шрифт», «Нанесення розмірів на кресленнях».

Навчальні таблиці: «формати креслень», «Масштаби крес­лень», «Лінії креслення», «Нанесення розмірів на кресленнях».

Наочні посібники до теми

Діафільм «Способи зображення предметів на креслен­нях».

Кінофільми: «Креслення в системі прямокутних проекцій», «Способи проеціювання».

Навчальні таблиці «Способи проеціювання», «Креслення в системі прямокутних проекцій».

Об'ємні моделі предметів.

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Побудова наочних зображень», «Технічний рисунок деталі».

Кінофільм: «Ескіз і технічний рисунок деталі». Навчальна таблиця «Аксонометричні проекції». Моделі геометричних тіл. Об'ємні моделі предметів.

5. Проеціювання геометричних тіл та їхніх елементів

Аналіз геометричної форми предмета за його кресленням. Уявне розчленування предмета на окремі геометричні тіла (циліндри, конуси, кулі, призми, піраміди та їхні частини). Проекції геомет­ричних тіл як елементи графічного зображення предмета.

Знаходження на кресленні проекцій вершин, ребер, граней, твірних і поверхонь тіл обертання як елементів зображення предмета на кресленні. Побу­дова проекцій точок, що лежать на поверхні предмета.

Розгортання поверхонь геометричних тіл. Побу­дова розгорток призми, піраміди, циліндра, конуса.

 

 

Вимоги до знань і вмінь учнів

Засвоївши навчальний матеріал теми, учні по­винні


знати:

основи аналізу геомет­ричної форми предмета; характерні особливості проекцій геометричних тіл;

послідовність побудови проекцій точок, що ле­жать на поверхні пред­мета;

практичне застосування розгорток поверхонь предметів.

вміти:

уявно розчленовувати предмети на окремі гео­метричні тіла; будувати проекції гео­метричних тіл; аналізувати графічний склад проекцій геомет­ричних тіл; будувати проекції точок, що лежать на поверхні предмета; будувати розгортки по­верхонь геометричних тіл.


 

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Розгортки деяких технічних форм і предметів побуту», «Побудова розгорток». Моделі геометричних тіл. Розбірні об'ємні моделі предметів.

Наочні посібники до теми

Діафільм «Геометричні побудови при виконанні крес­лень».

Набір плоских деталей.

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Читання креслень деталей», «Задачі з крес­лення для 7-го класу».

Кінофільми: «Правила читання креслень», «Ескіз і техніч­ний рисунок деталі».

Й КЛАС

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Перерізи і розрізи». «Прості розрізи».

Кінофільм «Метод перерізів і розрізів».

Навчальні таблиці: «Переріз і розріз». «Класифікація пере­різів», «Фронтальний розріз», «Горизонтальний розріз», «Про­фільний розріз», «Поєднання вигляду і розрізу», «Аксономет­рична проекція деталі з вирізом».

Набори розбірних моделей предметів.

Умовності та спрощення

При виконанні

Проекційних креслень

Узагальнення поняття про зображення на крес­ленні. Визначення необхідної та достатньої кількос­ті зображень на кресленні. Вибір головного зобра­ження на кресленні. Застосування додаткових і місцевих виглядів під час виконання креслень.

Умовності, що забезпечують раціональне скоро­чення кількості зображень на кресленні.

Компонування зображень при виконанні крес­лень.

Виконання й читання креслень, що містять вивчені умовності.

 

Вимоги до знань і вмінь учнів

Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні


знати:

визначення узагальнено­го поняття зображення на кресленні; вимоги до оптимальної кількості зображень на кресленні; вимоги до головного зо­браження; умовності, які забезпе­чують раціональне ско­рочення кількості зобра­жень; вимоги до компонуван­ня зображень на крес­ленні.

 

 

вміти:

визначати необхідну й достатню кількість зо­бражень на кресленні; вибирати головне зобра­ження на кресленні; застосовувати необхідні місцеві й допоміжні ви­гляди під час виконання креслень;

застосовувати умовності, які дають можливість ра­ціонально скорочувати кількість зображень на кресленні;

компонувати зображення на полі креслення; виконувати й читати креслення, що містять вивчені умовності.

 


Наочні посібники до теми

Діафільми: «Умовності та спрощення на кресленнях дета­лей», «Задачі з креслення для 8-го класу».

Навчальна таблиця «Додаткові та місцеві вигляди». Об'ємні моделі предметів.

Складальні креслення

Призначення та зміст складальних креслень. Узагальнення й систематизація знань про складальні креслення, що їх засвоїли учні в процесі трудово­го навчання.

Зображення з'єднань деталей—елементи скла­дальних креслень. Загальні поняття про з'єднання деталей. Зображення рознімних з'єднань деталей: болтових, шпилькових, гвинтових, шпонкових і штифтових.

Різьбові з'єднання на складальних кресленнях. Зображення та позначення різьби на кресленнях з'єднань. Спрощене зображення різьбових з'єднань. Умовні позначення кріпильних деталей різьбових з'єднань.

Зображення та позначення нерознімних з'єд­нань: зварних, паяних, клейових, заклепкових.

Особливості виконання складальних креслень: розрізи на складальних кресленнях, штрихування перерізів суміжних деталей, нанесення розмірів, умовності та спрощення на складальник креслен­нях.

Читання складальних креслень за планом. Чи­тання складальних креслень із застосуванням контрольних запитань.

Деталювання складальних креслень. Призначен­ня і зміст процесу деталювання складального крес­лення. Послідовність деталювання. Узгодження роз­мірів деталей у процесі деталювання.

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Креслення типових з'єднань деталей», «Креслення рознімних деталей», «Зображення й позначення різьб на кресленнях».

Кінофільм «Рознімні з'єднання та їхнє зображення на кресленнях».

Навчальні таблиці: «Складальна одиниця», «Складальне креслення».

Зразки рознімних і нерознімних з'єднань. Зразки складальних одиниць.

Технічні схеми

Призначення і види технічних схем: кінематичні, гідравлічні, пневматичні, електро- і радіотехнічні.

Графічні зображення, що застосовуються при виконанні схем. Позиційні позначення на схемах.

Читання нескладних технічних схем.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМА

 

для загальноосвітніх шкіл

 

 

 

 

Й – 9-й класи

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс креслення в школі має загальноосвітній характер і сприяє політехнічній освіті учнів, розвиткові у них техніч­них здібностей та формуванню просторового мислення.

Програма курсу покликана сформувати в учнів ставлен­ня до креслення як до одного з головних і необхідних засобів спілкування людей у їхній практичній діяльності, навчити свідомо читати креслення та схеми, самостійно виконувати графічні документи для виготовлення предметів трудової навчальної діяльності.

Засвоєння учнями змісту програми мусить бути спрямо­ване на вирішення таких завдань:

1) сформувати в учнів систему знань та вмінь, необхід­них для виконання графічних документів;

2) сприяти учням у виконанні навчальних функцій, пов'язаних із читанням графічних матеріалів;

3) забезпечити умови для вивчення учнями основ сучас­ного виробництва;

4) сприяти тому, щоб учні оволоділи обраним профілем трудового навчання;

5) сприяти розвиткові в учнів просторового мислення;

6) сприяти формуванню здатності до самостійної роботи з навчальним матеріалом;

7) сформувати в учнів якості, необхідні для технічної творчості та участі в раціоналізаторській та підприємниць­кій діяльності.

Зміст програми передбачає створення умов для ознайом­лення учнів з основами сучасного виробництва та з місцем графічних документів у виробничій діяльності людей. Формуванню в учнів просторового мислення, розвиткові їхніх технічних здібностей сприятимуть різноманітні практичні роботи, пов'язані з аналізом змісту зображень на кресленні та читанням креслень із метою визначення певних відомостей про зображені на них предмети, із застосуванням елементів конструювання та уявних перетворень просторових властивостей предметів.

Програма складається з загального тематичного плану курсу, змісту навчального матеріалу, основних вимог до знань та вмінь учнів, орієнтовного змісту практичних робіт, а також переліку рекомендованої літератури та наочних

Посібників.

V тематичному плані наведено рекомендований розподіл часу в годинах за навчальними темами. Залежно від конкретних умов, ГЮВ'ЯЗВНИХ ІЗ засвоєнням змісту тієї чи іншої теми учнями, вчителі, мас право перерозподіляти години між окремими темами програми.

Засвоєння курсу креслення здійснюється на базі вивчен­ня теоретичного матеріалу та виконання практичних робіт. Практичні роботи передбачають: читання креслень, вико­нання графічних вправ у робочих зощитах, виконання креслень та ескізів на аркушах креслярського паперу.

Конкретний матеріал для практичних робіт учитель добирає самостійно, виходячи зі змісту навчального мате­ріалу та орієнтуючись на наведені в підручнику з креслення зразки завдань. При доборі завдань перевагу слід віддавати таким, які активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів: роботі з довідковим матеріалом, завданням творчого характеру тощо. Необхідно намагатися, щоб завдання для вправ і графічних робіт мали індивідуальний характер.

Перевагу слід надавати виконанню практичних робіт безпосередньо на уроці, але на розсуд учителя обмежена кількість деяких із них може виконуватись як домашні завдання. На останньому уроці з кожної теми необхідно передбачити проведення контрольної роботи, яка має допо­могти з'ясувати рівень засвоєння учнями відповідного навчального матеріалу. Всі практичні роботи повинні вико­нуватись тільки олівцем із застосуванням креслярських інструментів.

У процесі вивчення курсу необхідно передбачати широ­ке використання навчальних наочних посібників: таблиць, зразків креслень, моделей, роздаткового матеріалу, екран­них посібників тощо. Самостійна робота учнів із підручни­ком та наочними посібниками має стати невід'ємною складовою процесу навчання.

Оцінка успішності учнів здійснюється через усне опиту­вання і спостереження за їх поточною роботою, перевірку підсумків виконання практичних робіт і проведення контрольних робіт.

 

 

 

№ теми Тема Орієнтовна кількість годин
  8-й клас  
Вступ
Загальні вимоги до оформлення креслень
Креслення в системі прямокутних проекцій
Наочні зображення предметів у системі аксонометричних проекцій
Проектування геометричних тіл та їхніх елементів
Геометричні побудови при виконанні креслень
Виконання та читання креслень предметів УСЬОГО
  9-й клас  
Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів
Умовності та спрощення при виконанні проекційних креслень
Складальні креслення
Топографічні та будівельні креслення
Технічні схеми
  УСЬОГО

 

Й КЛАС

 

Вступ

Мета й завдання вивчення креслення у школі. Застосування графічних документів у практичній діяльності людей. Стислі відомості з історії розвитку креслення. Механізація та автоматизація кресляр­ських робіт в умовах сучасного виробництва.

Інструменти, приладдя й матеріали, необхідні для виконання креслень. Раціональні прийоми ро­боти креслярськими інструментами.

Вимоги до знань учнів

Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повин­ні знати:

призначення графічних документів у практичній діяльності людей;

місце та роль курсу креслення в системі шкіль­них предметів;

раціональні прийоми роботи креслярськими інструментами.

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Практичне застосування креслень», «Графічні зображення, що застосовуються при передачі різної інфор­мації», «історія креслення».

Зразки різних видів графічних документів: креслень, ескі­зів, схем, графіків, діаграм тощо.

Зразки креслярських інструментів, приладдя, матеріалів.

2. Загальні вимоги до оформлення креслень

Поняття про державні стандарти, які визначають правила оформлення креслень.

Формати креслень. Робоче поле та рамка крес­лення. Основний напис на кресленні.

Лінії креслення: суцільна товста основна, суцільна тонка, суцільна хвиляста, штрихова, штрихпунктирна і штрихпунктирна з двома крапками. Спів­відношення товщин ліній та їх призначення.

Основні відомості про нанесення розмірів на кресленнях: виносні та розмірні лінії, стрілки, зна­ки діаметра і радіуса, умовне позначення товщини й довжини деталі, розміщення розмірних ліній.

Масштаби креслень: призначення, види й позна­чення.

Основні відомості про креслярські шрифти: ви­ди, співвідношення розмірів. Букви, цифри і знаки на кресленнях.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти