ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вимоги до знань і вмінь учнів

Засвоївши навчальний матеріал теми, учні по­винні


знати:

розміри формату А4; розміри рамки креслен­ня;

призначення основного напису на кресленні; призначення основних типів ліній креслення та співвідношення їх тов­щин;

правила нанесення лі­нійних розміри при па­ралельних і похилих роз­мірних лініях, розмірів кола і дуги, величин кутів;

призначення масштабів при виконанні креслень; сутність масштабів змен­шення та збільшення.

вміти:

проводити рамку крес­лення; виконувати основний напис на кресленні; проводити лінії креслен­ня відповідної товщини;позначати лінійні розмі­ри та розміри криволі­нійних елементів конту­рів зображень в обсязі вивчених правил;визначати масштаби креслень; позначати масштаби креслень; виконувати написи в ку­товому штампі креслен­ня та проставляти роз­мірні числа креслярським шрифтом.


 

Завдання до практичних робіт

1. Виконати вправу, пов'язану з визначенням типів ліній на кресленні.

2. Викреслити на аркуші креслярського паперу формату А4 рамку та основний напис креслення за розмірами, наве­деними в підручнику. Заповнити графи основного напису креслярським шрифтом.

3. Виконати в робочому зошиті запропоновані вчителем написи креслярським шрифтом.

4.Виконати вправу, пов'язану з засвоєнням правил на­несення розмірів.

5.Виконати вправу, пов'язану з визначенням масштабу зображення на кресленні.

6.Виконати на раніше підготовленому форматі А4 крес­лення плоскої деталі в заданому масштабі з нанесенням необхідних розмірів.

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Ліни креслення», «Креслярський шрифт», «Нанесення розмірів на кресленнях».

Навчальні таблиці: «формати креслень», «Масштаби крес­лень», «Лінії креслення», «Нанесення розмірів на кресленнях».

Креслення в системі прямокутних проекцій

Поняття про проекціювання. Методи проеціюван­ня: центральне і паралельне. Прямокутні проекції як засіб зображення об'ємного предмета на площи­ні. Побудова проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно перпендикулярних площинах проек­цій.

Поняття про вигляд як різновид зображень на кресленні. Взаємне розташування виглядів на крес­ленні та їхні назви: вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва. Вимоги до головного вигляду на кресленні. Визначення необхідної та достатньої кількості виглядів на кресленні.

Поняття про місцевий вигляд, розташований у проекційному зв'язку з головним виглядом.

Послідовність побудови виглядів на кресленні. Призначення ліній проекційного зв'язку. Допоміж­на пряма креслення.

Вимоги до знань і вмінь учнів

Засвоївши навчальний матеріал теми, учні по­винні


знати:

методи проеціювання та їхню характеристику; елементи апарата проеціювання; площини проекцій, проеціювальні промені; основи прямокутного проеціювання на одну, дві і три взаємно перпендикулярні площини проекцій; визначення вигляду; назви виглядів на кресленнях та їх взаємне розташування; вимоги до головного вигляду на кресленні; призначення місцевого вигляду на кресленні.

вміти:

будувати проекції пред­метів на одну, дві і три взаємно перпендикуляр­ні площини проекцій; розміщувати вигляди креслення у проекційному зв`яку; визначити головний вигляд предмета; визначити раціональну кількість виглядів на кресленні; будувати місцеві вигляди, розташовані у проекційному зв`язку з головним виглядом.


Завдання до практичних робіт

1. Виконати в робочому зошиті креслення предмета, зображення якого потребує однієї проекції.

2. Виконати вправу, пов'язану з читанням зображень предметів, що містять дві проекції.

3.Виконати вправу, пов'язану з читанням зображень предметів, що містять три проекції.

4.Виконати вправу на побудову двох проекцій предмета за його наочним зображенням.

5.Виконати вправу на порівняння виглядів предмета з його наочним зображенням.

6.Виконати вправу на моделювання предмета з картону, паперу чи дроту за його кресленням.

7.Виконати в робочому зошиті побудову третьої проекції предмета за двома заданими.

8.Виконати вправу на побудову місцевого вигляду.

9.На форматі А4 виконати креслення предмета, визна­чивши необхідні для цього вигляди за його наочним зобра­женням.

Наочні посібники до теми

Діафільм «Способи зображення предметів на креслен­нях».

Кінофільми: «Креслення в системі прямокутних проекцій», «Способи проеціювання».

Навчальні таблиці «Способи проеціювання», «Креслення в системі прямокутних проекцій».

Об'ємні моделі предметів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти