ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Наочні зображення предметів у системі аксонометричних проекцій

Призначення та основні види аксонометричних проекцій. Утворення наочних зображень предметів за допомогою аксонометричних проекцій.

Косокутна фронтальна диметрична проекція. Прямокутна ізометрична проекція. Напрямки осей, показники спотворення, нанесення розмірів на зображеннях.

Аксонометричні проекції плоских фігур: чотири­кутника, трикутника, шестикутника. Еліпс як аксо­нометрична проекція кола. Побудова овалу.

Аксонометричні проекції геометричних тіл: призми, піраміди, циліндра, конуса.

Поняття про технічний рисунок та його призна­чення. Застосування аксонометричних проекцій для побудови технічних рисунків.

Побудова технічних рисунків предметів, зобра­жених у системі прямокутних проекцій. Вибір виду аксонометричної проекції та раціонального способу її побудови. Способи передачі об'ємності предметів на технічних рисунках.

Вимоги до знань і вмінь учнів

Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні


знати:

призначення аксономет­ричних проекцій; характерні особливості косокутної фронтальної диметричної проекції; характерні особливості прямокутної ізометрич­ної проекції; умови, які впливають на вибір виду аксономет­ричної проекції для побудови наочного зо­браження предмета; призначення технічного рисунка та його відмінність від креслення.

 

 

вміти:

будувати аксонометричні проекції плоских фігур; будувати аксонометричні проекції геометричних тіл;

вибирати вид аксономет­ричної проекції для по­будови наочного зобра­ження предмета; будувати аксонометричні проекції предметів, об­межених площинами та поверхнями тіл обертан­ня;

наносити розміри на аксонометричних проек­ціях предметів; виконувати технічні ри­сунки простих деталей.


 

Завдання до практичних робіт

1. Виконати вправи на побудову диметричних проекцій геометричних фігур за їх заданими розмірами.

2.Виконати вправи на побудову ізометричних проекцій геометричних фігур за їх заданими розмірами.

3.У робочому зошиті побудувати диметричну проекцію предмета за його прямокутними проекціями та заданими розмірами.

4.У робочому зошиті побудувати ізометричну проекцію предмета за його прямокутними проекціями та заданими розмірами. Нанести розміри.

5.Виконати вправи на побудову овалів, які є аксономет­ричними проекціями кіл заданих діаметрів.

6.У робочому зошиті побудувати ізометричні проекції призми, піраміди, циліндра і конуса за їх заданими розміра­ми.

7.У робочому зошиті побудувати ізометричну проекцію предмета з циліндричними отворами чи виступами. Нанести розміри.

8.У робочому зошиті виконати технічний рисунок пред­мета за його прямокутними проекціями.

9.У робочому зошиті виконати технічний рисунок пред­мета за його моделлю.

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Побудова наочних зображень», «Технічний рисунок деталі».

Кінофільм: «Ескіз і технічний рисунок деталі». Навчальна таблиця «Аксонометричні проекції». Моделі геометричних тіл. Об'ємні моделі предметів.

5. Проеціювання геометричних тіл та їхніх елементів

Аналіз геометричної форми предмета за його кресленням. Уявне розчленування предмета на окремі геометричні тіла (циліндри, конуси, кулі, призми, піраміди та їхні частини). Проекції геомет­ричних тіл як елементи графічного зображення предмета.

Знаходження на кресленні проекцій вершин, ребер, граней, твірних і поверхонь тіл обертання як елементів зображення предмета на кресленні. Побу­дова проекцій точок, що лежать на поверхні предмета.

Розгортання поверхонь геометричних тіл. Побу­дова розгорток призми, піраміди, циліндра, конуса.

 

 

Вимоги до знань і вмінь учнів

Засвоївши навчальний матеріал теми, учні по­винні


знати:

основи аналізу геомет­ричної форми предмета; характерні особливості проекцій геометричних тіл;

послідовність побудови проекцій точок, що ле­жать на поверхні пред­мета;

практичне застосування розгорток поверхонь предметів.

вміти:

уявно розчленовувати предмети на окремі гео­метричні тіла; будувати проекції гео­метричних тіл; аналізувати графічний склад проекцій геомет­ричних тіл; будувати проекції точок, що лежать на поверхні предмета; будувати розгортки по­верхонь геометричних тіл.


 

Завдання до практичних робіт

1. Виконати вправу на аналіз форми предметів за їх наочними зображеннями.

2.Виконати вправу на аналіз креслення групи геомет­ричних тіл.

3.Виконати вправу на аналіз елементів поверхні предме­та за його прямокутними проекціями.

4.У робочому зошиті побудувати проекції призми, піра­міди, циліндра і конуса за їх заданими розмірами.

5.Виконати вправи на визначення проекцій точок, зада­них на наочних зображеннях геометричних тіл.

6.Виконати вправи на визначення проекцій точок, зада­них на наочних зображеннях предметів.

7.У робочому зошиті виконати креслення предмета за письмовим описом його форми.

8.Виконати вправи на побудову проекцій точок, які ле­жать на поверхнях предметів.

9.У робочому зошиті побудувати розгортку призми і піраміди за їх заданими розмірами.

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Розгортки деяких технічних форм і предметів побуту», «Побудова розгорток». Моделі геометричних тіл. Розбірні об'ємні моделі предметів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти