ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів

Поняття про переріз як різновид зображень креслення. Утворення перерізу. Види перерізів: ви­несені та накладені. Виконання й позначення пере­різів. Умовності, прийняті при виконанні перерізів.

Графічне позначення матеріалів на перерізах. Поняття про розріз як різновид зображень крес­лення. Утворення розрізу. Відмінність між розрізом і перерізом. Види розрізів: прості й складні, повні й місцеві. Виконання й позначення розрізів. Поєд­нання вигляду з частиною розрізу. Особливі випад­ки розрізів. Умовності та спрощення при виконанні розрізів.

Застосування розрізів в аксонометричних проек­ціях.

Вимоги до знань і вмінь учнів

Засвоївши навчальний матеріал теми, учні по­винні


знати:

визначення перерізу та розрізу;

призначення перерізу та розрізу; класифікацію та особли­вості різних видів пере­різів і розрізів; відмінність між розрізом і перерізом.

вміти:

виконувати і позначати перерізи та розрізи на кресленнях предметів; застосовувати необхідні умовності та спрощення при виконанні перерізів і розрізів; застосовувати поєднання вигляду з частиною розрізу; читати креслення, що містять перерізи та розрізи; будувати аксонометричні проекції з розрізами.


Завдання до практичних робіт

1. Виконати вправи на порівняння зображень із перері­зами та наочних зображень предметів.

2. Виконати вправи на порівняння виглядів і перерізів та визначення їх взаємної відповідності.

3. У робочому зошиті виконати вправи на побудову винесених перерізів.

4. У робочому зошиті виконати вправи на побудову
накладених перерізів.

5. Виконати вправи на порівняння зображень розрізів і перерізів.

6. Виконати вправи, пов'язані з читанням креслень, що містять різні види розрізів.

7. Виконати вправи, пов'язані з побудовою розрізів, що їх визначив учитель.

8. Виконати вправи, пов'язані з визначенням форми деталей за допомогою перерізів.

9. У робочому зошиті виконати креслення предметів, застосувавши корисні розрізи.

10.У робочому зошиті виконати креслення предметів, застосувавши необхідні умовності та спрощення при побудові розрізів.

11.За наочним зображенням виконати ескіз деталі з необхідними перерізами.

12.За наочним зображенням виконати ескіз деталі з необхідними перерізами, попередньо доповнивши деталь конструктивними елементами, що їх вказав учитель.

13.За наочним зображенням виконати ескіз деталі, застосувавши необхідні розрізи. Кількість зображень визна­чити самостійно.

14.У робочому зошиті виконати технічний рисунок деталі з вирізом її чверті.

15.За наочним зображенням виконати ескіз деталі, застосувавши необхідні розрізи. Попередньо змінити форму деталі за завданням учителя.

16.Прочитати креслення деталі, давши відповіді на поставлені запитання.

17.На форматі А4 за двома заданими виглядами деталі побудувати третій. Застосувати необхідні розрізи, нанести розміри.

Наочні посібники до теми

Діафільми: «Перерізи і розрізи». «Прості розрізи».

Кінофільм «Метод перерізів і розрізів».

Навчальні таблиці: «Переріз і розріз». «Класифікація пере­різів», «Фронтальний розріз», «Горизонтальний розріз», «Про­фільний розріз», «Поєднання вигляду і розрізу», «Аксономет­рична проекція деталі з вирізом».

Набори розбірних моделей предметів.

Умовності та спрощення

При виконанні

Проекційних креслень

Узагальнення поняття про зображення на крес­ленні. Визначення необхідної та достатньої кількос­ті зображень на кресленні. Вибір головного зобра­ження на кресленні. Застосування додаткових і місцевих виглядів під час виконання креслень.

Умовності, що забезпечують раціональне скоро­чення кількості зображень на кресленні.

Компонування зображень при виконанні крес­лень.

Виконання й читання креслень, що містять вивчені умовності.

 

Вимоги до знань і вмінь учнів

Засвоївши навчальний матеріал теми, учні повинні


знати:

визначення узагальнено­го поняття зображення на кресленні; вимоги до оптимальної кількості зображень на кресленні; вимоги до головного зо­браження; умовності, які забезпе­чують раціональне ско­рочення кількості зобра­жень; вимоги до компонуван­ня зображень на крес­ленні.

 

 

вміти:

визначати необхідну й достатню кількість зо­бражень на кресленні; вибирати головне зобра­ження на кресленні; застосовувати необхідні місцеві й допоміжні ви­гляди під час виконання креслень;

застосовувати умовності, які дають можливість ра­ціонально скорочувати кількість зображень на кресленні;

компонувати зображення на полі креслення; виконувати й читати креслення, що містять вивчені умовності.

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти