ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Природні зони. Аналіз карти природних зон України.

Мета: узагальнити, систематизувати та поглибити знання про особливості природних умов України, удосконалювати вміння працювати з картами атласу, України, контурними картами.

Обладнання: атласи для початкової школи, фізична карта України, контурні карти України, кольорові олівці.

Інструктаж:

Опрацюйте запропоновану науково-популярну літературу і дайте відповіді на такі питання:

1. Охарактеризуйте фізико-географічне положення України.

2. Дайте характеристику рельєфу нашої країни.

3. Які корисні копалини зустрічаються на території України? Назвіть регіони їхнього поширення.

4. Дайте коротку характеристику клімату та внутрішніх вод України.

5. Охарактеризуйте особливості природних зон:

- мішаних лісів,

- лісостепу,

- степу,

- висотної поясності Карпат та Кримських гір.

6. На фізичній карті України покажіть основні географічні об’єкти (за вибором викладача).

Відповідь на одне запитання оцінюється в 1-3 бали.

Література

1. Бейдик О.О., Падун М.М. Географія для вступників до вузів. – К., 1996.

2. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В., Шищенко П.П. Географія: Навч. посібник. – К.: Знання, 1998.

3. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України. – К., 1995.

4. Географічна енциклопедія України. В 3-х томах, - К., 1989, 1990, 1993.

5. Червона книга України. – К., 1980.

Практична частина.

Хід роботи:

1. На контурну карту України нанесіть межі природних зон, вкажіть міста, через які проходять ці межі. Нанесіть крайні точки, вкажіть їх координати.

2. Використовуючи довідникову літературу та карти атласу, заповнить таблицю:

Табл.1.

Характеристика пір року

Пора року Зміни висоти Сонця над горизонтом Середні показники погодних умов Зміни в рослинному світі Зміни в тваринному світі
         

 

Виконання практичної частини оцінюється до 5 балів.

Практична робота № 6

Тема: Природа рідного краю.

Мета: узагальнити, систематизувати та поглибити знання про природу рідного краю, продовжити формування навичок роботи з картою, атласом та контурними картами.

Обладнання: географічні атласи, контурні карти Хмельницької області, олівці.

 

Інструктаж:

Опрацюйте запропоновану науково-популярну літературу і дайте відповіді на такі питання:

1. Дайте характеристику фізико-географічного положення Хмельницької області.

2. Коротко охарактеризуйте рельєф та корисні копалини нашого краю.

3. Які особливості клімату та внутрішніх вод Хмельниччини.

Відповідь на одне запитання оцінюється в 1-3 бали.

Література

1. Денисик Г.І. Природнича географія Поділля. – Вінниця, 1998.

2. Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Дітчук І.Л. Географія Хмельницької обл. Навч. посібник. – Тернопіль, 1995.

3. Еко Хмельницький. Міський екологічний бюлетень, Хмельницький, - 2001.

 

 

Практична частина.

Хід роботи:

1. На контурну карту Хмельницької області нанести:

а) крайні точки, вказати їх координати;

б) найвищі та найнижчі точки області;

в) основні форми рельєфу:

— височини Волинська, Подільська;

— гори Товтри;

— низовина Подільська.

г) найбільші річки та озера області;

д) основні родовища корисних копалин.

2. Користуючись картами атласу, дати характеристику рослинного та тваринного світу Хмельницької області.

Виконання практичної частини оцінюється до 5 балів.

 

Перелік орієнтовних питань для складання диференційованого заліку

1. Об’єкт, предмет і завдання природознавства.

2. Основні методи пізнання довкілля.

3. Молекулярна будова речовини.

4. Основні відомості про будову Всесвіту.

5. Загальна характеристика галактик.

6. Загальна характеристика зір.

7. Загальні відомості про Сонячну систему.

8. Коротка характеристика планет Сонячної системи.

9. Місяць – супутник Землі.

10. Малі космічні тіла Сонячної системи.

11. Основні астрономічні показники планети Земля.

12. Причинно-наслідкові процеси, пов’язані з формою Землі.

13. Наслідки обертання Землі навколо осі та Сонця.

14. Часові пояси. Вимірювання часу.

15. Типи календарів. Літочислення.

16. Глобус – модель Землі.

17. Види та значення карт.

18. Умовні знаки, що застосовуються при побудові карти.

19. Масштаб, його види: числовий, іменований, графічний.

20. Градусна сітка, її елементи.

21. Поняття про план місцевості.

22. Орієнтування на місцевості.

23. Внутрішня будова Землі.

24. Літосфера. Породи, що складають земну кору.

25. Поняття про корисні копалини, їх класифікація.

26. Види енергоносіїв: традиційні та нетрадиційні.

27. Рельєфоутворюючі фактори: ендогенні та екзогенні.

28. Характеристика рельєфу суходолу.

29. Гідросфера, її будова.

30. Світовий океан, його склад: океани, моря, затоки, протоки.

31. Води суші: озера, болота, підземні води, річки.

32. Будова річкової долини.

33. Атмосфера, її будова.

34. Утворення хмар та опадів.

35. Поняття про клімат.

36. Погода, її складові.

37. Ґрунт – біокосна речовина.

38. Основні ознаки живого.

39. Загальна характеристика царства Віруси.

40. Загальна характеристика царства Дроб’янки.

41. Загальна характеристика царства Гриби.

42. Загальна характеристика Відділу Лишайники.

43. Загальна характеристика Царства Рослин.

44. Вегетативні органи.

45. Генеративні органи.

46. Загальні ознаки представників Царства Тварин.

47. Тип Членистоногі.

48. Загальні ознаки Типу Хордові.

49. Надклас Риби.

50. Надклас Чотириногі.

51. Характеристика Класу Земноводні.

52. Характеристика Класу Плазуни.

53. Характеристика Класу Птахи.

54. Характеристика Класу Ссавці.

55. Поняття про географічну оболонку.

56. Фізико-географічне положення України.

57. Рельєф України.

58. Характеристика зони мішаних лісів

59. Характеристика лісостепової зони.

60. Характеристика степової зони.

61. Особливості висотної поясності Карпат.

62. Особливості висотної поясності Кримських гір.

63. Фізико-географічне положення Хмельницької області.

64. Гірські породи Хмельницької області.

65. Корисні копалини Хмельницької області.

66. Клімат Хмельницької області.

67. Внутрішні води Хмельницької області.

68. Рельєф Хмельницької області.

69. Ґрунти Хмельницької області.

70. Характеристика рослинного і тваринного світу рідного краю.

4. Завдання для самостійної роботи студентів

Змістовий модуль: Природа та Всесвіт.

Самостійна робота №1

Тема: Історія розвитку природознавства.

Мета: Поглибити знання про розвиток природничих наук .

Обладнання: Енциклопедії, довідникова література, Інтернет.

Завдання:

1. Опрацювати довідникову літературу та заповнити таблицю:

№ п.п. Прізвище, І.П. роки життя Галузь природознавства Внесок у розвиток природознавства
       

Виконання роботи оцінюється в 1-2 бали

 

Самостійна робота №2

Тема: Характеристика планет Сонячної системи.

Мета:Повторити характерні особливості планет Сонячної системи, підготувати повідомлення про сучасні результати космічних досліджень, як в Сонячній системі, так і за її межами.

Обладнання: 1. Воронцов-Вельямінов Б.О. Астрономія. 11 кл. – К., 1991.

2. Климишин І.А. Астрономія – Львів, “Світ”, 1994., періодичні видання.

Завдання:

1. Користуючись підручниками, заповнити таблицю:

Назва планети Середня відстань до Сонця Діаметр планети Трива-лість року Трива-лість доби Характер поверхні Темпера-тура поверхні, її зміна Склад атмо-сфери Супут-ники
                 

Виконання роботи оцінюється в 1-2 бали

2. Додаткове завдання.

Користуючись новітніми джерелами інформації (періодична література, Інтернет), підготувати повідомлення про сучасні дослідження (можливо у вигляді фотографій або відеофільму)

Виконання додаткового завдання оцінюється в 2 бали.

Змістовий модуль: Картографічне зображення Землі.

Самостійна робота №3

Тема: Умовні знаки, що використовуються для побудови географічної карти та плану місцевості.

Мета: поглибити знання умовних знаків, що використовуються при побудові географічних карт та планів місцевості. Підготувати наочні посібники для проведення уроків з природознавства у початковій школі.

Обладнання: білий картон, кольорові фарби або олівці, конверт, географічні атласи для початкової школи.

Завдання:

1. Використовуючи легенди карт та планів місцевості, виготовити комплекти карток.

Вимоги:

- білий картон,

- розміри: 10х15см,

- на звороті картки – пояснення знаку,

- конверт, в якому зберігатимуться картки,

- кількість карток в кожному конверті не менше 10.

Виконання роботи оцінюється в 1-2 бали

2. Додаткове завдання.

Користуючись новітніми джерелами інформації, підібрати матеріали про електронні географічні карти та атласи.

Виконання додаткового завдання оцінюється в 2 бали.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти