ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Визначте пару нуклідів, які є ізотопами

Тест.

1. Укажіть неметал, який має деякі фізичні властивості, що притаманні металам. Зазначте ці властивості.

А алмаз; Б графіт; В бром; Г сірка; Д червоний фосфор.

Відповідь: Б («металічний» блиск, електропровідність)

2. Виберіть правильне закінчення речення «Суміш цукру і кухонної солі після її повного розчинення у воді …»

А можна розділити фільтруванням;

Б можна розділити перегонкою;

В не можна розділити перегонкою, фільтруванням, відстоюванням;

Г можна розділити відстоюванням.

Відповідь обґрунтуйте.

Відповідь: В.

3. У лабораторних умовах кисень добувають із:

1 гідроген пероксиду

2 натрій карбонату

3 калій перманганату

4 калій сульфату

5 натрій нітрату

6 карбон (IV) оксиду

Варіанти відповіді:

А 1,2,3

Б 1,3,5

В 2,3,4

Г 4,5,6

Правильна відповідь: Б.

4. Виберіть визначення речовини:

а) сукупність атомів з різними зарядами ядер;

б) сукупність частинок, що перебувають у певному агрегатному стані;

в) сукупність атомів з однаковим зарядом ядра;

г) найменша частинка, що входить до складу молекул і зберігає їх властивості.

Правильна відповідь: г

5. Виберіть твердження, що розкриває зміст числа Авогадро, яке показує кількість атомів чи молекул, що:

а) вступає в реакцію;

б) міститься в одному грамі речовини;

в) міститься в одному молі речовини;

г) міститься в 1 літрі речовини.

Правильна відповідь: В

6. Виберіть речовину, з якою взаємодіє кальцій оксид:

а) йод (V) оксид; б) натрій оксид;

в) ферум (ІІ) оксид; г) барій оксид.

Правильна відповідь: А

7. Виберіть відповідь щодо характеристики лугів:

а) прості речовини;

б) бінарні сполуки;

в) погано розчинні у воді основи;

г) добре розчинні у воді основи.

Правильна відповідь: Г.

8. Виберіть хімічний елемент, що обов’язково входить до складу кислот:

а) Гідроген; б) Оксиген; в) Сульфур; г) Нітроген.

Правильна відповідь: А.

9. Виберіть метали, які здатні витискувати водень з води:

а) лужні та лужноземельні;

б) підгрупа Феруму;

в) лужні;

г) всі метали.

Правильна відповідь: В.

10. Вкажіть формулу речовини, яка є отрутою для людини:

а) MgSO4 ∙7H2O; б) HgCl2; в) Na2SO4∙10H2O; г) NaHCO3 .Правильна відповідь: Б.

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних хіміків

2015 – 2016 н. р.

9 клас

1. Обчисліть масу води, яку необхідно додати до 60г 10%-ного розчину солі, щоб масова частка солі в розчині зменшилася вдвічі.

Розв`язок

Обчислюємо масу солі в розчині:

m(солі) = 60г · 0,1 = 6г.

Обчислюємо масову частку солі в новому розчині:

W(солі) =

Обчислюємо масу другого розчину за формулою:

m(розчину) =

m(розчину) = = 120г.

Обчислюємо масу води, яку необхідно додати до розчину солі, щоб масова частка солі зменшилася вдвічі:

m(H2O) = 120г - 60г = 60г.

Відповідь: 60 г води.

2. Гідроген пероксид унаслідок попадання на рану розкладається під дією фермента каталази, що містить Ферум. Кисень, що виділяється, вбиває мікроорганізми й закупорює рани. Який об’єм кисню виділиться при дезінфекції рани, якщо в неї потрапить 0,25 мл 3%-ного розчину гідроген пероксиду? (ρ (р-ну) = 1,450г/мл).

Розв`язок

Складаємо рівняння хімічної реакції:

2H2O2 2H2O + O2

2моль 1 моль

Знаходимо масу розчину:

m = v · ρ = 0,25мл · 1,450г/мл = 0,363г.

Знаходимо масу гідроген пероксиду:

m(реч.) = w(реч.) · m(розч.) = 0,03 · 0,363 = 0,011г.

Знаходимо кількість речовини гідроген пероксиду за формулою:

ѵ

M(H2O2) = 34 г/моль;

Ѵ(H2O2) = = 0,00032моль = 3,2 · моль.

Знаходимо кількість речовини кисню за рівнянням хімічної реакції:

Ѵ(H2O2) : ѵ(O2) = 2 : 1,

тому

ѵ(O2) = 1,6 ·

Обчислюємо об’єм кисню за формулою:

V = ѵ ·Vm = 1,6 · = 35,84 · л =

3,584 ·

Відповідь: V(O2) = 3,6мл.

3. Здійсніть перетворення:

ZnCO3 A Б В Г Д Е Є .

Розв`язок

ZnCO3 ZnO Zn ZnCl2 Zn(OH)2 Na2ZnO2 NaCl Cl2 .

1) ZnCO3 ZnO + CO2

2) ZnO Zn + CO

3) Zn ZnCl2 + H2

4) ZnCl2 + 2NaOH Zn(OH)2 + 2NaCl

5) Zn(OH)2 + 2NaOH Na2ZnO2 + 2H2O

6) Na2ZnO2 + 4HCl 2NaCl + ZnCl2 + 2H2O

7) 2NaCl + 2H2O H2 + 2NaOH + Cl2

(-) катод: 2H2O +2 +2OH-

(+) анод: 2Cl- - 2ē

А – ZnO; Б - Zn; В - ZnCl2

Г - Zn(OH)2 Д - Na2ZnO2 Е - NaCl

Є – Cl2.

4. Наважку алюмінію нагріли з оксидом невідомого металічного елемента, в якому заряд йона металічного елемента дорівнює 3+, при цьому одержали 28 г невідомого металу. Таку саму наважку алюмінію розчинили в хлоридній кислоті, при цьому виділилось 16,8л (н.у.) водню. Визначте невідомий метал.

Відповідь: залізо

5. Експериментальна задача. В чотирьох пронумерованих пробірках містяться речовини: купрум (ІІ) сульфат, ферум (ІІІ) хлорид, ферум (ІІ) сульфат, натрій карбонат. Складіть найкоротший план розпізнавання цих речовин.

 

Тести

6. Виберіть усі правильні закінчення речення «Сіль може бути утворена …».

А лише металічними елементами;

Б лише неметалічними елементами;

В металічним елементом і двома неметалічними елементами;

Г двома металічними елементами і одним неметалічним елементом.

Після літери кожного обраного закінчення запишіть (у дужках) формулу відповідної солі.

Відповідь: Б (NH4Cl), В (CaCO3), Г (Na2ZnO2)

7. Розмістіть порції речовин за зменшенням сумарної кількості частинок, з яких складаються ці речовини (запишіть великі літери у відповідній послідовності).

А 2 моль гелію;

Б 2,5 моль води;

В 1,5 моль натрій хлориду;

Г 1 моль сульфатної кислоти;

Д 0,5 моль кальцій нітрату.

Відповідь: В – Б – А – Д – Г.

8. Знайдіть відповідність (запишіть після кожної цифри відповідну літеру):

Формула частинки Характеристика складу частинки
1) Al3+; 2) S2-; 3) O3; 4) ОН-; 5) NH4+; А) протонів більше, ніж електронів; Б) електронів і протонів — однакова кількість; В) електронів більше, ніж протонів.

Відповідь: 1А, 2В, 3Б, 4В, 5А.

4. Визначте формулу сполуки, яка утворена елементом Х, що належить до ІІ-А групи, та елементом Y, що належить до VII-A групи:

АX2Y БXY2 ВXY Г X2Y2

Відповідь: Б.

5. Встановіть відповідність між терміном та його означенням:

1. Ізотоп 2. Хімічний елемент 3. Нуклід А Будь-який вид атомів Б Один із видів атомів одного елемента В Сукупність атомів Г Вид атомів із певним зарядом ядра

Відповідь: 1Б, 2Г, 3А;

6. Виберіть необхідні реагенти і операції та встановіть порядок їх використання для добування міді з купрум(ІІ) хлориду:

А Хлоридна кислота

Б Нагрівання

В Натрій гідроксид

Г Вода

Д Водень

Відповідь: 1В, 2Б, 3Д;

 

Тест.

1. Укажіть неметал, який має деякі фізичні властивості, що притаманні металам. Зазначте ці властивості.

А алмаз; Б графіт; В бром; Г сірка; Д червоний фосфор.

Відповідь: Б («металічний» блиск, електропровідність)

2. Виберіть правильне закінчення речення «Суміш цукру і кухонної солі після її повного розчинення у воді …»

А можна розділити фільтруванням;

Б можна розділити перегонкою;

В не можна розділити перегонкою, фільтруванням, відстоюванням;

Г можна розділити відстоюванням.

Відповідь обґрунтуйте.

Відповідь: В.

3. У лабораторних умовах кисень добувають із:

1 гідроген пероксиду

2 натрій карбонату

3 калій перманганату

4 калій сульфату

5 натрій нітрату

6 карбон (IV) оксиду

Варіанти відповіді:

А 1,2,3

Б 1,3,5

В 2,3,4

Г 4,5,6

Правильна відповідь: Б.

4. Виберіть визначення речовини:

а) сукупність атомів з різними зарядами ядер;

б) сукупність частинок, що перебувають у певному агрегатному стані;

в) сукупність атомів з однаковим зарядом ядра;

г) найменша частинка, що входить до складу молекул і зберігає їх властивості.

Правильна відповідь: г

5. Виберіть твердження, що розкриває зміст числа Авогадро, яке показує кількість атомів чи молекул, що:

а) вступає в реакцію;

б) міститься в одному грамі речовини;

в) міститься в одному молі речовини;

г) міститься в 1 літрі речовини.

Правильна відповідь: В

6. Виберіть речовину, з якою взаємодіє кальцій оксид:

а) йод (V) оксид; б) натрій оксид;

в) ферум (ІІ) оксид; г) барій оксид.

Правильна відповідь: А

7. Виберіть відповідь щодо характеристики лугів:

а) прості речовини;

б) бінарні сполуки;

в) погано розчинні у воді основи;

г) добре розчинні у воді основи.

Правильна відповідь: Г.

8. Виберіть хімічний елемент, що обов’язково входить до складу кислот:

а) Гідроген; б) Оксиген; в) Сульфур; г) Нітроген.

Правильна відповідь: А.

9. Виберіть метали, які здатні витискувати водень з води:

а) лужні та лужноземельні;

б) підгрупа Феруму;

в) лужні;

г) всі метали.

Правильна відповідь: В.

10. Вкажіть формулу речовини, яка є отрутою для людини:

а) MgSO4 ∙7H2O; б) HgCl2; в) Na2SO4∙10H2O; г) NaHCO3 .Правильна відповідь: Б.

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних хіміків

2015 – 2016 н. р.

9 клас

1. Обчисліть масу води, яку необхідно додати до 60г 10%-ного розчину солі, щоб масова частка солі в розчині зменшилася вдвічі.

Розв`язок

Обчислюємо масу солі в розчині:

m(солі) = 60г · 0,1 = 6г.

Обчислюємо масову частку солі в новому розчині:

W(солі) =

Обчислюємо масу другого розчину за формулою:

m(розчину) =

m(розчину) = = 120г.

Обчислюємо масу води, яку необхідно додати до розчину солі, щоб масова частка солі зменшилася вдвічі:

m(H2O) = 120г - 60г = 60г.

Відповідь: 60 г води.

2. Гідроген пероксид унаслідок попадання на рану розкладається під дією фермента каталази, що містить Ферум. Кисень, що виділяється, вбиває мікроорганізми й закупорює рани. Який об’єм кисню виділиться при дезінфекції рани, якщо в неї потрапить 0,25 мл 3%-ного розчину гідроген пероксиду? (ρ (р-ну) = 1,450г/мл).

Розв`язок

Складаємо рівняння хімічної реакції:

2H2O2 2H2O + O2

2моль 1 моль

Знаходимо масу розчину:

m = v · ρ = 0,25мл · 1,450г/мл = 0,363г.

Знаходимо масу гідроген пероксиду:

m(реч.) = w(реч.) · m(розч.) = 0,03 · 0,363 = 0,011г.

Знаходимо кількість речовини гідроген пероксиду за формулою:

ѵ

M(H2O2) = 34 г/моль;

Ѵ(H2O2) = = 0,00032моль = 3,2 · моль.

Знаходимо кількість речовини кисню за рівнянням хімічної реакції:

Ѵ(H2O2) : ѵ(O2) = 2 : 1,

тому

ѵ(O2) = 1,6 ·

Обчислюємо об’єм кисню за формулою:

V = ѵ ·Vm = 1,6 · = 35,84 · л =

3,584 ·

Відповідь: V(O2) = 3,6мл.

3. Здійсніть перетворення:

ZnCO3 A Б В Г Д Е Є .

Розв`язок

ZnCO3 ZnO Zn ZnCl2 Zn(OH)2 Na2ZnO2 NaCl Cl2 .

1) ZnCO3 ZnO + CO2

2) ZnO Zn + CO

3) Zn ZnCl2 + H2

4) ZnCl2 + 2NaOH Zn(OH)2 + 2NaCl

5) Zn(OH)2 + 2NaOH Na2ZnO2 + 2H2O

6) Na2ZnO2 + 4HCl 2NaCl + ZnCl2 + 2H2O

7) 2NaCl + 2H2O H2 + 2NaOH + Cl2

(-) катод: 2H2O +2 +2OH-

(+) анод: 2Cl- - 2ē

А – ZnO; Б - Zn; В - ZnCl2

Г - Zn(OH)2 Д - Na2ZnO2 Е - NaCl

Є – Cl2.

4. Наважку алюмінію нагріли з оксидом невідомого металічного елемента, в якому заряд йона металічного елемента дорівнює 3+, при цьому одержали 28 г невідомого металу. Таку саму наважку алюмінію розчинили в хлоридній кислоті, при цьому виділилось 16,8л (н.у.) водню. Визначте невідомий метал.

Відповідь: залізо

5. Експериментальна задача. В чотирьох пронумерованих пробірках містяться речовини: купрум (ІІ) сульфат, ферум (ІІІ) хлорид, ферум (ІІ) сульфат, натрій карбонат. Складіть найкоротший план розпізнавання цих речовин.

 

Тести

6. Виберіть усі правильні закінчення речення «Сіль може бути утворена …».

А лише металічними елементами;

Б лише неметалічними елементами;

В металічним елементом і двома неметалічними елементами;

Г двома металічними елементами і одним неметалічним елементом.

Після літери кожного обраного закінчення запишіть (у дужках) формулу відповідної солі.

Відповідь: Б (NH4Cl), В (CaCO3), Г (Na2ZnO2)

7. Розмістіть порції речовин за зменшенням сумарної кількості частинок, з яких складаються ці речовини (запишіть великі літери у відповідній послідовності).

А 2 моль гелію;

Б 2,5 моль води;

В 1,5 моль натрій хлориду;

Г 1 моль сульфатної кислоти;

Д 0,5 моль кальцій нітрату.

Відповідь: В – Б – А – Д – Г.

8. Знайдіть відповідність (запишіть після кожної цифри відповідну літеру):

Формула частинки Характеристика складу частинки
1) Al3+; 2) S2-; 3) O3; 4) ОН-; 5) NH4+; А) протонів більше, ніж електронів; Б) електронів і протонів — однакова кількість; В) електронів більше, ніж протонів.

Відповідь: 1А, 2В, 3Б, 4В, 5А.

4. Визначте формулу сполуки, яка утворена елементом Х, що належить до ІІ-А групи, та елементом Y, що належить до VII-A групи:

АX2Y БXY2 ВXY Г X2Y2

Відповідь: Б.

5. Встановіть відповідність між терміном та його означенням:

1. Ізотоп 2. Хімічний елемент 3. Нуклід А Будь-який вид атомів Б Один із видів атомів одного елемента В Сукупність атомів Г Вид атомів із певним зарядом ядра

Відповідь: 1Б, 2Г, 3А;

6. Виберіть необхідні реагенти і операції та встановіть порядок їх використання для добування міді з купрум(ІІ) хлориду:

А Хлоридна кислота

Б Нагрівання

В Натрій гідроксид

Г Вода

Д Водень

Відповідь: 1В, 2Б, 3Д;

 

Визначте пару нуклідів, які є ізотопами

А 612Е і 614Е Б 2040Е і 1840Е В 12Е і 23Е Г 1224Е і 1327Е

Відповідь: А

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти