ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Визначте типи хімічного зв’язку, характерні для добре розчинних у воді сполук

А Йонний і ковалентний неполярний

Б Йонний та ковалентний полярний

В Ковалентний полярний і ковалентний неполярний

Г Йонний і металічний

Відповідь: Б

9. Фенолфталеїн набирає малинового кольору у водних розчинах, формули яких:

1- BaO; 2 - HCl; 3 - P2O5; 4 - NH3; 5 - Ca(OH)2; 6 - H2S.

Варіанти відповіді:

А 1,4,5 Б 1,3,5 В 2,4,6 Г 2,3,6

Відповідь: А.

10. Яку кислоту не можна добути взаємодією відповідного кислотного оксиду з водою

А – HNO3 Б – H2SiO3 В - H2SO3 Г – H3PO4

Відповідь: Б.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних хіміків

2015 – 2016 н. р.

9 клас

Задачі

1. До 200г розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 10,0% додали калій оксид масою 4,7г. Обчисліть масову частку речовини в одержаному розчині.

Складаємо рівняння реакції:

К2O + H2O = 2КОН

1 моль 2 моль

Обчислюємо масу калій гідроксиду, що утворюється:

Ѵ =

М(К2O) = 94г/моль;

Ѵ(К2O) = = 0,05 моль.

Ѵ(К2O) : Ѵ(КOH) = 1 : 2, тоді

Ѵ(КOH) = 0,1моль;

М(КOH) = 56г/моль;

m(КOH) = Ѵ · M = 0,1моль· 56г/моль = 5,6г;

Обчислюємо масу калій гідроксиду, що містився у вихідному розчині:

m(КOH) = mр-ну (КOH) · w(КOH) = 200г · 0,1 = 20г;

Обчислюємо загальну масу КОН в одержаному розчині:

m (KOH) = 20г + 5,6г = 25,6г.

Обчислюємо масу розчину, що утворився:

р-ну (KOH) = mр-ну (КOH) + m(K2O) = 200г + 4,7г = 204,7г

Обчислюємо масову частку лугу в одержаному розчині:

w (KOH) = = = 0,125, або 12,5%.

Відповідь: w (KOH) = 12,5%.

2. Ферум (ІІ) сульфід, що містить домішки металічного заліза, розчинили в надлишку хлоридної кислоти. При цьому виділилось два гази, об’єми яких відносяться як 7:1. Обчисліть масову частку металічного заліза у вихідній суміші.

Розв`язок

Cкладаємо рівняння хімічних реакцій:

FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S

1моль 1 моль

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

1моль 1 моль

Якщо V1 : V2 = 7 : 1, тоді Ѵ1 : Ѵ2 = 7 : 1,

Нехай Ѵ(Н2) = 1моль, тоді Ѵ(Н2S) = 7моль.

За рівняннями реакцій: Ѵ(FeS) = 7моль, Ѵ(Fe) = 1моль.

Обчислюємо масу суміші:

mсуміші = m(FeS) + m(Fe) = Ѵ(FeS) · M(FeS) + Ѵ(Fe) · M(Fe).

M(Fe) = 56г/моль;

M(FeS) = 88г/моль.

mсуміші = 7моль · 88г/моль + 1моль · 56г/моль = 672г.

Обчислюємо масову частку заліза в складі суміші:

W(Fe) = = =0,08, або 8%.

Відповідь: W(Fe) = 8%.

3. Виведіть формулу речовини, якщо масова частка Карбону в ній становить 80%, решта – Гідроген. Відносна молекулярна маса речовини – 30.

Розв`язок

Знаходимо масову частку Гідпрогену:

W(H) = 100% - 80% = 20%.

За умовою задачі, у 100г речовини складу СxHy міститься 80г С, 20г Н.

Кількість атомів кожного елемента пропорційна кількості речовини елемента:

X : Y = Ѵ (C) : Ѵ (H) = : = : = 6,67 : 20 = 1 : 3.

Отже, CH3 – найпростіша формула.

М(CH3) = 15г/моль, що у два рази менше, ніж зазначено в умові задачі, тому істинна формула речовини – С2H6.

Відповідь: С2H6.

4.У кондитерській промисловості для розпушування тіста використовують різні добавки, які при нагріванні або дії кислоти утворюють гази. Однією з таких добавок є сіль А,яка утворена чотирма елементами. 1 моль цієї солі при нагріванні розкладається на 0,5 моль газу В (бінарна сполука Карбону; М = 44 г/моль), 0,5 моль водяної пари та 0,5 моль солі С.Припоступовому додаванні кислоти Eдо розчину солі С спочатку утворюються сіль Ата кухонна сіль D, а потім — газ B, вода і сіль D.

· Визначте речовини А,В,С, DіE. Які тривіальні назви мають соліА і С?

Напишіть рівняння всіх реакцій, про які йдеться в задачі

.Розв`язок

Оскільки М(В) = 44 г/моль, то молекула газу (бінарної сполуки) може містити максимум 3 атоми Карбону. Якщо в молекулі один атом Карбону, то на атоми іншого елемента припадає в молярній масі 32 г/моль. Це може бути 1 атом Сульфуру або 2 атоми Оксигену. Зі змістом задачі узгоджується другий варіант: В – СО2. Якщо молекула газу містить 2 атоми Карбону, залишок молярної маси — 20 г/моль (другий елемент підібрати неможливо). Якщо в молекулі 3 атоми Карбону, це — газ пропан C3H8. Проте він не утворюється при розкладі солей. Інші сполуки: D —кухонна сіль NaCl, Е— хлоридна кислота HCl.

Отже, сіль А утворена елементами Na, H, C та О. Оскільки при її розкладі виділяється вуглекислий газ, то це сіль карбонатної кислоти. Використовуючи дані про кількості речовин реагентів і продуктів, доходимо висновку, що А — NaHCO3, С— Na2CO3:

2NaHCO3 = CO2 + H2О + Na2CO3.

Тривіальні назви солей:А —NaHCO3 (питна сода, харчова сода),C —Na2CO3 (кальцинована сода).

Рівняння реакцій:

2NaHCO3 = CO2 + H2O + Na2CO3

Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl

NaHCO3 + HCl = CO2 + H2O + NaCl

Тести

1. Укажіть речовину, з якою водень взаємодіє як окисник:

А Хлор Б Азот В Натрій Г Кисень

Відповідь: В

2. Укажіть правильне закінчення речення: «У суміші однакових мас газів нітроген(І) оксиду і нітроген(ІV) оксиду…».

А об’ємна частка нітроген(І) оксиду більша

Боб’ємна частка нітроген(ІV) оксиду більша

В об’ємні частки газів не можна обчислити, оскільки невідомі маси газів

Г об’ємні частки газів однакові

Відповідь:

3.Укажіть суму індексів у формулі бінарної газоподібної сполуки з відносною густиною

за повітрям 1,172, що має запах гнилої риби

А 3Б 4В 5 Г 6

Відповідь:

4.Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однаковий

А H2S, SO2, K2S2O7 Б H2SO4, SO3, Na2SO4

В Na2S, Na2S2O3, H2SO3 Г K2S, CaSO4, (MgOH)2SO4

Відповідь:

5. Позначте реакцію, яка за стандартних умов є гомогенною:

А СaO + H2O =

Б S + O2 =

В CO + O2 =

Г Zn + H2SO4 =

Відповідь:

6. Символи лише неметалічних елементів наведено в рядку:

А S, Se, Si Б Cl, Br, Ba В Al, Mg, Si Г Ag, Au, Al.

Відповідь:А.

7. У якому рядку записано формули леткої сполуки з Гідрогеном вищого оксиду і його гідрату, утворених хімічним елементом з протонним числом 16:

А H2E, EO3, H2EO4

Б EH3, E2O5, H3EO4

В HE, E2O7, HEO4

Г EH4, EO2, H2EO3

Відповідь: А.

8. Установіть відповідність між типом хімічної реакції та характеристикою її неорганічних реагентів або продуктів:

1 заміщення А – продукт-складна речовина

2 обміну Б – продукти й реагенти – дві складні речовини

3 розкладу В – продукти й реагенти – дві прості речовини

4 сполучення Г - продукти й реагенти – проста й складна речовини

Д – реагент – одна складна речовина

Відповідь: 1Г, 2Б, 3Д, 4А.

9. У якому варіанті відповіді правильно вказано спільні властивості етану й етену:

1 за нормальних умов є газами

2 добре розчиняються у воді

3 взаємодіють з водним розчином калій перманганату

4 взаємодіють з бромом

5 здатні до полімеризації

6 взаємодіють з гідроген бромідом

Варіанти відповіді:

А 1,4 Б 1,6 В 2,3 Г 4,5

Відповідь: А

10. Які речовини належать до класу солей?

1 HCOONa

2 NH3

3 H2SiO3

4 KMno4

5 Cr(OH)3

6 NH4H2PO4

Варіанти відповіді:

А 1, 4, 6

Б 1, 2, 5

В 3, 4, 6

Г 2, 3, 5

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних хіміків

2015 – 2016 н. р.

11 клас

Задачі

1. Під час аналізу двох солей натрію, що мають однаковий якісний склад, було з’ясовано, що вони містять Натрію – 32,4% та 29,1%, а Оксигену – 45,1% та 30,4%. Визначте солі, що було проаналізовано.

Розв`язок

У складі солей був ще один елемент. Обчислюємо масові частки невідомого елемента у складі солей:

W1(Е) = 100% - (32,4% + 45,1%) = 22,5%.

W2(Е) = 100% - (29,1% + 30,4%) = 40,5%.

У складі солей масою 100г містяться:

m1 (Na) =32,4г; m1 (О) =45,1г; m1 (E) =32,4г;

m2 (Na) =29,1г; m1 (O) =30,4г; m2 (E) =40,5г;

Обчислюємо кількість речовини Натрію та Оксигену:

Ѵ1(Na) =32,4г : 23г/моль = 1,41 моль.

Ѵ2(О =45,1г : 16г/моль = 2,82 моль.

Ѵ1(Na) : Ѵ1(О) = 1,41 : 2,82 = 1:2.

Формула першої солі – NaEO2.

За законом еквівалентів обчислюємо молярну масу еквіваленту невідомого елемента.

= ;

32,4г : 23г/моль = 22,5г : Мекв.

Мекв.(Е) = 16г/моль.

Отже. Невідомий елемент – Сульфур, а формула солі – Na2SO4.

Визначаємо формулу другої солі:

Ѵ2(Na) =29,1г : 23г/моль = 1,27 моль.

Ѵ2(S) =40,5г : 32г/моль = 1,27 моль.

Ѵ2(О) = 30,4г : 16г/моль = 1,9моль.

Ѵ2(Na) : Ѵ2(S) : Ѵ2(O) = 1,27 : 1,27 : 1,9 = 1: 1 : 1,5 =2 : 2 : 3.

Формула другої солі – Na2S2O3.

Відповідь: Na2SO4, Na2S2O3.

2. У результаті згоряння 8,4г вуглеводню утворилось 13,44л карбон(IV)оксиду (н.у.). Відносна густина пари вуглеводню за киснем дорівнює 2,625. Установіть склад невідомого вуглеводню й наведіть формули трьох його можливих ізомерів.

Розв`язок

Обчислюємо молярну масу речовини за формулою:

М(CxHy) = M(O2) · D( ) (CxHy).

M(CxHy) =32г/моль · 2,625= 84г/моль.

Обчислюємо кількість речовини карбон(IV)оксиду за формулою ѵ = .

Ѵ(CO2)= 13,44л : 22,4л/моль = 0,6моль;

Ѵ(CO2) : Ѵ (С) = 1 : 1, тому ѵ(С) = 0,6моль.

Обчислюємо масу Карбону за формулою m = ѵ · M.

M(C) =0,6моль · 12г/моль = 7,2г.

Обчислюємо масу та кількість речовини Гідрогену:

m(H) = 8,4г – 7,2г =1,2г

ѵ (H) = 1,2г : 1г/моль = 1,2моль.

Визначаємо найпростішу формулу вуглеводню:

x : y = ѵ(C) : ѵ(H) = 0,6 : 1,2.

Отже, найпростіша формула вуглеводню – СH2.

M(CH2) = 14г/моль.

Визначаємо істинну формулу:

M(CxHy) : М(СH2) = 84г/моль : 14г/моль = 6,

Тому істинна формула вуглеводню –С6H12.

Ізомери: СH2 = CH – (CH2)3 – CH3

СH2 = C(CH3) –CH(CH3) – CH3

Циклогексан – С6H12.

3. Який мінімальний об’єм розчину з масовою часткою калій гідроксиду 10% (густина 1,09г/мл) потрібно взяти для вбирання продуктів повного згоряння 100мл пропану (н.у.)?

Розв`язок

Складаємо рівняння реакції горіння пропану:

C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O

За рівнянням реакції:

ѵ(C3Н8) : ѵ(CO2) =1 : 3, звідки ѵ(CO2) = 100мл · 3 = 300мл.

За умовою задачі, необхідно визначити мінімальний об`єм розчину КОН , тобто вуглекислий газ буде в надлишку і реакція проходитиме з утворенням кислої солі:

СO2 + KOH = KHCO3

Обчислюємо кількість речовини карбон (IV) оксиду за формулою:

Ѵ =

Ѵ(CO2) = 0,3л : 22,4л/моль = 0, 0134 моль.

За рівнянням хімічної реакції обчислюємо кількість речовини КОН:

Ѵ(KOH) : Ѵ (СO2) = 1 : 1, тоді Ѵ(KOH) = 0,0134 моль.

Обчислюємо масу калій гідроксиду за формулою m = n · M.

m(KOH) = 56г/моль;

m(KOH) = 0,0134моль · 56г/моль =0,75г.

Обчислюємо масу калій гідроксиду:

Mр-ну(KOH) = = = 7,5г.

Обчислюємо об’єм розчину калій гідроксиду:

Vр-ну(KOH) = mр-ну : ρр-ну = 7,5г : 1,09г/мл = 6,88мл.

Відповідь: Vр-ну(KOH) = 6,88мл.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти