ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра філософії та соціальних дисциплін

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

Кафедра філософії та соціальних дисциплін

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни

Для студентів всіх напрямів підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

(денна, заочна)

Київ - 2013


Підготовлено: кандидатом філософських наук, доцентом кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Пивоваром В.Я. під редакцією кандидата філософських наук, доцента Герасимової Е.М.

 

Затверджено на засіданні кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін (Протокол № 1 від 29.08.2013 р.)

 

 

Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань.

 

Пивовар В.Я. Навчальна програма дисципліни «Релігієзнавство»для студентів всіх напрямів підготовки – К.,УСЗ,2013 – 22 с.

 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни «Релігієзнавство», теми семінарських занять, вказівки до виконання контрольних робіт, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю, список літератури.

 

Університет сучасних знань УСЗ, 2013

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з курсу “Релігієзнавство” покликана забезпечити глибоке засвоєння знань в галузі зазначеної дисципліни, які будуть виконувати методологічну роль в пізнанні явищ об’єктивної дійсності, а відтак слугуватимуть орієнтиром для прийняття правильних рішень в разі необхідності і дадуть змогу розібратися в складних проявах релігійного феномену.

Запропонована програма створена на основі кращих досягнень в галузі “Релігієзнавства”, як минулих так і новітніх і враховує попит на оволодіння цими досягненнями.

Мета вивчення курсу “Релігієзнавство” визначається декількома об’єктивними причинами. Перш за все – невідокремленістю релігії від тканини суспільного життя. Відтак усвідомлення соціальних процесів, що відбуваються за участю релігійного чинника є надзвичайно важливим. Крім того, кожній людині, як особистості, притаманне осмислення складних світоглядних проблем, які ставить саме життя, що неминуче зіштовхує її з релігійною сферою і потребує власного відношення до цього феномену. З'ясувати всі питання, своє власне ставлення до релігії, розуміння її як форми суспільної свідомості, складного соціального явища є метою курсу.

Завдання навчальної дисципліни полягає в необхідності набути знання в галузі релігієзнавчої проблематики керуючись принципом дещо відмінним від того, який застосовувався раніше. А саме ставиться питання: “Що ти знаєш про релігію?”, а не “Як ти ставишся до релігії?” Такий підхід забезпечує знання предмета, а також зберігає і утверджує принцип толерантності, що відповідає вимогам 35 статі Конституції України.

Вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

Студенти повинні знати:

· предмет дисципліни релігієзнавство, її структуру, понятійний апарат;

· основні етапи розвитку релігії і релігієзнавства, релігійні системи, імена їх засновників, відомих богословів, релігієзнавці;

· основний зміст священних писань;

· Законодавчу базу на основі якої здійснюється буття релігії в Українському суспільстві. Міжнародні законодавчі акти.

 

Студенти повинні вміти:

· ідентифікувати релігійні, богословські тексти з певним віруваннями, етнічні і світові релігії;

· відрізняти релігійні, теологічні погляди від нерелігійних наукових поглядів;

· використовувати знання з релігієзнавства у своїй життєдіяльності.

Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Ці вимоги полягають в необхідності знати зміст матеріалу який міститься в даному модулі, а також важливо розуміти його зв’язок з іншими модулями. Повинно бути усвідомлення послідовності і логіки викладання матеріалу.

Вмітизастосовувати отриманні знання на практиці. А також читати, конспектувати, релігійну, богословську, релігієзнавчу літературу, дискутувати з окремих проблем, тощо.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Поточний і рубіжний контроль знань та умінь студентів здійснюється засобом письмових контрольних робіт, рефератів, аналізом практичних завдань після вивчення окремих тем, колоквіумів – після вивчення розділу.

Підсумковий контроль знань студентів – залік, як завершальна стадія у вивченні даної дисципліни.

В основу оцінки знань студента з курсу покладені такі якісні характеристики:

Ø Широта й глибина знань в обсязі навчальної програми;

Ø Творче опанування теоретичного змісту курсу;

Ø Обґрунтованість і аргументованість відповідей, точність визначень;

Ø Самостійність і конструктивізм мислення.

«Зараховано» – знання оцінюються як достатні, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями програми, безпомилково виконує практичні завдання. При відповіді на теоретичні питання допускають деякі неточності.

«Не зараховано» – виставляється, якщо студент не володіє більшістю питань програми, не орієнтується в основних поняттях .

Рейтингова оцінка здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється відповідно до таблиці:

Сума балів Оцінка ЕСТS оцінка за національною шкалою
екзамен залік
90-100 A «5» відмінно     зараховано
82-89 B «4» («дуже добре», вище середнього рівня з кількома помилками)
74-81 C «4» («добре», в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок)
64-73 D «3» («задовільно», непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60-63 E «3» («задовільно», виконання задовольняє мінімальні критерії)
35-59 FX «2» («незадовільно») із можливістю повторного складання не зараховано
1-34 F «2» («незадовільно») із обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Дисципліни

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

№ теми Назва змістового модуля та теми  
 
Змістовий модуль 1. Релігія як культурно-історичний феномен  
Тема 1 Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна  
Тема 2 Релігія як соціальне явище  
Тема 3 Функції і роль релігії в суспільстві  
Змістовий модуль 2. Історичні форми релігії  
Тема 4 Первісні форми релігії. Релігійні системи Стародавнього світу  
Тема 5 Національні (народні релігії)  
Тема 6 Буддизм: виникнення, основи віровчення, особливості культу, напрями  
Тема 7 Християнство: виникнення, особливості віровчення, напрями  
Тема 8 Іслам: віровчення і культ  
Змістовий модуль 3. Право і релігія  
Тема 9 Свобода совісті та їїї правовий зміст. Законодавство про свободу совісті  
Тема 10 Релігія і церква в Україні. Історія та сучасність  
Разом годин - 54  

 


ЗМІСТ

Дисципліни

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

Особливості культу, напрями

Умови виникнення та розвитку буддизму. Ранньобуддистські общини. Священні книги. Світоглядні основ буддизму. Віровчення і культ. Основні напрямки буддизму: махаяна і хінаяна. Ламаїзм виникнення та поширення. Основні положення Ламаїзму. Особливості дзен-буддизму. Міжнародні буддистські організації. Буддизм в Україні.

Література: [1-7, 46, 61].

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Семінарське заняття 1

Семінарське заняття 2

Семінарське заняття 3

Семінарське заняття 4

Буддизм

Питання для обговорення:

1. Виникнення буддизму. Ідейно-теоретичні джерела буддизму.

2. Віровчення і культ.

3. Напрями в буддизмі.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Коли виник буддизм?

2. Ідейно-теоретичні джерела буддизму.

3. Віровчення буддизму.

4. Буддійський культ.

5. Буддизм і культура.

6. Сучасний буддизм.

7. Напрями в буддизмі.

Теми рефератів:

1. Ідейні джерела буддизму.

2. Сучасний буддизм.

Література: [1-7, 46, 61].

Семінарське заняття 5

Семінарське заняття 6

Іслам як світова релігія

Питання для обговорення:

1. Виникнення ісламу. Ідейно-теоретичні джерела.

2. Віровчення і культ в ісламі. Коран як історико-літературний пам'ятник.

3. Сучасний іслам, його вплив на політику арабських держав.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Коли виник іслам?

2. Ідейно-теоретичні джерела.

3. Коран як ідейне джерело ісламу.

4. Віровчення і культ.

5. П'ять стовпів мусульманської віри.

6. Напрями в ісламі.

7. Іслам і політика.

8. Ісламський фундаменталізм і екстремізм.

9. Іслам і культура.

 

Теми рефератів:

1. Іслам в Україні.

2. Вплив ісламського чинника на світову політику.

3. Мусульманське право.

Література: [1-7, 15, 19, 52-53, 90].

 

Семінарське заняття 7

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Предмет релігієзнавства.

2. Сутність і генезис релігії.

3. Типи релігій.

4. Наукові та теологічні тлумачення релігії.

5. Структура релігії.

6. Функції релігії.

7. Роль релігії в суспільстві.

8. Первісні форми релігійних вірувань.

9. Язичництво стародавніх слов'ян.

10. Релігії Стародавнього Єгипту.

11. Релігія Стародавньої Греції.

12. Релігія народів Дворіччя.

13. Особливості релігії Стародавньої Індії.

14. Основні ідеї індуїзму.

15. Основні ідеї сикхізму.

16. Віровчення даосизму.

17. Віровчення синтоїзму.

18. Виникнення буддизму: віровчення і культ.

19. Напрями в буддизмі.

20. Передумови виникнення християнства.

21. Біблія – літературний пам'ятник людства.

22. Віровчення і культ у християнстві.

23. Напрями в християнстві.

24. Православ'я в Україні.

25. Греко-католицизм в Україні.

26. Сучасний стан православ'я в Україні.

27. Іслам: віровчення і культ.

28. Сучасний іслам.

29. Сутність і зміст свободи совісті. Свобода совісті в Україні.

30. Церква і держава в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Релігієзнавство як наука, її предмет.

2. Релігієзнавство і філософія.

3. Становлення предмету релігієзнавства.

4. Релігія як предмет науково-теоретичного аналізу.

5. Наукове і теософське тлумачення релігії.

6. Релігія і міфологія.

7. Релігія і філософія.

8. Сутність і зміст релігії.

9. Причини релігійності в суспільстві.

10. Структура релігії.

11. Рівні релігійної свідомості.

12. Функції релігії в суспільстві.

13. Соціальна роль релігії.

14. Релігія і культура.

15. Первісні форми релігійних вірувань.

16. Анімізм.

17. Тотемізм.

18. Магія.

19. Фетишизм.

20. Шаманізм.

21. Землеробський культ.

22. Об'єктивні передумови формування релігійної свідомості.

23. Типологізація релігій.

24. Національно-державні релігії.

25. Генезис релігії в Стародавньому Єгипті.

26. Релігія народів Міжріччя.

27. Релігія Вавилону.

28. Релігія Стародавньої Греції.

29. Релігія Риму.

30. Релігія Східних слов'ян.

31. Іудаїзм: віровчення, культ, напрями.

32. Сучасний іудаїзм.

33. Історичні форми індуїзму.

34. Зороастризм.

35. Джайнізм.

36. Сикхізм.

37. Даосизм.

38. Синтоїзм.

39. Світові релігії.

40. Веди як релігійний і культурний пам'ятник Стародавньої Індії.

41. Ведична література і релігійний світогляд стародавніх індійців.

42. Стародавні боги в сучасних релігійних уявленнях народів Індії.

43. Ідеї карми.

44. Характерні особливості ідеї перевтілення.

45. Брахманізм.

46. Виникнення буддизму. Ідейно-теоретичні джерела буддизму.

47. Буддизм як філософсько-моральне вчення.

48. Взаємозв'язок і відмінність між буддизмом і брахманізмом.

49. Вчення буддизму про сансару.

50. Космологічна концепція буддизму.

51. Нірвана як основоположне поняття в буддизмі.

52. Буддизм і культура.

53. Іудаїзм – джерело християнства.

54. Тора і Талмуд – священні книги іудаїзму.

55. Іудаїзм і політика.

56. Особливості виникнення християнства.

57. Біблія – літературний пам'ятник людства.

58. Еволюція християнства.

59. Розкол в християнстві.

60. Причини християнізації Русі.

61. Історія православ'я.

62. Руське православ'я.

63. Православ'я в Україні.

64. Православне віровчення і культ.

65. Православні таїнства.

66. Православні свята.

67. Сучасний етап православ'я в Україні.

68. Католицизм: віровчення і культ.

69. Ватикан: політика, сучасність.

70. Римо-католицька церква.

71. Взаємовідносини між католицизмом і православ'ям.

72. Греко-католицизм.

73. Християнство і культура.

74. Виникнення протестантизму.

75. Основні напрями в протестантизмі.

76. Причини виникнення протестантизму в християнстві.

77. Вплив християнства на інші релігії.

78. Християнство в сучасному світі.

79. Виникнення ісламу.

80. Віровчення і культ в ісламі.

81. Сучасний іслам.

82. Вплив ісламу на політику в світі.

83. Сутність ісламського фундаменталізму.

84. Ісламський екстремізм.

85. Іслам і сучасні міжнародні відносини.

86. Сутність свободи совісті.

87. Еволюція свободи совісті.

88. Свобода совісті в Україні.

89. Держава і церква в Україні.

90. Закон України "Про свободу совісті і релігійні організації".

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Академічне релігієзнавство. Підручник. – Київ, «Світ Знань», 2000

2. Аляутдинов Ш. Ислам в вопросах и ответах. – М., 2004

3. Арутюнов В. Релігієзнавство: Навч.-метод. посібник / В. Арутюнов та ін. – 4-е вид., К., 2012. – 201 с.

4. Аринин Е. Философия религии. Принципы сущностного анализа. – Архангельск, 1998

5. Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994

6. Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. – М., 1992

7. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий.

8. Баркер А. Новые религиозные движения. – СПб., 1997

9. Бессонов М.Н Православья в наши дни. – М., 1990

10. Біблія. Старий і Новий Заповіт.

11. Біблейська енциклопедія. – М., 1991

12. Бондаренко В.Д. Современное православье: тенденции эволюции. – Симферополь, 1989

13. Бхагават-Гіта як воно є. – 1990

14. Валько В. Первісне християнство. – Львів, 1997

15. Васильев П. История религий Востока. – М., 1999

16. Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995

17. Гараджа В. Протестантизм. – М., 1971

18. Головащенко С. Історія християнства. – К., 1999

19. Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. – М., 1990

20. Гордиенко Н.С. Современное русское православье. – Л., 1989

21. Горичева Т.М. Православья и постмодернизм. – Л., 1991

22. Горский В.Л. Адвентизм: історія і сучасність. – К., 1987

23. Григулевич И.Р. Папство: век ХХ. – М., 1978

24. Гриньков В. Велике Біле Братство як неорелігійний феномен. – К., 1998

25. Грушевський М. З історії релігійної думки в Україні. – Львів, 1995

26. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. – М., 1986

27. Гурман В.Л. Современная католическая философия: человек и история.

28. Докаш В. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник / В. Докаш, В. Лешан. – Чернівці: Рута, 2009. – 376 с.

29. Докаш В. Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. В. Докаша, Г. Коцур та ін.–Чернівці: Рута, 2012.–288с.

30. Дулуман Є. Релігієзнавство: Підручник / Є. Дулуман, М. Закович, М. Рибачук та ін.; за ред. М. Заковича. – К.: Вища школа, 2007. – 315 с.

31. Девятова С.В. Христианство и наука от конфликтов к конструктивному диалогу. – М., 1999

32. Дзен-буддизм. – Бишкек, 1993

33. Донини А. У истоков христианства. – М., 1989

34. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації в Україні». – К., 1998

35. Ислам. Историографические очерки. – М., 1991

36. Ислам: религия, общество, государство. – М., 1984

37. История и теория атеизма. – М., 1987

38. Історія релігії в Україні: в 10 томах. – К., 1996-2001

39. Історія християнської церкви в Україні. – К., 1992

40. Кислюк К. Релігієзнавство / К. Кислюк, О. Кучер. – К.: Кондор, 2009. – 646 с.

41. Колодний Анатолій. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. - К., 2006.

42. Колодний А. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. – К.: Світ знань, 1999. – 52 с. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. – М., 1991

43. Косидовский З. Библейские сказания. – М., 1968

44. Лешан В. Історія християнства в Україні / В. Лешан, Ю. Звенигородська. – Чернівці: Рута, 2007. – 120 с.

45. Лешан В. Основи релігієзнавства: Підручник. – Чернівці: Рута, 2006. – 304 с.

46. Лешан В. Релігієзнавство. Кредитно-модульна система навчання: Підручник / Володимир Лешан, Ярослав Чорненький. – Чернівці, 2011. – 632 с.

47. Лубський В. Релігієзнавство / В. Лубський, М. Лубська, В. Теремко. – К.: Академвидав, 2003.

48. Лубський В. Історія релігій: Підручник / В. Лубський, М. Лубська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 696 с.

49. Мизак H. Політологія релігії: Навч. посібник / Н. Мизак. – Чернівці, 2010. – 200 с.

50. Мозговий Л. Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. Л. Мозгового, О. Бучми. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 264 с.

51. Митрохин А.Н. Религии «нового века». – М., 1983

52. Панас К. Історія Української церкви. – Львів, 1992

53. Пащенко К. Православ’я в Україні. – Полтава, 1997

54. Паснов М.Э. История христианской церкви. – Брюссель, 1964

55. Пыщик Ю.Б. Становление атеизма. К.Маркс и Ф.Энгельс. – М., 1983

56. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. – М., 1996

57. Религия и право человека. На пути к свободе совести. – М., 1996

58. Релігія в духовному світі українського народу. – К., 1994

59. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. – К., 1996

60. Ренан Э. Жизнь Иисуса. – СПб., 1906

61. Родионов М.А. Ислам классический. – 2004

62. Сидоренко О. Релігієзнавство. Підручник / О. Сидоренко. – К.: 2008. – 470 с.

63. Сандулов Ю.А. Тайный мир сатанистов (философия и современность). – СПб., 1987

64. Черній А. Релігієзнавство : підручник / А. Черній. — К. : Академвидав, 2008. — 400 с.

65. Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник / Є. Харьковщенко. – Х., 2007. – 379 с.

 

Додаткова література:

66. Мифы народов мира. – М., 1989

67. Мудрий С. Нарис історії церкви в Україні.

68. Нетрадиційні релігії та містичні культи України. – К., Росава, 2003

69. Новелли Д. Туринская плащаница: вопрос остаётся открытым. – М., 1998

70. Овсиенко Ф.Г. Эволюция социального учения католицизму. – М., 1987

71. Огієнко І.Г. Українська церква. – К., 1983

72. Оргиш В.П. Истоки християнства. Культурно-исторический генезис. – Минск, 1991

73. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К., 1996

74. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. – К., 1996

75. Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и эпоху Возрождения. – М., 1986

76. Стагг Ф. Богословие Нового Завета. – К., 1999

77. Стасюк С., Завіля Р. Основы догматичного богословья. – Львов, 1997

78. Степанец М.Г. Философские аспекты суфизма. – М., 1987

79. Танчер В.К. Религия и современный мир. – К., 1985

80. Танчер В.К. Мораль релігії і мораль життя. – К., 1965

81. Тиллих П. Избранные: теология культуры. – М., 1995

82. Тиллих П. Систематическое богословье. – Х., 1935

83. Тышкевич М. Католический катехизне. – М., 1996

84. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986

85. Торчинов Е.А. Даосизм. – СПб., 1998

86. Хрестоматия по исламу. – М., 1984

87. Християнство і національна ідея. – Тернянтке, 1999

88. Християнство. Энциклопедический словарь. В 3-х томах. – М., 1993

89. Ширман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. – М., 1985

90. Шлйермахер Фр. Речи о религии к образованным людям её призирающим. – СПб., 1984


ЗМІСТ

 

  Пояснювальна записка
  Тематичний план дисципліни
  Зміст дисципліни
  Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи студентів
  Теми контрольних робіт
  Питання для самоконтролю
  Рекомендована література

 

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

03150 м.Київ-150, вул.Велика Васильківська 57/3

 

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

Кафедра філософії та соціальних дисциплін

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни

Для студентів всіх напрямів підготовки

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти