ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

(денна, заочна)

Київ - 2013


Підготовлено: кандидатом філософських наук, доцентом кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Пивоваром В.Я. під редакцією кандидата філософських наук, доцента Герасимової Е.М.

 

Затверджено на засіданні кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін (Протокол № 1 від 29.08.2013 р.)

 

 

Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань.

 

Пивовар В.Я. Навчальна програма дисципліни «Релігієзнавство»для студентів всіх напрямів підготовки – К.,УСЗ,2013 – 22 с.

 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни «Релігієзнавство», теми семінарських занять, вказівки до виконання контрольних робіт, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю, список літератури.

 

Університет сучасних знань УСЗ, 2013

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з курсу “Релігієзнавство” покликана забезпечити глибоке засвоєння знань в галузі зазначеної дисципліни, які будуть виконувати методологічну роль в пізнанні явищ об’єктивної дійсності, а відтак слугуватимуть орієнтиром для прийняття правильних рішень в разі необхідності і дадуть змогу розібратися в складних проявах релігійного феномену.

Запропонована програма створена на основі кращих досягнень в галузі “Релігієзнавства”, як минулих так і новітніх і враховує попит на оволодіння цими досягненнями.

Мета вивчення курсу “Релігієзнавство” визначається декількома об’єктивними причинами. Перш за все – невідокремленістю релігії від тканини суспільного життя. Відтак усвідомлення соціальних процесів, що відбуваються за участю релігійного чинника є надзвичайно важливим. Крім того, кожній людині, як особистості, притаманне осмислення складних світоглядних проблем, які ставить саме життя, що неминуче зіштовхує її з релігійною сферою і потребує власного відношення до цього феномену. З'ясувати всі питання, своє власне ставлення до релігії, розуміння її як форми суспільної свідомості, складного соціального явища є метою курсу.

Завдання навчальної дисципліни полягає в необхідності набути знання в галузі релігієзнавчої проблематики керуючись принципом дещо відмінним від того, який застосовувався раніше. А саме ставиться питання: “Що ти знаєш про релігію?”, а не “Як ти ставишся до релігії?” Такий підхід забезпечує знання предмета, а також зберігає і утверджує принцип толерантності, що відповідає вимогам 35 статі Конституції України.

Вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

Студенти повинні знати:

· предмет дисципліни релігієзнавство, її структуру, понятійний апарат;

· основні етапи розвитку релігії і релігієзнавства, релігійні системи, імена їх засновників, відомих богословів, релігієзнавці;

· основний зміст священних писань;

· Законодавчу базу на основі якої здійснюється буття релігії в Українському суспільстві. Міжнародні законодавчі акти.

 

Студенти повинні вміти:

· ідентифікувати релігійні, богословські тексти з певним віруваннями, етнічні і світові релігії;

· відрізняти релігійні, теологічні погляди від нерелігійних наукових поглядів;

· використовувати знання з релігієзнавства у своїй життєдіяльності.

Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Ці вимоги полягають в необхідності знати зміст матеріалу який міститься в даному модулі, а також важливо розуміти його зв’язок з іншими модулями. Повинно бути усвідомлення послідовності і логіки викладання матеріалу.

Вмітизастосовувати отриманні знання на практиці. А також читати, конспектувати, релігійну, богословську, релігієзнавчу літературу, дискутувати з окремих проблем, тощо.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Поточний і рубіжний контроль знань та умінь студентів здійснюється засобом письмових контрольних робіт, рефератів, аналізом практичних завдань після вивчення окремих тем, колоквіумів – після вивчення розділу.

Підсумковий контроль знань студентів – залік, як завершальна стадія у вивченні даної дисципліни.

В основу оцінки знань студента з курсу покладені такі якісні характеристики:

Ø Широта й глибина знань в обсязі навчальної програми;

Ø Творче опанування теоретичного змісту курсу;

Ø Обґрунтованість і аргументованість відповідей, точність визначень;

Ø Самостійність і конструктивізм мислення.

«Зараховано» – знання оцінюються як достатні, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями програми, безпомилково виконує практичні завдання. При відповіді на теоретичні питання допускають деякі неточності.

«Не зараховано» – виставляється, якщо студент не володіє більшістю питань програми, не орієнтується в основних поняттях .

Рейтингова оцінка здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється відповідно до таблиці:

Сума балів Оцінка ЕСТS оцінка за національною шкалою
екзамен залік
90-100 A «5» відмінно     зараховано
82-89 B «4» («дуже добре», вище середнього рівня з кількома помилками)
74-81 C «4» («добре», в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок)
64-73 D «3» («задовільно», непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60-63 E «3» («задовільно», виконання задовольняє мінімальні критерії)
35-59 FX «2» («незадовільно») із можливістю повторного складання не зараховано
1-34 F «2» («незадовільно») із обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Дисципліни

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

№ теми Назва змістового модуля та теми  
 
Змістовий модуль 1. Релігія як культурно-історичний феномен  
Тема 1 Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна  
Тема 2 Релігія як соціальне явище  
Тема 3 Функції і роль релігії в суспільстві  
Змістовий модуль 2. Історичні форми релігії  
Тема 4 Первісні форми релігії. Релігійні системи Стародавнього світу  
Тема 5 Національні (народні релігії)  
Тема 6 Буддизм: виникнення, основи віровчення, особливості культу, напрями  
Тема 7 Християнство: виникнення, особливості віровчення, напрями  
Тема 8 Іслам: віровчення і культ  
Змістовий модуль 3. Право і релігія  
Тема 9 Свобода совісті та їїї правовий зміст. Законодавство про свободу совісті  
Тема 10 Релігія і церква в Україні. Історія та сучасність  
Разом годин - 54  

 


ЗМІСТ

Дисципліни

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

Змістовий модуль 1. Релігія як культурно-історичний феномен

Тема 1. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна

Предмет релігієзнавства як науки і навчальної дисципліни. Виникнення та становлення релігієзнавства як окремої галузі знань. Основні релігієзнавчі концепції. Теологічний філософський та науковий підхід. Особливості теологічно-богословського підходу як такого, що ґрунтується власне на вірі. Деїзм та пантеїзм як особливе філософське осмислення надприродного - Бога. Науковий підхід, та його принципова відмінність від теологічного і філософського.

Роль історичної науки, соціології, психології, антропології, археології та інших наук в становленні релігієзнавства.

Історичні і теоретичні напрямки дослідження релігії, їх взаємозв’язок і відмінність.

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

 

Тема 2. Релігія як соціальне явище

Сутність релігії як форми суспільної свідомості. Соціальні, гносеологічні і психологічні причини релігії. Структура релігії: релігійна свідомість, культ, організації. Релігійна свідомість та її рівні. Релігійна психологія, релігійна ідеологія. Взаємозв’язок релігійної ідеології і релігієзнавчої психології. Поняття віри. Віра релігійна і віра нерелігійна. Що є предметом релігійної віри?

Релігійний культ. Складові елементи культової системи. Релігійні обряди, таїнства, молитви, естетична сторона. Функції релігійного культу. Релігійна діяльність. Діяльність релігійних організацій.

Релігійні організації як елемент структури релігії. Релігійна група – первинна ланка інституту релігії. Церква як тип релігійної організації. Що таке секта і як відбувається процес сектоутворення.

Взаємодія і взаємозв’язок складових елементів релігії.

Література: [1-7, 28, 44, 54, 67, 74, 86-89].

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти