ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Сутність та зміст свободи совісті. Свобода совісті в Україні

Питання для обговорення:

1. Свобода совісті: сутність і еволюція.

2. Толерантність як принцип свободи совісті.

3. Церква і держава в Україні.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1. Що таке свобода совісті?

2. Що таке віротерпимість?

3. Еволюція свободи совісті.

4. Принципи свободи совісті.

5. Закон України "Про свободу совісті і релігійні організації".

6. Основні положення Закону України "Про свободу совісті і релігійні організації".

7. Церква і держава в Україні.

8. Відповідальність за порушення Закону України "Про свободу совісті і релігійні організації".

 

Теми рефератів:

1. Рівність всіх релігій перед законом в Україні.

2. Рівність громадян незалежно від їх відношення до релігії.

3. Конституція України про свободу совісті (ст. 35).

Література: [1-7, 44, 50,55, 69, 76, 82, 83, 87, 89].

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Навчальним планом дисципліни «Релігієзнавство»передбачено контроль засвоєння знань у вигляді виконання контрольної роботи реферативного типу і складання заліку.

Контрольна робота є одним із видів самостійної роботи студентів заочної форми навчання, або що займаються за індивідуальним графіком. Тематика контрольних робіт відповідає робочій програмі курсу. Структура контрольної роботи передбачає відповідь на теоретичне питання (тема контрольної роботи).

Контрольна робота має на меті виявити ступінь засвоєння студентами основних категорій філософії науки, питань та проблем цих дисциплін.

Для виконання роботи студенти-заочники повинні використовувати основну і додаткову літературу, що є в навчальній програмі.

Контрольна робота подається у вигляді письмової роботи об`ємом 15-20 сторінок ( формат А 4).

Тема контрольної роботи (її номер) обирається за останньою цифрою залікової книжки.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Предмет релігієзнавства.

2. Сутність і генезис релігії.

3. Типи релігій.

4. Наукові та теологічні тлумачення релігії.

5. Структура релігії.

6. Функції релігії.

7. Роль релігії в суспільстві.

8. Первісні форми релігійних вірувань.

9. Язичництво стародавніх слов'ян.

10. Релігії Стародавнього Єгипту.

11. Релігія Стародавньої Греції.

12. Релігія народів Дворіччя.

13. Особливості релігії Стародавньої Індії.

14. Основні ідеї індуїзму.

15. Основні ідеї сикхізму.

16. Віровчення даосизму.

17. Віровчення синтоїзму.

18. Виникнення буддизму: віровчення і культ.

19. Напрями в буддизмі.

20. Передумови виникнення християнства.

21. Біблія – літературний пам'ятник людства.

22. Віровчення і культ у християнстві.

23. Напрями в християнстві.

24. Православ'я в Україні.

25. Греко-католицизм в Україні.

26. Сучасний стан православ'я в Україні.

27. Іслам: віровчення і культ.

28. Сучасний іслам.

29. Сутність і зміст свободи совісті. Свобода совісті в Україні.

30. Церква і держава в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Релігієзнавство як наука, її предмет.

2. Релігієзнавство і філософія.

3. Становлення предмету релігієзнавства.

4. Релігія як предмет науково-теоретичного аналізу.

5. Наукове і теософське тлумачення релігії.

6. Релігія і міфологія.

7. Релігія і філософія.

8. Сутність і зміст релігії.

9. Причини релігійності в суспільстві.

10. Структура релігії.

11. Рівні релігійної свідомості.

12. Функції релігії в суспільстві.

13. Соціальна роль релігії.

14. Релігія і культура.

15. Первісні форми релігійних вірувань.

16. Анімізм.

17. Тотемізм.

18. Магія.

19. Фетишизм.

20. Шаманізм.

21. Землеробський культ.

22. Об'єктивні передумови формування релігійної свідомості.

23. Типологізація релігій.

24. Національно-державні релігії.

25. Генезис релігії в Стародавньому Єгипті.

26. Релігія народів Міжріччя.

27. Релігія Вавилону.

28. Релігія Стародавньої Греції.

29. Релігія Риму.

30. Релігія Східних слов'ян.

31. Іудаїзм: віровчення, культ, напрями.

32. Сучасний іудаїзм.

33. Історичні форми індуїзму.

34. Зороастризм.

35. Джайнізм.

36. Сикхізм.

37. Даосизм.

38. Синтоїзм.

39. Світові релігії.

40. Веди як релігійний і культурний пам'ятник Стародавньої Індії.

41. Ведична література і релігійний світогляд стародавніх індійців.

42. Стародавні боги в сучасних релігійних уявленнях народів Індії.

43. Ідеї карми.

44. Характерні особливості ідеї перевтілення.

45. Брахманізм.

46. Виникнення буддизму. Ідейно-теоретичні джерела буддизму.

47. Буддизм як філософсько-моральне вчення.

48. Взаємозв'язок і відмінність між буддизмом і брахманізмом.

49. Вчення буддизму про сансару.

50. Космологічна концепція буддизму.

51. Нірвана як основоположне поняття в буддизмі.

52. Буддизм і культура.

53. Іудаїзм – джерело християнства.

54. Тора і Талмуд – священні книги іудаїзму.

55. Іудаїзм і політика.

56. Особливості виникнення християнства.

57. Біблія – літературний пам'ятник людства.

58. Еволюція християнства.

59. Розкол в християнстві.

60. Причини християнізації Русі.

61. Історія православ'я.

62. Руське православ'я.

63. Православ'я в Україні.

64. Православне віровчення і культ.

65. Православні таїнства.

66. Православні свята.

67. Сучасний етап православ'я в Україні.

68. Католицизм: віровчення і культ.

69. Ватикан: політика, сучасність.

70. Римо-католицька церква.

71. Взаємовідносини між католицизмом і православ'ям.

72. Греко-католицизм.

73. Християнство і культура.

74. Виникнення протестантизму.

75. Основні напрями в протестантизмі.

76. Причини виникнення протестантизму в християнстві.

77. Вплив християнства на інші релігії.

78. Християнство в сучасному світі.

79. Виникнення ісламу.

80. Віровчення і культ в ісламі.

81. Сучасний іслам.

82. Вплив ісламу на політику в світі.

83. Сутність ісламського фундаменталізму.

84. Ісламський екстремізм.

85. Іслам і сучасні міжнародні відносини.

86. Сутність свободи совісті.

87. Еволюція свободи совісті.

88. Свобода совісті в Україні.

89. Держава і церква в Україні.

90. Закон України "Про свободу совісті і релігійні організації".

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Академічне релігієзнавство. Підручник. – Київ, «Світ Знань», 2000

2. Аляутдинов Ш. Ислам в вопросах и ответах. – М., 2004

3. Арутюнов В. Релігієзнавство: Навч.-метод. посібник / В. Арутюнов та ін. – 4-е вид., К., 2012. – 201 с.

4. Аринин Е. Философия религии. Принципы сущностного анализа. – Архангельск, 1998

5. Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994

6. Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. – М., 1992

7. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий.

8. Баркер А. Новые религиозные движения. – СПб., 1997

9. Бессонов М.Н Православья в наши дни. – М., 1990

10. Біблія. Старий і Новий Заповіт.

11. Біблейська енциклопедія. – М., 1991

12. Бондаренко В.Д. Современное православье: тенденции эволюции. – Симферополь, 1989

13. Бхагават-Гіта як воно є. – 1990

14. Валько В. Первісне християнство. – Львів, 1997

15. Васильев П. История религий Востока. – М., 1999

16. Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995

17. Гараджа В. Протестантизм. – М., 1971

18. Головащенко С. Історія християнства. – К., 1999

19. Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. – М., 1990

20. Гордиенко Н.С. Современное русское православье. – Л., 1989

21. Горичева Т.М. Православья и постмодернизм. – Л., 1991

22. Горский В.Л. Адвентизм: історія і сучасність. – К., 1987

23. Григулевич И.Р. Папство: век ХХ. – М., 1978

24. Гриньков В. Велике Біле Братство як неорелігійний феномен. – К., 1998

25. Грушевський М. З історії релігійної думки в Україні. – Львів, 1995

26. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. – М., 1986

27. Гурман В.Л. Современная католическая философия: человек и история.

28. Докаш В. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник / В. Докаш, В. Лешан. – Чернівці: Рута, 2009. – 376 с.

29. Докаш В. Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. В. Докаша, Г. Коцур та ін.–Чернівці: Рута, 2012.–288с.

30. Дулуман Є. Релігієзнавство: Підручник / Є. Дулуман, М. Закович, М. Рибачук та ін.; за ред. М. Заковича. – К.: Вища школа, 2007. – 315 с.

31. Девятова С.В. Христианство и наука от конфликтов к конструктивному диалогу. – М., 1999

32. Дзен-буддизм. – Бишкек, 1993

33. Донини А. У истоков христианства. – М., 1989

34. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації в Україні». – К., 1998

35. Ислам. Историографические очерки. – М., 1991

36. Ислам: религия, общество, государство. – М., 1984

37. История и теория атеизма. – М., 1987

38. Історія релігії в Україні: в 10 томах. – К., 1996-2001

39. Історія християнської церкви в Україні. – К., 1992

40. Кислюк К. Релігієзнавство / К. Кислюк, О. Кучер. – К.: Кондор, 2009. – 646 с.

41. Колодний Анатолій. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. - К., 2006.

42. Колодний А. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. – К.: Світ знань, 1999. – 52 с. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. – М., 1991

43. Косидовский З. Библейские сказания. – М., 1968

44. Лешан В. Історія християнства в Україні / В. Лешан, Ю. Звенигородська. – Чернівці: Рута, 2007. – 120 с.

45. Лешан В. Основи релігієзнавства: Підручник. – Чернівці: Рута, 2006. – 304 с.

46. Лешан В. Релігієзнавство. Кредитно-модульна система навчання: Підручник / Володимир Лешан, Ярослав Чорненький. – Чернівці, 2011. – 632 с.

47. Лубський В. Релігієзнавство / В. Лубський, М. Лубська, В. Теремко. – К.: Академвидав, 2003.

48. Лубський В. Історія релігій: Підручник / В. Лубський, М. Лубська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 696 с.

49. Мизак H. Політологія релігії: Навч. посібник / Н. Мизак. – Чернівці, 2010. – 200 с.

50. Мозговий Л. Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. Л. Мозгового, О. Бучми. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 264 с.

51. Митрохин А.Н. Религии «нового века». – М., 1983

52. Панас К. Історія Української церкви. – Львів, 1992

53. Пащенко К. Православ’я в Україні. – Полтава, 1997

54. Паснов М.Э. История христианской церкви. – Брюссель, 1964

55. Пыщик Ю.Б. Становление атеизма. К.Маркс и Ф.Энгельс. – М., 1983

56. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. – М., 1996

57. Религия и право человека. На пути к свободе совести. – М., 1996

58. Релігія в духовному світі українського народу. – К., 1994

59. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. – К., 1996

60. Ренан Э. Жизнь Иисуса. – СПб., 1906

61. Родионов М.А. Ислам классический. – 2004

62. Сидоренко О. Релігієзнавство. Підручник / О. Сидоренко. – К.: 2008. – 470 с.

63. Сандулов Ю.А. Тайный мир сатанистов (философия и современность). – СПб., 1987

64. Черній А. Релігієзнавство : підручник / А. Черній. — К. : Академвидав, 2008. — 400 с.

65. Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник / Є. Харьковщенко. – Х., 2007. – 379 с.

 

Додаткова література:

66. Мифы народов мира. – М., 1989

67. Мудрий С. Нарис історії церкви в Україні.

68. Нетрадиційні релігії та містичні культи України. – К., Росава, 2003

69. Новелли Д. Туринская плащаница: вопрос остаётся открытым. – М., 1998

70. Овсиенко Ф.Г. Эволюция социального учения католицизму. – М., 1987

71. Огієнко І.Г. Українська церква. – К., 1983

72. Оргиш В.П. Истоки християнства. Культурно-исторический генезис. – Минск, 1991

73. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К., 1996

74. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. – К., 1996

75. Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и эпоху Возрождения. – М., 1986

76. Стагг Ф. Богословие Нового Завета. – К., 1999

77. Стасюк С., Завіля Р. Основы догматичного богословья. – Львов, 1997

78. Степанец М.Г. Философские аспекты суфизма. – М., 1987

79. Танчер В.К. Религия и современный мир. – К., 1985

80. Танчер В.К. Мораль релігії і мораль життя. – К., 1965

81. Тиллих П. Избранные: теология культуры. – М., 1995

82. Тиллих П. Систематическое богословье. – Х., 1935

83. Тышкевич М. Католический катехизне. – М., 1996

84. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986

85. Торчинов Е.А. Даосизм. – СПб., 1998

86. Хрестоматия по исламу. – М., 1984

87. Християнство і національна ідея. – Тернянтке, 1999

88. Християнство. Энциклопедический словарь. В 3-х томах. – М., 1993

89. Ширман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. – М., 1985

90. Шлйермахер Фр. Речи о религии к образованным людям её призирающим. – СПб., 1984


ЗМІСТ

 

  Пояснювальна записка
  Тематичний план дисципліни
  Зміст дисципліни
  Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи студентів
  Теми контрольних робіт
  Питання для самоконтролю
  Рекомендована література

 

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

03150 м.Київ-150, вул.Велика Васильківська 57/3

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти