ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 20. Похідні вугільної кислоти

1. До якого класу органічних сполук відноситься сечовина:

A. *Амідокислот

B. Гідроксікислот

C. Оксокислот

D. Сульфокислот

E. Галогенокислот

 

2. Сечовина є похідним вугільної кислоти. Серед наведених назв виберіть ту, яка відповідає сечовині:

A. *Диамід вугільної кислоти

B. Моноамід вугільної кислоти

C. Етиловий ефір карбамінової кислоти

D. Диетиловий ефір вугільної кислоти

E. Диметиловий ефір вугільної кислоти

 

3. У водних розчинах кислот або лугів при нагріванні сечовина легко гідролізується з утворенням...

A. * CO2 и NH3

B. CO и NH3

C. CO2 и N2

D. CO и N2

E. CO2, N2 і H2O

 

4. У водних розчинах кислот або лугів при нагріванні сечовина легко гідролізує з утворенням

A*. CO2 і NH3

B. CO і NH3

C. CO2 і N2

D. CO і N2

E. CO2, N2 і H2O

 

5. У результаті взаємодії сечовини з нітритною кислотою утворюються:

A.* CO2 + N2 + H2O

B. CO2 + NO2 + H2O

C. CO + NH3 + CO2

D. CO2 + NO + NH3

E. CO2 + NH3 + NO2

Розділ 21. Г ЕТ Е Р О Ц И К Л І Ч Н І
С П О Л У К И

Три- і чотиричленні гетероцикли

1. Для три- та чотиричленних гетероциклів характерними є реакції:

A .* приєднання з розкриттям циклу

B. Електрофільного і нуклеофільного заміщення

C. Радикального заміщення

D. Радикального приєднання

E. Полімеризації

 

2. У результаті взаємодії оксирану з аміаком утворюється:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

3.Яка сполука утворюється в реакції:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

4. При взаємодії циклопропану з бромоводнем утворюється:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

П’ятичленні гетероциклічні сполуки

З одним гетероатомом

Неконденсовані
пірол фуран тіофен
конденсовані
індол

Номенклатура

5. Яка з наведених формул відповідає фурану

A.*

B.

C.

D.

E.

6. При утворенні назв органічних сполук за замісниковою номенклатурою ІЮПАК органічні сполуки розглядають як похідні вуглеводнів, в молекулі яких атоми водню заміщені на інші атоми або атомні групи. Яка із приведених назв дана по замісниковій номенклатурі:

A. *фуран-2-карбонова кислота

B. пропіловий спирт

C. дибутиловий ефір

D. триметиламін

E. хлористий ізобутил

7. Пірол відноситься до:

A.* п’ятичленних гетероциклів з одним гетероатомом

B. п’ятичленних гетероциклів з двома гетероатомом

C. шестичленних гетероциклів з одним гетероатомом

D. шестичленних гетероциклів з двома гетероатомом

E. конденсованих гетероциклів

8. При утворенні назв органічних сполук за замісниковою номенклатурою ІЮПАК органічні сполуки розглядають як похідні вуглеводнів, в молекулі яких атоми водню заміщені на інші атоми або атомні групи. Яка із приведених назв дана по замісниковій номенклатурі:

A. *фуран-2-карбонова кислота

B. пропіловий спирт

C. дибутиловий ефір

D. триметиламін

E. хлористий ізобутил

 

9. Виберіть найбільш вірну назву продукту повного гідрування тіофену:

A. *2,3,4,5-Тетрагідротіофен

B. 1,2,3,4,5-Пентагідротіофен

C. 2,3-Дигідротіофен

D. 3,4-Дигідротіофен.

E. 1,2-Дигідротіофен.

 

10. Який гетероцикл входить до складу молекули триптофану:

A. *Індол

B. Пірол

C. Піридин

D. Імідазол

E. Пурин

11. Ядро індолу входить до складу природної амінокислоти:

A. *Триптофан

B. Гістидин

C. Пролін

D. Серотонін

E. Тирозин.

Одержання

12. Реакції взаємного перетворення фурану, тіофену і піролу називаються циклом реакцій:

A.* Юр’єва

B. Чичибабіна

C. Паале-Кнорра

D. Кольбе-Шмитта

E. Фріделя-Крафтса

Хімічні властивості

· ароматичність

13. Однією з умов утворення ароматичних систем є підпорядкування правилу Хюккеля, відповідно до якого число електронів, що беруть участь у супряженні, виражається формулою:

A. * 4n + 2, де n = 0,1,2…

B. n + 2

C. 4n

D. 2n + 2

E. n + 4, де n = 0,1,2,3,4…

 

14. Серед наведених гетероциклічних сполук вкажіть ароматичну.

A.*

B.

C.

D.

E.

 

15. Які з перерахованих гетероциклічних сполук не відносять до ароматичних?

A. * Піролідин

B. Піразол

C. Індол

D. Тіофен

E. Оксазол

 

· ацидофобність:

16. Яка із вказаних сполук має ацидофобний характер?

A. *Пірол

B. Піразол

C. Піридин

D. Піримідин

E. Імідазол

 

17. Який з перелічених гетероциклів виявляє ацидофобні властивості?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

18. Який з наведених реагентів використовують для нітрування ацидофобних фурану і піролу:

A.* CH3COОNO2

B. конц. HNO3

C. p. HNO3

D. КNO3 (H2SO4 конц.)

E. NaNO2 (HCl)

 

19. Який з нижче наведених реагентів застосовують при нітруванні ацидофобних гетероциклічних сполук – пірану, пірону?

A. *(СH3CO)2O + конц. HNO3

B. Конц. HNO3

C. Розв. HNO3

D. Конц. HNO3 + конц. H2SO4

E. HNO2

 

20. Яка сполука утвориться в результаті нітрування фурфуролу в середовищі оцтового ангідриду

A. *5-нітрофурфурол

B. 2-нітрофурфурол

C. 2-нітрофурфурол

D. Тіофен

E. Пірол

 

21. У результаті нітрування фурану ацетилнітратом утворюється:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

22. Для нітрування фурфуролу використовують:

A.* к. HNO3+(СН3СО)2О

B. HNO3 (розв.)

C. КNO3

D. к. HNO3 + к. H2SO4

E. HNO2

 

23. Сульфування якої із наведених сполук не може бути проведене концентрованою сірчаною кислотою?

A. *Пірол

B. Тіофен

C. Піридин

D. Толуол

E. Нафталін

 

24. Сульфування якої із наведених сполук не може бути проведене концентрованою сірчаною кислотою, з цією метою використовують сполуку піридину з триоксидом сірки ?

A. *Пірол

B. Піридин

C. Толуол

E. Тіофен

 

25. Пірол і фуран а - ацидофобні сполуки, тому їх сульфують:

A.* піридинсульфотриоксидом

B. концентрованою сульфатною кислотою
(конц. H2SO4)

C. розбавленою сульфатною кислотою (розб. H2SO4)

D. сумішшю сульфатної і нітратної кислот (конц. H2SO4, конц. HNO3)

E. олеумом (SO3∙H2SO4)

 

26. Назвіть продукт реакції сульфування піролу

A.* 2-піролсульфокислота

B. 3-піролсульфокислота

C. 4-піролсульфокислота

D. 5-піролсульфокислота

E. 1-піролсульфокислота

 

· специфічні властивості

27. Який з наведених гетероциклів буде виявляти кислотні властивості?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

28. Яка з наведених реакцій вказує на NH-кислотні властивості піролу?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

29. З яким із наведених реагентів пірол утворює сіль?

A. * Амідом калію

B. Хлоридом калію

C. Сульфатом калію

D. Сульфатною кислотою

E. Хлоридною кислотою

 

30. До якого типу реакцій належить реакція нітрування фурфуролу нітратною кислотою у середовищі оцтового ангідриду?

A. *SE

B. SR

C. E

D. SN

E. AN

 

31.При взаємодії якої з вказаних нижче сполуки з
5-нітрофурфуролом утворюється лікарський препарат фурацилін?

A. *Семікарбазідом

B. Фенілгідразином

C. Гідрозіном

D. Гідролксиламіном

E. Гідросульфітом натрію

 

32. Який із наведених реагентів використовують у синтезі фурациліну?

A.* H2N–NH–C(O)–NH2

B. H2N–OH

C. H2N–C6H5

D. H2N–NH–C(S)–NH2

E. H2N–NH2

33. Фурфурол (2-фурилкарбальдегід)– вихідний продукт для синтезу фурациліну, фуразолідону, фурадоніну. Виберіть реагент, з допомогою якого можна отримати його семікарбазон.

A. *H2N–NH–C(O)–NH2

B. H2N–OH

C. H2N–C6H5

D. H2N–NH–C(S)–NH2

E. H2N–NH2

 

34. Гетероциклічна сполука пірол входить до складу

A. *гема

B. протитуберкульозних зособів

C. бактерицидних засобів

D. нуклеїнових кислот

E. анестезуючих засобів

 

35. Яка сполука утвориться при окисненні піролу хромовою кислотою:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

· гідрування

36. Як називається продукт повного гідрування піролу?

A.* піролідин

B. піридин

C. піролін

D. циклопентиламін

E. гідропірол

Ідентифікація

 

37. За допомогою якої реакції можна очистити бензол від тіофену:

A. *Сульфування

B. Горіння

C. Окиснення

D. Бромування на світлі

E. Приєднання водню

 

38. За допомогою реагента можна довести наявність альдегідної групи в молекулі фурфуролу?

A. *Ag(NH3)2OH

B. (CH3CO)2O

C. AgNO2

D. NH3

E. NaOH

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти