ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Предмет, завдання і значення курсу стилістики укр.м.

Предмет, завдання і значення курсу стилістики укр.м.

Стилістика – це наука про стилістичну систему нац.мови, функц.стилі, як її різновиди, мовні одиниці, щодо їх емоційно-експресивного забарвлення, засобів їх організації в певних типах мовлення, способів добору, поєднання для ств.певного стиліст.колориту, ефекту.

Значення - поглибити у студентів наукове розуміння мовних явищ; показати стилістичну систему української мови в її довершеній, поліфункціональній формі; домогтися засвоєння основних понять теоретичної стилістики й оволодіння стилістичними нормами літературного мовлення; прищепити чуття естетики мовлення, вміння працювати над своїм словом і стежити за мовленням учнів.

Теоретичні завдання:

Вивч.основних понять стил. (функт.стиль, стиліст.засоби, конотація, стил.ресурси); розробка основних принципів і критеріїв класифікації і внутрішньо жанрової диференціації стилі; досл.витоків, формув. і становлення основних етапів розв.функц.стилів СУЛМ; виявлення закономірностей функціонування мови в різних сферах спілкування; х-ка стиліст.матеріалу в діахронічному і синхронічному аспектах, парадигматики і синтагм.; виявл.співвіднесеності інтерлінгві стичного і кстралінгв., нац..специф.таінтернац.

Праактичні: оволод.стиліст.сист.СУЛМ, стиліст.ресурсами і функт.стилями; вироблення умінь визн.стильові і жанрові ознаки, мовні один.тексту; сформ.навички оцінки стил.ефекту,колориту, виявл.стиліст. засобів за доп.яких здобувається; ознайомлення із стил.прийомами і способами викор.мовних один.віддповідно до умов спілкув. І цільової установки; закріплення стильових навичок шляхом конструювання стил.завершеного тексту; розв.мовного чуття та смаку; піднесення культури професійного, ділового і побутового мовлення.

Предмет: сист.нац.мови, стилі мови, форми мовл., що визн.умовами, ситуацією, метою спілкув. і розрізняються відповідними мовними засобами та їх функт.навантаження.

Методологія і методи стилістичних досліджень.

Методологія стилістики. Її сутність полягає в тій філософській, світоглядно-теоретичній позиції, з якої осмислюються й висвітлюються проблеми сучас­ного й минулого життя мови, її сутність, походження, закономірності розвитку. Методологія лінгвістики ви­являється у двох основних філософських концепціях мови — матеріалістичній та ідеалістичній. Матеріа­лістична концепція передбачає трактування мо­ви як своєрідного матеріального явища, яке сформува­лось об’єктивно: мова виникла з природної потреби лю­дей у спілкуванні, без втручання в цей процес ідеальної сили. Ідеалістична концепція, на противагу матеріалістичній, сповідує не матеріальне, а ідеальне (Божественне) походження мови, зумовлене надприродною силою.

Методи стилістики. До загальнонаукових методів належать: — методи індукції і дедукції. (Індукцією розглядають окремі мовні явища, об’єднують їх, практично розкласифіковують в одну чи кілька груп і репрезентують усно або писемно. Дедукція —теоретичному узагаль­ненні, формулюванні на цій основі певного правила (правил); — методи аналізу і синтезу. — метод спостереження.— метод експерименту. – експериментальний метод найчастіше у фонетиці під час дослідження з допомогою спеціальних технічних приладів фізіології особливостей творення звуків мовними органами лю­дини; — зіставний метод . — структурний (структуральний) ме­тод- встановлюють різноманітність фонетич­ної будови слів, навіть функціонування в словах окре­ого звука — статистичний (математичний, або кванти­тативний, або кількісний) метод.

Серед загальних лінгвостилістичних є описовий, структурний (методики опозиційний аналіз; дистрибутивний ан – втановл х-к та функт власт мовної один на підставі дистрибуції; трансформаційний; пн. Безпосередніх складників, компонентний ан, лінгвістичний ан – виділ структ-смисл єдності та інтерпретування мовних засобів для вираж смислу; семантико стилістичний-співвідн мовних засобів і їх поєднання, яким визн естет зміст мовл тексту), метод контекстного аналізу, стиліст експеременту

Структура стилістики. Основні розділи лінгвостилістики.

Загальна стилістика (теоретична стилістика, або теорія стилістики) визначає основні поняття і категорії її, предмет досліджень, теоретично обґрунтовує принципи і методи
стилістичних досліджень. Виділяють: стилістику ресурсів (засобів), або описову стилістику – вивч стил забезпеч засоб мови у тексті, поза текстом; Описова поділяється на фоностилістику (зн про прийоми досягн милозвучності мови, досл роль звук повтор, викор ритмомелодики фрази, алітер, асонанси), лексичну ст. (в функт-стиль диферент словник скл м синон,антон), граматична (явища словотв, морфол і синт засоб)

функціональну стилістику – вивч закономірності функт нац. М відповідно до потреб сусп., ситуації мовл, функт стилі, принципи відбору, закономірності поєднання мовних один у стилі.
Виокремлюють:
Ст худ літ виділяється в окрему галузь стилістики тому, що художній стиль ширше, ніж інші функц стилі, охоплює і засоби мови (системи) і засоби мовлення (функціонування).

Зіставна стилістика. Виявляє спільне, загальне і нац-специфічне у стил сист нац м можна лише зіставленням її із стил сист інших нац мов.

Порівняльна стил вив нац та інтернаціональне в стиліст сист нац. мов.

Істор стил. синхронний і діахронний.

Діалектна стил - вивчає стилістичне розшарування і диференціацію мовних одиниць у межах певного діалекту чи говірки.

Стил тексту – вивч питання втілення ідеї і змісту твору в тканину тексту, осодл організ мовного матер в тексті. Вивч тексти, їх типологію.

Ст мови вив, описує і кваліфікує наявні в структурі національної мови стилістичні засоби, тобто ті мовні одиниці і їх варіанти, які створюють можливість відбору потрібних для певного типу спілкування виражальних елементів. Відповідно виділяють стилістику писемної
мови і стилістику усної мови.

Ст мовлення вив використання стилі засобів, наявних у сист м, в сусп чи індивід мовній практиці. В стилістиці мовлення дослідж функціонування стилів мови у різних видах діалогічного і монологічного мовлення, виявляється творча природа мови і мовця.

 

Практична стил нац м — це навч дисципліна, в якій розглядаються загальні відомості про стилі мови і мовл, про стил норми, вивч стил засоби нац мови з їх смисловими та емоц-експрес оцінками, прийоми використ мовних засобів для правильної організації мовлення. Практична стилістика озброює мовців знанням стиліст арсеналу нац мови, вмінням зробити з нього правильний вибір, знанням прийомів організації мовного матеріалу і вмінням конструювати правильне мовл.

Описова стилістика української мови.

Фукціональна стилістика.

Практична стилістика та її основні завдання.

Міжстильова лексика

Стилістично нейтральна лексика кількісно переважає у словниковому складі української мови. На фоні слів, що входять до її складу, інші лексичні одиниці виявляють певні емоційні відтінки і реалізуються у якомусь конкретному функціональному стилі. Ознака нейтральності безпосередньо пов’язана із загальновживаністю. Найважливішою ознакою міжстильової лексики є те, що вона зрозуміла для кожного носія мови.

Ядро загальновживаної лексики утворюють слова, що виступають назвами:


1.Явищ природи;

2.Рослин і тварин;

3.Осіб за родинною спорідненістю;

4.Осіб за професійною або службовою приналежністю;

5.Предметів побутового середовища;

6. Ознак;

7.Дій, процесів, станів;

8.Просторових і часових характеристик;

9.Кільксних відношень;

10.Одиниць ваги;

11.Службово-граматичних елементів.


Зміст поняття лексична стилістика.

Лексична стилістика -розділ описової стилістики про стилістичні можливості різних шарів лексики і доцільність використання відповідної лексики у певних функціональних типах мови; вчення про функції, зумовлені семантикою слів, комплекс знань про стилістичне використання повнозначних, не повнозначних слів і вигуків.

Предмет, завдання і значення курсу стилістики укр.м.

Стилістика – це наука про стилістичну систему нац.мови, функц.стилі, як її різновиди, мовні одиниці, щодо їх емоційно-експресивного забарвлення, засобів їх організації в певних типах мовлення, способів добору, поєднання для ств.певного стиліст.колориту, ефекту.

Значення - поглибити у студентів наукове розуміння мовних явищ; показати стилістичну систему української мови в її довершеній, поліфункціональній формі; домогтися засвоєння основних понять теоретичної стилістики й оволодіння стилістичними нормами літературного мовлення; прищепити чуття естетики мовлення, вміння працювати над своїм словом і стежити за мовленням учнів.

Теоретичні завдання:

Вивч.основних понять стил. (функт.стиль, стиліст.засоби, конотація, стил.ресурси); розробка основних принципів і критеріїв класифікації і внутрішньо жанрової диференціації стилі; досл.витоків, формув. і становлення основних етапів розв.функц.стилів СУЛМ; виявлення закономірностей функціонування мови в різних сферах спілкування; х-ка стиліст.матеріалу в діахронічному і синхронічному аспектах, парадигматики і синтагм.; виявл.співвіднесеності інтерлінгві стичного і кстралінгв., нац..специф.таінтернац.

Праактичні: оволод.стиліст.сист.СУЛМ, стиліст.ресурсами і функт.стилями; вироблення умінь визн.стильові і жанрові ознаки, мовні один.тексту; сформ.навички оцінки стил.ефекту,колориту, виявл.стиліст. засобів за доп.яких здобувається; ознайомлення із стил.прийомами і способами викор.мовних один.віддповідно до умов спілкув. І цільової установки; закріплення стильових навичок шляхом конструювання стил.завершеного тексту; розв.мовного чуття та смаку; піднесення культури професійного, ділового і побутового мовлення.

Предмет: сист.нац.мови, стилі мови, форми мовл., що визн.умовами, ситуацією, метою спілкув. і розрізняються відповідними мовними засобами та їх функт.навантаження.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти