ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


II - ша частина комплексного практичного індивідуального завдання

II - ша частина комплексного практичного індивідуального завдання

Варіант 1

Тестові завдання

1. Сума доходу за бартерним контрактом визначається за:

а) залишковою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів;

б) первісною вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів;

в) справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.

 

2. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом... днів

а) 30;

б) 45;

в) 60;

г) 90.

 

3. Придбані (одержані), виготовлені запаси зараховують на баланс підприємства за ... вартістю

а) первісною;

б) нормативною;

в) розрахунковою;

г) теперішньою.

 

4. Оренда вважається фінансовою, якщо:

а). Орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди.

б). Орендар не набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди.

в). Право власності на актив може передаватися або не передаватися орендарю по закінченні строку оренди.

 

5. Відповідальність кожної посадової особи за фінансові результати своєї роботи називають...

а) центром відповідальності;

б) межею довіри;

в) самоконтролем.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

На основі умови завдання та враховуючи норми П(С)БО 15 "Дохід" необхідно:

· обчислити суми доходів від реалізації продукції та дохід від іншої операційної діяльності;

· обчислити суму доходів від інших видів діяльності та визначити загальну суму доходу підприємства за звітний період.

 

Вихідні дані:

Протягом звітного періоду по підприємству, яке є платником ПДВ, зареєстровані наступні операції:

І. На поточний рахунок зараховані кошти :

· пеня за несвоєчасне відшкодування ПДВ з бюджету - 1020 грн.;

· оплата за відпущену у даному звітному періоді вітчизняним покупцям продукцію - 144 000 грн.;

· попередня оплата за продукцію в сумі 76 000 грн.;

· оплата за відпущену у даному звітному періоді іноземним покупцям продукцію в сумі 76 000 грн.;

· сума доходу за цінними паперами - 3400 грн.

· дохід на суму внеску до статутного капіталу іншого підприємства – 7600 грн.

· дебіторська заборгованість, раніше списана як безнадійна 12200 грн.

 

2. Під час інвентаризації на складі виявлені лишки готової продукції на суму 5500 грн.

3. Від іншого підприємства безкоштовно отримані меблі та господарський інвентар на суму 4560 грн.

 

Варіант 2

Тестові завдання

 

1. Головне завдання сучасної раціональної системи обліку полягає в підготовці...

а) орієнтовних даних для управління виробництвом;

б) різноманітної облікової інформації для всіх хто бажає її мати;

в) первинних документів до обробки і отримання даних;

г) фінансової та статистичної звітності.

 

2. Перелік форм звітності із зазначенням її термінів називають ...

а) графік облікових робіт;

б) графік звітності;

в) план-графік звітності;

г) табель звітності.

 

Поточні зобов’язання – це

а).зобов’язання, які будуть погашені в ході операційного циклу підприємства або на протязі 12 місяців з дати балансу.

б). зобов’язання, які не будуть погашені в ході операційного циклу підприємства або на протязі 12 місяців починаючи з дати балансу.

в). зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на даний момент.

 

4. До якої класифікаційної групи нематеріальних активів слід включити придбану підприємством на 3 роки ліцензію на здійснення певної діяльності:

а). Право користування майном.

б). Права на об'єкти промислової власності.

в). Авторські та суміжні з ними права.

г). Інші нематеріальні активи.

 

5. Базою для розроблення плану документування господарських операцій кожного конкретного підприємства є...

а) типовий альбом форм первинних документів та облікових реєстрів;

б) типовий альбом форм первинних документів;

в) робочий альбом форм первинних документів та облікових реєстрів;

г) робочий альбом форм первинних документів.

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

На основі умови завдання та враховуючи вимоги П(С)БО 7 "Основні засоби" необхідно:

· обчислити суми амортизації за січень 2009 р. за окремими об'єктами основних засобів із застосуванням різних методів, які наведені в умові завдання;

· на суми нарахованої амортизації скласти облікові записи.

Вихідні дані:

Назва об'єкта Первинна вартість, грн. Строк експлуа-тації, років Дата введення в дію Ліквідаційна вартість Метод нарахуван­ня амортиз.
Будівля амін-корпусу 2.06.05 Прямолінійний
Персональний комп'ютер 12.03.08 Кумулятивний
Принтер лазерний 15.03.09 -  
Монітор Sony 20.01.07 - Прискореного зменшення залишкової вартості
Монітор 15" SVGA 15.01.08 - Кумулятивний

 

Варіант 3

Тестові завдання

1. Не занижувати витрати і зобов’язання і не завищувати активи і доходи, випливає зі принципу:

а) повного висвітлення;

б) обачності;

в) історичної фактичної собівартості;

г) нарахування та відповідності доходів і витрат.

 

2. Відомість 7.2. призначена для відображення аналітичних даних рахунка:

а) 40 „Статутний капітал”;

б) 42 „Додатковий капітал”;

в) 43 „ Резервний капітал”;

г) 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

 

3. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визначається активом одночасно з визнанням:

а) витрат від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

б) витрат майбутніх періодів;

в) доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

г) доходів майбутніх періодів.

 

4. Інформація про витрати підприємства зводиться у журналі:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5;

 

5. Спосіб сигнального документування полягає в …

а) тому, що відхилення від нормативу розходу матеріалів виявляються в кожному окремому випадку;

б) тому, що фактичний розрахунок матеріалів за звітний період визначається за допомогою інвентаризації невикористаних у виробництві матеріалів;

в) тому, що на кожну партію виписується певна кількість матеріалів.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

За наведеними в умові завдання даними та враховуючи вимоги П(С)БО 9 "Запаси " необхідно:

· обчислити первинну вартість придбаних запасів, за якою вони будуть зараховані на баланс підприємства;

· визначити вартість запасів (сировини) на дату балансу, обчислити та відобразити на рахунках суму змін вартості запасів внаслідок перерахунку їх первинної вартості на дату балансу.

 

Вихідні дані:

На основі зовнішньоекономічного контракту підприємством, яке не є платником ПДВ, отримана сировина на суму $ 57200 (курс НБУ на момент оформлення ВМД становив 833,20 грн. за $ 100).

При ввезенні сировини нарахована сума ввізного мита у розмірі 0,5 % від митної вартості цієї сировини та сума ПДВ за ставкою 20 %.

Витрати на перевезення запасів склали 5800 грн., крім того, у підприємства виникли інші витрати, зумовлені придбанням даної партії сировини:

· підприємство отримало в банку кредит в сумі 100 000 грн. терміном на 6 місяців зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 2,5 % щомісяця;

· оплачені послуги за охорону вантажу під час його перевезення в сумі 4200 грн.

На дату складання балансу підприємством використано 96 % придбаної партії сировини, решта запасу внаслідок зменшення його корисності оцінюється за зниженою вартістю. Орієнтовна вартість, за якою можуть бути реалізовані залишки запасів становить 7300 грн., а витрати на їх реалізацію очікують на рівні 850 грн.

Варіант 4

Тестові завдання

1. Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства – це:

а) баланс;

б) звіт про фінансові результати;

в) звіт про рух грошових коштів;

г) звіт про власний капітал.

 

Зі скількох форм і показників складається річний звіт, рекомендований ООН?

а) 6 форм і 128 показників;

б) 4 форм і 115 показників;

в) 3 форм і 110 показників;

г) 2 форм і 105 показників.

 

2. На фінансові результати списуються тільки суми ... від здійснення відповідних операцій та подій.

а) валового доходу;

б) чистого доходу;

в) валових витрат;

г) податку на додану вартість.

 

Цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений у ньому термін, з виплатою фінансового відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску.

а) акція

б) дисконт

в) облігація

 

Яке правильне визначення для цього наведеного терміна: приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

а). кабінет директора

б). каса

в). склад / приміщення для зберігання виробничих запасів.

 

5. Нормативний метод обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) найефективніший в тих підприємствах, де...

а) облік автоматизовано;

б) упорядковане нормативне господарство;

в) є досвідчений головний бухгалтер;

г) люди працюють на приватній основі.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

На основі умови завдання та враховуючи вимоги П(С)БО 7 "Основні засоби" н є обхідно:

· обчислити суми амортизації за січень 2009 р. за окремими об'єктами основних засобів із застосуванням різних методів, які наведені в умові завдання;

· на суми нарахованої амортизації скласти облікові записи.

 

Вихідні дані

 

Назва об'єкта Первин-на вартість, грн. Строк експлуа-тації, років Дата введен-ня в дію Ліквіда-ційна вартість Метод нарахуван­ня амортизації
Будівля складу готової продукції 2.06.05 Прямолінійний
Свердлильний верстат 12.03.07 Кумулятивний
Спецінструмент для виготовлення деталей 15.03.08 Виробничий (запланований обсяг виробництва -10000 шт., у січні виготовлено 500 шт.)
Персональний комп'ютер 20.01.08 Прискореного зменшення залишкової вартості

 

Варіант 11

Тестові завдання

1. Якщо виручка від надання послуг не може бути достовірно визначена, то дохід:

а) визнається у будь-якому випадку;

б) не визнається;

в) може бути визнаним або не визнаним, залежно від виду послуги, що була надана.

 

Сума дисконту - це

а) різниця між номінальною вартістю і ціною продажу

б) різниця між ціною продажу і номінальною вартістю

в) сума номінальної вартості і ціни продажу.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

На основі умови завдання та враховуючи вимоги П(С)БО 7 "Основні засоби" необхідно:

· обчислити суми амортизації за січень 2009 р. за окремими об'єктами основних засобів із застосуванням різних методів, які наведені в умові завдання;

· на суми нарахованої амортизації скласти облікові записи.

 

Вихідні дані

Назва об ‘єкта Первинна вартість, грн. Строк експлуатації, років Дата введення в дію Ліквіда-ційна вартість Метод нарахуван­ня амортизації
Будівля складу готової продукції 2.06.05 Прямолінійний
Свердлильний верстат 12.03.00 Кумулятивний
Спецінструмент для виготовлення деталей 15.03.03 Виробничий (запланований обсяг виробництва -10000 mm., у січні виготовлено 500 шт.)
Персональний комп'ютер 20.01.01 Прискореного зменшення залишкової вартості

 

Варіант 16

Тестові завдання

1. Матеріально – речовими носіями в системі спостереження за господарськими процесами є ...

а) інформаційні повідомлення (документи);

б) система пошуку інформації;

в) оптимізація управлінських рішень;

г) мікрооблік.

 

2. Для раціональної організації бухгалтерського обліку надходження та руху основних засобів потрібно встановити..., які відображаються в реєстрах обліку.

а) перелік облікових номенклатур;

б) кореспонденцію рахунків;

в) методи їх оцінки;

г) методи їх амортизації.

3. Підчистки, помарки, необумовлені виправлення, перекру­чення дат у посвідченні про відрядження та у звіті про викорис­тання грошових коштів, виданих на відрядження:

а) допускаються без обмежень;

б) допускаються тільки у звіті про використання грошових коштів, виданих на відрядження;

в) допускаються тільки в посвідченні про відрядження;

г) не допускаються.

 

Зовнішній брак - це

а) брак продукції, виявлений в процесі виробництва до її відправлення споживачеві

б) брак продукції, виявлений споживачем в процесі збирання, монтажу або під час експлуатації виробу

 

Внутрішній і зовнішній брак

а) тільки виправний

б) тільки невиправний

в) може бути як виправним так і невиправним

 

5.До витрат, які не включаються до собівартості продукції і які не можна віднести до певного доходу звітного періоду належать:

а) адміністративні витрати

б) матеріальні витрати

в) загальновиробничі витрати

г) витрати на оплату праці.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

За наведеними в умові завдання даними та враховуючи вимоги П(С)БО 9 "Запаси " необхідно:

· обчислити первинну вартість придбаних запасів, за якою вони будуть зараховані на баланс підприємства;

· визначити вартість запасів (сировини) на дату балансу, обчислити та відобразити на рахунках суму змін вартості запасів внаслідок перерахунку їх первинної вартості на дату балансу.

 

Вихідні дані:

На основі зовнішньоекономічного контракту підприємством, яке не є платником ПДВ, отримана сировина на суму S 58400 (курс НБУ на момент оформлення ВМД становив 833,20 грн. за $ 100).

При ввезенні сировини нарахована сума ввізного мита у розмірі 0,3 % від митної вартості цієї сировини та сума ПДВ за ставкою 20 %.

Витрати на перевезення запасів склали 6300 грн., крім того, у підприємства виникли інші витрати, зумовлені придбанням даної партії сировини:

· підприємство отримало в банку кредит в сумі 100 000 грн. терміном на 4 місяців зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 2,5 % щомісяця;

· оплачені послуги за охорону вантажу під час його перевезення в сумі 4900 грн.

На дату складання балансу підприємством використано 92 % придбаної партії сировини, решта запасу внаслідок зменшення його корисності оцінюється за зниженою вартістю. Орієнтовна вартість, за якою можуть бути реалізовані залишки запасів становить 9900 грн.. а витрати на їх реалізацію очікують на рівні 950 грн.

 

Варіант 18

Тестові завдання

1. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників. Так формулюється принцип... бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

а) обачності; б) послідовності; в) автономності.

 

2. Опис інвентарних карток з обліку основних засобів ( ф.03-7) складається в ... примірниках.

а) одному; б) двох;

в) трьох; г)чотирьох.

 

II - ша частина комплексного практичного індивідуального завдання

Варіант 1

Тестові завдання

1. Сума доходу за бартерним контрактом визначається за:

а) залишковою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів;

б) первісною вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів;

в) справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.

 

2. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом... днів

а) 30;

б) 45;

в) 60;

г) 90.

 

3. Придбані (одержані), виготовлені запаси зараховують на баланс підприємства за ... вартістю

а) первісною;

б) нормативною;

в) розрахунковою;

г) теперішньою.

 

4. Оренда вважається фінансовою, якщо:

а). Орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди.

б). Орендар не набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди.

в). Право власності на актив може передаватися або не передаватися орендарю по закінченні строку оренди.

 

5. Відповідальність кожної посадової особи за фінансові результати своєї роботи називають...

а) центром відповідальності;

б) межею довіри;

в) самоконтролем.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

На основі умови завдання та враховуючи норми П(С)БО 15 "Дохід" необхідно:

· обчислити суми доходів від реалізації продукції та дохід від іншої операційної діяльності;

· обчислити суму доходів від інших видів діяльності та визначити загальну суму доходу підприємства за звітний період.

 

Вихідні дані:

Протягом звітного періоду по підприємству, яке є платником ПДВ, зареєстровані наступні операції:

І. На поточний рахунок зараховані кошти :

· пеня за несвоєчасне відшкодування ПДВ з бюджету - 1020 грн.;

· оплата за відпущену у даному звітному періоді вітчизняним покупцям продукцію - 144 000 грн.;

· попередня оплата за продукцію в сумі 76 000 грн.;

· оплата за відпущену у даному звітному періоді іноземним покупцям продукцію в сумі 76 000 грн.;

· сума доходу за цінними паперами - 3400 грн.

· дохід на суму внеску до статутного капіталу іншого підприємства – 7600 грн.

· дебіторська заборгованість, раніше списана як безнадійна 12200 грн.

 

2. Під час інвентаризації на складі виявлені лишки готової продукції на суму 5500 грн.

3. Від іншого підприємства безкоштовно отримані меблі та господарський інвентар на суму 4560 грн.

 

Варіант 2

Тестові завдання

 

1. Головне завдання сучасної раціональної системи обліку полягає в підготовці...

а) орієнтовних даних для управління виробництвом;

б) різноманітної облікової інформації для всіх хто бажає її мати;

в) первинних документів до обробки і отримання даних;

г) фінансової та статистичної звітності.

 

2. Перелік форм звітності із зазначенням її термінів називають ...

а) графік облікових робіт;

б) графік звітності;

в) план-графік звітності;

г) табель звітності.

 

Поточні зобов’язання – це

а).зобов’язання, які будуть погашені в ході операційного циклу підприємства або на протязі 12 місяців з дати балансу.

б). зобов’язання, які не будуть погашені в ході операційного циклу підприємства або на протязі 12 місяців починаючи з дати балансу.

в). зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на даний момент.

 

4. До якої класифікаційної групи нематеріальних активів слід включити придбану підприємством на 3 роки ліцензію на здійснення певної діяльності:

а). Право користування майном.

б). Права на об'єкти промислової власності.

в). Авторські та суміжні з ними права.

г). Інші нематеріальні активи.

 

5. Базою для розроблення плану документування господарських операцій кожного конкретного підприємства є...

а) типовий альбом форм первинних документів та облікових реєстрів;

б) типовий альбом форм первинних документів;

в) робочий альбом форм первинних документів та облікових реєстрів;

г) робочий альбом форм первинних документів.

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

На основі умови завдання та враховуючи вимоги П(С)БО 7 "Основні засоби" необхідно:

· обчислити суми амортизації за січень 2009 р. за окремими об'єктами основних засобів із застосуванням різних методів, які наведені в умові завдання;

· на суми нарахованої амортизації скласти облікові записи.

Вихідні дані:

Назва об'єкта Первинна вартість, грн. Строк експлуа-тації, років Дата введення в дію Ліквідаційна вартість Метод нарахуван­ня амортиз.
Будівля амін-корпусу 2.06.05 Прямолінійний
Персональний комп'ютер 12.03.08 Кумулятивний
Принтер лазерний 15.03.09 -  
Монітор Sony 20.01.07 - Прискореного зменшення залишкової вартості
Монітор 15" SVGA 15.01.08 - Кумулятивний

 

Варіант 3

Тестові завдання

1. Не занижувати витрати і зобов’язання і не завищувати активи і доходи, випливає зі принципу:

а) повного висвітлення;

б) обачності;

в) історичної фактичної собівартості;

г) нарахування та відповідності доходів і витрат.

 

2. Відомість 7.2. призначена для відображення аналітичних даних рахунка:

а) 40 „Статутний капітал”;

б) 42 „Додатковий капітал”;

в) 43 „ Резервний капітал”;

г) 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

 

3. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визначається активом одночасно з визнанням:

а) витрат від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

б) витрат майбутніх періодів;

в) доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

г) доходів майбутніх періодів.

 

4. Інформація про витрати підприємства зводиться у журналі:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5;

 

5. Спосіб сигнального документування полягає в …

а) тому, що відхилення від нормативу розходу матеріалів виявляються в кожному окремому випадку;

б) тому, що фактичний розрахунок матеріалів за звітний період визначається за допомогою інвентаризації невикористаних у виробництві матеріалів;

в) тому, що на кожну партію виписується певна кількість матеріалів.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

За наведеними в умові завдання даними та враховуючи вимоги П(С)БО 9 "Запаси " необхідно:

· обчислити первинну вартість придбаних запасів, за якою вони будуть зараховані на баланс підприємства;

· визначити вартість запасів (сировини) на дату балансу, обчислити та відобразити на рахунках суму змін вартості запасів внаслідок перерахунку їх первинної вартості на дату балансу.

 

Вихідні дані:

На основі зовнішньоекономічного контракту підприємством, яке не є платником ПДВ, отримана сировина на суму $ 57200 (курс НБУ на момент оформлення ВМД становив 833,20 грн. за $ 100).

При ввезенні сировини нарахована сума ввізного мита у розмірі 0,5 % від митної вартості цієї сировини та сума ПДВ за ставкою 20 %.

Витрати на перевезення запасів склали 5800 грн., крім того, у підприємства виникли інші витрати, зумовлені придбанням даної партії сировини:

· підприємство отримало в банку кредит в сумі 100 000 грн. терміном на 6 місяців зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 2,5 % щомісяця;

· оплачені послуги за охорону вантажу під час його перевезення в сумі 4200 грн.

На дату складання балансу підприємством використано 96 % придбаної партії сировини, решта запасу внаслідок зменшення його корисності оцінюється за зниженою вартістю. Орієнтовна вартість, за якою можуть бути реалізовані залишки запасів становить 7300 грн., а витрати на їх реалізацію очікують на рівні 850 грн.

Варіант 4

Тестові завдання

1. Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства – це:

а) баланс;

б) звіт про фінансові результати;

в) звіт про рух грошових коштів;

г) звіт про власний капітал.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти