ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


На складах аналітичний облік виробничих запасів ведуть за допомогою..

а) відомості обліку залишків матеріалів на складі;

б) книги складського обліку;

в) лімітно-забірних карток;

г) прибуткових ордерів.

 

4. Переоцінку основних засобів за їх справедливою вартістю на дату балансу здійснюють, якщо:

а). Їх залишкова вартість більше як на 10 відсотків відрізняється від „ справедливої вартості на дату балансу.

б). Їх залишкова вартість більше як на 5 відсотків відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

в). Їх залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

 

5. Контролінг треба розглядати як систему управління ... підприємства.

а) витратами;

б) прибутками;

в) ресурсами;

г) фінансами.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

На основі наведених даних та враховуючи норми П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" необхідно обчислити показники руху грошових коштів від операційної діяльності, а саме:

· прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах;

· показник чистого руху грошових коштів від операційної діяльності.

 

Вихідні дані:

Сума прибутку до оподаткування за звітний рік по підприємству становить 12760 грн., а сума нарахованої амортизації - 5430 грн.

Інформація про зміни за окремими показниками протягом звітного року характеризується такими даними:

 

Показник Сума, грн.
    на початок року на кінець року
Готова продукція
Дебіторська заборгованість за товари, послуги
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Витрати майбутніх періодів -
Заборгованість за розрахунками з оплати праці
Інші поточні зобов'язання -
Інша поточна дебіторська заборгованість

 

Варіант 12

Тестові завдання

1. Консолідовану звітність подають:

а) усі підприємства;

б) підприємства, які мають дочірні підприємства;

в) органи виконавчої влади;

г) об’єднання підприємств.

 

2. Розроблення посадових інструкцій для облікових працівників в підприємстві очолює...

а) керівник підприємства;

б) головний економіст;

в) начальник відділу;

г)головний бухгалтер.

 

3. У випадку закупівлі товарів у населення складають ...

а) рахунок-фактуру;

б) акт закупівлі товарно-матеріальних цінностей;

в) лімітно-забірну картку;

г) накладну-вимогу.

 

4. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів не слід враховувати такі чинники:

а) Очікуваний фізичний знос.

б) Моральний знос.

в) Очікувану потужність.

г) Нормативний (технічний, економічний) строк експлуатації.

 

5. Під витратами майбутніх періодів розуміють:

а) зменшення активів або збільшення зобов’язання, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно визначені

б) збільшення активів або зменшення зобов’язання, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно визначені

в) витрати, які будуть зроблені в майбутньому.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

Відповідно до норм П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та використовуючи вихідні дані завдання необхідно:

· обчислити частку інвестора у чистому прибутку підприємства та сумі збільшення додаткового капіталу;

· обчислити балансову вартість фінансової інвестиції на кінець звітного року;

· відобразити операції на рахунках.

Вихідні дані:

Підприємство інвестор придбало частку у капіталі іншого підприємства, при цьому частка інвестора у власному капіталі становить 10%.

У звітному році підприємство, у яке інвестовані кошти, отримало чистий прибуток в сумі 150000грн.

Збільшення додаткового капіталу внаслідок до оцінки активів становить 21000грн.

На виплату дивідендів спрямовується 30% від чистого прибутку.

Варіант 13

Тестові завдання

1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є ...

а) звітний місяць;

б) звітний квартал;

в) звітне півріччя;

г) календарний рік.

 

2. Зміна методу нарахування амортизації нематеріальних активів відображається як зміна облікової політики у відповідності із П(С)БО ...

а) 4; б) 6; в) 8; г) 10.

 

3. До складу необоротних активів не входять:

а) Основні засоби.

б) Довгострокові фінансові інвестиції.

в) Короткострокові фінансові інвестиції.

г) Нематеріальні активи.

 

Що не відносять до прямих витрат?

а) матеріальні витрати

б) загальновиробничі витрати

в) адміністративні витрати

г) витрати на оплату праці

 

5. За ступенем готовності готова продукція поділяється на:

а)готова продукція, незавершене виробництво

б) напівфабрикати, незавершене виробництво

в) готова продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

Відповідно до норм П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" та з урахуванням інформації про доходи, витрати і різні операції підприємства за звітний період необхідно:

· обчислити показники чистого доходу від реалізації, валового прибутку (збитку);

· обчислити фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування,

· визначити суму податку на прибуток та величину чистого прибутку (збитку).

 

Вихідні дані за звітний квартал:

· іноземним покупцям відпущена готова продукція на суму 240000 грн., собівартість цієї продукції - 160000 грн.;

· на валютний рахунок зараховані кошти від іноземних покупців, у т. ч. оплата за відпущену продукцію - 240000 грн., попередня оплата - 120000грн.;

· обчислені курсові різниці за операціями в іноземних валютах, а саме: позитивна курсова різниця за розрахунками з покупцями - 5800 грн., позитивна курсова різниця за розрахунками з постачальниками - 8100 грн.;

· витрати підприємства, зареєстровані за рахунками класу 9: pax. 92

· 15400 грн., pax. 93 - 4700 грн., pax. 94.6 - 1800 грн., pax. 94.8 - 5450 грн., pax. 95.1 - 4000 грн.

 

Варіант 14

Тестові завдання

1. За частотою проведення інвентаризації класифікують як ...

а) повні та часткові;

б) суцільні та комбіновані;

в) комплексні і некомплексні;

г) періодичні та разові (річні).

 

2. Інші необоротні матеріальні активи відображаються в обліку за ...

а) первісною вартістю;

б) ціною придбання;

в) залишковою вартістю;

г) переоціненою вартістю.

 

На якому рахунку відображаються усі витрати підприємства на придбання або створення матеріальних необоротних активів?

а) Рахунок 10.

б) Рахунки 10, 11.

в) Рахунок 15.

г) На усіх перелічених рахунках.

 

Що не відносять до прямих витрат?

а) матеріальні витрати

б) загальновиробничі витрати

в) адміністративні витрати

г) витрати на оплату праці.

 

5. Для контролю за рухом та використанням напівфабрикатів, переважно, складають ... руху деталей у виробництві.

а) накладні;

б) відомості;

в) оперативний баланс;

г) маршрут.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

Відповідно до вимог П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та вихідних даних завдання необхідно:

· обчислити ефективну ставку за інвестиціями у цінні папери;

· обчислити та відобразити на рахунках суми амортизації дисконта за інвестиціями в облігації.

 

Вихідні дані

У січні 2009 року підприємство придбало облігації на суму 35000 грн., номінальна вартість яких становить 38500 грн.

Виплата відсотків здійснюється в кінці кожного звітного року, фіксована ставка відсотка за придбаними облігаціями становить 10 % річних.

Термін погашення облігацій - 3 роки.

 

Варіант 15

Тестові завдання

1. Найбільш ефективною формою складання графіків робіт з річного звіту є ... форма графіка.

а) комбінована; б) літерна;

в) стрічкова; г) функціональна.

 

2. На кожен об’єкт, що передається в оренду (лізинг) складається...

а) інвентарні списки основних засобів;

б) описи інвентарних карток з обліку основних засобів;

в) акти оцінки основних засобів та передачі їх на баланс підприємства.

г) акти приймання – передачі основних засобів.

 

За яких умов основні засоби визначають в Балансі за ф. № 1?

а) Існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від використання об'єкта основних засобів.

б) Коли вартість об'єкта основних засобів може бути достовірно ви­значена.

в) За умов п. А і п. Б одночасно.

 

Які витрати належать до змінних?

а) витрати на обслуговування і управління виробництвом, що змінюються прямо або майже прямо пропорційно зміні обсягу виробництва

б) витрати на обслуговування і управління виробництвом, що не змінюються від зміни обсягу виробництва

в) витрати на оплату праці працівників

 

Сума дисконту - це

а) різниця між номінальною вартістю і ціною продажу

б) різниця між ціною продажу і номінальною вартістю

в) сума номінальної вартості і ціни продажу.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

На основі умови завдання та враховуючи вимоги П(С)БО 7 "Основні засоби" необхідно:

· обчислити суми амортизації за січень 2009 р. за окремими об'єктами основних засобів із застосуванням різних методів, які наведені в умові завдання;

· на суми нарахованої амортизації скласти облікові записи.

 

Вихідні дані

Назва об ‘єкта Первинна вартість, грн. Строк експлуатації, років Дата введення в дію Ліквіда-ційна вартість Метод нарахуван­ня амортизації
Будівля складу готової продукції 2.06.05 Прямолінійний
Свердлильний верстат 12.03.00 Кумулятивний
Спецінструмент для виготовлення деталей 15.03.03 Виробничий (запланований обсяг виробництва -10000 mm., у січні виготовлено 500 шт.)
Персональний комп'ютер 20.01.01 Прискореного зменшення залишкової вартості

 

Варіант 16

Тестові завдання

1. Матеріально – речовими носіями в системі спостереження за господарськими процесами є ...

а) інформаційні повідомлення (документи);

б) система пошуку інформації;

в) оптимізація управлінських рішень;

г) мікрооблік.

 

2. Для раціональної організації бухгалтерського обліку надходження та руху основних засобів потрібно встановити..., які відображаються в реєстрах обліку.

а) перелік облікових номенклатур;

б) кореспонденцію рахунків;

в) методи їх оцінки;

г) методи їх амортизації.

3. Підчистки, помарки, необумовлені виправлення, перекру­чення дат у посвідченні про відрядження та у звіті про викорис­тання грошових коштів, виданих на відрядження:

а) допускаються без обмежень;

б) допускаються тільки у звіті про використання грошових коштів, виданих на відрядження;

в) допускаються тільки в посвідченні про відрядження;

г) не допускаються.

 

Зовнішній брак - це

а) брак продукції, виявлений в процесі виробництва до її відправлення споживачеві

б) брак продукції, виявлений споживачем в процесі збирання, монтажу або під час експлуатації виробу

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти