ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення

а)Дт 91 Кт 13.1

б) Дт 92 Кт 13.1

в) Дт 93 Кт 13.1

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

На основі умови завдання та враховуючи вимоги П(С)БО 7 "Основні засоби" необхідно:

· обчислити індекс переоцінки та переоцінену вартість об'єктів основних засобів;

· обчислити та відобразити на рахунках суми дооцінки (уцінки) основних засобів.

Вихідні дані

Назва об 'єкта Первинна вартість Знос Справедлива вартість
Сепаратор молочний
Технологічна лінія по виробництву йогурту
Холодильний агрегат
Фільтр харчовий

 

Варіант 17

Тестові завдання

1. Розвиток обліку, контролю та аналізу вимагає ... планування.

А) річного, квартального та місячного;

б) прямого та непрямого;

в) перспективного, річного і поточного;

г) кількісного та якісного.

 

2. Аналітичний облік основних засобів ведеться в розрізі окремих об’єктів за допомогою...

а) інвентарного списку;

б)відомості обліку основних засобів;

в)акта оцінки основних засобів;

г) інвентарної картки.

 

3. Підзвітним особам готівка видається у підзвіт на підставі:

а) усного розпорядження керівника підприємства;

б) усного розпорядження головного бухгалтера підприємства;

в) письмового розпорядження керівника підприємства;

г) письмового розпорядження головного бухгалтера підприємства.

 

Внутрішній і зовнішній брак

а) тільки виправний

б) тільки невиправний

в) може бути як виправним так і невиправним

 

5.До витрат, які не включаються до собівартості продукції і які не можна віднести до певного доходу звітного періоду належать:

а) адміністративні витрати

б) матеріальні витрати

в) загальновиробничі витрати

г) витрати на оплату праці.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

За наведеними в умові завдання даними та враховуючи вимоги П(С)БО 9 "Запаси " необхідно:

· обчислити первинну вартість придбаних запасів, за якою вони будуть зараховані на баланс підприємства;

· визначити вартість запасів (сировини) на дату балансу, обчислити та відобразити на рахунках суму змін вартості запасів внаслідок перерахунку їх первинної вартості на дату балансу.

 

Вихідні дані:

На основі зовнішньоекономічного контракту підприємством, яке не є платником ПДВ, отримана сировина на суму S 58400 (курс НБУ на момент оформлення ВМД становив 833,20 грн. за $ 100).

При ввезенні сировини нарахована сума ввізного мита у розмірі 0,3 % від митної вартості цієї сировини та сума ПДВ за ставкою 20 %.

Витрати на перевезення запасів склали 6300 грн., крім того, у підприємства виникли інші витрати, зумовлені придбанням даної партії сировини:

· підприємство отримало в банку кредит в сумі 100 000 грн. терміном на 4 місяців зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 2,5 % щомісяця;

· оплачені послуги за охорону вантажу під час його перевезення в сумі 4900 грн.

На дату складання балансу підприємством використано 92 % придбаної партії сировини, решта запасу внаслідок зменшення його корисності оцінюється за зниженою вартістю. Орієнтовна вартість, за якою можуть бути реалізовані залишки запасів становить 9900 грн.. а витрати на їх реалізацію очікують на рівні 950 грн.

 

Варіант 18

Тестові завдання

1. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників. Так формулюється принцип... бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

а) обачності; б) послідовності; в) автономності.

 

2. Опис інвентарних карток з обліку основних засобів ( ф.03-7) складається в ... примірниках.

а) одному; б) двох;

в) трьох; г)чотирьох.

 

Вказати правильну кореспонденцію рахунків. Затверджено звіт працівника підприємства — витрати на відрядження — 432 грн., ПДВ — 49 грн.

а) Д-т 301 К-т 372 —432 грн.; в) Д-т 301 К-т 372 — 481 грн.;

Д-т641 К-т 372 —49 грн.;

б) Д-т 92 К-т 372 — 432 грн.; г) Д-т 92 К-т 372 — 481 грн.

Д-т641 К-т 372 — 49 грн.;

 

4.Облік готової продукції ведеться в:

а) натуральних, умовнонатуральних , вартісних показниках

б) натуральних, умовнонатуральних

а) натуральних, вартісних показниках

 

До прибуткових документів належать

а) накладні, відомості, приймально-здавальні акти

б) накладні, приймально-здавальні акти

в) відомості, приймально-здавальні акти.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

На основі наведених даних та враховуючи норми П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" необхідно обчислити показники руху грошових коштів від операційної діяльності, а саме:

· прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах;

· показник чистого руху грошових коштів від операційної діяльності.

 

Вихідні дані

Сума збитку за звітний рік по підприємству становить 4050 грн., грн, а сума нарахованої амортизації - 7760 грн.

Інформація про зміни за окремими показниками протягом звітного року характеризується такими даними:

 

Показник Сума, грн.
    на початок року на кінець року
Доходи майбутніх періодів
Дебіторська заборгованість за товари, послуги
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Витрати майбутніх періодів -
Заборгованість за розрахунками з оплати праці
Інші поточні зобов'язання
Інша поточна дебіторська заборгованість

 

Варіант 19

Тестові завдання

1. Де у фінансовій звітності відображаються зміни в обліковій політиці підприємства? В...

а) балансі;

б) звіті про фінансові результати;

в) звіті про власний капітал;

г) примітках до фінансової звітності.

 

2. Одиницею обліку основних засобів в бухгалтерському обліку є…

а) акт приймання-передачі основних засобів;

б) окремий аналітичний рахунок;

в) інвентарний список основних засобів;

г) інвентарний об’єкт.

 

В який термін працівник підприємства, котрий повернувся з відрядження, повинен відзвітуватися про використання підзвітної суми?

а) протягом 10-ти робочих днів з дня видачі коштів у підзвіт;

б) на наступний робочий день після видачі коштів у підзвіт;

в) протягом 3-х банківських днів після повернення з відрядження;

г) протягом 5-ти банківських днів після повернення з відрядження

 

4. Не є принципом визнання витрат:

a) принцип нарахування.

б) принцип періодичності.

в) принцип відповідності.

г) принцип автономності.

 

Які з наведених об'єктів визнаються витратами?

a) попередня (авансова) оплата запасів.

б) погашення одержаних позик.

в) витрати на збут.

г) витрати, які відображають зменшення власного капіталу.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

На основі умови завдання та враховуючи норми П(С)БО 15 "Дохід" необхідно:

· обчислити суми доходів від реалізації продукції та дохід від іншої операційної діяльності;

· обчислити суму доходів від інших видів діяльності та визначити загальну суму доходу підприємства за звітний період.

 

Вихідні дані:

Протягом звітного періоду по підприємству, яке є платником ПДВ, зареєстровані наступні операції:

1. На поточний рахунок зараховані кошти:

· % банку за коштами на поточному рахунку - 650 грн.;

· оплата за відпущену у даному звітному періоді вітчизняним покупцям продукцію - 366 000 грн.;

· попередня оплата за продукцію в сумі 45 000 грн.;

· оплата за відпущену у даному звітному періоді іноземним покупцям продукцію в сумі 220 000 грн.;

· сума доходу від інвестицій в капітал іншого підприємства - 2860 грн.

2. Від іншого підприємства безкоштовно отримані:

· комп'ютери та оргтехніка на суму 11 000 грн.;

· пальне для автомобілів на суму 3400 грн.

3. Списані суми дебіторської та кредиторської заборгованості, за якими пройшли терміни позовної давності:

• кредиторська заборгованість за pax. 68 в сумі 8445 грн.;

• дебіторська заборгованість за pax.З6 в сумі 12350 грн.

 

Варіант 20

Тестові завдання

Чим завершується підготовка матеріалів для економічного аналізу?

а) побудовою (описанням алгоритму);

б) систематизацією їх і групуванням;

в) приведення показників у порівняльний;

г) нейтралізацією цінового чинника.

 

2. Віднесення доходів майбутніх періодів до доходу звітного періоду оформляється...

а) актом переоформлення доходів;

б) прибутковим касовим ордером;

в) довідкою бухгалтерії;

г) платіжним дорученням.

 

3. Вказати правильну кореспонденцію рахунків. Працівнику підприємства видано в підзвіт на придбання канцелярських приладів 180 грн.:

а) Д-т 372 К-т 311 –180 грн.;

б) Д-т 372 К-т 301 – 180 грн.;

в) Д-т 22 К-т 372 – 180 грн.;

г) Д-т 92 К-т 372 – 180 грн.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти