ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Хто перевіряє вірогідність підписів на видатковому касовому ордері перед видачею грошей з каси?

а) керівник підприємства;

б) головний бухгалтер;

в) бухгалтер з обліку розрахунків;

г) касир.

 

3. Довгостроковий дебіторська заборгованість – це:

а) сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу, або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу;

б) дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її непогашення боржником або за якою минув строк позовної давності;

в) дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником;

г) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

 

4. При проведенні дооцінки основних засобів власний капітал підприємства:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) величина власного капіталу не змінюється.

 

Що означає бухгалтерська проводка за дебетом рахунку 23 та кредитом рахунку 471?

а) нараховані відпускні;

б) виплачені відпускні;

в) створено резерв на виплату відпусток.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

На основі інформації про доходи, витрати та різні операції підприємства за звітний період та відповідно до норм П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" необхідно:

· обчислити показники чистого доходу від реалізації, валового прибутку (збитку);

· обчислити фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, визначити суму податку на прибуток та величину чистого прибутку (збитку).

Вихідні дані:

На поточний рахунок зараховані: попередня оплата за продукцію в сумі 136800 грн. (у т.ч. ПДВ) оплата за відпущену у звітному періоді продукцію -174000 (у т.ч. ПДВ), % банку на залишок коштів на поточному рахунку - 580 грн., дебіторська заборгованість, раніше списана як безнадійна - 12000грн., сума заборгованості за відпущений у минулому звітному періоді товар - 24000грн. (у т.ч. ПДВ), короткострокова позика банку - 50000грн.

Витрати на утримання адміністративного персоналу склали 33200грн., на утримання персоналу, зайнятого збутовою діяльністю - 18800грн.

Крім того, з поточного рахунку здійснені наступні платежі: перераховані кошти за оренду офісу за наступний квартал - 7200грн., перерахована оплата за відкриття валютного рахунку - 250грн., перераховані кошти постачальнику за отримані матеріали - 54000грн., оплачені послуги за розміщення реклами у ЗМІ - 2940грн. (у т.ч. ПДВ), перерахована сума штрафу та пені, нарахованих згідно з актом перевірки - 4850грн., перерахована сума благодійної допомоги на будівництво бібліотеки - 5000грн.

Собівартість реалізованої продукції - 72340 грн.

 

Варіант 30

Тестові завдання

1. Принцип фінансової звітності, згідно якого активи і зобов’язання підприємства оцінюють виходячи з припущення , що його діяльність триватиме далі називається:

а) автономності;

б) періодичності;

в) безперервності;

г) послідовності.

 

2. Касову книгу веде...

а) головний бухгалтер;

б) бухгалтер з обліку грошових коштів;

в) обліковець;

г) касир.

 

3. Вказати правильний зміст наведеної кореспонденції рахунків – Д-т 901 К-т 26:

а) списано собівартість реалізованих товарів;

б) списано собівартість реалізованих робіт, послуг;

в) списано собівартість реалізованої готової продукції;

г) відображено дохід від реалізації готової продукції.

 

4. Перелік робіт, які виконують окремі виконавці під час документування тієї або іншої операції називають робочою інструкцією...

а) до оформлення первинних документів;

б) синоптичної (оглядової) форми;

в) до оформлення зведених документів;

г) текстової (описової) форми.

 

5. До операційних витрат не включають:

а) адміністративні витрати;

б) витрати на збут;

в) інші операційні витрати;

г) витрати допоміжних виробництв.

 

Практичні ситуації для самоперевірки знань

 

За наведеними в умові завдання даними та враховуючи вимоги П(С)БО 9 "Запаси " необхідно:

· обчислити первинну вартість придбаних запасів, за якою вони будуть зараховані на баланс підприємства;

· визначити вартість запасів (сировини) на дату балансу, обчислити та відобразити на рахунках суму змін вартості запасів внаслідок перерахунку їх первинної вартості на дату балансу.

 

Вихідні дані:

На основі зовнішньоекономічного контракту підприємством, яке не є платником ПДВ, отримана сировина на суму S 58400 (курс НБУ на момент оформлення ВМД становив 833,20 грн. за $ 100).

При ввезенні сировини нарахована сума ввізного мита у розмірі 0,3 % від митної вартості цієї сировини та сума ПДВ за ставкою 20 %.

Витрати на перевезення запасів склали 6300 грн., крім того, у підприємства виникли інші витрати, зумовлені придбанням даної партії сировини:

· підприємство отримало в банку кредит в сумі 100 000 грн. терміном на 4 місяців зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 2,5 % щомісяця;

· оплачені послуги за охорону вантажу під час його перевезення в сумі 4900 грн.


III -ша частина комплексного практичного індивідуального завдання

Дати порівняльнухарактеристику П(С)БО та МСФЗ

 

№ за/п МСФЗ (МСБО) П(С)БО
1. МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» П(С)БО 34 «Платіж на основі акцій»
2. МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» П(С)БО 19 «Об‘єднання підприємств»
3. МСФЗ 5 «Непоточні актизи, утримувані для продаж, та припине­на діяльність» П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та при­пинена діяльність»
4. МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин» П(С)БО 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»
5. МСБО 1 «Подання фінансових звітів» П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» П(С)БО 2 «Баланс» П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал)) П(С)БО 36 «Витрати»
6. МСБО 2 «Запаси» П(С)БО 9 «Запаси»
7. МСБО 7 «Звіти про рух грошових коштів» П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»
8. МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»
9. МСБО 10 «Події після дати балансу» П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»
10. МСБО 11 «Будівельні контракти» П(С)БО 18 «Будівельні контракти»
11. МСБО 12 «Податки на прибуток» П(С)БО 17 «Податок на прибуток»
12. МСБО 14 «Звітність за сегментами» П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами»
13. МСБО 16 «Основні засоби» П(С)БО 7 «Основні засоби»
14. МСБО 17 «Оренда» П(С)БО 14 «Оренда»
15. МСБО 18 «Дохід» П(С)БО 15 «Дохід»
16. МСБО 19 «Виплат працівникам» П(С)БО 26 «Виплати працівникам»
17. МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу» П(С)БО 15 «Дохід»
18. МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»
19. МСБО 23 «Витрати на позики» П(С)БО 31 «Фінансові витрати»
20. МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін» П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов‘язаних сторін»
21. МСБО 26 «Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення» П(С)БО 26 «Виплати працівникам»
22. МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти» П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність» П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»
23. МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»
24. МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» П(С)БО 22 «Вплив інфляції»
25. МСБО 31 «Частки у спільних підприємствах» П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»
26. МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»
27. МСБО 33 «Прибуток на акцію» П(С)БО 24 «Прибуток на акцію»
28. МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
29. МСБО 36 «Зменшення корисності активів» П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів»
30. МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та неперед­бачені активи» П(С)БО 11 «Зобов'язання»
31. МСБО 38 «Нематеріальні активи» П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
32. МСБО 39 «Фінансові Інструменти: визнання та оцінка» П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»
33. МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» П(С)БО32 «Інвестиційна нерухомість»
34. МСБО 41 «Сільське господарство» П(С)БО 30 «Біологічні активи»
35. МСБО немас. Є керівні принципи ISAR UNCTAD П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства»

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти