ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"

студентами спеціальності 6.090101 - "Агрономія"

 

Вінниця 2009


УДК 631.4; 631.8

Свитко С.М., Сауляк П.М., Барвінченко В.І., Дідур І.М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" студентами спеціальності 6.090101 - "Агрономія". - Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2009. – 52 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Агрохімія”, передбаченої програмою підготовки бакалаврів спеціальності 6.090101 – "Агрономія", мають за мету дати пояснення щодо виконання завдань курсової роботи. Методичні вказівки містять необхідні матеріали, які допоможуть студенту у розробці курсової роботи, зокрема питань, які стосуються формування науково-обґрунтованої системи використання добрив у польовій сівозміні господарства.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.090101 - " Агрономія ".

Рецензенти: Борона В.П., доктор с-г н., професор,

зав. лабораторією землеробства Інституту кормів УААН.

Підпалий І.Ф., д. с-г н., професор

зав. кафедрою кормовиробництва, луківництва та с-г меліорації ВДАУ

Методичні вказівки розглянуто і рекомендовано до видання

науково-методичною радою кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії (протокол № 4 від 12 листопада 2008 р.),

науково-методичною радою агрономічного факультету

(протокол № 6 від 20 січня 2009 р.),

науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету

(протокол № 5 від 26 січня 2009 р.).


Зміст

Загальні вимоги та положення про курсову роботу 4

Мета і завдання курсової роботи 4

Вимоги до оформлення та підготовка курсової роботи до захисту 5

Зміст, структура курсової роботи та орієнтовний обсяг розділів 6

Методичні вказівки для виконання окремих розділів курсової роботи 7

Вступ 7

Розділ 1. Вплив добрив на агрохімічні показники, родючість ґрунту,

уожайність та якість врожаю сільськогосподарських культур 7

1.1. Вплив добрив на агрохімічні показники та родючість ґрунту 8

1.2. Вплив добрив на урожайність і якість врожаю сільськогосподарських

культур 8

1.3. Наукове обґрунтування системи удобрення в польовій сівозміні 8

Розділ 2. Характеристика господарства і грунтово-кліматичних умов 8

2.1.Загальна характеристика господарства 8

2.2.Характеристика кліматичних умов зони розміщення господарства 9

2.3.Загальна характеристика ґрунтових умов господарства та

агрохімічна характеристика ґрунтів полів сівозміни 9

Розділ 3. Хімічна меліорація ґрунтів господарства та ґрунтів полів сівозміни 10

Розділ 4. Виробництво, нагромадження, розподіл і використання органічних

добрив у господарстві 12

4.1. Виробництво і нагромадження гною 13

4.2. Виробництво і нагромадження інших органічних добрив 15

4.3. Розподіл і використання органічних добрив 16

Розділ 5. Забезпечення господарства мінеральними добривами 17

Розділ 6. Визначення норм добрив під сільськогосподарські культури 17

6.1. Розрахунок норм добрив шляхом коректування рекомендованих

науково-дослідними установами норм добрив з урахуванням

забезпечення ґрунтів поживними речовинами 18

6.2. Визначення норм добрив балансово-розрахунковим методом 21

6.3. Розрахунок норм добрив за рівнем природної родючості (бальної оцінки)

ґрунту 24

Розділ 7. Збереження та підвищення родючості ґрунтів у полях сівозміни 28

7.1. Визначення балансу гумусу в ґрунтах сівозміни 29

7.2. Визначення балансу поживних елементів у ґрунтах сівозміни 31

Розділ 8. План використання добрив у сівозміні 33

Розділ 9. Оцінка системи удобрення 34

9.1. Господарська ефективність використання родючості ґрунту і

застосування добрив 35

9.2. Економічна ефективність застосування добрив 36

Розділ 10. Охорона навколишнього середовища при використанні добрив 37

Висновки 38

Список використаних літературних джерел 38

Додатки 39

Рекомендована література 50


Загальні вимоги та положення про курсову роботу

Виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" - одна із форм самостійної навчальної роботи студентів із спеціальності - 6.090101 - "Агрономія" і спрямоване на оволодіння студентами теоретичних знань і практичних навичок розробки системи удобрення у польовій сівозміні конкретного господарства.

Написанню курсової роботи повинно передувати вивчення курсу дисципліни "Агрохімія" і, зокрема, одного з найважливіших її розділів - "Система застосування добрив".

Основними документами для виконання курсової роботи, над якими повинен працювати студент при розробці елементів системи використання добрив у господарстві, сівозміні є наукові літературні джерела щодо ефективності добрив і хімічних меліорантів, матеріали найближчої метеорологічної станції, карти ґрунтів конкретного господарства, агрохімічні картограми (матеріали останнього туру агрохімічного обстеження ґрунтів господарства), рекомендації з раціонального використання добрив у господарстві, книга історії полів, річні звіти господарства про фінансово-господарську діяльність та економічні показники виробничо-фінансового плану та інші документи.

Методичні вказівки містять пояснення для виконання кожного розділу курсової роботи, а також необхідні додаткові матеріали, які допоможуть студенту у виконанні курсової роботи.

Курсова робота - підсумовуюча форма самостійної роботи студента і виконується за індивідуальним завданням на основі даних конкретного господарства.

Вимоги до оформлення та підготовка курсової роботи до захисту

Для правильного виконання курсової роботи необхідно дотримуватись вихідних завдань і методичних вказівок.

Курсова робота повинна відповідати таким вимогам:

- написана від руки розбірливо, грамотно, без виправлень і помарок, охайно, одним кольором;

- містити всі розділи, передбачені методичними вказівками;

- кожний окремий розділ слід починати з нової сторінки, а підрозділи розмішувати по тексту;

- кожний розділ роботи (включаючи вступ) завершувати узагальненням, у якому дається конкретна оцінка одержаним результатам і відмічаються шляхи реалізації розробок;

- в тексті повинні бути таблиці, графіки (нумерація арабськими цифрами, наскрізна); можуть бути внесенні доповнення, виходячи із особливостей господарства (завдання);

- табличний і графічний матеріали слід розміщувати після першого посилання на них у тексті;

- таблиці бажано розмішувати на одній сторінці без перенесень;

- напис "Таблиця" робиться з правого боку таблиці перед її назвою;

- за відсутності в методичних вказівках необхідного довідкового матеріалу слід використовувати додаткові літературні джерела;

- при написанні курсової роботи потрібно користуватись стандартними аркушами паперу (без рамок), формату А4 (210x297 мм);

- текст роботи розміщувати тільки з однієї сторони аркуша з такими розмірами полів: зліва - 30 мм, справа - 10 мм, зверху - 25 мм, знизу 20 мм;

- сторінки слід нумерувати зверху, посередині аркуша, починаючи з наступної після титульного аркуша сторінки;

- загальний обсяг рукопису повинен бути в межах 35-40 сторінок;

- в кінці роботи студент проставляє свій підпис та дату завершення виконання курсової роботи.

При захисті курсової роботи студент обов'язково повинен дати кваліфіковані пояснення до всіх розділів курсової роботи, всіх етапів розробки системи використання добрив, обґрунтовуючи і підкріплюючи їх теоретичними знаннями.

Курсова робота оцінюється за такими найважливішими критеріями:

- дотримання вимог методичних вказівок;

- повнота викладення матеріалу;

- вміння аналізувати та робити висновки;

- вміння орієнтуватися в умовах сучасного виробництва, зокрема, використання добрив;

- вміння об'єктивно оцінювати ефективність застосування добрив.

Методичні вказівки для виконання окремих розділів курсової роботи

Вступ

Відмічається важливість завдань по збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції і підкреслюється значення хімізації землеробства в досягненні цього. Обґрунтовується необхідність правильного використання добрив в землеробстві, відмічається їх вплив на величину і якість врожаю, а також на родючість ґрунтів. Обґрунтовується актуальність теми та розкривається мета і завдання курсової роботи.

Розділ 8. План використання добрив у сівозміні

Для підвищення агрохімічної та економічної ефективності системи удобрення, розробленої на ротацію сівозміни, щорічно складають план використання добрив під урожай наступного року. Складання річного плану удобрення сільськогосподарських культур обумовлено цілим рядом причин:

1.Родючість полів сівозміни навіть у межах одного ґрунтового різновиду може значно відрізнятися. Окремі поля можуть мати різний вміст доступних форм поживних елементів, неоднакову кислотність ґрунту, механічний склад та інші показники.

2.Нагромадження органічних добрив та забезпечення мінеральними добривами може вирівнюватися в господарстві з різних причин у кожному наступному році, відповідно, може змінюватись використання добрив, передбачене системою, яка розроблена на ротацію сівозміни.

3.Зміна планових завдань щодо посіву культур, погана перезимівля озимих, що викликає пересів їх ярими або несвоєчасний посів у зв'язку з погодними умовами також вимагають уточнення розподілу добрив.

Для складання плану використання добрив у сівозміні на наступний рік і подальшого виконання курсової роботи слід взяти результати розрахунків норм добрив під сільськогосподарські культури, які визначалися за рівнем природної родючості (бальної оцінки) ґрунту.

Вихідним для складання плану використання добрив є фактичне розміщення культур у полях сівозміни в наступному році. Складання плану необхідно починати з обґрунтування строків і способів внесення, норм, доз і форм мінеральних добрив, які планується вносити. При цьому слід враховувати біологічні особливості сільськогосподарських культур (відношення їх до реакції ґрунтового середовища і концентрації ґрунтового розчину, динаміку надходження та засвоєння азоту, фосфору і калію в окремі етапи онтогенезу рослин) і грунтово-кліматичні умови господарства та результати балансів поживних елементів та гумусу.

В плані використання добрив у сівозміні слід насамперед визначити норму і місце внесення гною та інших органічних добрив. В зернових сівозмінах їх вносять під озимі; в зерново-просапних - під просапні й озимі; в сівозмінах з технічними культурами - під попередники або безпосередньо під ці культури; в овочевих - під культури, які найбільш продуктивно реагують (огірки, цибуля).

В плані використання добрив передбачається розподіл розрахункових норм мінеральних добрив, зокрема NРК, мікродобрив, а також бактеріальних добрив, стимуляторів росту рослин для внесення у вигляді основного, передпосівного, припосівного (рядкового) і підживлення. Слід враховувати, що найбільш ефективним є основне і передпосівне удобрення. Обов'язково необхідно планувати припосівне внесення добрив. Внесення добрив у підживлення повинно бути обґрунтоване особливостями біології (онтогенезу) й агротехніки вирощування сільськогосподарської культури.

План розподілу (використання) добрив у сівозміні привести у вигляді таблиці (додаток О). Після заповнення даної таблиці необхідно по кожному полю сівозміни детально викласти у вигляді таблиці (додаток П) такі дані:

1) агрономічно обґрунтований вибір форм мінеральних добрив відповідно до розрахункових норм та доз при різних строках і способах їх внесення;

2) використання машин та знарядь (із зазначенням марок) для внесення добрив та глибину їх заробки в грунт;

3) перерахувати розраховану кількість добрив, внесених під дану сільськогосподарську культуру в той чи інший строк із діючої
речовини у фізичну вагу.

Сільське господарство хоч і носить сезонний характер, проте мінеральні добрива вносяться в грунт майже круглий рік. Тому складають календарний план внесення добрив на всю площу сівозміни. Такий план дає змогу визначати потребу в добривах у найважливіші періоди проведення польових робіт та раціональніше використовувати транспортні і робочі засоби по внесенню добрив, виконанню інших робіт. По суті, календарний план є робочим планом, він дозволяє контролювати виконання передбачених завдань по використанню добрив у сівозміні. При складанні календарного плану слід використовувати символи мінеральних добрив (додаток І).

Після закінчення розділу проаналізувати організаційні та агротехнічні умови виконання розроблених планів і відповісти на запитання.

Запитання до розділу 8

1. Повітряне і кореневе живлення рослин, їх взаємозв'язок.

2. Вплив умов зовнішнього середовища та ґрунтових мікроорганізмів на засвоєння поживних речовин рослинами.

3. Відношення рослин до умов живлення в різні періоди їх росту і розвитку.

4. Строки, способи, норми і дози внесення азотних, фосфорних і калійних добрив під сільськогосподарські культури.

5. Особливості живлення та удобрення озимої пшениці й озимого жита.

6. Особливості живлення і удобрення ярої пшениці, ячменю, вівса.

7. Особливості живлення і удобрення зернобобових культур.

8. Особливості живлення і удобрення круп'яних культур.

9. Особливості живлення і удобрення кукурудзи і соняшнику.

10.Особливості живлення і удобрення цукрових і кормових буряків.

11.Особливості живлення і удобрення картоплі і овочевих культур.

12.Особливості живлення і удобрення плодових і ягідних культур.

13.Особливості живлення і удобрення багаторічних злакових і бобових трав.

14.Діагностика живлення рослин.

 

При використанні добрив

Інтенсифікація виробництва, широке впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, використання в підвищених нормах органічних і мінеральних добрив, пестицидів та інших хімічних засобів порушують природні умови і забруднюють навколишнє середовище. Тому збереження навколишнього середовища в чистоті повинно бути одним із найважливіших завдань при застосуванні добрив.

При використанні добрив забруднення навколишнього середовища може викликатися внаслідок таких причин:

1) недотримання та недосконалість технологій транспортування, зберігання, підготовки і внесення мінеральних добрив;

2) порушення технології та недотримання оптимального співвідношення застосування добрив у сівозміні та під окремі сільськогосподарські культури;

3) руйнування структури ґрунту, його надмірне ущільнення та нерівномірне внесення вапнякових, органічних і мінеральних добрив;

4) недосконалість властивостей і хімічного складу добрив та інших засобів хімізації;

5) порушення технології виробництва, зберігання і внесення органічних добрив;

6) застосування для удобрення сільськогосподарських культур відходів промисловості, осаду стічних вод, фосфогіпсу, сапропелів, мулу та інших місцевих матеріалів;

7) забруднення атмосфери під час виробництва і застосування добрив;

8) забруднення продукції плодових і овочевих культур нітратами;

9) забруднення кормів для сільськогосподарських тварин нітратами;

10) забруднення природних вод біогенними елементами за рахунок добрив.

Для виконання даного розділу курсової роботи слід передбачити заходи по усуненню однієї із вищевказаних причин негативного впливу добрив на навколишнє середовище.

Номер причини, для усунення якої розробляються заходи, повинен відповідати останній цифрі номера залікової книжки студента.

Запитання до розділу 10

1. Екологічні проблеми, пов'язані з інтенсифікацією землеробства.

2. Негативна дія агрохімічних засобів на природне середовище.

3. Контроль за нагромадженням важких металів у ґрунті і рослинницькій продукції.

4. Контроль за вмістом нітратів у рослинницькій продукції.

5. Грунтово-агрохімічний моніторинг.

6. Заходи, що попереджують надходження радіоактивного цезію в рослини.

7. Заходи, що попереджують надходження радіоактивного стронцію в рослини.

Висновки

Висновки повинні бути зроблені по основних розділах курсової роботи, викладені коротко, лаконічно, по пунктах, з наведенням цифрових величин показників і відповідати суті виконаної курсової роботи.

ДОДАТКИ

 

Додаток А

 

Зразок оформлення титульної сторінки

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Агрономічний факультет

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Курсова робота

з агрохімії на тему: "Проектування системи удобрення в

(назва господарства, села, району, області)

___________________________________________________________

та план розміщення добрив в польовій сівозміні на 201 рік"

Викона__:студент__ ___ курсу

агрономічного факультету

________ форми навчання

академічної групи ________

спеціальність 6.090101 - Агрономія"

_____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Перевірив:_________________

(посада, прізвище, ініціали)

 

Вінниця 2009


Додаток Б

Землекористування господарства станом на 01.01 201_ року

 

№ п/п. Сільськогосподарські угіддя Землекористування
  площа, га структура, %
Площа землекористування, всього    
Сільськогосподарські угіддя    
з них: орної землі    
природних лук та пасовищ    
сади і ягідники    
інші угіддя    
Площа ріллі в усіх сівозмінах    
в тому числі: в польовій сівозміні № 1    
"---" №2    
"---" №3    
у кормовій сівозміні    
в овочевій сівозміні    
у грунтозахисній сівозміні    

 

 

Додаток В

Урожайність сільськогосподарських культур в господарстві, ц/га

№ п/п Сільськогосподарська культура Роки Середня за три роки
     
         
         
         

Додаток Г

Схема польової сівозміни, для якої розробляється план використання добрив

№ п/п Чергування культур у сівозміні на момент складання плану Номер поля, на якому буде розміщена культура в рік складання плану удобрення в сівозмінні Полоща поля,га
     
     
     
       

 

Додаток Д

Погодні умови, за даними ___________________ метеорологічної станції

№ зп. Кліматичні елементи, одиниці виміру Місяці Середньо-річна
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Середня багаторіч-на сума опадів, мм                          
2. Запаси продуктивної вологи в грунті перед початком весняної вегетації, мм: - в шарі 0-20 см - в шарі 0-100 см  
 
3. Запаси продуктивної вологи в грунті перед посівом озимих зернових культур, мм: - в шарі 0-20 см - в шарі 0-100 см  
 
4. Середня багаторіч-на температура повітря, 0С                          
5. Тривалість вегетаційного періоду (перехід середньої добової температури через +5 0С), днів  
6. Теплозабезпеченість періоду вегетації (сума температур > +10 0С), 0С  

 

Додаток Е

Агрохімічна характеристика ґрунтів сівозміни

 

№ поля Тип і підтип ґрунту Механічний склад ґрунту Вміст гумусу, % рНКСl мг•екв на 100 г ґрунту Мг на 100 г ґрунту
Hr S N P2O5 K2O
I                  
II                  
III                  
IV                  
V                  
VI                  
VII                  
VIII                  
IX                  
X                  

Додаток Є

План вапнування ґрунтів у сівозміні

№ поля Сільськогосподарська культура Площа, га рНКС1 Нг, мг·екв на 100 г грунту S, мг-екв. на 100 г грунту V, % Норма СаСО3, т/га Рік проведення вапнування Вапнякове добриво Вміст СаСО3 у добриві, % Норма добрива, т/га Потрібно добри- ва на все поле, т
I                        
II                        
III                        
IV                        
V                        
VI                        
VII                        
VIII                        
IX                        
X                        

Додаток Ж

Виробництво та нагромадження підстилкового гною в господорстві

  № п/п   Вид і група тварин Кіль-кість голів Добова норма підстилки на 1 голову, кг Стійловий період, днів Вихід свіжого гною
за добу від 1 голови, кг від всього поголів’я за стійловий період, т
1. ВРХ          
2. Молодняк ВРХ          
3. Коні          
4. Свині          
5. Вівці          
.            
.            
Всього свіжого гною, т  
Втрати маси свіжого гною при зберіганні, %  
Втрати маси свіжого гною при зберіганні, т  
Всього напівперепрілого гною, т  

 

Додаток З

Приготування компостів у господарстві

  № п/п   Вид компосту Матеріали для ком-постування Співвід-ношення компо-нентів Витрати компонентів для компос-тування, т Втрати маси при компосту-ванні, % Вихід ком-посту, т
1.            
2.            
Всього компостів у господарстві, т  

Додаток І

Нагромадження і розподіл органічних добрив у господарстві

  № п/п     Вид органічного добрива Заготовлено у господарстві, т Виділено всього, т
для всіх польових сівозмін в т.ч. для якої складається план удобрення для овочевої для кормо вої інші с.-г. угіддя
1. Гній підстилковий            
2. Гній безпідстилковий            
3. Компости            
4. Солома            
5. Сидерати            
.              
.              
Всього            
Площа орної землі, га    
Насиченість 1 га ріллі органічними добривами в господарстві, т/га  
                 

 

Додаток Ї

Символи мінеральних добрив

 

№ п/п символ Назва добрива № п/п символ Назва добрива
Na - сульфат амонію Кн. - каїніт
Naa - аміачна селітра Кс - сильвініт
Nc - натрієва селітра Км - калімагнезія
Nкс - кальцієва селітра Кмк - калімаг
Nx - хлористий амоній Кск - калій сірчанокислий
- сечовина Кк - калійна сіль
NAB - аміачна вода Кх - калій хлористий
- зріджений аміак Ка - калій азотнокислий
Pc - суперфосфат Раф - амофос
Pсг - суперфосфат гранульований Рдаф - діамофос – нітрофос
Pсд - суперфосфат подвійний Рнф – нітрофос
Pп - преципітат Рнафк - нітроамофоска
Рф - фосфоритне борошно ФМ - фосфат сечовини
Pфш - фосфатшлак ПФА - полі фосфат амонію
Pa - суперфосфат амонізований МФК - метафосфат калію

Додаток Й

 

Забезпечення господарства мінеральними добривами фактично за 201_ р.

№ п/п. Форми добрив Вміст поживних речовин, % Разом , т
фізична маса поживних речовин
Азотні
1.        
2.        
Всього    
Фосфорні
1.        
2.        
Всього    
Калійні
1.        
2.        
Всього    
Комплексні добрива N Р К
1.            
2.            
Всього        
Мікродобрива
1.        
2.        
Бактеріальні препарати
1.        
2.        
Забезпеченість 1 га ріллі мінеральними добривами, кг д.р.: N + Р + К = ______, в тому числі: N Р К
     
                   

Додаток К

 

Визначення норм мінеральних добрив шляхом уточнення рекомендованих норм з врахуванням забезпеченості ґрунтів поживними речовинами

№ по-ля   С.-г. культура Забезпеченість грунтів, мг на 100 г грунту Рекомендовані норми добрив, кг/га Поправочні коефіцієнти Скоректовані норми добрив, кг/га
на ступінь забезпечення ґрунту поживними речовинами на попередник
N Р К N Р К N Р К N Р К N Р К
I                                
II                                
III                                
IV                                
V                                
VI                                
VII                                
VIII                                
IX                                
X                                
В середньому на 1 га сівозмінної площі, кг/га      

 

Додаток Л

Визначення норм добрив балансово-розрахунковим методом на заплановану урожайність

  № п/п   Показники Сільськогосподарські культури
Озима пшениця Цукрові буряки Кукурудза на (зерно або силос)
N Р К N Р К N Р К
1. Планова урожайність, ц/га      
2. Винос поживних речовин на 10 ц основної і відповідної кількості побічної продукції, кг                  
3. Винос поживних речовин плановим уро-жаєм, кг/га                  
4. Вміст рухомих форм поживних речовин в грунті, мг на 100 г грунту                  
5. Запаси рухомих форм поживних речовин в грунті, кг/га                  
6. Використання поживних речовин рослина-ми з грунту, %                  
7. Буде використано поживних речовин рос-линами з грунту, кг/га                  
8. Вміст поживних речовин в 1 т гною, кг                  
9. Буде внесено поживних речовин з 40 т/га гною, кг/га                  
10. Використання поживних речовин рослина-ми з гною, %                  
11. Буде використано поживних речовин рослинами з гною, кг/га                  
12. Необхідно довнести з мінеральними добрива-ми (різниця між стрічками: 3–7-11), кг/га                  
13. Використання поживних речовин рослина-ми з мінеральних добрив, %                  
14. Норма внесення поживних речовин з міне-ральними добривами, кг/га                

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти